Slussen -så här får det inte gå till!


Den 17 februari hade vi här (http://jinge.se/allmant/slussen-ett-haveri.htm) ett gästblogginlägg om cirkusen kring Slussen av KG-Scherman. Denne var statssekreterare i bostadsdepartementet 1976-78, Särskild utredare för ny Plan och Bygglag 1978-79 och generaldirektör i Riksförsäkringsverket 1976-1979. Det är alltså en man som har mycket stor kunskap i frågorna, som nu återkommer med ny artikel.
Han är troligen landets främste expert på vårt pensionssystem. Hans bok ”Pensioner på villovägar – orsaker och lösningar” recenserades här 19/8 2014 av Jan Hagberg. Ett gästblogginlägg ”Pensionspolitiker på villovägar” publicerades här 5/12.

Han informerar mig i mail att ”För några veckor sen beslutade staden om ett ”tillfälligt” bygglov för en bussterminal trots att egentligen inte varken praktiska eller formella förutsättningar finns. Intressenterna har överklagat. Men stans sätt att vrida sig runt lagar och bestämmelser gör att deras chans i det formella ärendet är liten. Men då finns det ytterligare medel att ta till.”

På Dagens Arena skriver 9 juni journalisten och författaren Sverker Lindström att ”S i Stockholms stadshus chansar och accepterar kritiserade Nya Slussen trots olösta trafikproblem och miljardrullning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms stadshus accepterar att det moderata Sten Nordin-projektet Nya Slussen ska byggas, trots tidigare kritik. De accepterar även de nya kostnaderna, som hamnar på minst 12 miljarder kronor – 4 miljarder mer än 2010.”

KG Schermans nya artikel.

Stockholms politiker planerar en total ombyggnad av Slussen, en av stadens centrala delar. I ett gästblogginlägg här den 17 februari diskuteras projektet. Ett centralt budskap var att staden på ett betänkligt sätt utnyttjar den makt som lagparagraferna ger. Ännu var man emellertid inte utanför gränsen för vad lagen tillåter.
Men nu är också den gränsen passerad.
Staden har fattat beslut som skall göra det möjligt att sätta igång arbetet med ombyggnaden med bara en halvfärdig plan för områdets slutliga gestaltning.
Man gör det genom att ge ett s.k. ”tillfälligt bygglov” för en bussterminal för bussar från Värmdö och Nacka. Detta i stället för att klara ut hur bussterminalen skall placeras och utformas långsiktigt, något som hittills har varit en given och utlovad förutsättning.
Det beslut som nu har fattats leder med hög sannolikhet till att området om några år kommer att se ut som på den här bilden.
Bilden visar Nya Slussen år 2020, som det blir när en provisorisk bussterminal på kajen fortfarande ligger i vägen för bygget.
Källa http://slussen.nu/images/dokument/granskning/granskning_nya_slussen.pdf

Bussarna kommer att bli uppställda på mark som är avsedd för uppfart för en biltunnel som skall föra trafiken vidare till Gamla Stan. Ingen vet hur länge detta provisorium kommer att behövas. Karin Wanngård (s), Stockholms finansborgarråd, talar om 10 år. Inget finns redovisat om hur förbindelsen skall lösas dessförinnan.
Hur kan nu detta ha gått till?
Kommunen redovisade för några år sen en plan för hela områdets gestaltning. Planen omfattade både hur själva Slussen skulle gestaltas och utformningen av en ny terminal, insprängd i berget, för bussarna, som idag finns centralt i själva slussbygget.
Slussen 150611

Invändningar kommer. Staden delar upp projektet i två planer, en för själva Slussen och en för bussterminalen. Överdomstolen godkänner delplanen för själva Slussen, bl.a. med hänvisning till att ”man kan alltid hitta plats för terminal någonstans”. I den prövningen låg helt klart att det gäller en planprocess som avser att landa i ett projekt som klarat ut helheten, dvs. både sluss och terminal. När staden la fram den andra delplanen, för terminalen, fick den avslag i domstolarna.

Men vad händer? Jo, staden ställer lagens stadgande på huvudet. Man har först krånglat en av två delplaner genom den juridiska processen, bl.a. med hänvisning till att man skall ta fram bägge planerna innan man går igång. Sen fattar man ett beslut om tillfälligt bygglov, som enligt lagens formuleringar inte är underkastat några krav på att kunna överblicka att helheten går att genomföra, men som i detta fall ändå avses vara första steget i detta genomförande.

Karin Wanngård säger enligt intervju 16 maj att man avser att bygga bussterminalen i berget, dvs. enligt den plan som domstolarna inte accepterade.

