Hets mot Ryssland och anslutning till NATO


Facebook har vänligen berättat att den här artikeln publicerades för precis ett år sedan. FB menar nog att jag bör publicera den igen idag. Snäll som jag är gör jag det.

Tycker någon att ämnet blivit inaktuellt? Hör av er i så fall!

Detta är en viktig artikel av professor Lars Drake. Den här artikeln har publicerats på Synapze (www.synapze.se – rekommenderas), och jag publicerar den med författarens tillstånd då den så väl sammanfattar den demoniserande och ofta direkt lögnaktiga smutskastningen av Ryssland, som massmedia återger så okritiskt.
* Referenserna finns i artikel på Synapze.

Jag har själv behandlat massmedia i artiklar om Ab och DN nyligen och i 3 blogginlägg tidigare. De är lika aktuella idag!
* http://jinge.se/allmant/ar-massmedia-objektiva-del-1.htm
* http://jinge.se/allmant/massmediabilden-del-2-strategin-for-okonventionell-psykologisk-krigforing-manual-for-syrien-iran-etc.htm
* http://jinge.se/bloggosfaren/massmediabilden-del-3-exemplet-syrien.htm

Lars Drakes artikel.
I kampen mellan ”Natoanslutarna” och dem som vill bevara den formella alliansfriheten har synen på Ryssland alltmer framträtt som kärnfrågan. Det är därför avgörande för att fredsvännerna ska kunna vinna opinionen att tillbakavisa alla falska påståenden om rysk aggression och annan smutskastning av Ryssland. Den här artikeln analyserar inte förhållandena i Ryssland eller dess utrikespolitik. Den behandlar den vilseledande rapporteringen och debatten i Sverige.

På Centerstämman sa ombudet Cecilia Natander:

”Frågan är inte om Ryssland kommer att anfalla nya områden, utan när. Därför säger jag ja till Nato”. Detta är ett uttryck för avsaknad av logik eftersom Nato leds av USA som anfallit fler länder än något annat land de senaste åren. Välj själv period, 10, 20, 30 eller 40 år. Det spelar ingen roll det gäller nämligen alla dessa perioder.

Det är väldigt få i debatten som uttrycker sig så drastiskt som Natander. De flesta anser att det inte finns något akut hot mot Sverige eller andra länder. Trots det är rädslan för och den bristande kunskapen om Ryssland själva kärnan i den Natovänliga propagandan. Utan rädslan för den stora grannen i öster skulle det inte finnas något utbrett stöd för att ansluta Sverige till Nato.

De som vill bevara Sverige som ett alliansfritt land måste därför tillbakavisa alla falska anklagelser mot Ryssland, inklusive allmän smutskastning som inte direkt sammanhänger med säkerhetsfrågor. Den som deltar i demoniseringen av Ryssland och dess president, Vladimir Putin, bidrar de facto till att opinionen för anslutning till Nato stärks.

Förhållandena är långt ifrån ideala i Ryssland. Det finns grund för berättigad kritik. Ryssland har mer utbredd korruption än Sverige. Det sitter fler människor i fängelse räknat per person i landet i Ryssland än i genomsnitt i världen. Värst på det området är dock USA. Vladimir Putin har mycket makt, men det har presidenter i andra länder också om de har ett stöd av majoriteten i den lagstiftande församlingen. Problemet är inte att det framförs berättigad kritik i svensk press utan att rapporteringen är så ensidig och att lögner och grova förvanskningar förekommer ofta. Frågan om Krim har behandlats flera gånger här på Synapze och den tas inte upp igen i denna artikel.
Putin 150928
Här följer en genomgång av ett antal lögner, förvrängningar eller falska anklagelser mot Ryssland som förekommit i svensk offentlig debatt. Jag har inte systematiskt gått igenom svensk press utan det är mer en fråga om sådant jag råkat se eller gjorts uppmärksam på av någon annan. Det innebär att det finns fler lögner och förvrängningar att avslöja. Referaten nedan är ofta korta och mer ingående analyser finns i källorna som finns angivna.

