ABF-Stockholms Socialistiskt Forum – problem med demokratin och solidariteten


I lördags ordnades ”Socialistiskt Forum” på ABF-Stockholm. Förra året publicerade jag denna dag, 28/11, blogginlägget ”ABF-Stockholms Socialistiskt Forum – problem med demokratin?”.ABF Stockholms Socialistiska Forum: Problem med demokratin?
Jag var på Socialistiskt Forum förra året, men kunde ej gå dit i år.
Det är inte roligt att framföra denna kanske mycket impopulära kritik, men en förhoppning är att den är av värde även för ABF.

I presentation av programmet för 2016 skriver ABF-Stockholm ”Konflikt/samförstånd tema på den breda vänsterns mötesplats. Under den organiserade arbetarrörelsens dryga hundra år har konflikter skakat om och samförstånd enat. Konflikt och hårda ord gör skillnad runt förhandlingsbord, i facebooktrådar, i arbetsplatsernas fikarum – men utan förhandlingar, kompromisser och strävan efter samförstånd skulle vi fortfarande stå och stampa. Var går gränsen för vad som är möjligt att komma överens om? Går det att samsas om utrymmet och stötta varandras kamp om vi är oense om vad vi vill uppnå? I vilka forum kritiserar vi varandra och när står vi arm i arm?” ABF Stockholm Socialistiskt Forum
socialistiskt-forum-2016
Detta kan låta lovvärt, men det finns brister i ABF-Stockholms syn på demokrati och samarbete som måste diskuteras.
Jag tar som exempel hanteringen av Syrienfrågan, behandlingen av Folket i Bild – Kulturfront, samt vägran att låta nybildade föreningen Jemensolidaritet att hyra lokal i ABF:s lokaler för att presentera sin verksamhet.
*** Jag hoppas att ABF-Stockholm tål kritik och nu öppnar upp för dialog i arbetarrörelsens och yttrandefrihetens anda.***
1. Syrienfrågan. Liksom tidigare får föreningen Syrien Sverige anordna ett möte ”Motstånd och solidaritet i Syrien”, ett diffust men givetvis acceptabelt ämne. Denna förening uppger att den ”stödjer den kämpande demokratiska oppositionen i Syrien, som behöver vårt stöd. Den är religiöst och partipolitiskt obunden, men står på det folkliga upprorets sida mot Bashar Al-Assad.” Syrienexperter är eniga om att den kämpande oppositionen i Syrien helt domineras av stridande terrorister på marken, som al-Nusra och ISIS. Någon självständig kämpande demokratisk opposition finns inte. Då ABF-Stockholm låter denna förening framträda borde ABF också låta en förening framträda som står bakom FN:s fredsplan utan att ta ställning till interna frågor i Syrien. Det gör föreningen Syriensolidaritet.
Föreningen Syriensolidaritet är en religiöst, etniskt och partipolitiskt oberoende ideell förening. Som medlem arbetar du för solidaritet med det syriska folket och dess rätt att demokratiskt utforma sin framtid fritt från militära påtryckningar från USA/Nato och dess allierade i enlighet med det generella aggressionsförbudet i artikel 2(4) av FN-stadgan.
Syriensolidaritet logga
• Ett fritt, enat och självständigt Syrien
• Upphäv sanktionerna mot Syrien
• Inget svenskt stöd till krig mot Syrien
* Stopp för angreppskriget mot Syrien

