Adekvat vård eller medicinsk prostitution? Möte på ABF idagVad?:Riksrevisionen kritisk till vårdval i primärvården

Var och när? :Onsdag den 14 januari kl. 18.00 i ABF-huset Sveavägen 41.

Bakgrund:
I en nyligen publicerad mycket välgjord utvärdering från Riksrevisionen om primärvårdens styrning konstateras bl.a. att vårdvalssystemet och vårdens marknadsorientering har ökat de sociala skillnaderna i vårdens tillgänglighet, motverkat kontinuitet i vården och missgynnat patienter med allvarliga kroniska besvär. Riksrevisorerna konstaterar att “Det blivit svårare att upprätthålla hälso-och sjukvårdslagens etiska principer…” Riksrevisionens bedömning är vidare “att regeringens rapportering till riksdagen inte ger en helt rättvisande bild av vårdvalsreformens resultat”.

Denna utvärdering från ett av vårt lands tyngsta kontrollorgan kommer att presenteras av ansvariga utredare från Riksrevisionen.

Efter presentationen blir det tillfälle att ställa frågor.

Välkomna att lyssna och ställa frågor kring denna utvärdering som är av strategisk betydelse för den vårdpolitiska debatten, inte minst inför vårens extraval.

Arrangörer

Gemensam välfärd

* Den framträdande sjukvårdsdebattören Göran Dahlgren har påpekat att ”Utvärderingen har kritiserats bl.a. på DN-debatt av fem ledande moderata sjukvårdspolitiker. Riksrevisorns svar på denna debattartikel missade många. DN valde nämligen att endast publicera denna replik i sin nättidning. Många önskar – liksom DN – begränsa spridningen av Riksrevisionens utvärdering. Den visar ju att den nuvarande primärvårdspolitiken med obligatoriska vårdvalssystem bl.a. leder till ökad ojämlikhet socialt och geografiskt. Samtidigt ger denna utvärdering ett mycket starkt stöd för en behovsbaserad vård baserad på de etiska principer och mål som enligt lag gäller för svensk sjukvård.”

ABF Stockholm

* Läkartidningen har publicerat en kritisk artikel om vårdvalet: ” Riksrevisionens rapport bör ge råg i ryggen”
”Vi måste börja sätta gränser och prioritera vilka patienter vi ska använda vår begrän­sade tid till. Vi har i allra högsta grad Riksrevisionens rapport i ryggen”. skriver Bengt Jönsson, apropå vårdvalets konsekvenser.
(http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/01/Adekvat-vard-eller-medicinsk-prostitution/)

Ytterligare bakgrundsinformation.
Massmedia rapporterade på kvällen 11/11 om att Vårdvalet innebär försämrad vård för de sjukaste. Sveriges Radio skrev ”Sverige ska ha en likvärdig vård för alla och de svårast sjuka ska få hjälp först. Men nu visar Riksrevisionens granskning att vårdvalet och vårdgarantin har lett i motsatt riktning. Det är patienter med mindre vårdbehov och från gynnade samhällsgrupper som har fått bättre service.

Riksrevisionens omfattande granskning av reformen som infördes 2010 gav patienterna möjlighet att själva välja vårdcentral och privata företag i vårdbranschen fick fri etableringsrätt. Riksrevisionens granskning bekräftar kritiken att systemet missgynnar bland annat äldre och multisjuka. Utvecklingen i Region Skåne och Västra Götaland visar till exempel att friska individer gör fler läkarbesök, medan sjuka patienter gör färre. Det allvarligaste av allt är att det verkar som om vårdvalsreformen har resulterat i undanträngningseffekter. ”Patienter med störst vårdbehov trängs undan, till förmån för patienter med mindre vårdbehov”, säger riksrevisor Jan Landahl.

Riksrevisionen konstaterar också att vårdcentralerna inte främst finns där behoven är som störst. Tvärtom.
”Vår analys visar att vårdcentralerna företrädesvis har etablerats där invånarna har högre medelinkomster, är bättre utbildade och är yngre än 70 år, samtidigt som nedläggningarna drabbat svagare områden i större utsträckning.” Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet menar att ”Det är nästan en fars att de sitter med en katalog med 120 företag som de ska välja mellan. De är så sjuka att de inte ens kan hålla en färdtjänstkupong i handen. Vårdvalet är till för friska som kan välja och vraka.”

DN skriver ”Riksrevisionen dömer ut vårdvalet”. Och förre socialministern Göran Hägglund försvarar i skrivande stund vårdvalet på SR Nyheter, och refererar till och feltolkar tidigare rapporter (se nedan).

Vårdvalet har ökat sjukskrivningarna.I ett gästblogginlägg tidigare har Jan Halldin påtalat att en rapport i Stockholms län visat att vårdcentraler i utsatta områden har listade invånare med stora vårdbehov, som är mindre nöjda med sin primärvårdsmottagning och att de söker i större utsträckning akut på sjukhus. Varför har det blivit så?