1. Personer tillskrivs politiskt betydelsefulla roller de inte har. Personer som inte har mandat att tala för presidenten eller regeringen i Ryssland citeras som om deras uttalanden var representativa för dem. Ett av flera exempel på dylik citering är när Sergej Markov lyfts fram av Elin Jönsson i SVT som ”Putins personliga talesperson” vilket han inte är. I ingressen förekommer ren citatförfalskning. Det hävdas bl.a. att Markov (och därmed Putin och Ryssland!) hotat Estland och Lettland. För det första är han ingen talesperson för Rysslands president eller regering och för det andra uttalade han inget hot i den aktuella intervjun. Han konstaterade att OM det skulle bli storkrig mellan Nato och Ryssland så kommer Estland och Lettland att drabbas och kanske upphöra att finnas kvar som länder. Han sa även (vilket inte finns med i SVTs referat) att Ryssland inte vill ha ett krig. Han sa inget som skulle indikera att Ryssland har planer på att anfalla de två länderna. Hot? Nej! (Se vidare)

2. Höna av en fjäder. Utrikesminister Margot Wallström kallade upp Rysslands ambassadör för att Ryssland påstås ha hotat Sverige. ”Hotet” ska finnas i denna text enligt DN:s översättning:

”Vi har upprepade gånger sagt att valet av nationell försvars- och säkerhetsstrategi är en intern och suverän angelägenhet för varje enskild stat. Men vi ser fortfarande Sveriges policy med icke-deltagande i militära block som en viktig faktor för att säkerställa stabiliteten i norra Europa, sade hon vidare. En svensk anslutning till Nato skulle ha militärpolitiska och utrikespolitiska konsekvenser som skulle kräva motåtgärder från rysk sida”, underströk Zacharova. (talesperson för ryska UD, min anmärkning)
Margot Wallström FSS
Har Wallström helt tappat fattningen? Hur naiv får en utrikesminister vara? Nato står mot Ryssland och båda parter har sedan länge vapen, inklusive kärnvapen, riktade mot varandra. Det är väl närmast självklart att Ryssland kommer att rikta om en del vapen om Sverige går in som medlem i Nato. Men detta är väl inte något problem för Wallström, den nuvarande regeringen ska ju inte föra in Sverige i Nato – eller hur? Se även Jinge och Synapze.

3. Putin om den geopolitiska katastrofen. Det har flera gånger upprepats att Rysslands president, Vladimir Putin, ska ha sagt att Sovjetunionens sammanbrott var den största geopolitiska katastrofen under 1900-talet och att han då syftade på Sovjetunionens/Rysslands försvagade ställning ekonomiskt/politiskt/militärt. Det är fel. För det första sa han i det aktuella talet att det var en av de viktigaste, alternativt en betydande, och det han syftade på var att väldigt många människor fick uppleva stort lidande i övergången till ett nytt system. Var och en som läser talet kan se det. Denna felcitering och feltolkning har använts som ”bevis” på att Putins strategi är att återföra Ryssland till dess forna maktposition.

4. Syriska bomber och flyktingar. Flyktingarna från Syrien påstås i första hand fly från den Syriska militärens bomber. Uppgiften bygger på ett uttalande från Kenneth Roth från det USA-baserade Human Right Watch (med begränsad trovärdighet). Och Putin stöder Assad – därmed är Putin ond. Det finns inget bevis för att de flesta flyktingarna från Syrien flyr från den syriska militärens bomber.
AssadInterview2
5. Allt som sker i Ryssland kontrolleras av Putin. Om någon politiskt aktiv person mördas måste Putin ligga bakom. Ett exempel är oppositionspolitikern Boris Nemtsov som mördades i Moskva den 27/2 2015. Han ansågs i svenska tidningar i stort sett unisont ha mördats på uppdrag av Putin. Det finns inget som helst bevis för att Putin eller statsapparaten ligger bakom. De är ju de som förlorar prestige på att ett sådant mord kan förekomma mitt i huvudstaden. I Ryssland finns det en del grupper i kategorin organiserad brottslighet som har mördat en del människor som anse vara i vägen för dem. Det kan vara någon av dessa grupper som är ansvariga för mordet. Här finns en läsvärd genomgång av fallet skriven av Anders Romelsjö.

6. Rysk press kontrolleras av Putin. Ryssarna påstås inte ha tillgång till relevant information pga att media är kontrollerad av staten (=Putin). De är därmed förda bakom ljuset. I rysk TV förekommer ofta debatter där personer från bl.a. USA och Ukraina deltagit och där deltagarna får prata till punkt. Det finns flera utländskt ägda tidningar som är kritiska till Putin. Stefan Lindgren har grävt i detta.

