Varför ökar dödligheten bland medelålders i USA?


Den ökade dödligheten bland medelålders i USA har noterats i vanliga media i förbifarten då och då under det senaste året. Här en analys som publicerades för precis ett år sedan. SvT

Under 2016 kom rapporter om ökad dödlighet i USA, ett trendbrott. Sveriges Radio rapporterade ”Vita medelålders dör i elände i USA” att ”Dödstalen bland lågutbildade, medelålders vita i USA har ökat så mycket de senaste femton åren (1999-2013) att forskare inte har sett något liknande, enligt en ny studie med deltagande av årets Nobelpristagare i ekonomi.” Men ökad dödlighet fanns i alla utbildningsgrupper (nedan)http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6293529
Dödstalen sjunker i allmänhet i USA, utom bland vita män och kvinnor mellan 45 och 54 år. I den gruppen ökar andelen som dör stadigt sedan 1999 , skriver författarna till studien, Angus Deaton, årets nobelpristagare i ekonomi och hans hustru Anne Case som båda är professorer på Princetonuniversitetet.
Om dödligheten (mortality rate) bland vita i åldern 45-54 år hade legat på samma nivå som 1998 hade 96 000 dödsfall kunnat undvikas i denna ålder 1999-2013. Om dödligheten legat på samma nivå som 1979-98 hade 500 000 dödsfall kunnat undvikas. Det är lika många som antalet som har avlidit av AIDS fram till mitten av år 2015. Man noterar också enligt studien försämring av självrapporterad hälsa, av psykiskt välbefinnande, av arbetsförmåga, av leverfunktionen.
Anders: Den försämrade leverfunktionen kan bl.a. bero på missbruk av alkohol (skrumplever) och av droger (hepatit-C och dess följder).
Sambanden är inte klarlagda, men låg utbildning, fattigdom, sjukdom, missbruk av narkotika, alkohol och självmord och ökad upplevd smärta (som ligger bakom kraftigt ökad dödlighet till följd av morfinläkemedel och illegalt heroin) är faktorer som nämns av forskarna.

Enligt New York Times finns också en ökad dödlighet även i åldern 25-34 århttp://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2016/jan/mortality-trends-among-middle-aged-whites https://www.wsws.org/en/articles/2016/01/19/mort-j19.htmlMan vill hänföra detta bl.a. till ökat missbruk av opiodläkemedel, som enligt SR Radionyheter 9/2 2016 skördar 5 liv/timme.
USA dödlighet 25-34 år
En halv miljon människor är döda, som inte borde vara det, säger Angus Deaton till tidningen Washington Post och tillägger att ”det är 40 gånger fler än i Ebola och i nivå med HIV-AIDS”. ”Det är svårt att hitta så stora överlevnadsförluster i modern tid”, skriver två andra forskare, Ellen Meara och Jonathan Skinner, i sin kommentar till studien. DN skriver ”I gruppen dör nu 415 personer per 100.000, en ökning med 135 sedan 1999 (i Sverige är motsvarande siffra drygt 200).”
Det är en stark indikation på att något är på tok i den här gruppen, säger sociologiprofessor Samuel Preston, expert på dödlighet och hälsa.
USA dödlighet kvinnor
Enligt artikeln visar inget annat rikt land motsvarande utveckling. Den ökade dödligheten bland medelålders vita icke-Hispanics skedde parallellt med ökning av sjuklighet i denna ålder.
Men inte nog med det CNN har rapporterat ”It’s hard to comprehend how the United States, one of the wealthiest nations in the world, is now one of only eight countries — including Afghanistan and South Sudan — where the number of women dying as a result of pregnancy and childbirth is going up.
More than 25 years ago, in 1987, there were 7.2 deaths of mothers per 100,000 live births in the United States, according to the Centers for Disease Control and Prevention. In 2011, that number more than doubled, jumping to 17.8 deaths per 100,000 births.” …” A range of experts made clear that there are a number of issues, including obesity-related complications such as hypertension and diabetes, the dramatic increase in the number of cesarean section births, a lack of access to affordable, quality health care and more women giving birth at older ages.”…” Dr. Michael Brodman, chairman of the department of obstetrics, gynecology and reproductive science at the Mount Sinai Health System in New York” and discovered a bigger issue (than complicated patients): the wide range of health care offered at hospitals across the country. If you are in New York City, you get treated one way. If you’re in Buffalo, you get treated another way and if you’re in Missouri, you get treated another way,” said Brodman. ”This is that sort of U.S. individualistic kind of thing, ’I know what I’m doing. This is how I’ll do it.’ In health care, at the end of the day, that doesn’t work.” Ökad mödradödlighet i USA

