”Kan den svenska imperialismen förklara Sveriges inrikes- och utrikespolitik”


Min annonsering för ett evenemang för sånggruppen Nynningen ordnat av tidningen Proletären, Kommunistiska Partiet (KP) väckte kritiska frågor om vad Kommunism är. HÖJ RÖSTEN-TURNÈN – I kväll kl 18 på Rålambshovsparken i Stockholm

Jag kommer att att behandla frågan genom att återge 3 artiklar som Pål Steigan skrev för några år sedan.

Men först återger jag ett tal/artikel av unge Robert Mathiasson, ordförande i KP som publicerats tidigare här med hans tillåtelse. Talet hölls första gången vid Nordiska fredssamtal i Degerfors i maj. Hans tal igår kväll i Rålambshovsparken var ett koncentrat av detta.
Mötet lockade ungefär 450 personer.
Stämningen var god, Nynningen sjöng bra och Sven Wollter gjorde en utmärkt insats som diktläsare och berättare. Han sa bland annat att ”Många ogärningar har begåtts i kommunismens namn”.
Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza höll ett fint, anspråkslöst tal på temat ”Höj rösten”där hon betonade vikten av utökad demokrati och politiskt arbete till vardags, jämfört med att gå och rösta vart fjärde år.

Hans titel på talet var ”Om Svensk imperialism: ”Det råder stor oreda under himlen – läget är utmärkt”, vilket jag tagit mig friheten att ändra.


Robert Mathiasson
Robert Mathiasson

Föredraget.


”Det råder stor oreda under himlen – läget är utmärkt”
– En utveckling av de tankar som framfördes vid Nordiska Fredssamtal om den svenska monopolkapitalismens globala intressen och dess konsekvenser för Sverige.

I höstas gjorde jag en polisanmälan mot Sveriges nuvarande överbefälhavare Micael Bydén och hans föregångare på posten Sverker Göranson. Jag anmälde dem för högförräderi enligt brottsbalkens 19 kapitalet §1-2 som fastslår att den gör sig skyldig till högförräderi som ”med utländskt bistånd” agerar för att riket ska ”läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt” samt den som med ”utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter”.
Hult och Bygden
Det var rätt, men också fel.
Rätt därför att Sveriges allt närmare och öppnare militära samarbete med USA innebär att Sverige bringas i beroende av främmande makt och att riket riskerar att invecklas i krig. Som påpekades i polisanmälan har både Bydén och Göranson arbetat som militärattachéer i Washington DC, med nära kontakter till både USA:s militär och den svenska krigsindustrin.
Men också fel därför att svenska politiska och militära makthavare inte endast springer utländska makters ärenden. De springer inhemska makters ärenden. De agerar i den svenska imperialismens intresse.

Att se och avslöja de svenska imperialistiska intressena är något som ofta förbises. Eller så vill man helt enkelt inte erkänna att några sådana intressen finns. Det är lättare och ofarligare att framställa den svenska makten som naiv, dum och lurad. Eller att avfärda krigsinsatser i främmande länder, blodiga oljepengar, politisk utpressning i Baltikum eller superexploatering av textilarbetare i Etiopien som enskilda misstag.
Under imperialismen är utrikespolitiken en prövosten för vänstern. Att ifrågasätta förmögenhetsfördelning eller angripa sociala problem inom landet är acceptabelt för den härskande klassen. Att bekämpa rasism och nationalism inom landets gränser ger till och med en klapp på axeln från makthavarna. Men att utmana och avslöja den nationalchauvinism som motiverar uppslutning bakom de imperialistiska utrikesintressena är det snabbaste sättet att hamna i den politiska frysboxen.

Så hur ser den svenska imperialismen ut? Låt mig ta några siffror.
* Under globaliseringens högtidsperiod 1980 och 2008 27-dubblades USA:s, EU:s och Japans direktinvesteringar i utlandet. För svensk del är den siffran en 55-dubbling.
* De svenska storföretagens dotterbolag i utlandet står för två tredjedelar av företagens omsättning. Endast en tredjedel produceras i och exporteras från Sverige.
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för att hålla koll på kapitalisternas utrikesintressen. I myndighetens senaste årsrapport finns en intressant siffra gällande direktinvesteringstillgångar i utlandet som andel av BNP, det vill säga hur stora är kapitalisternas tillgångar i andra länder jämfört med värdet på alla varor och tjänster som produceras på hemmaplan.
* De åtta första platserna innehas av skatteparadis – som Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna – eller länder som genom exceptionellt bolagsvänlig lagstiftning lockat storföretag att skriva sig där – som Irland.
När dessa åtta är borträknade hamnar Sverige på en fjärdeplats i världen.
* Värdet på de svenska kapitalisternas tillgångar i utlandet uppgår till 75 procent av BNP. Det kan jämföras med Storbritannien 55 procent, Frankrike drygt 50 procent, Tyskland knappt 40 procent eller Italien 25 procent.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
* Och då säger trots allt denna siffra inte hela sanningen. Katalys färska rapport om ägande- och förmögenhetsstrukturen i Sverige konstaterar att det svenska kapitalet koncentrerar sig till ”centrala kontrollerande noder i globala produktionsnätverk”. En stor del av profiterna kommer inte från egna tillgångar i utlandet. Istället för att äga fabriker skriver man kontrakt med underleverantörer.
* Kommer ni ihåg avslöjandet i vintras att H&M suger ut arbetare i Etiopien för två kronor i timmen?
Familjen Perssons patriark Stefan har byggt en förmögenhet på 160 miljarder på denna utsugning. Trots de enorma profiterna står H&M inte för notan när nya fabriker ska byggas. När ytterligare en fabrik ska byggas i Etiopien är det svenska folkets skattepengar i form av bistånd från Swedfund som står för finansiering. Skattepengar som i allt mindre utsträckning kommer från folk som Perssons som fått enorma skattesänkningar de senaste årtiondena.
Biståndsfrågan är en av dessa frågor som beskrivs som humanitära frågor som i det närmaste står över politiken. Men bistånd är en del av den imperialistiska politiken.