7. Personer med viss sexuell läggning får inte köra bil. Det har påståtts att den ryska Duman röstade för en lag om att transpersoner ska kunna nekas att köra bil. ”Nyheten” dök först upp i SVT där den sex dagar senare dementerades. Jag har däremot inte kunnat hitta någon dementi i de dagstidningar som okritiskt återberättade ”nyheten”. Vad det egentligen handlar om har jag skrivit om på Synapze.

8. Ryssland är ett militärt hot. Att Ryssland är ett militärt hot har upprepats många gånger. Normalt hävdas inte att ”hotet” är akut utan det härleds till landets militära förmåga och vissa aktiviteter. Regeringen har t.o.m. uttalat sig i denna riktning. Det finns inget ekonomiskt-politiskt intresse och ingen uttalad avsikt att angripa Sverige. Om det bara är förmågan som är oroande borde USA, Kina, Storbritannien och Frankrike också ses som hot pga dessa länders förmåga att slå ut Sveriges försvar. Se vidare.
RyssKrig-768954
9. Rysk trupp finns i Ukraina. Enligt uppgifter från den politiska ledningen i Ukraina har Ryssland trupp i Ukraina. Det har upprepats av ett flertal svenska tidningar och politiker utan ifrågasättande. Påståendet motsägs av att stabschefen för den ukrainska armén förnekat att de slåss mot reguljära ryska trupper i östra Ukraina. Se vidare här och här.

10. Ryssland har fört över tung militär materiel till Ukraina. Ryska tanks m.m. ska ha förts över gränsen till Ukraina. Det har t.o.m. påståtts i t.ex. Aftonbladet att OSSE har bekräftat uppgifterna. OSSE som bevakar gränsen har inte rapporterat att de sett att tanks m.m. har förts över gränsen. OSSE har däremot iakttagit kolonner med tanks inne i Ukraina vilket inte är bevis för att de kommer från Ryssland. Det skulle vara lätt att med dagens kapacitet inom satelitfotografering visa att ett gränsöverskridande skett – om det faktiskt skett. De flygfotografier som visats har bl.a. påståtts visa artilleripjäser. Dessa bilder har dock så dålig upplösning att det inte går att se om det är skördetröskor eller kanoner. Bilderna har visats i svensk press utan allvarligt ifrågasättande. Se vidare.

11. Rysk ubåt i Stockholms skärgård. Det har enligt ÖB klarlagts att det varit en ubåt i Stockholms skärgård i oktober 2014. (Slutlig analys 2015) Det är inte säkerställt om den var militär eller civil och det finns inget som visar vilken nation som ligger bakom. Trots det har ett antal politiska företrädare påstått att allt tyder på att det är Ryssland som är ansvarigt.

12. Ryssland kränker svenskt luftrum gång på gång. Ryska kränkningar av svenskt luftrum är ett av de ofta upprepade påståendena. En kränkning på 30 sekunder som inte skedde över svenskt territorium ansågs så allvarligt att dåvarande utrikesministern Carl Bildt kallade upp Rysslands ambassadör för en utskällning. Dåvarande flygvapenchefen som numera är ÖB, Micael Bydén, visade att 1 av 21 kränkningar av svenskt luftrum som skedde under 2014 och halva 2015 gjordes av ryskt flyg. Av 42 kränkningar de senaste 5 åren stod USA för flest (7 st), Tyskland för 6, Ryssland för 6 och Norge för 5. Natoländer stod för mellan fyra och fem gånger så många kränkningar som Ryssland. Det rimmar illa med Bildts kommentar: ”Under min tid som utrikesminister så har vi aldrig haft anledning att framföra en protest av den här arten mot någon överhuvudtaget”. Överdrifter om ryska kränkningar av luftrum tas ofta upp i anslutning till ett allmänt ojande över att Ryssland har ökat sin ”närvaro” eller ”aktivitet” i Östersjön. Det är korrekt att det skett en ökning, men den har skett i takt med att Nato har trappat upp sina aktiviteter i området. Se vidare.

13. Ryssland tränar ockupation av Gotland. Ryssland påstås ha tränat att ockupera Åland, Gotland och Bornholm. Detta ”avslöjande” avfärdades av dåvarande ÖB, Sverker Göransson, som hävdade att det saknade vetenskaplig grund. Men det spreds innan det dementerades så propagandan fungerade delvis som avsett.

14. Ryssland medger att de har trupp i Ukraina. Sveriges Radios Moskvakorrespondent Maria Person-Löfgren försökte ge intryck av att Putin medgivit att rysk trupp finns i Ukraina genom att citera ett svar som inte gällde den fråga hon angav. Slarv eller bedrägeri?