Då Vårdval Stockholm infördes 2008 togs det socioekonomiska indexet i SLL bort. I genomsnitt förlorade då en vårdcentral i ett utsatt område två miljoner kronor i fast ersättning per år jämfört med en vårdcentral i ett välbärgat område. Rinkeby vårdcentral, som hade det högsta värdet på socioekonomiskt index 2007, förlorade drygt 11 miljoner kronor mellan 2007 och 2008. Personalstyrkan fick lov att nästan halveras trots ungefärligen samma antal listade personer.
Läkare imagesCACB0K2Q

* Vårdcentraler i utsatta områden har för att kompensera sig behövt ta ett större antal läkarbesök. Den prestationsbaserade ersättningen (den rörliga andelen), som främst har med antalet besök att göra, är i Stockholms läns landsting cirka 60 procent, betydligt högre än i andra landsting. Då lönar det sig främst med korta okomplicerade läkarbesök då man får betydligt högre ersättning för läkarbesök än för sjuksköterskebesök. Av ekonomiska skäl omvandlas telefonrådgivning och sjuksköterskebesök till läkarbesök. Flera läkare har vittnat om detta. Det finns också visst stöd för att patienter med sammansatta vårdbehov i dag får besöken uppdelade på fler återbesök mot att tidigare ha fått alla åkommor bedömda och åtgärdade vid ett besök.
* Detta innebär sämre vårdkvalitet, man missar helhetsbilden och riskerar att missa allvarliga sjukdomar.

Alliansens sjukvårdsföreträdare inom SLL kommenterade femårsutvärderingen av Vårdval Stockholm på DN:s nätupplaga 3/2 2014 under rubriken »Ny rapport slår hål på myterna om Vårdval Stockholm«. Artikeln påstår att »Det tidigare ersättningssystemet, med en hög fast ersättning och inte främst ersättning per vårdbesök, gynnade snarare vårdgivare än patienter i socioekonomiskt svaga områden«. Detta är alltså helt felaktigt. Det är nödvändigt, så länge vårdvalssystemet finns kvar, att justera den fasta ersättningen i SLL utifrån socioekonomiska förutsättningar, vilket 16 av 21 landsting redan har gjort.

Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

DN skrev tidigare i år att ”Välfärdsföretagen får varje år mångmiljardbelopp av ­skattebetalarnas pengar. Men viljan att betala skatt är låg. De fem största välfärds­bolagen omsatte 22,4 miljarder kronor, hade en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – och betalade bara 26 miljoner ­kronor i skatt.” Detta blir en skatt på c:a 2 %, medan bolagsskatten egentligen är 22,3 %. Skatteverket bedömer – gissar? – att bolagen inte bryter mot reglerna. I så fall, varför har Sverige regler som möjliggör sådan skatteplanering, sådant skattesmiteri, som är omöjligt (bra nog) för vanligt folk? Särskilt som uppgifterna om denna skatteplanering inte är nya.

DN ska ha en honnör för sin artikel och för artiklarna tidigare av Maciej Zaremba om brister i svensk sjukvård i artikelserien ”Patienten och prislappen”. Men DN ifrågasätter inte existensen av privata aktörer inom skola, vård och omsorg.
Vårdbild 1 fotskada omsorg

Dagens Industri skrev 6/10 2011 under rubriken ”Åtta av tio gör vinst i vården” läsa: ”På tre år, mitt under finanskrisen, har hälso- och sjukvårdsföretagen visat upp stigande rörelsevinster på sammanlagt 18,6 miljarder kronor”. ”Under 2009 hade de drygt 23 000 hälso- och sjukvårdsföretag som ingår i SCB:s underlag en samlad omsättning på drygt 47 miljarder kronor, varav merparten är skattemedel”. Särskilt omfattande är den privata verksamheten i Stockholms län.

Sjukvården protesterar!
I början av hösten hölls manifestationen ”Vårdvrålet” på Sergels torg.
Det är ”Socialistiska läkare, som tillsammans med Sjuksköterskor” ryter ifrån, ”Barnmorskor för trygg och säker vård”, ”Hemtjänstupproret” och ”Inte under 24 000” som arrangerade manifestationen för en bättre arbetsmiljö i vården.

Liksom ”Läkaruppropet” är denna manifestation till stor del riktad mot privatiseringarna inom vården, mot konflikten mellan mänskliga behov och privata vinstintressen, ja i slutändan mot kapitalismen som system, även om alla undertecknare nog inte instämmer i detta.

Läkaruppropet startade våren 2013 och lyckades på ett halvt år samla över 9000 läkare (ungefär 30 % av alla läkare) bakom sig (underskrift med namn). Idéerna stöds av Svenska Läkarförbundet. Liksom manifestationen ”Vårdvrålet” har det egentligen sin udd riktad mot privatiseringarna inom vården, mot konflikten mellan mänskliga behov och privata vinstintressen, ja i slutändan mot kapitalismen som system, även om alla undertecknare nog inte instämmer i detta. Jag återger delar av uppropet.

laekare_14

Läkaruppropet – Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag!
Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag. Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.