Just Swedfund är ett avslöjande exempel. Swedfunds styrelse utgörs av ett gäng styrelseproffs med uppdrag i Svenskt Näringsliv, storbanker och globalt verkande svenska storföretag. En av ledamöterna, Kerstin Borglin, är samtidigt vice ordförande i Swedish East African Chamber of Commerce. Som en av de högst ansvariga för svenska handelsintressen i östra Afrika kan Borglin under biståndsflagg betala fabriksbyggen åt H&M. Swedfunds är inget undantag, de är tvärtom regeln.
I maj 2013 samlades gräddan av svenska storföretagsledare på biståndsmyndigheten Sidas huvudkontor i Stockholm. Bland deltagarna fanns givetvis H&M:s vd Karl Johan Persson. Han och ytterligare ett 20-tal företrädare för de globalt verkande svenska storföretagen bildade denna dag Swedish Leadership for Sustainable Development. Gruppen har ett stående mötesrum på Sida. Det som avhandlas står bortom offentlig insyn.
Men sammanslutningens syfte, förklarade Svenskt Näringslivs förre vd Michael Treschow vid bildandet, är att storföretagen ska ”ta täten” i biståndsfrågor.

Därmed kan storbolagen slimma sina egna pr-avdelningar när biståndspengar kan användas till att marknadsföra svenska företag, bygga fabriker, göra infrastruktursatsningar och smörja kontakter med makthavare i länder som möjliggör exploatering av naturresurser och billig arbetskraft.
Samtidigt ska man vara medveten om att dagens imperialism inte ser ut som dåtidens kolonialism. Den största delen av utlandsinvesteringarna går inte till att bygga fabriker eller köpa råvarutillgångar eller mark i det som tidigare kallades tredje världen. Den absoluta lejonparten av investeringarna görs i andra OECD-länder. Vice versa är det andra OECD-länder som står för investeringarna i Sverige.
Dessa ömsesidiga investeringar i dagens finansialiserade kapitalism innebär att de imperialistiska intressena blir allt mer sammanflätade.
Imp Wikipedia 250px-Imperialism_Coverart
Sverige är finansiellt knutet till USA och Storbritannien.
Samtidigt utgör den europeiska kontinenten en avgörande exportmarknad. Det ska bli intressant att se hur det svenska monopolkapitalet reagerar när klyftorna mellan det tyskdominerade EU och axeln USA-Storbritannien vidgas i och med Brexit och Trumps handelspolitik.
Detta var bara ett kort försök att måla upp hur den svenska imperialismen fungerar och ser ut. Här finns bakgrunden till det svenska närmandet till Nato. Att skydda det svenska territoriet är inte längre en primär uppgift för den härskande klassen och som Valter Mutt sa igår ”den som kontrollerar produktionsmedlen kontrollerar också den politiska utvecklingen”.
En ledande svensk tjänsteman skrev häromåret på DN Debatt att det är ”ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse att bidra till att hålla handelsvägarna öppna – till exempel Adenviken, Malacca- och Hormuzsundet”.

Säkerhetspolitik – för arbetare och vanligt folk är det en osäkerhetspolitik – handlar om att säkra profiterna och skydda kapitalisternas tillgångar i utlandet som uppgår till runt 3000 miljarder kronor. Det kan endast göras med lånade muskler.
Trots den pågående mångmiljardrullningen till militär rustning är den svenska staten alltför politiskt och militärt svag för själv försvara de imperialistiska intressena. Den svenska regimens följsamhet och ryggradslöshet inför Washington har sin grund här.

Men det gäller inte minst att avslöja det svenska politiska systemets följsamhet och ryggradslöshet inför det svenska monopolkapitalet. Anders Björnsson pratade här på Nordiska Fredssamtal om vad vi vill försvara här i Sverige och sa att ett utmärkande drag i det svenska samhället är samarbetsvilja och myndighetstilltro.
Jag håller med om att det är utmärkande drag, men inte att det är något vi ska försvara. Kampen för fred och säkerhet för svenska folket måste också inbegripa att bekämpa den samarbetsvilja och tilltro som låter monopolkapitalets intressen driva landet mot krigshotets brant.
Det har hänvisats en hel del under detta fredssamtal om ”fredsrörelsen”. Var finns denna fredsrörelse? Svaret är att den inte finns. Tyvärr för krigshotet och närmandet till Nato gör behovet av en sådan rörelse akut.
Hur ska vi då göra för att bygga en sådan rörelse?

Jag tror att vi alla har en tendens att drömma oss tillbaka. Att svaret på frågan finns i att vi ska göra som vi gjorde när vi själva var unga och i en tid när kampen mot krig och imperialism var starkare.
Var man med på 1950-talet tror man någonstans att arbetet med Stockholmsappellen är facit på frågan vad som bör göras. Var man med i FNL-rörelsen tror man att om vi bara står på gator och torg med en bulletin och insamlingsbössa (eller namninsamlingslista) så kommer vi bygga upp en ny rörelse. Var ens storhetsperiod på 1980-talet och i antikärnvapenrörelsen är det i denna tid man söker facit. Eller, som för min del, kommer jag ständigt och jämt på mig själv med att relatera tillbaka till hur vi gjorde i kampen mot Irakkriget.
Men facit finns inte i historien. Visst ska vi dra lärdomar, men med tanke på hur illa ställt det är för oss fredskämpar och antiimperialister måste vi våga tänka nytt.
Jag tror att en viktig del i ett svar på vad som bör göras är att vi måste knyta samman frågan om fred och säkerhet med de problem som människor möter i sin vardag. Jag tror att vi gör fel om vi försöker renodla fredsfrågan – i hopp om att inte ta upp frågor som eventuellt kan stöta sig med människor som endast är överens i frågor om fred och alliansfrihet. Tvärtom måste vi rota frågan i den smutsiga verklighet vi lever i och ta dessa problem som utgångspunkt när vi diskuterar de stora frågorna om imperialism, krig och fred.
Finanskapitalist indedcccvx_1
Den imperialistiska utrikespolitiken motsvaras av en kapitalistisk inrikespolitik. Det faktum att den härskande klassens globala intressen överskuggar de nationella syns snart sagt överallt i samhället. Välfärden monteras ned, landsbygden tillåts dö, självförsörjning av livsmedel är borta, avindustrialiseringen pågår ständigt och i toppen läcker landet som ett såll på grund av utflyttade förmögenheter, kapitalflykt och skattesmitning. Aldrig förr har koncentrationen av kapital och förmögenheter i samhällstoppen varit så stor. För att locka till sig de globala kapitalflödena öppnar politikerna även upp de delar av samhället som tidigare varit skyddade för kapitalistisk exploatering.
Vi ser en förslumning av arbetsmarknad och samhälle. När samhället drar sig undan fylls vakuumet av kriminella gäng och parallellsamhällen. Tillsammans med detta kommer de flykting- och migrantströmmar som imperialismen skapar (inte endast genom militära interventioner, utan inte minst genom ”frihandelns” krig mot världens bönder och mot länders möjlighet att bygga en självständig ekonomisk utveckling). Migrationen spär på motsättningarna och skapar nya problem i mottagarländer som Sverige.