15. Ryssland är isolerat. Man skulle kunna tro att det ligger en del i det eftersom ”Världssamfundet” infört sanktioner och på olika sätt försökt isolera landet. Det så kallade världssamfundet består av USA, EU och några ytterligare länder, dvs en minoritet av världens länder. Ryssland har däremot en ledande roll bland BRICS-länderna och har bra relationer till ett flertal länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Isolerat är inte en rimlig beskrivning.
BRICS Durban untitled
16. Svoboda är inte fascistiskt. Carl Bildt vägrar att medge att det ukrainska partiet Svoboda som ingick i den första regeringen efter kuppen mot Janukowich skulle vara fascistiskt. Partiet uttalar sig fascistiskt och använder fascistiska symboler, räcker inte det. Försvaret av den väpnade kuppen i västra Ukraina mot den demokratiskt valde presidenten som hade sin väljarbas i de östra delarna ingår som en del i kritiken av Ryssland och dess politik.

17. Odessamassakern började med en husockupation. Carl Bildt påstod att massakern i Odessa skulle ha börjat med att oppositionella ockuperat huset som brändes av folk från bl.a. Högra sektorn med höga ukrainska politikers goda minne. Det har inte dementerats trots att bilden av massakern nu är tydlig. Myndigheternas passivitet i relation till de skyldiga högerkrafterna har t.o.m. kritiserats av en representant för FN som var på uppdrag i Ukraina.
Odessa 150502
18. Ryssland stöder svenska nazister. Svenska Dagbladet har haft en ledare av Per Gudmundsson under rubriken, ”Svenska nazister backas upp av Ryssland”. En ärlig titel hade varit ”Svenska nazister backas upp av ryska nazister” eftersom det är det enda det finns belägg för. I artikeln försöker Gudmundsson smutsa ner Putin genom att hävda att hans vice premiärminister har kopplingar till en nazistgrupp i Ryssland. Den källa som Svenska Dagbladet hänvisar till är skriven av en person som jobbar i ett företag som är registrerat i det USA-vänliga Dubai. I den källan påstås det att ”det ryktas att …” I Gudmundssons text används detta rykte (!) för att visa att en högerextrem organisation i Ryssland har kopplingar vice premiärministern och indirekt till Putin.

19. Ryssland är kvinnofientligt. I ETC publiceras en artikel med följande rubrik ”Här är världens mest kvinnofientliga länder”. Ryssland ingår bland ett fåtal länder som lyfts fram som exempel. De övriga länderna som listats har en lagstiftning som ger sämre villkor för kvinnor. Det som nämns om Ryssland är att särskilt tunga och farliga arbeten inte får utföras av kvinnor. Måhända missriktat, men det verkar mer vara ett sätt att skydda kvinnor än att förtrycka dem.

20. Ryssland är mot homosexuella. Det är tillåtet att vara homosexuell i Ryssland (sedan 1917!), homosexuella par får leva ihop och det finns flera gayklubbar. Det är däremot förbjudet att sprida homosexuell propaganda till barn. Detta är en gummiparagraf som jag anser är felaktig. Attityden mot homosexuella i befolkningen tror jag liknar den som fanns i Sverige på 1960-talet i Sverige. Överdrifter i beskrivningen av villkoren för homosexuella i Ryssland ingår i demoniseringen, men har knappast någon bäring på det eventuella militära hotet mot Sverige.

21. Ukrainska flyktingar i Ryssland. I skrivande stund dök det upp ett exempel till (jag hade tänkt begränsa mig till 20 fall). Peter Wolodarski presenterar i DN det faktum att över en halv miljon har flytt från Ukraina till Ryssland som ett exempel på propaganda från rysk sida. En sågning av ledaren finns här. FN:s flyktingorgan, UNHCR, som för statistik över flyktingströmmar är tydligen enligt DN en del av Putins propagandaapparat. UNHCR rapporterade att 765 600 personer från Ukraina sökt asyl i Ryssland och 81 600 i Vitryssland.

Nedtoningen av kritik mot allvarliga brott mot internationell lag som begåtts av USA och några andra Natoländer i t.ex. Serbien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, ger en ytterligare felaktig helhetsbild av vilka som begår brott globalt. Det är en del av den västvänliga propagandan. Sverige har bidragit till några av de illegala insatser som oftast letts av USA.