Föreningen tar INTE ställning för Assads ställning eller framtid, det är en sak för det syriska folket att göra i demokratiska val. Vem ska annars bestämma om det?
Men en ansökan på temat ”Hur få fred i Syrien?” avslogs 2015, liksom 2012–2014. År 2012 accepterades först ansökan, men avslogs en dag före Socialistiskt Forum då en artikel i Expressen helt felaktigt påstod att föreningen Syriensolidaritet stödde Assad. Senare avslogs liknande program från Föreningen Syriensolidaritet under hänvisning till platsbrist, men 2015 under hänvisning till ABF:s policyprogram och brister i demokrati. Jag anser att man verkligen kan ifrågasätta avslaget utifrån ABF:s eget policyprogram för demokratiska föreningar, som stödjer FN:s fredsarbete i Syrien. Läs själv! Vad tycker du? Detta är rimligen intressant för alla som är intresserade av frågor som rör demokrati, Syrien, socialism och ABF-Stockholm.
2. Föreningen Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen. FIB/K har under åren medverkat i ganska många arrangemang på Socialistiskt Forum och ABF som arrangör och har alltid haft bokbord förutom förra året. I år hade föreningen sänt in programförslaget ”Tryckfrihetsförordningen 250 år” med folkrättsjuristen Erik Göthe som talare. Denne har haft föredrag i ämnet på olika håll i landet, vilket framgick av ansökan. Denna avslogs utan motivering – vilket jag tycker är en närmast oacceptabel brist. Ansökan om bokbord avslogs.
I maj sände FIB/K in ansökan om medlemskap i ABF. Denna ansökan har inte besvarats trots flera påstötningar.
Detta är enligt min åsikt alltför nonchalant.
Vad för slags förening är då FIB/K: Föreningens arbete baseras på tre paroller: För yttrande- och tryckfrihet, för en folkets kultur, och antiimperialism? Är inte detta viktiga, demokratiska områden idag?
Avslogs ansökan då Folket i Bild/Kulturfront var medarrangör till Föreningen Syriensolidaritets ansökan 2015, jämte Svenska Fredskommittén?
3. Den nybildade föreningen Jemensolidaritet vägras få hyra lokal på ABF-Stockholm utan motivering. Föreningen har i flygblad kritiserat regerings försäljning av vapen till Saudiarabien, vapen som används i kriget mot Jemen enligt biståndsorganisationen Diakonia. Den har följande paroller:
STOPPA ANGREPPSKRIGET MOT JEMEN!
STOPPA UTSVÄLTNINGEN AV JEMEN – HÄV BLOCKADEN NU!
INGA SVENSKA VAPEN TILL JEMENS BÖDLAR!
STÖD TILL SAUDI ÄR STÖD TILL TERRORISM!
ERKÄNN JEMENS NYA REGERING!
ÅTERUPPBYGG JEMEN!

Jag återger ett utdrag om detta från Knut Lindelöfs blogg, som innehåller en mycket intressant analys av Socialistiskt Forum.
”Roland Hedayat (ordförande i Jemensolidaritet) skickade en ansökan om att få med en programpunkt på årets SF. Efter att ha lämnat utförliga svar på kompletteringsfrågor, bl a om Irans inblandning i Jemenkriget, svarade ABF följande:

Hej, Tack för er förfrågan!
Vi har gjort bedömningen – dels utifrån vår säkerhetspolicy, dels utifrån vår uthyrningspolicy – att det inte är aktuellt att upplåta lokal i ABF-huset för denna verksamhet.

Vidare att notera är att ABF Stockholm enligt praxis inte kommenterar bedömningar likt denna ytterligare och vi ber er respektera detta.

Tydligare kan inte ABFs nya mur, eller för den delen det hårdnande svenska politiska klimatet, illustreras. Om inga socialister på Socialistiskt Forum protesterar mot ABFs murbygge, eller konkret mot utmotningen av Jemensolidaritet är det ren ynkedom.” Knut Lindelöf: ABF och Socialistiskt Forum

4. Avslag för ”USA som världspolis”
Ansökan av Ulf Karlström och mig om ett arrangemang på Socialistiskt Forum med titeln ”USA som världspolis”, med kommentatorer avslogs liksom 2013 och 2014, pga. brist platser. Den viktiga anti-imperialistiska frågan – orsaken till krigen i t.ex. Irak, Libyen, Syrien och Jemen, lyser med sin frånvaro i årets program. Imperialismen är en viktig orsak till rasism och till minskad demokrati genom krig, statskupper och det finns goda skäl att tillåta programpunkt om detta utifrån ABF-Stockholms policydokument.
13

5-7. Även Svensk-kubanska föreningen, svensk-koreanska föreningen och ST Georgsbandet, vid utställning om högerextremistiskas dödsbränder i Odessa 2/5 2014 har förvägrats ha arrangemang på ABF Stockholm. Se separat kommentar av Oleg Mezjuev.

ABF Stockholm har alltså vägrat att upplåta lokaler till minst 6 föreningar med antiimperialistisk inriktning.


De sex arbetar för solidaritet med de som drabbas av imperialismen som går tvärs emot Förenta nationernas deklaration om de Mänskliga rättigheterna som ABF bekänner sig till

(se nedan)….

Varför detta?


Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
Knut Lindelöf skriver om Socialistiskt Forum ”En genomgång av programmet bekräftar tyvärr slätstrukenheten. Ämnen som feminism, HBTQ och identitet dominerar med 23 arrangemang (1/3 ca av 72). 21 arr. handlar om vänsterns interna problem, fackliga frågor och om ekonomi (7 var), också nästan 1/3. 6 handlar om krig/fred, varav 1 om USA (presidentvalet). 10 behandlar Kultur/historia/filosofi och 1 om skandalprojektet nya Karolinska.
Visst finns det många viktiga och angelägna ämnen, men avsaknaden av de stora och omdiskuterade ödesfrågorna om freden, människornas levnadsvillkor på planeten, globaliseringens problem, EU, imperialismen… – som rimligen borde fronta när socialister samlas – märks knappast över huvud taget.” Knut LindelöfVarför?

ABF:s POLICY för lokaluthyrning och arrangemang (Utdrag av relevant information)
Policyns syfte

Denna policy ger riktlinjer för vilka organisationer/aktörer som ABF Stockholm hyr ut lokaler till. Samtidigt sätter den ramar för ABF Stockholms arrangemang i samverkan. Policyn ska vara vägledande för medarbetare inom organisationen samtidigt som den ger information om möjligheter och begränsningar till hyrestagare/samverkanspartners.
Policyn ska tillämpas vidsynt, det vill säga, vid osäkerhet ska bedömare ”hellre fria än fälla”.

En öppen folkbildande mötesplats.
ABF Stockholm arbetar i överensstämmelse med de värderingar som framhålls i ABF idéprogram och Förenta nationernas deklaration om de Mänskliga rättigheterna. Dessa betonar alla människors lika och okränkbara värde; varje människas rätt till ett rikt och värdefullt liv med möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar; jämställdhet mellan kvinnor och män, frihet, jämlikhet och solidaritet. Det vill säga en grundläggande människo- och samhällssyn som förvaltas av folkrörelser med en demokratisk strävan att göra en annan värld möjlig.

* ABF Stockholm välkomnar mångfald. Tolerans och respekt för varandras olikheter är grundläggande inom verksamheten.

* Begränsningar: ABF Stockholm är en självständig idéburen förening. För oss spelar våra värderingar en avgörande och aktiv roll. Det är därför ingen allmän rättighet att hyra eller genom samarbeten med ABF Stockholm nyttja våra lokaler.
Detta får dock aldrig ske på ett sådant sätt att det går ut över andras rättigheter. Våra lokaler får aldrig utgöra en möjlighet för ickedemokratiska grupper eller värderingar att växa och vinna mark. ABF Stockholm ska därför inte samverka på något sätt med främlingsfientliga eller rasistiska organisationer/aktörer.
Organisationer/aktörer som vill verka eller medverka i våra lokaler förväntas arbeta utifrån demokratiska värderingar samt respektera och ställa sig bakom grundläggande principer om frihet, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Detta avser såväl arrangerande organisationer/aktörer som företrädare i föreläsningar, samtal och paneler av olika slag.
Våra lokaler ska uppmuntra till en öppen och tolerant diskussion där det kritiska tänkandet står i fokus. Däremot är våra lokaler inte till för att okritiskt lyfta och/eller marknadsföra uppenbart ovederhäftiga metoder eller perspektiv på människa och samhälle. Givetvis är inte heller organisationer som förespråkar våld som metod eller sammankomster som innefattar illegal verksamhet välkomna.

Till hyrestagare och samverkanspartners
Organisationer vars värderingar utifrån officiella policydokument, praktisk verksamhet eller uttalanden bedöms förenliga med ABF Stockholms grundläggande värderingar välkomnas att hyra lokal eller samverka med ABF Stockholm.

Denna policy är antagen av ABF Stockholms styrelse, 16 juni 2014

Jag vågar faktiskt påstå att det saknas tydlig grund i ABF:s policydokument:
– för att inte godta arrangemang med föreningen Syriensolidaritet som arrangör på Socialistiskt Forum och för att hyra lokal, som också vägrats;
– att avslå en ansökan från Folket i Bild Kulturfronts Stockholmsavdelning om den viktiga tryck- och yttrandefriheten jubileumsåret 250 år senare;
– att förvägra föreningen Jemensolidaritet att hyra lokal på ABF;
– att inte snabbt anta ansökan om medlemskap från Folket i Bild Kulturfronts Stockholmsavdelning, och inte besvara upprepade påstötningar i frågan;
– att låta bli att motivera avslag på det sätt som skett;
– att utan vidare anta arrangemang åt en förening som Syrien Sverige men inte acceptera en förening som Syriensolidaritet.

Nu kommer jag och andra representanter för föreningar som avvisats att kontakta ABF-Stockholm och dess ledning för diskussion i frågor som nämnts ovan.