Konturerna av det framtida samhälle som är resultatet av monopolkapitalets frihetstid de senaste årtiondena förskräcker.
Den imperialistiska verkligheten understöds av en ideologi, vi kan kalla den globalismen.
Enligt globalismens propaganda är utvecklingen ett bevis på internationalismens seger över den trångbröstade nationalism som vi såg på 1900-talet och vars värsta form utgörs av nazismen. Den härskande klassens ideologin har varit så stark att den i mångt och mycket även präglat den vänster som borde stå för motståndet.
Globalismen har ingenting med internationalism att göra. Tvärtom är syftet att undergräva och upphäva nationernas frihet, självbestämmande och lika rätt. Länder och folk ska underordnas storföretagens gemensamma profitintressen.
Vad utförsäljning, välfärdsslakt eller landsbygdens död betyder för Sverige och det svenska folket spelar inte minsta roll – maximal vinst är den enda lojaliteten och för direktörerna kvittar det lika om de huserar i Stockholm, London, Geneve eller New York. De flyter ovanpå i vilket land de än befinner sig och flyttar profiterna till något skatteparadis.
Det svenska monopolkapitalet är fiende inte bara till freden och säkerheten, utan även till Sverige som land och till folkmajoritetens behov av välfärd, arbete och trygghet.

Här finns en avgörande anledningen till den folkliga våg runt om i västvärlden mot framförallt den politiska elit som bär ansvaret för den antinationella politiken.
Globalismen genomlever en djup ideologisk kris.
Den härskande klassen inser att denna kris även kan slå över i en politisk kris som hotar deras vilja till lugn och ro på hemmaplan. Genom en nykorporativ ordning på arbetsmarknaden – svenska modellen, angreppen på strejkrätt och organisationsfrihet etc. – ska garantera arbetsfred även i ett läge av sjunkande organisationsgrad eller medlemsrevolt inom den socialdemokratiskt dominerade fackföreningsrörelsen.
Från kapitalistiskt håll växer skepticismen mot demokratin. Meritokratiska lösningar ska förhindra folkligt inflytande. Utökad EU-makt eller handelsavtal ska garantera kapitalets makt. Det framförs även antidemokratiska reformeringsförslag av det parlamentariska systemet med kraftigt minskat antal riksdagsledamöter, utökat tjänstemannastyre och höjda politikerlöner för att det ska bli attraktivt för kapitalisterna själva att bli politiker.
De ideologiska och politiska utmaningarna mot den härskande klassen är ännu outvecklade. Monopolkapitalet kommer som regel undan kritiken och ilskan tar i varje fall i Sverige inte steget över från misstro mot politikerna till klasskamp mot det näringsliv som sitter på den verkliga makten.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
Lika illa är att den folkliga ilskan över monopolkapitalets och deras politiska förvaltares svek mot nationen lämnas i händerna på högerpopulister och rasister av en vänster som allt för ofta gått på borgerlighetens propaganda som klär ut sina globaliserade klassintressen till internationalism.
Mot detta krävs en internationalism byggd på de arbetande folkens intressen.
Byggd på alla nationers jämlikhet och lika värde. Mot alla former av nationellt förtryck, vare sig detta utövas av den egna nationen gentemot andra eller av andra gentemot den egna. En internationalism som inte hävdar det egna landets överlägsenhet framför andra, utan dess värde bland andra.
Doktor om kapitalism

En sådan internationalism är samtidigt nationell och klassmässig, tar sin utgångspunkt i den svenska arbetarklassens intressen både som arbetare och som svenskar mot det svenska monopolkapitalet och dess politiska representanter i både Stockholm och Bryssel.
Reaktionerna mot den kapitalistiska politiken är spretiga, oartikulerade och grumliga. Verkligheten och reaktionerna på denna verklighet ser inte ut som vi på vänsterkanten skulle önska. Men revolutionärer ska inte ägna sig åt önsketänkande. Revolutionärer måste ha tilltro till arbetarklassen och vanligt folk, se bortom det ytliga och tränga ner till den sunda kärna som finns i grunden för reaktionerna.
Den sociala, politiska, ideologiska och ekonomiska kris som ligger som mullrar i samhället ger oss stora möjligheter. Om vi är nyfikna, öppna och läraktiga. Kampen för fred måste knytas ihop med kampen för social rättvisa, strävan efter en deltagardemokrati istället för en åskådardemokrati och viljan till nationell självständighet och utveckling.
Överlag bör vi se på det som en gammal kines gjorde: ”Det råder stor oreda under himlen, läget är utmärkt”.

i Andra om: , , , , , kapitalism, , , , , , ,
, , ,, , fred, , , , , ,


44 svar till “”Kan den svenska imperialismen förklara Sveriges inrikes- och utrikespolitik””

 1. Det finns en hel del att påpeka i artikeln. Men jag tar det här jag reagerade starkast på: RM är mycket diffus och oklar i att definiera globalism och internationalism. Även de nationalkonservativa är av den åsikten att globalism är ’att undergräva och upphäva nationernas frihet, självbestämmande och lika rätt. Länder och folk ska underordnas storföretagens gemensamma profitintressen’.
  Trump och Putin skulle säkert instämma i R Mathiassons ord.