Syftet med demoniseringen är som med annan demonisering som föregått militära konflikter att förbereda opinionen på en militär konfrontation. Så skedde inför USA:s och några ytterligare länders angrepp på Serbien, Afghanistan, Irak och Libyen och nu (som förberedelse för krig?) avseende Syrien, Iran och Ryssland. I det svenska fallet är det ett sett att tvinga in Sverige i Nato så att vi blir en tillgång i dess kamp mot Ryssland.

intressant.se , Ukraina, , , , , , ,

Synapze Blogginlägg 20/8 om McCain
DN 20/8 SvD 20/8 Counterpunch 1 om McCain Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2


26 svar till “Hets mot Ryssland och anslutning till NATO”

 1. En mycket värdefull genomgång av den svenska hetsen mot Ryssland från professor Drake. Jan Guillou publicerar idag i Aftonbladet en analys av det svenska etablissemangets så totalt oförnuftiga kamp för att pressa in Sverige i NATO. http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/ Där han visar att ”faran för ett ryskt anfall på Sverige” – som media och politiker målar upp – är totalt verklighetsfrämmande. Tyvärr faller även Guillou i sin text till slut för frestelsen att kalla Vladimir Putin för skurk. Synd, för texten är i övrigt så klarsynt. Den svenska ”vänstern” deltar även de tragiskt nog i hetsen mot Ryssland. Som exempel: Flammans hela sista sida fylldes den 8 oktober med en tecknad satir som på ett förvridet sätt hånade Vladimir Putin och al-Assad som orsak till förödelsen i Mellanöstern. Sannerligen ett märkligt sätt att tolka verkligheten. Arbetaren
  dömer ut Rysslands insats i Syrien. http://arbetaren.se/artiklar/blanda-inte-bort-korten-i-syrien/
  Citat:”Som trogen sponsor bakom den syriska regimens våldsapparat står sedan länge dess mäktiga allierade, Ryssland, med åratal av militärt samarbete och flottbas i syriska medelhavsstaden Tartus. När vapenleverantör Putin nu pläderar för strategiskt samarbete mot terrorismen är detta det sista vi ska glömma.” Syndikalisternas tolkning av insatsen mot IS. – Flamman (och Vänsterpartiet) har inte längre en marxistisk grund att stå på. Saknar förmåga att se USA:s vanvettiga krig och folkmorden. ”Marknadens” krig. Deras bedömning av USA:s folkmord i Mellanöstern, Afghanistan, Libyen : Putin är aggressiv.
  Ulla Johansson

 2. Bankirmaffian/Imperiemaffian vill INTE att någon skall utmana dessa totala herravälde. Ryssland med Putin som ledare gör det och visar att imperiemaffian kommer INTE att härja som den vill och skapa kaos världen över. Därför måste Putin demoniseras, med lögner och påhitt. Kina är ett annat land som hotar bankirmaffians herravälde. Så bankirmaffian bedriver en hets kampanj även mot Kina, via sin media. Politikerna som inte sällar sig till bankirmaffians påbud blir hotade om att deras smutsbyk kommer att få se dagsljus. Därför sällar de sig som slavar bakom maffian.

  Dock är det glädjande att se att vi ser början av skjutet för bankirmaffians herravälde. Syrien är bara början.

 3. En bra sammanfattning av några av de punkter som används av politiker, journalister och andra kommunkatörer för att lura in oss i krigsmakten NATO. Mycket bygger på Goebbels doktrin att om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir det en sanning, även om den har dementerats och det saknas verifierbara fakta, t ex att Assad dödat 7 ggr fler civila än ISIS (tidigare artikel hos Jinge)

 4. Offentliggörande av den svenske försvarsminister av hittills hemligstämplade dokument visar att under perioden 2011-2015, den svenska luftrummet har kränkts 42 gånger, mest av USA flygplan, både militära och civila. Men Ryssland fortsätter att vara ”farligast”!!

  ”Declassified data from the Ministry of Defence of Sweden says that from 2011 till 2015, its airspace has been violated 42 times, mostly by US aircraft — both military and civilian.
  Reports claim that the Russian Air Force as well as the German Air Force flew into Sweden’s airspace unwittingly six times each over the same period, while Norway (5), and Monaco (3). Planes from Poland, Qatar, Albania, Bahrain, Denmark, Estonia, France, Portugal and Turkey have also been been listed as intruders. However, Sweden acknowledged that it sometimes violates others’ air boundaries as well.