Också hög barnadödlighet i USA.
CBS Roughly six infants in 1,000 die in the U.S. before they turn one-year-old. That is roughly three times higher than in Japan. Put another way, that means three more infants out of 1,000 die in the U.S. compared with Scandinavian countries. Hög barnadödlighet i USA
SvT Nyheter: Åtta barn och ungdomar skjuts till döds varje dag
Varje år skjuts nästan 100.000 amerikaner och drygt 31.000 dödas. Bland jämförbara länder är USA ohotad etta i statistiken över dödsskjutningar. SvT Nyheter

Bakgrund: 31/12 2013 skrev jag http://jinge.se/allmant/vad-gora-at-sociala-skillnader-i-halsa-och-dodlighet.htm
Att hälsa och dödlighet varierar med social ställning och ekonomiska tillgångar har man noterat åtminstone sedan medeltiden. Till en del beror dessa skillnader på att omfattningen (prevalensen) av hälsorelaterade vanor (rökning, födointag som medför fetma etc.) varierar i olika klasser eller socioekonomiska grupper. Forskning har under de senaste decennierna visat att det kvarstår sociala och socioekonomiska orsaker till ohälsa, sjuklighet och dödlighet även när man statistiskt kontrollerar för skillnader i hälsovanor. Denna omfattande forskning kallas ofta socialepidemiologisk eftersom man använder epidemiologiska metoder. Den här frågan har behandlas i flera blogginlägg tidigare.
Hälsa 1 untitled

Bilden ovan kommer från Västra Götalandsregionen och deras arbete ”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland” som antogs den 24 september 2013 av regionfullmäktige. Därmed var Västra Götalandsregionen först i landet med ett politiskt beslut kring åtgärder för en mer jämlik hälsa. Man kan läsa mer på www.vgregion.se/jamlikhalsavast.

I DN Debatt skrev 29/1 2013 fyra forskare att de sociala skillnaderna i dödlighet har ökat i Sverige, Norge och Finland sedan 2-3 decennier, att skillnaden i livslängd ökat mellan olika länder i världen och att den globala ojämlikheten i livslängd ökat. Forskarna pekar på en ”Välfärdsparadox” ”ojämlikheten i hälsa och livslängd ökar faktiskt trots ett omfattande system av sociala skyddsåtgärder” och kritiserar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson för dennes felaktiga påstående att ”jämlikheten i livslängd bland svenskarna har aldrig varit så stor som idag” (Newsmill 14(8 2012). De påminner om att ”jämlika förutsättningar för hälsa är inskrivet i den svenska hälso- och sjukvårdslagen”.

Författarna diskuterade på DN Debatt olika samhälleliga potentiella orsaker till de ökade hälsoskillnader, på basis av en relativ omfattande forskning. De nämner inte explicit boken ”Jämlikhetsanden”, som de väl känner till. Baserad på vetenskapliga analyser fann professor Richard Wilkinson och universitetslektor Kate Pickett ett tydligt positivt samband mellan graden av jämlikhet i utvecklade länder och i USA:s delstater och olika positiva mått på hälsa och sociala förhållanden. Boken väckte stor uppmärksamhet och fick väsentligen (mycket) positiva recensioner. ”Antagligen årets viktigaste bok” skriver recensenten i the Guardian, medan man i den aktade, väsentligen neoliberala ekonomiska tidskriften ”The Economist” faktiskt skriver ”Det är långtgående slutsatser författarna drar, men bevisen, som är smärtsamt tydligt framlagda, är svåra att säga emot”.

Min egen recension i Läkartidningen är också klart positiv, men betonar att resultaten är begränsade bland annat då uppgifter från Asien, Afrika och Sydamerika saknas. Senare kom boken ”The spiritual level delusion”, på svenska påpassligt översatt med titeln ”Jämlikhetsbluffen” och utgiven av icke helt obekanta Timbro förlag, som kritiserar ”Jämlikhetsanden”. Den kritiken har i sin tur bemötts ganska övertygande på ”The equality Trust”, (http://www.equalitytrust.org.uk/docs/response-to-snowdon).
Jag skjuter här in andra erfarenheter. Den ansedda medicinska tidskriften the Lancet rapporterade 2009 (2009;373: 399-407) att dödligheten ökade och att medellivslängden minskade i de flesta post-kommunistiska länder i Europa i början av 1990-talet. Man fann att massprivatiseringsprogrammen (överföring av minst 25 % av stora statligt ägda företag till den privata sektorn inom 2 år) var förenade med en ökning av dödligheten bland vuxna män med 13 %. Detta genomfördes snabbast och mest genomgripande i Ryssland, där också dödligheten ökade mest.