Jag sänder information om denna artikel till den tjänsteman på ABF som jag, som ordförande i Folket i Bild Stockholm, mailat upprepade gånger om ansökan om medlemskap. Jag hoppas på möjlighet till diskussion i arbetarrörelsens, demokratins och yttrandefrihetens tradition.

i Andra om: , , , , ,, , , , , , FN-stadgan , ,

Aftonbladet 30/11 2012


12 svar till “ABF-Stockholms Socialistiskt Forum – problem med demokratin och solidariteten”

 1. ABF Stockholm blev kontaktade i februari 2015 ang. bokning av lokal hos dem till vår Odessautställning. Till en början var de inte främmande för det, men efter en viss tid kom det svar från dem att det inte fanns några lokaler lediga den aktuella dagen (eller de aktuella dagarna). Fast det från början hade hetat att det fanns lokaler lediga. Så de ljög rakt upp och ner i ansiktet till Jevgenija Palin, sekreteraren i ”Sankt Georgsbandet”, som skötte kontakterna med dem ang. en ev. bokning. Så fungerar ABF alltså. Arbetarnas Bildningsförbund har instrumentualiserats och förvandlats till ett styrverktyg åt globalisterna. ABF väljer vilken agenda som ska släppas fram och vilka som skall förvägras rätten att nå ut med sin information. ABF = censur i dagens läge.

 2. Efter mötet om säkerhetshoten mot Sverige på ABF talade jag med Gunnar Lassinanti om Jemen och han sa att ABF skulle ha ett möte om Jemen i februari, någon ambassadör var vidtalad.

  ABF har väl någon grindvakt som motar organisationer som kritiserar vår tids största terroristorganisation USA och dess vasaller, Wallström aspirerar ju på en plats i säkerhetsrådet.
  Jämför Norge och Stoltenberg som förstörde Libyen utan att höra stortinget och belönades med NATO-ordförandeskap.

 3. Jag undrar om Socialdemokraterna har problem med socialismen.
  Just nu läste jag att vår regering inte sänder någon minister till Fidels begravning då han var en sann socialist och långvarig regeringschef en av de mest kända i världen. Journalisten frågar om anledningen och den socialdemokratiske utrikesministern Margot Wallström svarar; – Det behövs ingen motivering.

  Jag tycker det är både skamligt och pinsamt. För mig är det en självklarhet för ett socialistiskt partis deltagande vid en sådan stor socialists bortgång. Hur tänker man här egentligen?
  Men inte bara det. Från det svenska Vänsterpartiet hörs ingenting, bara en skrämmande tystnad…

  Jag har inga större problem med socialismen, men svårare har jag för s.k. socialistiska partier inom det kapitalistiska systemet därför de säljer ut sig (ofta billigt) och framstår som rent av korrupta. Det andra är att de förgör sig själva genom inbördes strider om vad socialismen är och hur den ska vara. Det här finns inte i samma utsträckning inom högern, där verkar man mer samspelta och det ger ju tyvärr folk ett större förtroende.

   • Kanske skrev lite förhastat. Det verkar som det blivit svårt att vara socialister inom det kapitalistiska systemet sedan nyliberalismen blev ledande ideologi. Jag upplevde det själv i början av 2000-talet då det började kännas att socialdemokraterna och facket inte var på min sida. Förmodligen var väl anledningen att modellen inte längre höll, men ändå det kändes inte bra.

    Egentligen tycker jag Vänsterpartiets strategi och ligga lågt i utrikespolitiska händelser är bra och istället sätta fokus på de nationella frågorna även om jag inte håller med i allt. På nåt vis tror jag det håller samman partiet. Kopplingen till socialdemokraterna känns sämre då det arbetarpartiet ville byta bas och bli ett medelklassparti istället och på så sätt närma sig borgerligheten. På så vis kan arbetarklassen känna sig utanför och utlämnad och kan finna en ny hemvist i hos högerpopulisterna som har möjlighet att driva en arbetarpolitik i vissa frågor men ändå ha en koppling till borgerligheten. Det är svårare nuförtiden, politikens förut så klara gränser har blivit mer diffusa och suddats ut.

    På Anders fråga vill jag säja, det är svårt med socialdemokrater för man kan aldrig riktigt veta vad dom står och dom kan även ändra sig om situationen kräver det. Vänsterpartiet är kopplat dit så på nåt vis följer dom med om än motvilligt i vissa frågor.