  Ivan Konovalov, the deputy director of the Centre for Analysis of Strategies and Technologies, says that this information has caused a sensation.
  ”The official procedure is very simple,” Konovalov told Radio Sputnik.
  ”A country always needs a request to cross airspace, particularly if we are talking about military aircraft and those of NATO member countries as well. Sweden is not a member of the alliance. Therefore, it is natural that any time an American aircraft appears in its airspace without warning is a cause for scandal. And it is not about intention, but impunity,” the deputy director said.

  ”The Swedes are looking for a scandal and it is certainly a scandalous moment for them. And the sensation is not that Americans have flown by, everyone knew about it before, but the fact that the authorities have declared about it,” Konovalov claimed.

  The Supreme Commander of the Swedish Armed Forces Micael Byden, commenting on the declassified data, stressed that Stockholm still would not consider US aircraft as a major threat to the country. According to Byden, it is Russia that uses ”very dangerous” tactics in the Baltic region.”
  http://sputniknews.com/military/20151013/1028432922/American-Jets-Violate-Swedish-Airspace.html

 5. Måste läsas, Dmitri Orlov artikel om ”the World’s Silliest Empiren”:

  ”I couldn’t help but notice that over the past few weeks the Empire has become extremely silly—so silly that I believe it deserves the title of the World’s Silliest Empire. One could claim that it has been silly before, but recent developments seem to signal a quantum leap in its silliness level.

  But it was Putin’s speech that laid out the Empire’s silliness for all to see when he scolded the US for making a bloody mess of the Middle East with its ham-handed interventions. The oft-repeated quote is “Do you understand what you have done?” but that’s not quite right. The Russian «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» can be more accurately translated as “How can you even now fail to understand what a mess you have made?” Words matter: this is not how one talks to a superpower before an assembly of the world’s leaders; this is how one scolds a stupid and wayward child. In the eyes of the whole world, this made the Empire look rather silly”.

  http://cluborlov.blogspot.com.es/2015/10/the-worlds-silliest-empire.html

   • Medan Aftonbladet tydligen helt förlorat vettet. ”Årets dagstidning” gör nu reklam för dödspatruller och glamoriserar brott mot genevekonventionen

    ”Seal Team Six – en hemlig dödspatrull
    Det finns människor runt om i världen som den amerikanska regeringen vill se döda eller infångade.
    I de tuffaste uppdragen sätts topphemliga dödspatrullen Seal Team 6 in.
    Ett elitkompani som klipper fingrar av terrorister, använder indianyxor – och utreder sig själva.” AB

   • Tja, regimskiftet kommer väl när folket vill ha det via ett val. Det är ju lite av vitsen med en demokrati. Sedan kan man ju diskutera påverkansformerna. Media är ju traditionellt vänster, så det finns väl en liten övervikt av sådana åsikter när det gäller vad som är politiskt korrekt.

    • Artikeln visar väl mycket tydligt att media inte är ”vänster”. Apropå regimskiften så sker flera av dessa via statskupper mot demokratiskt valda eller erkända regeringar – särskilt då USA är i farten:

     * Tillägg
     Vi har i tidigare blogginlägg beskrivit om hur bl.a. president Obama, vicepresident Biden, förre NATO-överbefälhavaren och presidentkandidaten W Clark och generalen M Flynn offentligt har berättat att ISIS är en produkt av USA:s politik.
     (http://jinge.se/mediekritik/vem-startade-kriget-i-syrien-hade-assad-fel.htm). Där har också nämnts om hur stödet från USA och allierade som Saudiarabien, Qatar och Turkiet till s.k. ”moderata rebeller” hamnat hos al-Qaida och ISIS. Vi har också nämnt hur pass ineffektivt USA:s krig mot terrorismen och ISIS är. ISIS har bara stärkts hela tiden. al-Qaida fanns inte i området innan USA började det helt illegitima kriget mot Irak 2001. Det är väl belagt att al-Qaida etablerades och byggdes upp i Afghanistan med CIA:s stöd för drygt 30 år sedan. Här finns fortfarande grund för åtal för krigsförbrytelser mot bl.a. ex-president Bush och drönardödarpresidenten Obama för krigsförbrytelser – om något som liknar ”likhet inför lagen” fanns internationellt.
     Glöm inte!
     Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
     Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra
     (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.)
     Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat/stött störtandet av/försökt störta i statskupper.
     -Mossadeq i Iran 1953;
     -Arbenz i Guatemala 1954;
     -Sukarno i Indonesien 1965;
     -Allende i Chile 1973;
     -Sihanouk i Kambodja 1970;
     -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
     -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
     -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
     -Zelaya i Honduras 2009;
     -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
     -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
     -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

  • Hej, förtydligande Ryskan som Putin säger, även om det är svårt att översätta rakt av, det är dessutom ett påstående och inte frågande form:

   ”Det här/detta, har ni förstått nu, det ni har orsakat?”