  Är kapitalism internationalism eller nationalism? Både ock! Om Sverige skulle gå ur EU imorgon och stänger alla gränser och återupprättar nationernas frihet, självbestämmande och lika rätt, så blir Sverige inte mindre kapitalistiskt! Arbetarklassen kommer fortfarande sugas ut av de svenska kapitalistiska krafterna som har makten.

  Marx: ”Kapital är alltid regeringsmakt över arbete och dess produktion. Kapitalisten äger denna makt, inte till följd av sina personliga och mänskliga egenskaper, utan i den mån han är ägare av kapital. Köpkraften hos hans kapital, vilken ingen kan motstå, är hans makt.”

  Engels: ”Nationalekonomi uppstod som en naturlig följd av handelsutvecklingen.” ”Nationer ställdes mot varandra som girigbukar, som var och en greppade om sin kära penningspåse med båda armarna och med avund och misstänksamhet blickade på sin granne.” ”Man blev alltså människovänligare, man sände ut sina dukater som lockfåglar för att de skulle dra andra med sig tillbaka, och insåg att det inte var så farligt om man betalar A för mycket för hans var, så länge man bara kunde avyttra den till B för ett högre pris.
  På grund av detta byggde merkantilsystemet. Handelns inskränkt egoistiska karaktär undanskymdes snart. Nationer kom varandra något närmare, de slöt handels- och vänskapsfördrag, de gjorde affärer med varandra och gjorde varandra allt möjligt gott för att uppnå större vinst. Men i grunden var det ändå det gamla penningbegäret och egoismen, och denna bröt då och då igenom i form av krig, vilka under detta skede alltid berodde på handelskurrans.”

  Högern och SD är alla kapitalistiska partier. Så är högern – inklusive SD – mindre nationalistiska/patriotiska än internationalistiska socialistiska/kommunistiska partier på grund av att de just är kapitalistiska?

  Lenin; ”Varje nationell rörelse har därför en tendens att bilda nationalstater, vilka bäst tillfredställer den moderna kapitalismens krav. Mycket djupgående faktorer driver fram detta, och för hela Västeuropa – än mer för hela den civiliserade världen – är därför nationalstaten typisk, normal under den kapitalistiska perioden.”
  ”… så drar vi oundvikligen slutsatsen att med nationernas självbestämmande menas deras statliga avskiljande från kollektiv av en annan nationalitet.”

 2. Kollar man Nordfronts hemsida går det att skönja de också talar för en socialiserad ekonomi. Sverigedemokraterna gör det absolut inte. Så gott som ingen vill ha en socialiserad ekonomi här i Sverige. Inte ens arbetarna. Det är just därför kommunistpartier inte får några anhängare mer än något fåtal personer. Precis som nazisterna. Nazister och kommunister är våldsbejakare därför de vill göra revolution. Sverigedemokraterna vill inte göra revolution, och absolut inte med våld. Konservatism är historiskt fredlig. Tyska kejsardömet var inte imperialistiskt. För några dagar sedan läste jag det riktats krav för att förbjuda våldsbejakande organisationer och de syftade på nazisterna. Men jag tror det är fler organisationer som tvingas stänga sina hemsidor om en sådan lag träder i kraft.

  • arbetarklass
   Dom mest våldsbejakande organisationer som finns är dom nationer som är medlemmar i NATO.
   Ett förbud mot våldsbejakande organisationer kan användas hur som helst, men ett förbud mot organisationer som använder sig av hets mot folkgrupp är jag för.

   • Men det är ju i stort sett alla länder på den västra delen av norra halvklotet. Medlemmar i Nato alltså. Med en handfull undantag bl.a. Sverige, Finland, Irland, Österrike, Sweitzh (kan inte stava…) Serbien m.fl. Varför Östeuropas länder är medlemmar är inte så konstigt för har man en gång blivit våldtagen så aktar man sig. Ryssarna vann ju till slut kriget så dom tog för sig och bildade ett imperium så inget konstigt med det. Och det var ju förhandlingar på Jalta där även västmakterna var överens.

    Sen är det lagen om hets mot folkgrupp. Det är en gummiparagraf som försiktigt tillämpats ända tills nu då den militanta vänstern (som jag ser det) börjat massanmäla främst äldre personer som sagt något på nätet och som kan strida mot paragrafen. Det är inte så svårt att ordna det för dom tekniskt kunniga idag som sätter ut sökrobotar på nätet ungefär som vi söker på en sökmotor och får in en massa resultat. Tveksamt om den lagen blir så långlivad om den utnyttjas på det sättet. Jag läste på Svt idag att Kriminalvården använder ordet ”klienter” för fångarna. Klientel är ett annat ord för en grupp som står i beskydd. Det är lite så den vänstervridna rättsstaten fungerar. Ett skydd för brottslingen och total ignorans för brottsoffret. I staden där jag bor har kommunen börjat ”våldtäktsäkra cykel- och gångvägarna. Vägarna breddas och tät belysning monteras. Buskage och växtlighet röjs bort i den mån det finns möjlighet. Möjlighet att angripa brottsligheten finns utan att angripa själva brottslingen som ofta betraktas som det stora offret och i behov av hjälp. Killen som rymde nyligen härstammade tydligen från Kuba läste jag. Sant eller ej vet jag inte. Socialism fungerar inte längden därför den skapar dysfunktionella samhällen. Kapaciteten finns i individen och den måste tillåtas utveckla sig om samhällena ska lyckas frambringa ett välstånd och där människor känner sig fria. Mångkultur med okända kulturer fungerar inte heller därför den skapar splittrade och segregerade samhällen. Fungerande samhällen enbart byggda på klasskamp finns endast som visioner hos socialismens arkitekter. Socialism gör sig bäst som drömmar och visioner om landet Utopia där alla har det bra. Men så fort något land sätter planerna i verket så framträder istället boken om Djurfarmen. Men drömmen fungerar så länge det finns en kapitalism att lägga skulden på, men vad ska kommunister skylla misslyckanden på om de skulle lyckas utrota kapitalismen?

