Jordens isar smälter snabbt medan Obama ger OK för oljeborrning i Alaska

New York Times skrev 13/5 ”Obama-administrationens godkännande till Royal Dutch Shell att borra efter olja utanför Alaskas kust väcker uppenbar oro för vilken skada en av ett stort utsläpp kan orsaka på den känsliga arktiska miljön. Men det är knappast en överraskning.” .. ”Shell har investerat 6 miljarder dollar i sitt prospekteringsprogram i Alaska. Uppskattningar av utvinningsbara olja i området sträcker sig så högt som 30 miljarder fat olja, cirka fyra år till ett värde av konsumtionen i USA.” ”Kostnaderna för ett misstag kan bli mycket hög. Arktiska farvatten har stora fiskebestånd, ett rikt djurliv och ger utkomst för ursprungsbefolkningen. Miljön är svår med havsis, kraftiga vindar och stormiga förhållanden som gör borrning svår och en sanering långt mer komplicerat än det var i det varma och relativt lugna vattnet i Mexikanska golfen.”
Antarktis smälter III
Någon dag tidigare rapporterade Pål Steigan att isen smälter fortare i Antarktis än vad man trodde. Forskare vid Princetons-universitet har med hjälp av data från satelliter kunnat beräkna vikten av isen. Detta är en säkrare metod än tidigare volymbaserade beräkningar, eftersom volymen varierar mycket med det frusna vattnets tillstånd (snö och is av olika slag).
Mätningarna visar att minskningen av ismängden (vikten) i västra Antarktis går dubbelt så fort som den i östra Antarktis. Forskarna beräknar att isförlusten totalt uppgår till 92 000 000 000 000 kilo (92 miljarder ton) per år. Sedan 2008 har den årliga isförlusten i västra Antarktis ökat från 121 miljarder ton till det dubbla.

Med öppna ögon går mänskligheten mot en katastrof kan man lugnt konstatera. Varför och kan något göras.

I början av november släpptes rapporten från IPCC:s klimatpanel i Köpenhamn, som påvisade ett allvarligt läget då det gäller klimatet – och mänsklighetens framtid! Detta inlägg fokuserar på åtgärder och alternativ.

De som tror att uppvärmningen inte har att göra med människans aktiviteter kan ha sina intressen eller kan ha lurats. Exxon Mobil har satsat minst 150 miljoner svenska kronor i institut som aktiv motarbetar saklig information i klimatfrågan. Ökända är de två bröderna Koch, oljemagnater, ”frackare” samt mångmiljardärer, som skänkt stora summor till desinformationsverksamhet och lobbying i klimatfrågan.

Om rapporten.
DN skriver om rapporten 2/11 ”Människans påverkan på klimatet är tydligt, och den ökar. Men vi har verktygen för att hejda klimatförändringarna, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-Mon.”

”IPCC:s rapport visar att åren 1983-2012 var den varmaste trettioårsperioden på 800 år på norra halvklotet och att effekter av uppvärmningen är tydliga i hela världen. Isen vid Arktis och på Grönland minskar allt snabbare. Havsnivåerna stiger, och haven blir också surare. Sedan industrialiseringen började har koncentrationen av vätejoner, som talar om hur surt vattnet är, ökat med 26 procent. Något liknande har inte skett på 65 miljoner år. Växter och djur på land och i haven påverkas. Bland människor drabbas de fattigaste drabbas värst med ökad risk för värmeböljor, torka, översvämningar, minskade skördar och förstört fiske.”
klimatrapporter-webb

”Men läget är inte hopplöst. Det finns fortfarande möjlighet att begränsa effekterna. Forskarna bakom IPCC-rapporten har räknat ut att ska vi kunna nå två-graders-målet har vi redan använt mer än hälften av vår koldioxidbudget.

”Även om vi drar ned på vår standard kan det inte att ändra det faktum att vårt utrymme att använda fossila bränslen kommer att vara slut år 2030” säger ledaren för Frankrikes förhandlingsdelegation.

