Det ekonomiska kriget mot Ryssland – vad betyder det för resten av världen?


”Maggan” har berikat denna blogg med många intressanta kommentarer. Hon är en 60-årig pensionär som är bosatt i Tyskland sedan länge, men som inte vill förlora kontakten med den anti-imperialistiska rörelsen i hemlandet. Hon skriver
Lagen mot krig lagen_omsl_2
* Jag vill poängtera att ekonomiska sanktioner är en form av krigföring enligt FN.

Hon har nu sänt in en mycket intressant analys om den ekonomiska krigföringen mot Ryssland, som jag med tacksamhet publicerar i två avsnitt. Andra delen handlar om möjliga mot- och räddningsåtgärder för Ryssland och andra drabbade stater,

Första delen.
För USA och EU är den ryska politiken, som vill rädda sin hegemoni över en grannstat, som fram till 25 år sen var en del av Sovjetunionen, en provokation. Det ryska maktanspråket som kräver en samarbetsvillig regering i Ukraina, annekterade Krim och stödjer upproret i Donbass, uppfattar de som ett angrepp på sina rättigheter och maktanspråk i världen. EU, som med östutvidgningen – som unionen betraktar som sin genuina rätt – kontinuerligt bedriver en fredlig erövring av den europeiska kontinenten genom att sammanföra allt fler av de nya östeuropeiska staterna till sitt maktområde och sitt rättssystem, bevittnar nu en blockering av sitt förehavande och USA ser sin roll som kontrollör över andra staters våldsbruk och rollen som skyddsmakt över internationella gränser missaktad och ifrågasatt. Därför definieras det ryska agerandet som brott mot folkrätten, som under inga omständigheter får kvarstå.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Utom den militära hotkulissen som NATO ställer upp i de baltiska staterna och i Svarta Havet, och utom den militära upprustning som planeras för Polen och Östeuropa och Skandinavien, ämnar de inte använda militärt våld mot Ryssland.
Istället ska ekonomiska sanktioner åstadkomma det som annars bomber och kanoner brukar klara av.
De för ett ekonomiskt krig,
som förväntas skada fienden så, att denne inte längre kan fortsätta med sin utrikespolitik och är tvungen att ge upp sitt maktanspråk. Med såna åtgärder ska den näst största atom-makten i världen betvingas, och som Obama uttrycker sig, kasta tillbaka Ryssland – Sovjetunionens efterföljarstat, som sträcker sig över två kontinenter och som hittills varit medbestämmande garant för världsordningen i alla internationella kontrollorgan, som FN, G8, WTO – till regionalmakt-status.”

Just för att de ekonomiska relationerna med Ryssland har utvecklats så bra de senaste årtiondena, att de genomsyrat det ryska näringslivet, är avbrottet av affärs-relationerna ett lämpligt medel att skada landets ekonomi varaktigt.
Den egna skadan är medräknad; den innebär att de ömsesidiga handels-fördelarna, som annars är så viktiga, offras.
Sanktionsmakterna förkunnar alltså, att fredlig handel inte är den enda och viktigaste aspekten som gäller på världsmarknaden: ekonomin kan användas som vapen när det gäller att knäcka en annan statsvilja.
Civila mellanstatliga relationer är aldrig bara civila; i goda som i dåliga tider tjänar handeln syftet att få inflytande på och kontrollera andra statsviljor. Naturligtvis med förbehållet, att detta räcker till.
NATO 2
Exportförbudet
Den ena delen av sanktionerna gäller handeln med varor, som den ryska sidan lägger stort värde på: USA och EU förbjuder exporten av ”dual use“– teknik och avser med detta både att försvaga Rysslands militär och att ryska hightech-varor som flygmaskiner, rymdteknik och vapen inte kan säljas utomlands. Embargot mot oljeletnings- och oljeborrnings-teknik, särskilt djuphavs-borrning och fracking, riktar sig mot Rysslands största inkomstkälla, nämligen energiexporten. Båda exportförbuden ska göra det svårare eller helt omöjligt för Ryssland att tjäna pengar på världsmarknaden i framtiden.