    • Många olika påståenden och förenklingar här. Vad menas med ”vänstervridna rättsstaten?” Våldtagna öststater. Har militanta vänstern börjat massanmäla äldre? Fakta? Socialism skapar dysfunktionella samhällen – hur då med USA och dess mycket stora brottslighet? De fria individerna i USA är väl övervakade av NSA. Inga samhällen finns eller har funnit som enbart är ”byggda på klasskamp”. Etc.

     • Det finns inga perfekta samhällssystem därför människan är inte perfekt. Människan är full av synd. Det står redan i Bibeln. Kapitalismen har jättestora brister men det är det vi har och som skapats på logikens väg. Läser du Svt:s rapporter om alla skogsbränder? Tycker du inte det är märkligt de inte visar på orsaker eller troliga orsaker? Man kan ju lugnt påstå att det inte börjar brinna av sig självt. Själva orsaken till bränderna är kapitalismen där skogsindustrin inte har möjlighet att avbryta avverkningen eller göra den säkrare. Och det gäller både privata skogsbolag och statens skogar. Jag vill dock göra undantag för den lantbrukaren med de egna ägande skogsskiftena eftersom denne inte tar risken att få sin skog uppbränd. Då är det bättre att vänta till hösten då regnen kommer och eliminerar brandrisken från skogsmaskinernas hjulkättingar som slår gnistor mot stenarna i marken. Här är det hur tydligt som helst hur en vänsterregering med Public Service genast ställer sig på kapitalets sida. De är så extremt rädda för en vikande ”tillväxt” som skulle hindra deras slösande med skattebetalarnas pengar. Men jag är inte övertygad om en kommunistregering skulle avbryta avverkningar för brandrisken. Det kan mycket väl vara så att behovet av avverkningen är lika stor där.

      • Det stämmer inte alls att ”vi” skapat kapitalismen. Det är en liten, nu allt mindre härskande klass av mänskligheten. Det är ett ekonomiskt system som skapat stor tillväxt, men som är fundamentalt orättvist och odemokratiskt. En allt mindre grupp får frukter av andras arbete med beslut inte baserade på mänskliga behov utan på profitjakt för enskilda företag. Besluten fattade av små grupper utan demokratisk insyn och kontroll. Oerhört primitivt och orättvist. Ökningen av tillgångar för 1 % under senare år skulle kunna ta bort fattigdomen i världen enligt Oxfam. Medför nu ökad kamp och krig om kontroll över andra länder och människor (NSA!) samt krig och flyktingströmmar. Ökande ojämlikhet, ökande arbetslöshet och förstås oförmåga/ointresse att tillräckligt ta hand om klimatfrågorna. Ökad risk för stora krig med vansinnig upprustning. Följs av ideologisk rättfärdigande via pressen. Du är liksom så många lurad av eller medveten förespråkare av detta orättvisa system, om än i kringelkrokar kan man tycka. Logik: Ja ökad vinst för det egna företagen. Det finns ingen ”vänsterregering med Public Service” i Sverige. Vilket land skriver du om? Men staten står i princip alltid på den härskande klassens sida. Några kommunistregeringar har aldrig funnits. Du menar kanske socialistregeringar.

       • ”Du är liksom så många lurad av eller medveten förespråkare av detta orättvisa system, om än i kringelkrokar kan man tycka.”

        Jag vill verkligen inte vara obstinat på din blogg men tycker du inte att det är lite märkligt att ett fåtal som tycker sig sitta inne med ’sanningen’ ändå finner sig tillrätta i rådande system och kanske innerst inne där nånstans kanske ändå gillar det för sin egen skull?

        Jag tror det bästa är att leva livet så gott man kan. Att alltför mycket gräva ned sig i andras bekymmer kan lätt göra man hamnar där själv. Var och en är sig själv närmast. Det är förutsättningen för varje levande varelses självbevarelsedrift. Självklart är jag för empati men för lite eller för mycket skämmer allt. Skuld måste balanseras. Det går inte att lägga all skuld på sig själv. Eller på någon annan. Skuld ska vara där den bäst hör hemma.

        • Här är ett typexempel på den destruktiva självskuldbeläggelsen. Men betala ska vi göra eftersom det finns andra som är så mycket fattigare. Varför låta sig bli nerdragna? OK, det går ju mot en ’rättvisare’ värld men det blir inte lättare att hjälpa andra när man inte kan hjälpa sig själv. Sveriges regeringar har öst folkets skattepengar in i EU i ”rättvisans” namn men drar sig för att kräva tillbaka när det verkligen behövs. Jag hoppas kommande val förintar de här skuldkänslorna och vi får en regering som verkligen är beredda att satsa på vårt land och mindre på att förändra hela världen. För så stora är vi inte att det finns förmåga att göra det.

         https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ministern-tvivlar-pa-eu-stod-mot-torkan

        • Skuldtyngda människor blir lydiga människor inför makten. Du är en syndig människa menade kyrkan för länge sedan och gjorde med det greppet prästerna till makthavare. Det kan vara bra att poängtera det här i tider då politiker söker metoder för att få ett stadigt grepp om folkviljan som tenderar börjar spreta åt olika håll.

    • Ja här blev det potpurri kan man säga. Lagar behöver praxis för att kunna tillämpas bra, så fungerar säkert lagen om hets mot folkgrupp också. Judehatarna i NMR borde vara ett glasklart fall tycker jag.

     Sedan har du nog rätt i att ett samhälle som inte låter individer med kapacitet utvecklas och driva sina idéer fungerar dåligt. Där kanske vi har en av grunderna som gjorde öststatssocialismen mindre framgångsrik än kapitalismen i väst.

     Mångkultur fungerar visst. Sverige är rikare än någonsin och företagen hittar knappt arbetskraft, trots att SD-idioterna svartmålar alltihop. Dom problem vi har beror på rikemännens girighet och inte på mångkultur. Väldigt många länder är idag mångkulturella och även med världsmåttstock har utvecklingen gått framåt något oerhört på senare tid. Ta dig en titt på Hans Roslings föredrag. Dom finns på youtube.