”Priset på fossila bränslen kommer att stiga, och kostnaderna för effekterna av klimatförändringarna om vi fortsätter som nu blir enorma. Samtidigt minskar priset för energieffektivisering och för förnybar el som sol- och vindkraft mycket snabbare än väntat. När vi minskar klimateffekterna uppnår vi samtidigt minskad fattigdom, bättre hälsa och ökad livsmedelssäkerhet.”

Det finns minst fyra avgörande, överlappande frågor för mänskligheten i klimatfrågan:

1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system?
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Längre ned.

Givetvis diskuteras olika alternativ till dagens klimatförstörande energisituation inom ramen för dagens ekonomiska system.

* EU har en överenskommelse som ”innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent och att energieffektiviseringen ska vara 27 procent. Klimatmålen är EU:s förhandlingslinje inför klimatkonferensen i Paris, med förhoppning om ett globalt avtal.” Vänsterpartiet sa nej till överenskommelsen, liksom t.ex. Svenska Naturskyddsföreningen.

* På DN Debatt skrev 2/11 tre professorer under rubriken ”em>Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår” att ”Avtalet har gett falskt hopp. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit verkningslös. Världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå på koldioxidskatt. Det blir svårt men är enda chansen att få ned utsläppen.”

Visionära förslag saknas inte. I en artikel i menar Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem att ”elsystemet, transporterna och fjärrvärmenätet kommer att bli mycket mer integrerade. I ett samhälle utan utsläpp måste alla tre systemen samverka. Vårt elnät är i dag helt uppbyggt för att producera elen när den behövs. Med el från källor som sol och vind får vi i stället använda elen när den finns, eller hitta sätt att lagra den. Fjärrvärmenätet kan användas för att ta hand om överskottsel från solceller och vindkraftverk eftersom det är lätt att lagra värme men svårt att lagra el. Trafiken blir eldriven och kan köra på elvägar, där fordon får el från luftledningar, skenor i vägbanan eller nedgrävda kablar.”
* Om vi tog tillvara all solenergi som jorden tar emot under en timme skulle det räcka under ett helt år

Antarktis smälter I
Detta låter bra och är sannolikt teoretiskt möjligt, liksom fusionsenergi. Men det fordrar ett mer utvecklat samhälle där mänskligheten planerar och utnyttjar resurser för det gemensammas bästa här och nu samt framöver – och inte dagens primitiva kapitalism där enskilda aktörers vinstmaximering är det primära (mer nedan).

Ökenlandskap untitled

Finns andra alternativ?
Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvininningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, då blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.
storm

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.
Doktor om kapitalism

* Eller solenergi – solpaneler i Sahara har föreslagits!

Kapitalismen är största hindret!
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Visst kan mänskligheten något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs. Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.

Det är bråttom. FN bedömer i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken, 50 % högre beräkning finns). En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt. Det behövs en massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet. Att kontrollen över jordens resurser och ekonomin inte är satt under demokratisk kontroll utan sköts av en liten, liten grupp utan insyn och utan fokus på behoven hos mänskligheten ska inte längre tolereras
Naomi Kleins klimatbok

Naomi Klein gör i sin nya bok ”This Changes Everything: Capitalism vs the Climate.” konklusionen att det inte först och främst handlar om fossil energi utan om kapitalismen som system.

Jag är en av många som tar fasta på vetenskapliga fakta inom klimatområdet, och är naturligtvis medveten om att mitt lilla förslag till en plattform för att seriöst kunna ta itu med klimatförstörelsen – kapitalismens ersättande med ett globalt demokratiskt socialistiskt ekonomiskt system för dagen inte har stöd av en majoritet. Men man måste kritisera andra debattörer, och experter, som inte tycks se kapitalismens roll i sammanhanget. Som samarbetsinriktad vänsterman glädjer jag mig åt deras engagemang och strävar efter samverkan på gemensam plattform. .