    Eftersom dom struntat i Fidel Castros bortgång måste jag tolka det som dom inte längre är särskilt intresserade av vare sig socialism eller kommunism.
    Socialismen på Kuba går faktiskt att försvara på många sätt och inte bara förkasta. Sen får man inte förglömma de varit utsatta en långt tid för en allvarlig bojkott liksom väst idag försöker bojkotta bort Ryssland vilket de aldrig kommer att lyckas med.

    • Instämmer i mycket. Mycket illa att även ledningen för V och inte bara S instämmer i USA-elitens demonisering av Ryssland och Kina och så hårt instämmer i USA-elitens brutala imperialistiska krigspolitik.

     • Ja, något har radikalt förändras. Den kritik man kunde höra mot USA bara för ett par decennier sedan är idag helt bortblåst. Det är snarare tvärs om att staten och etablissemanget ständigt trumpetar ut Sveriges koppling och beroende till USA och där stämmer vänsterrörelsen in iaf den officiella. Vill man höra något annat får man söka sig till bloggar som t.ex den här. Jag kan inte precis men trotsistiska socialister verkar mer lierade till USA än andra som känner närmare förhållande till Ryssland och ev. före detta Sovjet och den socialismen vilka trotsisterna mer verkar avsky. Här finns en klar motsättning inom vänsterrörelsen vad jag kan konstatera.

      Jag saknar Palme som kunde ryta i mot imperalismen men av någon anledning vart han röjd ur vägen.

      I går kväll läste jag om Sovjetledaren Ceausescu i Rumänien på Wikipedia och fanns inte något som helst positivt omnämnt där. Bara dåligt, dåligt dåligt och ibland rena skräcken. Jag vägrar tro att allt var dåligt. Något måste också varit bra annars hade inte den regeringen kunnat hålla så länge. En sak som var bra var att dom tog hand om romerna och inlämmade dem i samhälle och arbetslivet precis som socialismen är tänkt men idag är man tillbaka och samhället har fallit isär. Det är konstigt med en sån beskrivning, om tillräckligt många tycker likadant så blir det plötsligt ren fakta.

      Ibland kan man tro att de nya banden till USA skulle erfordras därför vi inte längre har något eget invasionsförsvar samtidigt som de gör allt för att försöka få folk att tro Ryssland ska invadera vårt land vilken minut som helst. Det hela tycks vara en helt sanslös propaganda, går folk på allt det här?

      Jag har hört mig för lite till vardags och meningarna verkar delade, det finns dom som gör det, verkar vara de med borgerlig tillit, medan många ur arbetarklassen tycker det är nonsens eller sjuk propaganda pk-eliten.
      Var är socialdemokraterna här? Hoppar mellan båda?

      • Socialdemokraterna är splittrade. En stor andel är i alla fall motståndare till NATO-medlemskap och NATO. (Tahe G Peterson, Pierre Schori, Maj-Britt Theorin. Bland de yngre är väl Suhonen en av de bästa). Löfvén, Wallström och Hultqvist är katastrofer. Inkompetenta och sluter okritiskt upp bakom den neoliberala kapitalismen med dess ökade klyftor och USA-elitens krigspropaganda och demonisering.
       Jag debatterade med Wallström på radion om alkoholpolitik för 20 år sedan då hon var socialminister. Bortsett från sin reaktionära utrikespolitiska uppfattning är hon generellt ett svagt kort.

      • Socialdemokraterna är splittrade. En stor andel är i alla fall motståndare till NATO-medlemskap och NATO. (Tahe G Peterson, Pierre Schori, Maj-Britt Theorin. Bland de yngre är väl Suhonen en av de bästa). Löfvén, Wallström och Hultqvist är katastrofer. Inkompetenta och sluter okritiskt upp bakom den neoliberala kapitalismen med dess ökade klyftor och USA-elitens krigspropaganda och demonisering.
       Jag debatterade med Wallström på radion om alkoholpolitik för 20 år sedan då hon var socialminister. Bortsett från sin reaktionära utrikespolitiska uppfattning är hon generellt ett svagt kort.

       • Tack, jag håller med dig om katastroferna, speciellt gillar jag inte Wallström. Typisk kappvändarpolitiker utan egna åsikter. En bra utrikesminister är viktigt. Ska bli spännande och se vad Trump väljer.

        Ibland kanske jag pratar för mycket. Är heller ingen proffstyckare. Men det finns så mycket intressant att läsa på den här bloggen och då vill man säja något också emellanåt.

 4. ”Tankar från roten” – (och i Tage Danielsons anda):
  ”Det viktiga är ett engagemang som är knutet till sanning och rättvisa.
  Det viktiga är inte att bli trodd.
  Det viktiga är att få folk att börja tänka”.