     • Jag läser ditt sista stycke om och om igen. Vet inte riktigt vad jag ska säga. Det känns svårt att hitta ord. Något från Hans Rosling har jag lyssnat på i samband med hans tragiska bortgång. En helt okänd person för mig och jag tyckte mest han lät som en driven försäljare som kunde tala för sin sak. När jag går in på Youtube får jag många förslag på SD relaterat filmmaterial. Ibland undrar jag om de köpt in sig där eftersom jag inte nyttjat Tuben särskilt mycket för det. Det blir för mig mest musik och annat jag är intresserad av. Dock har jag lyssnat på Jimmie Åkessons tal i Almedalen. Eftersmaken blev något av Sverigedemokraternas triumftåg. Det är dock vanskligt att ta ut segrar i förskott men inte fel med självförtroende och höga ambitioner. Något som Socialdemokraterna lyckats väldigt dåligt med inför höstens val. Känns lite konstigt när jag tyckte första maj firandet gick så bra för vänstern. En parantes? Mycket spännande valår i år. Ingen vet väl riktigt hur det kommer att gå?

       • En socialist som håller tal i kapitalismens hjärta låter spännande. Jag ska lyssna. Senare.

        • Hej
         Orkade inte hela men lyssnade och såg på några minuter. Analog pekare uppskattas verkligen. Jag var för några år sedan och lyssnade på en vänsterföreläsare som hade en laserpekare. Jag hamnade vid ena kanten på föreläsningssalen och fick laserstrålen i ögat. Inte bra. Jag såg suddigt efteråt och blev också rädd om jag skadat ögonen. Efter ett par dagar släppte det men sedan dess är jag mycket kritisk till de nya elektroniska ljuskällorna som växer fram överallt och inte minst i trafiken. Det är verkligen inget behagligt ljus för ögonen och jag tycker det är beklämmande att det blivit så här. Ingen kritik och ingen ifrågasätter hur farligt för människan. För länge sedan fick allt sånt här godkännas av socialstyrelsen men nyliberalismen har medfört att all kontroll är överlämnad till kapitalägarna d.v.s. företagen. Man kan verkligen undra hur staten hade råd med allt på den tiden det var så mycket lägre både produktion och tillväxt. Eller är det så att dagens produktions- och tillväxtsiffror är uppblåsta med luft för att politikerna ska lyckas att hänga sig kvar vid makten?

         Jag upplevde Hans Rosling som en väldigt duktig föreläsare som kunde fånga sin publik minst lika bra eller kanske bättre än en professionell komiker. Ska f-n vara rolig mot betalning. Det måste nog vara ett av världens svåraste jobb… Men Rosling tyckte jag verkligen var underhållande.

         • Sen kan man ju undra varför Rosling var så okänd för mig och så välkänd för de flesta övriga som skriver här?

          Dom flesta arbetare vet vem Bert Karlsson är samt hans kompanjon den bortgångne greven och högermannen Ian Wachtmeister. Men hur många arbetare vet vem Hans Rosling var? Kanske där dilemmat ligger?
          Akademisk socialism en avgrund från gängse arbetaren?

  • Det är skillnad på nazism och socialism/kommunism. Socialism/ kommunism baseras på arbetarnas lika värde. Vi gör inte någon skillnad på vem som tillhör arbetarklassen eller vem som tillhör överklassen. Socialism/kommunism baseras på Marx ideologi – och i många fall även Lenins och några fall Maos ideologi – men nazisterna har inget intresse i att arbetarklassen ska äga företag.
   Nazismen är troligen för statskapitalism – och detta är inte socialism.

   Vem skyddar oss från våldsbejakande regeringar? Den konservativa regeringen i Storbritannien slog våldsamt ner gruvarbetarstrejken i mitten av 80-talet. Det har även kommit fram att Thatcher var beredd att sätta in militär för att få stopp på strejken. Och det har varit ett flertal av sådana händelser i vår värld under hela 1900-talet där regeringar använde våld för att förtrycka arbetarna.

   Revolution behöver inte vara våldsam. En kommunist tar inte upp vapen om hon eller han inte blir attackerad.

 3. Mycket tal av Mathiasson, också vad gäller globalismen och jag kan inte tänka mig att T-rump skulle instämma i kritik av att ”Länder och folk ska underordnas storföretagens gemensamma profitintressen”. Kanske skulle Putin göra det, så länge det gäller västliga storföretag, men även det är väl tveksamt.

  • Både Trump och Putin skulle instämma i att ’länder och folk ska underordnas storföretagens gemensamma profitintressen’.

   Jag uppfattar inte meningen som en kritik till storföretagens stora profiter. Möjligtvis kan det vara ett skrivfel från RMs sida. För han menar väl inte att länder, t ex Sverige eller Etiopien, och den svenska befolkningen skall underordna sig storföretagens gemensamma profitintressen? Eller är det jag som har uppfattat honom fel? Han måste mena att storföretagen i profitintressen inte skall sätta sig över folket och landet, alltså landet och folket går före storföretagens profitintresse? Eller menar han att globalism är att länder och folk ska underordnas storföretagens gemensamma profitintressen?

   • Kerstin.
    RM beskriver globalisternas syften och naturligtvis är han kritisk mot dom. Hur kan du uppfatta den meningen på annat sätt?

    Passar på att rätta mitt eget skrivfel. Mycket ….bra…tal av Mathiasson skall det vara.

    • Troligen har du rätt, Anders Å.
     Men meningen är lite otydlig, tycker jag. Det eftersom meningen står för sig själv. Dessutom definierar RM inte vad som är skillnad mellan imperialism och globalism. RM säger ganska otydligt (medan du säger det tydligare) att globalismens syfte är att länder och folk ska underordnas storföretagens profiter. Och detta kallar jag för imperialism och inte globalism. Även palekonservativa och nationalkonservativa är emot globalismen. Det här är kanske den största skillnaden mellan imperialism och globalism. Socialister ser helt annorlunda på företagandet än vad dom konservativa ser på det. Här pratar den paleokonservativa Trump om att EU, Ryssland och Kina är ekonomiska fiender till USA.
     https://www.svt.se/nyheter/eu-ar-en-fiende
     Här sätter Trump USA först (ett berömt citat från Trump) mot andra länder och organisationer som konkurrerar med USA. Och enligt de konservativa så är det inte globalism. Globalism är enligt de konservativa det som EU, Clinton, Obama, Ryssland, Kina, etc sysslar med när det gäller handel länder emellan. Och de kan även instämma i RMs sista mening, men kanske inte på det sättet som RM menar det.
     Så vi ska nog berätta mer vad som är skillnad mellan globalism och imperialism.