I praktiken tjänar ju den tyska, europeiska och amerikanska industrin med de här åtgärderna inga pengar mer på Ryssland: Då måste ju den ryska ekonomin vara absolut beroende av dessa varor, och inte kunna kompensera med varor från annat håll, om den ska drabbas värre av sanktionerna än de som annullerar exporten – den egna affärsvärlden får ju genom sanktionerna färre möjligheter att profitera av världshandeln. Men profiten är ju det syfte som handeln över gränserna har; att produkter utbytes är bara medlet till detta. Men att kopiera ryssarnas revansch att inte importera europeiska och amerikanska agrarprodukter längre, vill Europa inte riskera när det gäller olja och gas från Ryssland.
US dollar en 4722653244_070ea3882c_b

Bojkotten mot den ryska finansmarknaden omfattar många åtgärder, som dels redan är i kraft, andra som det hotas med. Det började – steg 1 – med inreseförbud för personer som står Kreml nära, och vars tillgångar i utlandet frysts; det fortsatte – steg 2 – med förbud för de stora ryska bankerna och energijättarna att lånefinansiera sig på dollar- och euro-kapitalmarknader. Såna förbud slår hårt, för de ryska bankerna tar upp lån i världsvalutorna dollar och euro, alltså mestadels hos banker som står under USAs och EUs jurisdiktion och som måste hålla sig till deras politiska riktlinjer. Nästa steg förbjuder ryska privatbanker att kortfristigt refinansiera sig i västra utlandet.

Och inte nog med det: det övervägs att koppla bort vissa banker och banksystem från den internationella betaltrafiken. Det kan USA och EU som inte bara har världsvalutorna och därmed de internationellt mest betydande bankerna och finansplatserna på sitt område. Dessutom är den tekniska infrastrukturen hos Swift-organisationen centraliserad i Belgien och på så vis kan de kontrollera den internationella betaltrafiken.
Dessutom tillåter de elektroniska banktransaktionerna över Swift att nationella kontrollorgan och allierade säkerhetstjänster kan spåra tillbaka varje transaktion och alltså kan upptäcka om sanktionerna kringgåtts. Avstängning från internationella banktransaktioner – som mot Iran – skulle inte bara stoppa varuhandeln till utlandet, utan även Rysslands banktransaktioner och därmed kasta tillbaka betaltrafiken i utlandet till kontant betalning och barterhandel.

Det tror Gideon Rachman från Finacial Times skulle vara effektivt:
„The Swift way to get Putin to scale back his ambitions“: „Western governments have the power to exclude Russia from the world’s financial system. The key to that system is based in Brussels. It is the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift).“Swift“ betyder samtidigt „skickligt“ och „snabbt“)
„Even the sanctions enacted so far have come as an unpleasant surprise to the Kremlin. Even more important, there is real anxiety in the Kremlin about what a third stage of sanctions could entail. In particular, the Russians fear the kind of measures that cut off Iran from the global financial system.“

Det yttersta sanktionsinstrumentet vore slutligen att koppla av den ryska centralbanken från alla transaktioner mellan centralbanker, vilket skulle betyda, att den inte heller skulle ha tillgång till valutor och t.o.m. utländska statslån som den innehar, dvs valutareserverna skulle vara immobiliserade, oanvändbara och mindre värda, för att FED eller ECB inte skulle köpa upp dessa skuldtitlar längre, alltså inte förvandla dem till likviditet. Sammantaget skulle en eskalation innebära att Ryssland stöts ut ur det internationella kreditsystemet

Det visar vad det betyder för Ryssland: Med sitt deltagande i den kapitalistiska världsmarknaden, har landet gjort sig beroende av partner-nationernas välvilja och finanskapitalisternas beständiga intresse.
I och med att vissa ryska företagare inte längre kan komma åt sina pengar på amerikanska och europeiska banker, tydliggörs det för Ryssland vilken betydelse det har för nationalekonomin, att privatkapitalet har licens att berika sig i utlandet. Ryska affärsmän investerar sina pengar utomlands – pengar de tjänat med export eller inom landet –, låter sina kapital växa utan att den kapitalistiska produktivkraften kommer nationen till godo.
När nu privatägarna inte längre kommer åt sina rikedomar i utlandet, drabbas medlemmar av den nya ekonomiskt härskande klassen: Det ska i första hand leda till osämja i de högre ryska samhällsskikten och sätta finanselitens patriotism på prov. För det andra är de frysta pengarna definitivt förlorade för den ryska tillväxten – exproprierade.