Det mycket välmeriterade författarkollektivet till den vetenskaplig artikel ”Differences in life expectancy due to race and educational differences are widening and many may not catch up” (Health Affairs 2012;31:1803-1813) drar slutsatsen ”Budskapet för policymakers är klart: Sprid och öka utbildningen till unga, medelålders och äldre människor mede olika rasbakgrund för att minska det stora gapet i hälsa och livslängd som består idag”.. Min kommentar är att det finns visst vetenskapligt stöd för att utbildningsnivå har positiv betydelse för hälsa och livslängd, även om generaliserbarheten till hela befolkningen torde vara begränsad.

Men slutsatsen inte är tillräckligt hållbar av flera skäl.. Med tanke på den omfattande arbetslösheten i USA (officiellt omkring 5 % med ett mått men 20 % med ett annat mått) är det högst osäkert om ökad utbildning (vem ska betala för den?) i dagens situation skapar jobb, ökad trygghet eller i sig bättre levnadsvanor bland de med lägre utbildning i hela befolkningen.

Professor Denny Vågerös har ett intressantare förslag och ligger närmare den bedömning som skett av Marmot-kommissionen på uppdrag av WHO. Han för fram tre punkter för en global folkhälsopolitik:
1. Förändring av den globala fördelningen av makt, pengar och resurser.
2. Förbättrade dagliga levnadsförhållanden för alla.
3. Löpande system för bevakning och analys av globala hälsotrender – samt av insatser för att lösa hälsoproblem.

Denny Vågerö: ”Huvudinnehållet i en ny politik för global folkhälsa måste handla om att reducera de enorma globala klyftorna i hälsa genom att lyfta de som släpar efter”.Han skriver att ”Det fanns tidigare en uppfattning att den globala ekonomiska tillväxten mer eller mindre automatiskt ledde till bättre hälsa för alla”, och nämner Globaliseringsrådets första rapport (Norberg 2007, sid 83-85). ”Idag vet vi att det inte stämmer”. Han nämner också att att ”Världsbankens och IMF:s roll och inflytande ofta varit negativt ur hälsosynpunkt”.
Detta behandlas ganska ingående i boken ”USA som världspolis – sen annons på bloggsidan.”

Men största potentialen ligger nog i att ersätta kapitalismen med ett mer humant och mer demokratiskt ekonomiskt system baserad på planekonomi och på att befolkningen kontrollerar resurserna och produktionsmedlen på jorden i stället för en liten, liten grupp som nu. Denna lilla grupp använder sin makt och sin fångenskap i kapitalismens tvångströja till att sträva efter att i konkurrens maximera företagens vinster i stället för att producera för befolkningens behov på basis av analyser och demokratiskt fattade beslut. Detta diskuteras i flera andra blogginlägg.

Befolkningen mer beredd än man tror!
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,


24 svar till “Varför ökar dödligheten bland medelålders i USA?”

 1. Konstig statistik. ”Medelålders” brukar räknas som 35-55, inte som här 25-34. Dödligheten verkar alltså öka för vita KVINNOR och yngre vita män. Sedan är det ett editeringsfel i diagrammet för män där siffrorna 44 och 54 bör byta plats

  • Medelålderns är nog vanligen 35-54 år. I diagram 1 för män finner jag två misstänkt editeringsfel.
   Kurvorna ska nog vara i ordning, uppifrån räknat:
   25-34 (rätt)
   45-54 (fel)
   35-44 (fel)
   55-64 (rätt)

   Det här inlägget skrev jag egentligen för länge sedan. Jag fann inte uppgifter och figurer helt kongruenta. Återkommer i frågan.

 2. USA är ett mångkulturellt land och det har ökat med tiden. Min tanke är om mångkulturella länder tenderar bli socialt oroliga och instabila med ökad kriminalitet och sociala problem. Söder om Nordamerika finns ett socialistiskt land som heter Kuba och det har varit ett slutet land och inte haft någon migration av betydelse och jag föreställer mig det landet är mer socialt stabilt och dödstalen mindre?

  • Det finns olika mått på arbetslöshet i USA. Enligt andra mått är arbetslösheten betydligt högre.

 3. Men har vi inte här i Sverige fel uttryck – arbetslöshet? Det borde heta anställningslös. Då kanske siffrorna blir något helt annorlunda. Och mycket bättre jämförbara till andra länder.

  • Hur tänkte du där Kerstin?
   Så att vara egen företagare är inte arbete då menar du? För en sådan är ju alltid anställningslös oavsett om denne har arbete eller inte.

   • I engelsktalande länderna heter statistiken ’unempoyed’.