      • Kerstin.
       Har inte hunnit läsa dina länkar, men skillnaden som jag uppfattar den är att globalismen även omfattar dom imperialistiska hemländerna i väst. Så såg inte imperialismen ut från början, men i takt med att storföretagen blir ännu större så har dom blivit mindre intresserade av nationalism och ser den snarast som ett hinder för deras profiter idag.
       Kanske kan man rentav säga att globalismen är imperialismens högsta stadium.

       • ”Kanske kan man rentav säga att globalismen är imperialismens högsta stadium.”

        Sverigedemokraterna är inte anhängare av globalismen. Tvärtom är de uttalade motståndare till globalism. Inom vänstern har jag inte kunnat upptäcka något sådant kompakt motstånd till globalismen. Snarare är de förespråkare åtminstone till vissa delar av globalismen.

        • arbetarklass.
         Fan vad konstigt att tilltala en människa med arbetarklass. Du får heta Klasse i fortsättningen.

         Jag tror inte man skall ta vad varken Åkes pöjk eller trumpnissen i vita huset säger på alltför stort allvar. Båda är höger och springer storföretagens ärenden. Säger dom stora grabbarna globalism, så blir det globalism. Spela på opinioner och missnöje kan dom däremot göra och Trump kanske t.om. kan kringskära en del utländska företag i USA, men knappast Amerikanska företag i andra länder.

         Globalismen är ett stadium i imperialismens utveckling som finns för att företagen själva blir mer och mer globala och för att profitkvoten sjunker och alla tänkbara möjligheter till vinst måste utnyttjas, även sådant som strider mot traditionella högeråsikter i hemländerna. Politiker i småstater som Sverige har inte en chans mot dom utan att ta till revolutionära metoder som kräver massivt folkligt stöd för att kunna genomföras. Ingenting sådan finns dock på kartan idag, så Åkessons snack om globalismen är bara patetiskt. Hans jobb är att lura skjortan av svenska folket och låta globalisterna komma undan, exakt hur han gör det skiter dom nog i bara han får det gjort.

         • Jag anklagar inte storföretag eller företag för något rent allmänt sett. De verkar bara inom de ramar som politikerna sätter d.v.s. lagar och bestämmelser. Ett storföretag jag är bekant med är IKEA. Jag vet faktiskt inte vad jag skulle kunna anklaga dem för. Mot mig har de bara varit bra. Men det har också hänt jag blivit drabbad av ett företags maktutövning. Inte många gånger men det har hänt. Det senaste var ett f.d. statligt företag och som jag aldrig mer kommer vända mig till vad än för ”erbjudanden” jag får i min brevlåda.

         • Tveksamt du kan få arbetarklassen att tro på det du säger. Dom ser en sak och du ser något helt annat. Risken finns du blir betraktad som en lurendrejare själv. Lite synd kanske för det kan ligga något i det du säger om globalkapitalets maktutövning. Revolution från arbetarklassen kan du enbart glömma så länge det finns ett välstånd att ta del av. Den enda ’revolution’ jag kan tänka mig är en demokratisk sådan mot de politiker som förskingrat välståndet från arbetarklassen. Det vill säga den delen av arbetarklassen som verkligen jobbat ihop välståndet med sitt arbete och sina skattebetalningar. Upp till kamp! Missnöjet har pyrt länge nu. Det vet vi som följt alt-högerns webbtidningar. Men det är nära nu. Precis lika nära som när USA-imperialisterna flydde från Vietnam och kommunisterna tog över makten. Men vilka som kommer ta över makten i Sverige får du räkna ut själv :-)

         • Nu låter du som en riktig socialistisk revolutionär, Anders! Du ska nog inte rösta på F! … :-)

          Menar du att dom nationalkonservativa har börjat använda ordet ’globalism’, definierat det annorlunda och sedan börjat använda det i deras propaganda för att locka till sig arbetarklassen och en hel del inom vänstern?
          Har jag uppfattat dig rätt?

          • Kerstin.
           Men jag är ingen socialistisk revolutionär, jag är nog mer inne på Klasses linje med en demokratisk ”revolution” mot dom som förskingrat välfärden.
           Så jag röstar nog på Fi iallafall.

           Vem som myntat ordet globalism vet jag inte, men det används frekvent av SD;s propagandister, både av höger och vänstervarianterna.
           Delar av deras kritik mot globalismen är riktig, men då dom själva är långt ut på högerkanten så kommer dom naturligtvis inte att agera mot det internationella storkapitalet. Därför blir deras användande av ordet bedrägeri, med syftet att suga upp berättigat missnöje mot storkapitalets härjningar och göra det ofarligt. Dom blir tvärtom storkapitalets springpojkar då dom falskeligen riktar det folkligt missnöjet mot andra etniska grupper.
           Man kan om man vill jämföra det lite med hur sossarna har förstört arbetarrörelsen, genom att utge sig för att kämpa för arbetarklassens rättigheter, men i själva verket bara leda in missnöjet på ofarliga vägar. Resultatet ser vi idag, med i princip bara en fungerande fackförening kvar, nämligen Hamnarbetarförbundet och hur sossarna går i spetsen för att göra slut på den med.

           Så kanske har du uppfattat mig rätt där.

          • Den som har förskingrat välfärden är inte socialismen utan det är kapitalet. Så upp till kamp för en socialistisk revolution mot kapitalet!

           Och du har helt rätt att det SD och andra nationalkonservativa agerar för den internationella och nationella storfinansen. Det har vi socialister alltid sagt att bakom dom högerextrema krafterna agerar storfinansen till att splittra arbetarklassen.
           Det är därför som Jimmie Åkesson säger (i länken till Kristianstadsbladet) att det inte längre handlar ’om klasskamp mot bourgeoisien, det handlar om nationalism mot globalism och internationalism’.
           SD vill inte arbeta för rättvisa löner, fackliga rättigheter, MBL, etc. De ser helst att arbetarklassen skall vara upptagna med den nationella frågan än att ställa företagen och politikerna till svars. De vill splittra den internationella arbetarklassen i Sverige (med internationell menar jag att den svenska arbetarklassen består av människor från alla jordens hörn).