Sammantaget är skadan ju inte mer än symbolisk och nästan en vits jämfört med sanktionssteg 2, som skärps efter hand. Dessa drabbar banker och storföretag som då inte längre har tillgång till västliga penga- och kreditmarknader; inte längre kan „exportera“ lån och „importera“ kapital; och det rör vid en väsentlig grundförutsättning för den nya ryska kapitalismen. Den lever nämligen, som alltid i en kapitalistisk ekonomi, av kredit. Den lever, som sig bör för en världsöppen marknadsekonomi, av en mängd finansmedel som den så enormt „likvida“ västliga kapitalmarknaden skapat med dollar och euros. Det som gör nationens arbete och alla materiella rikedomar kapitalistiskt produktiva, är investeringar i de outtömliga källor som finansindustrin i USA och Europa har, inte minst därför att det ryska banksystemet bara kan fungera som en del av denna globala „industri“.

Och vad som gäller för nationens ekonomiska livsprocess, det gäller inte mindre för den budget som den ryska staten ska förvalta den med. Och den ryska finansbranschen lever av att affärerna oupphörligt fortsätter: Finansieringar på stor fot är attraktiva, just för att de permanent måste refinansieras – för kredittagarens del nödvändigtvis och för kreditgivarens del som chans. Rysslands deltagande i den internationella finansaffärerna lever av kontinuiteten och den ska visserligen inte avbrytas abrupt – som särskilt tyska politiker betonar, ska åtgärderna inte ruinera de ryska bankerna och den ryska ekonomin genast, – men den är ifrågaställd.
Naturligtvis förfogar det moderna Ryssland över en egen nationalbank, som skapar kreditpengar i form av rubel. Och naturligtvis känner man i Moskva till förebilder som Fed och ECB, som – hittills – har klarat av att „rädda“ sina finansmarknader med nya lån. Det ryska institutets löfte, att ersätta de pengar som uteblir, med egna medel, besparar nationen emellertid inte insikten att det finns en avgörande skillnad: De pengar som den ryska nationalbanken emitterar är inte per se en världsvaluta. Varje försök att ersätta dollar- eller euro-skulder genom rubelkrediter, skulle leda till att rubeln rasar. Och utan någon kredit i ledande valutor, enbart med rubeln som inhemskt betalningsmedel, är Ryssland beroende av de valutareserver som hittills tjänats på världsmarknaden – och därmed är landet inte längre del av det internationella affärslivet.
RyssKrig-768954

Ryssland besparas inte heller lektionen, hur finanssektor och politik hänger ihop: Det är inte alls nödvändigt, att väststaterna förbjuder alla finanstransaktioner, för att uppnå den verkan som avses, och än mer. När USA och EU, som med sina valutor dominerar världens finansmarknader med nästan 90 procent av de internationella transaktionerna, förkunnar att sanktioner ska införas och bannlyser en storkund som Ryssland, då reagerar „marknaderna“ på stunden, för spekulativt begåvade kapitalister är ju måna om sina pengar. Då blir krediterna genast dyrare för gäldenärerna. Då rasar rubeln, som inte längre accepteras på världsmarknaden. Då kan varor inte exporteras, även om de inte bojkottas, för det är inte säkert att de kommer att betalas (med undantag av olje- och gasimporten, som behövs). Rika ryssar växlar sina rubelförmögenheter till världsvalutor och ser till att de är i säkerhet på västliga banker och undviker att hamna på sanktionslistor…

Inom väststaterna finns det olika uppfattningar om vilka konsekvenser sanktionspolitiken kan ha för ekonomin i deras länder. Det är många, som menar att ett ekonomiskt krig nog inte räcker.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

G Rachman i Financial Times 12 maj 2014 A. Small, Ukraine, Russia and the China Option, GMF Paper Mai 2014 Economist januari 2015 UNZ 1 UNZ 2 Common Dreams Foreign Affairs NATO-mötet i London 19/3 FIB-juristernas hemsida Tidskrift för Folkets Rättigheter NSNBC DN 13/1 DN 8/1 SvD 30/11 2014 Värdlandsavtalet Wiseman’s Wisdom – ledande NATO-vänlig militär bloggare Sten Tolgfors, DN Debatt 10/1 DN 30/11 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch

  7 comments for “Det ekonomiska kriget mot Ryssland – vad betyder det för resten av världen?