 6. Interview in Göring’s cell (3 January 1946)

  Göring: Why, of course, the people don’t want war. Why would some poor slob on a farm want to risk his life in a war when the best that he can get out of it is to come back to his farm in one piece? Naturally, the common people don’t want war; neither in Russia nor in England nor in America, nor for that matter in Germany. That is understood. But, after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a Parliament or a Communist dictatorship.

  Gilbert: There is one difference. In a democracy, the people have some say in the matter through their elected representatives, and in the United States only Congress can declare wars.

  Göring: Oh, that is all well and good, but, voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country.

 7. Svenskt medlemsskap i NATO i ev. krigstid minskar inte risken för svenska folket, utan tjänar istället som garanti för att vi blir indragna. Att Sverige skulle bli angripet ensidigt i fredstid, är en för dum tanke att ens kommentera. Det är av USA:s intresse att Sverige blir medlem av NATO, inte av svenskt intresse.
  Således finns det skäl att undersöka vilka svenska ledare som arbetar för USA (och varför) resp. vilka som arbetar för Sverige. Det är av oerhört stor vikt att svenska folket inte tillåts bli vilselett i detta.
  Total alliansfrihet innebär att INGEN främmande makt får överträda svenska gränsen utan direkt tillstånd från riksdagen, och bör undvikas även i fredstid.

  1. Sverige stod utanför två världskrig, just p.g.a. alliansfrihet. Om Sverige hade bildat allians med något land under senare halvan av 30-talet, gissa vilket land det skulle ha blivit? Just det, NAZI-TYSKLAND. Hög tid för eftertanke, kanske??

  2. Den kloka försvarsdoktrinen är att storlek och utformning av vårt försvar ska vara sådan, att det helt enkelt kostar mer än det smakar att ockupera oss. Det finns inga planer att lilla Sverige skulle kunna stå emot ett angrepp från en stormakt. Men det går att göra en ockupation så dyr, att behövliga resurser hellre sätts in någon annanstans. Man kan också göra det mycket dyrt att bibehålla ockupation med välkända medel.
  Exempel: Vietnam vann kriget mot USA, inte genom militär övermakt utan genom att det blev för dyrt;
  kongressen strök anslagen, varvid ockupationsmakten USA bokstavligt talat fick fly fältet.

  4. Jag tycker att den av den ”hotbild” som föreligger för svenska folket är relativt liten, men,
  (subjektiv uppfattning):

  A:ungefär 95% därav är risker för terroristdåd, i huvudsak orsakat av svenska försvarets verksamheter i Afghanistan och Libyen, och accentuerad av massinvandring och katastrofal integration.

  B:ungefär 5% därav är föranlett av ”partnerskap för fred”, och allmänt närmande till en militär maktgruppering som på löpande band angripit andra länder militärt. Detta hot föreligger nästan enbart i händelse av världskrig.
  Skulle minska till <2% med svensk försvarsdoktrin enl. ovan genomförd.

 8. HUMAN RIGHTS WATCH, som nämns i artikeln, avsnitt 4 Syriska bomber och flyktingar:

  finansieras av politiske ”filantropen” George Soros, en av världens rikaste män. Han är i Sverige mest känd för sitt ”körning” av den svenska kronan (någon gång på -90-talet?)” då riksbankschefen Dennis chockhöjde räntan till 500%, men till slut ändå fick släppa den fasta växelkursen. Fler exempel finns, t.ex. Bank Of England, se:
  http://www.investopedia.com/articles/07/feared-figures.asp
  http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/HRW.html

  Sorosfinansierade w2eu sägs av Ungerska politiker distribuera ”instruktionsböcker” för massmigrationen till EU (har inte kollat närmare):
  http://www.friatider.se/soros-ligger-bakom-oh-mmad-illegal-invandring

  Även inblandning i Ukraina. Nu viker jag mig för idag.