           Men vad menar du med ’ används av SDs propagandister, både av höger och vänster varianterna’? Finns det en vänstervariant av SD?

       • Du säger att ’globalism är imperialismens högsta stadium’. Men imperialism är kapitalismens högre stadium. Emellertid har alla konservativa rörelser i hela världen kapitalismen som ideologi. Så hur går detta ihop?
        https://www.marxists.org/svenska/lenin/1916/imper.htm#h9

        Varken Trump eller Jimmie Åkesson är globalist (enligt egen utsago) men de är inte heller socialister. De är nationalkonservativa med kapitalistiska inställning – och antiglobalister.

      • Javisst är han antiimperialist – men är han även som Immie Åkesson en antiglobalist? Jimmie Åkesson i Kristianstadsbladet: ”Det handlar inte längre om klasskamp, det handlar om nationalism mot globalism och internationalism.”
       http://www.kristianstadsbladet.se/sverige-varlden/sd-vill-vara-garant-mot-moderat-hogerexcess/
       RM får nog förklara mera vad han menar med globalism. Det eftersom det finns så många definitioner om vad antiglobalism och globalism är. Det finns många inom vänster som är antiglobalister, t ex Attac. RM beskrev globalismen så här: ’Tvärtom är syftet [med globalismen] att undergräva och upphäva nationernas frihet, självbestämmande och lika rätt. Land och folk ska underordnas storföretagens gemensamma profitintressen’. Jag tror att varenda en kapitalistisk konservativ nyliberal politiker – inklusive Jimmie Åkesson – kan skriva under det. Det eftersom JÅ är inte motståndare till storföretagens profitintressen. JÅ – precis som Trump eller vilken som helst konservativ politiker inklusive moderaterna – anser att land och folk ska underordnas storföretagens profitintressen. Det är som när Trump upphävde beslutet som Obama tog om North Dakota pipeline. Det var det första beslutet han skrev under som president som gav de amerikanska oljebolagen återigen rätten över folket att dra en oljeledning genom Siux-reservatets vattentäkt – ’land och folk ska underordnas storföretagens profitintressen’ – allt enligt Trump.

  • Nazisterna utnämnde kommunisterna och vänstern till huvudmotståndare och stöddes av storkapitalet i olika länder.

   • De flesta vet ju att vänstern idag är storkapitalets främsta vän. Just därför vänstern hjälper kapitalisterna att genomföra globalismen. Högern skulle säkert vilja har kapitalet på sin sida men det är ett önsketänkande då nationalism inte främjar kapitalets intresse om en utsugning utan hinder. Det finns en klar logik i det här och jag har svårigheter att ta till mig påståenden om motsatsen i en förljugen kamp om att bekämpa Sverigedemokraterna. Argumenten håller inte och arbetarklassen allt mer medveten om det. Följden blir att vänstern och särskilt socialdemokraterna tappar greppet om arbetarklassen.

 4. Så Kp vill göra som SKP och slopa enhetsfronter i fredsfrågan? Det är vad vi alltid har sagt att det går inte att organisera en fredsrörelse utan att ha ett socialistiskt program.

  På det hela taget är Mathiassons artikel bättre än vad han och andra Kp-medlemmar har åstadkommit under några år nu. Med några brasklappar …
  RM säger ’… revolutionärer måste ha tilltro till arbetarklassen och vanligt folk …’ Men arbetarklassen och vanligt folk sympatiserar med Sverigedemokraterna. Hur i hela världen ska revolutionärer ha en tilltro till en arbetarklass som är förd bakom ljuset av SD? Ska Kp ändra sin politik till en vänsternationalistisk politik så att den passar arbetarklassen, och därigenom locka dom till KP?
  Idag ligger makten hos kapitalet, d v s det är kapitalets diktatur. Staten är kapitalistisk. Den kapitalistiska staten är i ledband till kapitalet. Så vad anser de om den kapitalistiska staten? Om Kp får ett starkt stöd i valet i höst – vad kommer de då göra om de kommer in i t ex kommunfullmäktige (även kommun och landsting tillhör den kapitalistiska staten)?

  En intervju med SKPs Henrik Gustavsson, och vad han kommer att göra om han väljs in i kommunfullmäktige i Uppsala:
  https://riktpunkt.nu/2018/07/intervju-med-henrik-gustavsson-forsta-namn-pa-kommunvalslistan-i-uppsala-for-skp/

 5. […] 8. Imperialism. Utrikespolitiska och försvarspolitiska aspekter ryms inom 3, men inte den ekonomiska politiken, där den inhemska ekonomin berörs. Sverige är ett utpräglat imperialistiskt land och storföretagen tjänar miljarder i fattiga länder. Den svenska imperialismen har grundläggande betydelsen för Sveriges utrikes- och betydelse även för landets inrikespolitik. * Under globaliseringens högtidsperiod 1980 och 2008 27-dubblades USA:s, EU:s och Japans direktinvesteringar i utlandet. För svensk del är den siffran en 55-dubbling. * De svenska storföretagens dotterbolag i utlandet står för två tredjedelar av företagens omsättning. Endast en tredjedel produceras i och exporteras från Sverige. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för att hålla koll på kapitalisternas utrikesintressen. I myndighetens senaste årsrapport finns en intressant siffra gällande direktinvesteringstillgångar i utlandet som andel av BNP, det vill säga hur stora är kapitalisternas tillgångar i andra länder jämfört med värdet på alla varor och tjänster som produceras på hemmaplan. * Värdet på de svenska kapitalisternas tillgångar i utlandet uppgår till 75 procent av BNP. Det kan jämföras med Storbritannien 55 procent, Frankrike drygt 50 procent, Tyskland knappt 40 procent eller Italien 25 procent. ”Kan den svenska imperialismen klara Sveriges inrikes- och utrikespolitik” […]