 1. 23 mars, 2015 at 10:05

  I massmedia i Danmark, Sverige och resten av världen påstås att ryske ambassadören Vanin i en artikel i Jyllandsposten hotat Danmark med kärnvapen. Uppgifterna är FALSKA. Läs här (http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7573006/Danmark-og-missilforsvaret-Helliger-m%C3%A5let-midlet/)

  Vanin skriver ”Kære læser, kan De forestille Dem, at en ”fejlslagen stat”, som vores amerikanske partnere kalder enkelte lande, vil affyre missiler mod EU? Mange europæiske lande er medlemmer af Nato, og Atlantpagtens artikel 5 virker jo stadig.

  Dermed er det let at forestille sig konsekvenserne af et sådant angreb og alliancens reaktion. Man kan godt være negativt indstillet over for politiske ledere i nogle lande, men det giver ikke automatisk anledning til at mistænke disse lande for at nære hemmelige planer om at bruge sin missilkapacitet mod Vesten.”

  * Det är knappast en spekulation att påstå att missilsystemet är riktat mot Ryssland.

  Vanin skriver vidare
  ”Det er samtidig en ubestridelig kendsgerning, at enhver opbygning af ”forsvarspotentiale” vil ramme den strategiske stabilitet i Europa. Den planlagte forbedring af kvalitative og kvantitative kapaciteter af antimissiler udgør en direkte trussel mod den eksisterende nukleare ligevægt. Det er klart, at handlinger, der underminerer tilliden mellem lande, uundgåeligt vil fremprovokere et modsvar.”

 2. Johan Eriksson
  23 mars, 2015 at 15:09

  Imperialistiska makter, som Ryssland och USA, är båda verktyg för kapitalet. Förleds inte i tron att förhållandet är det omvända. Putins och Obamas marionettregimer effektuerar effektivt kapitalets order (sanktionspolitiken är endast ett av exemplen) och deltar på många sätt, inte minst genom patriotism och nationalism, i manipulationen av arbetarklassen, vilket gör såväl Putin som Obama till arbetarklassens och socialismens fiender. En socialist måste därför betrakta Putin och Obama, som lika vidriga.

  Kapitalismens girigaste och mäktigaste utsugare finns och har alltid funnits inom krigsindustrin. Det ligger därför både amerikanskt och ryckts kapitala intresse att bygga upp och underhålla konflikter. Avspänningspolitik hotar den mest lukrativa utsugningen. Här ligger hela kärnan i Ukrainafrågan. Putin och Obama är i detta spel lydiga lakejer medan arbetarklassen är och förblir spelets förlorare.

  • Maggan
   23 mars, 2015 at 21:36

   Johann:
   Du vill alltså dementera den politiska karaktär som krig har, du förnekar att stater använder vapenvåld för att driva igenom en viss politik mot en annan stat:
   Det liknar potatis-teorin: när nu potatisen står på bordet, så måste de ätas upp! Först skaffar sig regeringen en massa vapen utan annan orsak än att gynna vapenindustrin i landet! Sen måste de använda vapnen för att de nu finns på plats!
   Krigsindustrin ska alltså vara uppdragsgivarnas uppdragsgivare. Regeringar brukar t. ex. gärna deklarera krig av humanitetsskäl, krig i människorättens namn, överhuvudtaget agera som en internationell värdegemenskap vars marknadsekonomiska frihet hotas av det Onda i världen – just nu inringar Nato-gemenskapens revival Ryssland militäriskt.

