Varken Obama eller Romney är rätt man för USA och världen


Peter Wolodarski menar i sin ledare i DN idag att ”Obama är rätt man för världen”. Jag menar att detta är definitivt fel, och försöker motivera det nedan. Obama har svikit sina löften om ”change”, ändring. Med honom har den orättfärdiga ekonomiska politiken med dess stora klyftor bestått (”Occupy Wall Street”). De rika har blivit rikar och de fattiga fattigare. Detta framkommer tydligt i Joseph Stiglitz senaste bok ”The price of inequality” (Ojämlikhetens pris). Den aggressiva utrikespolitiken, upprustningen av försvar och f.a. kärnvapenprogrammet talar sitt tydliga består. Men Romney är värre.

Jag kan tillägga att jag bott ett år i USA och besöker släktingar och samarbetspartner i USA vart eller vartannat år samt har övervägande positiva erfarenheter i kontakten med olika människor i USA.

Den amerikanska verkligheten vinner valet. Detta innebär bland annat att:
* De mycket stora ekonomiska skillnaderna, som ökat under senare decennier kommer att bestå.
* Trenden att den 1 % som äger mest också äger en allt större andel av den totala förmögenheten består
* Den höga arbetslösheten består
* Det stora budgetunderskottet består eller ökar
* Den mycket höga kriminaliteten består eller ökar

* Förhållandet att en stor andel av befolkningen är undanhållen högre utbildning består
* De mycket höga sjukvårdskostnaderna för samhället och för den enskilde består
* Hälso- och sjukvårdssystemet försämras
* Andelen medborgare som inte kan få acceptabel vård kommer att öka (även Obama försämrar Medicaid)
* De enorma militärutgifterna kommer inte att minska nämvärt (ej heller under Obama)
* Kärnvapensprogrammets modernisering fortsätter

* Krig och undermineringsverksamhet för att största eller försvaga alltför självständiga stater (Libyen, Syrien, Iran) i strid med folkrätt fortsätter
* Tortyr och användning av t.ex. uranvapen fortsätter.
* Kapitalismen vinner, nu i sin så kallade neoliberala, variant som även sätter egoismen i högsätet.
* Risken för nya bubblor är fortsatt hög.
* Fortsatt ingen reell, tillräcklig sanering eller reglering av bankväsendet.

* Washington Consensus kommer att bli normgivande även framöver. Washington Consensus är den neoliberala politik som väsentligen utformas av USA:s finansdepartement, IMF och Världsbanken.
* Detta innebär fortsatt hårda åtgärder mot länder med ”ekonomiska problem”, må det vara i södra Europa eller på andra håll i världen (historiska exempel är t.ex. Argentina, Polen, Mexiko, Ryssland m.fl). De rika länderna löser problemen på annat sätt, t.ex genom att låta sedelpressarna gå och genom stora stimulansåtgärder.
* De för mänskligheten avgörande miljö- och klimatfrågorna fortsätter att i praktiken sättas på undantag trots allt tal (munväder).

Kolera är bättre än pest, har lägre dödlighetValet handlar om vem som ska förvalta kapitalismen och imperialismen åt USA:s härskande klass. Trots allt är det bättre att Obama vinner än Romney, som torde innebär än större försämring för människor i USA och världen. Och begränsningen i Obamas politik och det ekonomiska systemet blir då snarare än klarare. Detta är en defensiv position och jag argumenterar nedan för ett annan typ av samhälle.De senaste 2-3 decenniernas utveckling och officiell statstik talar för att det är hög sannolikhet för att denna bedömning blir riktig. Jag erinrar här bara om några siffror:

Några siffror.
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.

-Arbetslösheten i USA är officielt 8 %, men 15 % om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka (U6 i officiell statistik) och är 22 % om man medtar även långtidsarbetslösa.
-Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.
Det finns massor av fakta som stödjer och förstärker denna bild. Just dessa siffror kommer från Joseph Stiglitz senaste bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future” (Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade/ojämlika samhälle är en fara för framtiden) där han med fakta påvisar att USA tydligt börjat bli de förlorade möjligheterna land.

Ett alternativ
Kapitalismen, baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter i stället för att sprida ny information till mänskligheten att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. Behöver inte mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushåll i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna.
Kapitalismen har historiskt på många sätt varit mycket framgångsrik, men dess begränsningar och svagheter framträder allt klarare. Vi behöver en gemensam social, demokratisk och socialistisk värld nu.

Det finns starkare opinion för detta än många tror. I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet “capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet “socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (“Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,, ,

Stiglitz i SvD 4/11 Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9

  1 comment for “Varken Obama eller Romney är rätt man för USA och världen

Comments are closed.