En sammanfattning blir
Man börjar nu ombyggnaden av Slussenområdet utan att veta hur slutresultatet skall bli. Det strider mot lagen, som vilar på förutsättningen att alla väsentliga stadsförändringar skall grundas på planer, som tagits fram i ett brett samråd med berörda intressenter och med vederbörlig hänsyn också till enskilda intressen.
• Uppdelningen av planen i två har staden gjort utan att fråga övriga intressenter. Än mindre har man frågat om lämpligheten av att placera bussarna på Stadsgårdskajen.
• Inget formellt samråd har skett med de bägge av buss- och biltrafik direkt berörda kommunerna Nacka och Värmdö. Det samråd värt namnet som de har varit med om genomfördes före år 2011 och avsåg den samlade planen för både sluss och terminal. Den planen är som framgått i dag inaktuell.
• Enskildas intresse av att få påverka helheten har också kortslutits. Med den ordning som nu staden avser att tillämpa blir möjligheten att påverka fortsättningen, inklusive utformningen av en ny terminal, väsentligt inskränkt, jämfört med vad den skulle ha blivit vid en lojal tillämpning av lagen. Detta inses lätt om man går tillbaka till bilden ovan och funderar på att planering skall innefatta avvägningar av enskilda och allmänna intressen. Vem tror att några avvikande intressen i ett tänkt framtida läge skulle tillmätas någon vikt när staden ställt sig i den situation som bilden visar?
• Självfallet observerar de enskilda intressenterna stadens tilltag och klagar hos högre instans. Men utrymmet för klagomål över bygglov är kraftigt begränsad jämfört med vad det skulle ha varit om staden agerat korrekt.
Man kan hoppas att rättsinstanserna stoppar staden redan genom att underkänna bygglovet. Men oberoende av den saken finns det anledning för statsmakterna att gripa in. Och formella maktmedel finns.

En möjlighet ger stadgandena om en allmän tillsyn. Länsstyrelsen kan och bör begära förklaring av staden på hur man anser att dess förfarande går att förena med lagens krav på planering, insyn och samråd, med enskilda och med andra berörda kommuner. Vidare på hur man ser på de utfästelser som stadens representanter gjort, t.o.m. inför domstolarna, om att man inte skulle sätta igång förrän planerna för hela ombyggnaden var klara och godkända.
Men även längre gående tvångsmedel finns. Länsstyrelsen kan gripa in med en överprövning när en kommunal plan inte utarbetas med hänsyn till andra kommuners intressen. I detta fall rör beslutet visserligen ett bygglov. Men förfarandet och uttalandena i anslutning till beslutet visar att staden avser att gå vidare utan att iaktta vad lagen stadgar om interkommunala samordning. Länsstyrelsen borde då vara oförhindrad att se igenom stadens spel med formalia och gripa in mot dess agerande som sådant.
Skulle det visa sig att lagens stadganden trots allt inte räcker till, då är detta ytterligare ett exempel på att 70 och 80-talens tro på hållbarheten i kommunal frihet under ansvar och demokratisk kontroll förde oss för långt och att en ombalansering av ansvarsfördelning och inflytande är nödvändig.

i ,, , , , ,
, , , , ,

Dagens ArenaSveriges RadioYimby bostadsdemonstrationYimby om Slussen
KG Scherman i DI 29/1SvD 22/1 Sju bussförareSvD 30/1 Expertgruppen granskar även nuvarande sluss
DN 2/2 -Expertgruppen om SlussenDN 10/2 Ariktekt Ola AnderssonYimby 3/2
KG Schermans hemsida Allianspartierna i DN Debatt 26/11 KG Schermans replik Christina Rogestams replikDN 1/123 svar till “Slussen -så här får det inte gå till!”

 1. Bussterminalen blir hur som helst ett provisorium. Om några år går det t-bana till Nacka och då behövs bara en bråkdel av bussarna. Då kan man göra om terminalen till nåt annat.

  Jag har all förståelse för att kommunen skyndar på ärendet. det har dragit ut för långt på tiden redan nu, medan den nuvarande slussbyggnaden faller sönder och blir farlig för den allmänna säkerheten. Redan nu lossnar stenar ur den och faller i huvet på folk. Man kan inte vänta hur länge som helst.

  • Jan Wiklund skriver att även en ny bussterminal blir ett provisorium, i väntan på tunnelbana, som ska lösa allt. Det är en stor missuppfattning. Busstrafiken mellan Nacka – Värmdö och Stockholm är en fundamental och integrerad del av boendet för stora delar av befolkningen i dessa kommuner. Förbindelserna med motorväg och direktförbindelse med buss är förutsättningen för den stora expansion som skett i dessa kommuner. Jag kommer från Nacka och minns den vindlande landsvägen. Idag är anslutningen till Stockholm snabb, effektiv och ett villkor, ett skallkrav som det heter vid upphandling, från boende och politiker.

   Projekteringen av bussterminalen i Katarinaberget är det värsta skräckscenario ett byggprojekt kan drabbas av. ”Om bussterminalen inte blir av kan Nya Slussen inte byggas”, sade Stadsbyggnadskontoret när Slussenprojektet delades i två detaljplaner. Nu har deras farhågor besannats. Idag går hela Slussenprojektets ritningar rätt in i berget.

   Det bästa i denna fråga vore ett rejält omtag, med bussarna kvar vid Slussen, i en modern och tyst terminal, i två plan och panoramautsikt mot Saltsjön.

 2. Som planerna ser ut nu kan Nacka få tunnelbana tidigast år 2025, dvs om 10 år. Då räknar SL med att det fortfarande kommer att behövas busstrafik från Värmdö och Nacka direkt in till Slussen. Sl räknar med en halvering av dagens busstrafik. Tunnelbanan till Nacka klarar nämligen inte alla resande till/från stan. Dessutom planeras en stor mängd nya bostäder i Nacka och Värmdö de närmaste åren.

  Därför behövs en bussterminal i Slussen med hög kapacitet och säkerhet, med bekväma byten till tunnelbana och stadsbussar, även i framtiden.

  Det finns bra alternativ för en snabb förnyelse av Slussen, inklusive bussterminal.
  Mer info finns på http://www.slussenplanb.nu