Folk mer positiva till socialism, trots allt förtal.
– I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. Felmarginalen var 2,2-3,5 %.
En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
– 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism
-I en befolkningsrepresentativ undersökning 2012 uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html). Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

New York Times 13/5 2015 Rapporten om Antarktis isar DN 26/10 2014 Pål Steigan DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront

  4 comments for “Jordens isar smälter snabbt medan Obama ger OK för oljeborrning i Alaska

 1. Korp
  14 maj, 2015 at 07:47

  Ännu har inte alla fallit för den nya religionens (klimatreligionens) falska lockelser.
  Här några fakta, som skiljer sig från den Main-stream medias politiskt korrekta.
  http://klimatsans.com/oversikt/http://klimatsans.com/oversikt/

 2. Korp
  14 maj, 2015 at 09:48

  http://nsidc.org/arcticseaicenews/2015/05/new-tools-for-sea-ice-thickness/

  Vi sköljs dagligen över av allehanda klimatlarm. Vi får dagligen höra och läsa hur fort det går och att klimatkatastrofen är mer eller mindre ett faktum. Men man ska ha klart för sig att de flesta i Sverige faktiskt inte vet så mycket. De har inte läst IPCCs senaste rapport och de har ingen aning om vart de ska hitta information om vad som händer i verkligheten…Det händer inte så mycket i verkligheten. I media och i människors huvuden händer det däremot massor och fortare går det. Det är intressant med den här obalansen mellan ”berättelsen” och verkligheten.

  youtube.com/watch?t=41&v=TelbdcnswK4

 3. Korp
  14 maj, 2015 at 11:45

  Vem granskar ”klimatisterna” med kritisk blick? – Ingen! – Förklaringen är enkel. Det är självklart att om de journalister, vars uppgift är att granska politiken, själva har fångats av utopiska och verklighetsfrånvända idéer, då går det så här.
  Om våra medier inte gullat med ”grönröda” partier och låtit dem slippa undan med politiska uttalanden som är uppenbart stolliga och oförenliga med verkligheten, då hade aldrig Miljöpartiet i Sverige kunnat locka så många väljare med sina orealistiska utopier.

  En världsregering är den styrande klassens mål.
  Syftet med IPCC är att få ett nytt ekonomiskt system i världen. En diktatur behövs för ”klimatets skull”. Det nya systemet ska överföra makt till FN och individers frihet kommer att beskäras ordentligt. Ett nytt socialistiskt system.
  Nu kommer FN:s klimatmöte i Paris i slutet av året och då kan nya attacker mot staternas självbestämmande och demokratin väntas.
  De troende stödjande är FN, de flesta västländerna, större banker och finansinstitut, gröna organisationer (NGO), totalitär vänsterextremism, statsfinansierade forskare, företag inom ”förnybar” energi och gammelmedia.

  Gemensamt för de troende är att de också tror på en stor stat och inte på marknadsekonomi. De bryr sig inte om individens frihet utan individen ska kunna beskattas med tvång om så behövs.

  Klimathotsskeptiker tillhör ofta privata sektorn eller är forskare finansierade oberoende av statlig styrning. Gammelmedia är ofta stängd för skeptiker som därför oftast använder Internet för att få ut sina budskap.

  • 14 maj, 2015 at 14:20

   Syftet med IPCC är att genomföra en allsidig, oberoende vetenskaplig analys av förhållanden som påverkar klimatet nu, tidigare och göra vetenskapligt underbyggda framtidsscenarier. Om man fortsätter att förneka vetenskapliga fakta, kanske till följd av desinformerande lobbyverksamhet, och inte gör något beskärs individers frihet alltmer, fattigdomen och svälten ökar osv. Detta till följd av dagens djupt odemokratiska ekonomiska system, dominerat av ett fåtal enligt alla data, ett fåtal som fattar beslut utifrån vinstintressen, ej beaktandes främst mänsklighetens behov eller vikten av hållbart klimat. Talet om världsregering lett av svaga FN är gripet ur luften. Men det behövs gemensamma satsningar för att inte förstöra världens klimat och natur mer, nu och framöver.
   Marknadsekonomin, som egentligen bestämmer över politiken, har hittills decennier visat sig fundamentalt inkompetent för uppgiften.
   Ja, klimatskeptikerna står ofta i kapitalets tjänst som du skriver avslutningsvis.

Comments are closed.