Vi vill, liksom politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård. Men vi tror att dagens system är kontraproduktivt och snarare skapar större kostnader och sämre resultat. Vi är allvarligt oroade över dagens sjukvård. Vi har hittills gjort vårt yttersta inom de villkor som råder, men nu är det dags att ändra villkoren.

Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov.

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!
Initiativtagare: Läkarupprop2013

intressant.se, , , , , ,
, , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

Läkartidningsartikel om rapporten DN 12/11 DN 2/11 Sveriges Radio om vårdvalsrapporten Dagens Arena 11/11 Annarkia 12/11 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare


4 svar till “Adekvat vård eller medicinsk prostitution? Möte på ABF idag”

 1. Även cancervården drabbas av felaktiga politiska beslut – besparingar. Igår publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet ”Bästa cancervården kan inte längre ges” http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/basta-cancervarden-kan-inte-langre-ges_4245783.svd där fjorton blivande cancerläkare slog larm om katastrofala personalneddragningar inom cancervården. (Stockholms läns landsting) Idag svarar Luf:s KajsaDovstad http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/debattera-det-hela-vard-sverige-vet-om_4249445.svd En debattartikel som är något av det mest känslokalla och cyniska jag läst vad gäller välfärdssamhällets fortsatta nedmontering. Citat ur artikeln: ”Andra länders privatpersoner är beredda att betala mer för sjukvård än vad vi kan ta ut i skatt. Vården måste välja.” – ”Ska pengar tas från försvaret, skolan eller bidragssystemen för att sjukvården ska få mer? De två sistnämnda finns det goda argument för.” ”Andra länders privatpersoner” avser ekonomiskt välbärgade. Låginkomsttagare har ju inte de resurserna. Inte ens i ”andra länder”. Dem dömer Luf:s Kajsa Dovstad att dö utan vård? Så anser hon att ”bidragssystemen” och skolan (!) kan utsättas för besparingar för att resurser eventuellt skall slussas till sjukvården. – Man frågar sig om Folkpartiet och Folkpartiets ungdomsförbund står bakom synen på cancersjuka, privat cancervård och besparingar i skola och de sociala skyddsnäten. Eller blottade hon vad Alliansen bakom vackra ord verkligenplanerar att ändra vården till

 2. Även Ryssland….
  Nyhetsbanken skriver idag under rubriken ”Ryska protester mot nyliberal sjukvård”
  Under hösten 2014 ägde en rad stora aktioner rum i Moskva men också på många andra håll i Ryssland för att protestera mot de nyliberala reformerna av sjukvården. Från den socialistiska principen ”kostnadsfri sjukvård åt alla” håller Ryssland på att gå över till en s k försäkringsfinansierad sjukvård.
  Reformen ingår i en nyliberal strategin att avskaffa offentlig och social verksamhet, skriver redaktionen för webtidskriften Skepsis.ru: man minskar antalet bäddar, stänger avdelningar, vårdcentraler och till och med hela sjukhus och BB-avdelningar.
  Tjänstemännen kallar detta ”optimering” och talar om sammanslagning och konsolidering. Man tävlar om den senaste inköpta utrustningen.
  Men den högteknologiska medicinska vården blir inte mer tillgänglig. Antal fall av korruption vid inköp av dyrbar ny utrustning ökar. Tillgängligheten av allmän läkarvård har minskat tvärt. Reparationer av sjukhusbyggnader ges i form av entreprenader till privata företag, som kan besluta riva byggnaden i fråga, för att bygga dyra hotell.
  ”Optimerings”-filosofin drar fram som en ångvält och kommer att tillintetgöra läkarkollektivet, som är den vetenskapliga basen för sjukvårdssystemet och avskaffa tryggheten för läkare och patienter. Få har lust att acceptera sådana förhållanden: läkare och föräldrar går ut i protest och organiserar hungerstrejker.”

 3. Hej Anders

  För några år sedan tog man i tv upp läkarfackens inflytande på antalet utbildningsplatser och den
  brist på läkare som detta skapat. En brist som troligen är en av de faktorer som drivit på utvecklingen av privata alternativ och utarmningen av den offentliga vården. Bristen på läkare har medfört att lönerna skjutit i höjden och nått helt orimlig nivåer. En vän till mig skrev följande på sin Twitter ”Läkare i Sverige som vill föra talan om bättre sjukvård ska först skriva under kravet MAX 50 000:-/mån – NU. Håll annars käften”. Jag är benägen att hålla med.
  Snokade runt lite på nätet och hittade dettahttp://www.dagbladet.se/allmant/medelpad/lista-lakarna-som-tjanar-mest-i-vasternorrland. Jag är inte intresserad av medelinkomst, för läkare är precis som alla andra grupper ingen homogen grupp varken ekonomiskt (lön) eller vad det gäller politiska åsikter om hur vården ska bedrivas, men det vore intressant att veta hur du som socialistisk läkare ser på detta med lärarfackets inflytande och lönerna.