   • Johan Eriksson
    24 mars, 2015 at 15:05

    Maggan,
    Du har inte förstått det kapitalistiska tjyvsamhällets grundläggande mekanismer. Tyvärr delar du denna stora okunnighet med många, som påstår sig sympatisera med socialismen. För var och en som gör anspråk på att grunda sin samhällsanalys i marxismen borde det vara en självklarhet att all makt i dagens borgerliga och arbetarfientliga världsordning utgår från kapitalet. Den som utgår från någonting annat är inte marxist och har inte förstått att marxismen är den enda vetenskap, varpå verklig samhällsanalys kan grundas. Allt annat är kvasivetenskap och lögnaktig borgarpropaganda vars enda syfte är att manipulera arbetarklassen och befästa kapitalets makt.

    En borgerlig stat (Ryssland och USA är båda exempel på det värsta slaget av imperialistiska borgarregimer) är alltid underordnat kapitalintressena. Du Maggan har fallit offer för kapitalets manipulation av arbetarklassen.

    Sluta delta i manipulationen av arbetarklassen och återvänd till Marx och Lenin!

 3. Per-Ove Lindström
  23 mars, 2015 at 17:11

  Här kommer en mycket kritisk artikel om USA:s nuvarande politik mot Ryssland skriven av en f d Moskvaambassadör, Jack Matlock.
  http://www.larouchepub.com/eiw/public/2015/2015_1-9/2015-08/pdf/10-14_4208.pdf
  Matlock lanserar också ett nytt politiskt koncept; ”autistisk utrikespolitik”.

  • Maggan
   23 mars, 2015 at 22:35

   Och om man hade trott, att demokratin inte skulle använda våld för att driva igenom nationers egna intressen gentemot andra stater i världen, eller om våld, så bara som allra sista medel att befria förtryckta folk från blodtörstiga tyranner, så har man nog blivit besviken många gånger de i den sista årtiondena. De fria demokratiska ledarmakterna i Väst tar i alla fall bara hänsyn till det pris de är beredda att betala för de problemlägen de själva har definierat. USA gör ingen stor hemlighet av sina hemliga våldsinsatser och subversiva aktioner, för det våld som Amerika anser vara passande,det är apriori identiskt med „västliga värden“, som rättfärdigar drönaraktioner, orostiftande, att beväpna och offra främmande trupper, vartenda „leading from behind“ och alla luftslag som ska avskräcka fienden – för världens stater ska ju veta om det så att de tar sig i akt.

   Dagens antiryska språkreglering som talar om en ny tidsålder, där gränsförändringar medelst våld skulle vara mega-out, innehåller ett budskap, nämligen klarläggandet, att man mot en fiende som använder gårdagens metoder enbart hjälper samma medel som de mäktiga staterna på 2000-talet fortfarande har så gott om och som de enligt Nato-chefen inte ska slänga bort utan istället skaffa mer av. Den kontrafaktiska besvärjelsen av de nya tider, som egentligen har skrotat ner imperialismens klassiska våldsarsenal, återger dessutom och framför allt en politisk ståndpunkt, som EU försvarar med fullt pådrag: konfrontationen med Ryssland som den har varit med att skapa, men inte längre kan styra, än mycket mindre sen USA har eskalerat situationen.

 4. 23 mars, 2015 at 17:26

  Ryska posten nr 12 rapporterar idag ”Sju länder i Europeiska unionen har vägrat att stödja en utvidgning av sanktioner mot Ryssland. Enligt Bloomberg gäller det Österrike, Ungern, Grekland, Spanien, Italien,
  Cypern och Slovakien. På EU:s toppmöte i veckan röstade Tjeckiens president Milos Zeman, Spaniens utrikesminister José García-Margallo y Marfil, Slovakiens premiärminister Robert Fico och Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja mot en förlängning av sanktionerna mot Ryssland till årsskiftet. Nu är det troligare att de kommer att löpa ut i juni, som löper ut i juni.

  Även Sveriges Stefan Löfven lät bli att tala för förlängda sanktioner under toppmötet i Bryssel. – När jag träffade Ukrainas president Porosjenko var hans tydligaste budskap att ett enigt EU är A och O. Och nu är den politiska inriktningen att vi ska fatta ett beslut om förlängning av sanktionerna, sade Löfven till Expressen.
  Mycket talar dock för att det inte finns någon enighet för förlängning när sanktionerna går ut i juni. För förlängning av sanktionerna krävs samtycke från samtliga 28 EU-länder.#

Comments are closed.