 9. Vilket land är ansvarigt för inbördeskriget i Libyen? Vilket land stöder saudi-attackerna i Yemen? vilket land försöker sätta demokratin ur spel med TTIP? Vilket land gav sina soldater att inte röra opiumfälten i Afghanistan. Vilket land är det ENDA som fällt atombomber någonsin och detta var deessutom över civila mål? Vilket land brandbombade tokyo med uppskattningsvis 100000 oskyldiga döda. OCH SÅ FINNS DET DEM SOM TYCKER VI SKALL TILLHÖRA DERAS VASALLORGANISATION som kallas Nato.
  Nato är USA. Vilket land i världen tror sig ha rätt att fälla regeringar, skapa inbördeskrig, orsaka massflykter. Vilket land i världen är skyldiga till runt 1 miljon irakiers död? Och detta baserat på en medveten lögn. Vilket land i världen har fängelser i flertalet andra länder där människor torteras, hålls fängslade utan anklagelse och tvångsmatar de som hungerstrejkar. Vilket land är det som lägger sig i andra länders inre affärer. Vilket land betalade och hjälpte till att skapa inbördeskrig i ukraina? Vilket land vägrar lämna ut satellitbilder som kan ge info om vad som verkligen hände MH17 och samtidigt anklagar Ryssland ett antal ggr med ”bevis”, där alla bevis har visat sig falska. Vilket land anklagar assad för att använda kemvapen, när det bevisligen var ”rebeller” som gjorde den attacken. Notera att USA stöder dessa rebeller både med vapen och träning. Kemvapnen kom också via Turkiet, där Nato har minst en bas.

 10. Jag snubblade nyss över en artikel på liveleak som ledde mig till Independent … och vad förvånad jag blev. Nästan blev tvungen att nypa mig själv för att försäkra mig att jag inte drömmer … ja, läs själv och förvånas över att viss utländsk MSM sticker ut på ett positivt sätt:
  Robert Fisk: Everyone wrote off the Syrian army. Take another look now – http://www.independent.co.uk/voices/with-russias-help-the-syrian-army-is-back-on-its-feet-and-fiercer-than-ever-a6698866.html
  Robert Fisk: Syria’s ‘moderates’ have disappeared… and there are no good guys – http://www.independent.co.uk/voices/syria-s-moderates-have-disappeared-and-there-are-no-good-guys-a6679406.html
  Kanske handlar det snarare om en journalist (Robert Fisk) och all eloge till honom men det är beundransvärt att Independent publicerar sådana artiklar.

 11. Yttrandefriheten och ”europeiska” värderingar”

  UK Prime Minister Responds To Blocking Of RT’s Bank Accounts

  ”As reported earlier, in a somewhat stunning announcement that puts into question the freedom of speech and press in the UK democracy, RT’s editor in chief alleged, and NatWest later confirmed, that the Russian media outlet’s bank accounts in the UK had been blocked by the bank owned by the previously nationalized RBS.

  In a letter to RT’s London Office, NatWest said, “we have recently undertaken a review of your banking arrangements with us and reached the conclusion that we will no longer provide these facilities.” The bank added that the entire Royal Bank of Scotland Group, of which NatWest is part of, would refuse to service RT.”

  http://www.zerohedge.com/news/2016-10-17/uk-prime-minister-responds-blocking-rts-bank-accounts

 12. Margot Wallström mästare i hyckleri:

  Hon kräver hårda sanktioner mot Rysslands pga Aleppobombning samtidigt som hon anser att:

  ”– Det är dags att vi pratar direkt med Ryssland. Vi måste använda alla våra diplomatiska och politiska kontakter för att undvika missförstånd. Jag hoppas själv att kunna träffa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov vid lämpligt tillfälle.”
  http://www.svd.se/m-kritiserar-wallstrom-s-uppvisar-en-skadlig-nostalgi

  MW överskattar sin diplomatiska kapacitet!

 13. http://news.xinhuanet.com/english/photo/2016-10/17/c_135758691.htm

  BRICS -länderna har hållit möte i indiska Goa varifrån ovanstående bild kommer. I serien av bilder som förmedlats går det inte att ta miste på den goda stämningen. Premiärminister Modi sitter i regel mellan två andra ledare, presidenterna Xi och Putin. Frågan är om detta tåg längre går att stoppa. Eller som Donald Trump uttryckte det: Deras tåg går ”svisch”, våra tåg går ”klonk, klonk”. Europa emellertid tror att Pentagon skall visa dem vägen till framtiden.

 14. Doktor och professor….titlar är viktigt för er men dom betyder ingenting i sammanhang som rör politik. Era åsikter blir inte sanningar därför att ni förser dom med rosetter.