 4. Det förefaller som om ”Big Pharma”, de stora läkemedelsbolagen, bär skulden för en stor del av ökningen av dödsfall bland medelålders amerikaner, särskilt kvinnor. Försäljningen av smärtlindrande och ångestdämpande mediciner har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Tillverkarna struntar i om preparaten kommer ut på marknaden via legal förskrivning eller illegal försäljning och läkarna tycks inte förstå att dessa substanser är beroendeframkallande.
  http://www.newsweek.com/2016/01/08/big-pharma-heroin-white-american-mortality-rates-408354.html
  https://qz.com/552760/why-are-white-middle-aged-women-dying-in-america/

  • Usch, otäck utveckling. Har hört talas om pillerförsäljare i Sverige till folk med behov och dålig karaktär och inte precis etnisk svensk sådan heller i vart fall inte i det fallet och behovet styr priset. Finns inte pengar så blir det skulder som ska betalas. Groteskt marknadsliberalt och fullständigt Vidrigt!!!!

   • @”arbetarklass”
    Försök att läsa de artiklar och vetenskapliga studier som jag hänvisar till och kommentera dem, så blir diskussionen intressantare.

    • Hej
     Kanhända diskussionen blir intressantare då men jag har ingen språkutbildning att jag kan läsa vetenskapliga artiklar på engelska rakt av. Jag är svensk, bor i Sverige och pratar endast svenska. Visst kan jag använda internets översättningshjälp men den blir inte precis men man kan bilda sig en god uppfattning men det är också lite krångligt så jag använder endast det vid något jag tycker är mera intressant. Min korta historia är dock tagen ur verkligheten och inte något propagandapåhitt. Det finns en undre värld även i Sverige och den har inte minskat med migrationen. När ska de ansvariga med både makt och kunskaper ta problemen på allvar?

     https://www.svt.se/opinion/alex-rodallec-om-valdet-i-fororten

 5. Den undersökning från 2015 som Sveriges Radio hänvisade till innehåller flera mycket intressanta tabeller och diagram som är mycket tydligare än dem som kommer från New York Times. Man kan t.ex. se att medan dödligheten för ”hispanics” minskade mellan 1999 och 2013 på ungefär samma sätt som i europeiska länder, så ökade den bland ”white non-hispanics”. Detta gäller ”midlife” amerikaner, 45 – 54 år.
  Studien finns som sammanfattning på

  http://www.pnas.org/content/early/2015/10/29/1518393112.abstract

  och komplett med diagram på

  http://www.pnas.org/content/112/49/15078.full.pdf

  • Tack. Ja, det var i sanningens namn länge sedan jag skrev detta. Ska försöka få tid att borra djupare.

   • Jag har nu läst artiklarna i Newsweek och Quarz (länkar i min första kommentar) lite noggrannare och det förefaller som om huvudorsaken till den höjda mortaliteten för kvinnor i ”midlife” är den kraftigt ökade användningen av heroinliknande opioider. Hur är läget i Sverige, kan det finnas risk för en liknande epidemi av dödsfall på grund av smärtlindrande mediciner här?

 6. Jag menar att kapitalismen inte finns i strikt mening. Eftersom kapitalisterna (numera till närmast 100% NEP män i Lenins nya ekonomi, överallt på vår jord) har frigjort sig från verksamheterna och kan ägna sig åt ”större frågor”. I företagen, bankerna, försäkringsbolagen och i staten (som delar ut diverse stöd och incitament) så arbetar arméer med tjänstemän med budgetar och planer för verksamheten, tjänstemännen talar med ”konkurrenter”, de delar upp ”marknader”, de säkrar sin supplychain osv. Det innebär att en privat eller offentlig vård som stänger ute människor, stänger dem ute och dödar dem rent planerat. Ansvarsfriheten som de som dillar om med ”fri marknad”, finns inte längre i vårt avancerade produktionssystem som kräver koordination och planering, det är planekonomiskt dödade hur som helst.

  • Icke desto mindre ägs och kontrolleras verksamheten av ett minskat antal enorma företag och individer. Kapitalismen har koncentrerats och globaliserats sedan länge.

   • Jo, att handskas med NEP-män som blivit för styv i korken, det finns det en beprövad praktik för…

 7. Imperier börjar dö först inifrån. Opiater, ökade dödlighet, ökade våld, förtal och allmän hopplöshet – alla tecken på att samhället är väldigt dåligt skick. Som man bäddar få man ligga. Detta är bara början. Vi kommer att se långt värre saker innan USA hamnar i soptippen som landet förtjänar och det kommer att gå fortare än vi tror.

  https://www.globalresearch.ca/a-sign-of-empire-pathology/16916

 8. Fulmedierna väver in drogandet, drickandet och rökandet i kulturen som något coolt. Som om inte öldrickandet var coolt nog börjar nu vodka göras poppis. Det är bisarrt. Även militära ”insatser” görs till något coolt i fulmedierna, helt oavsett om de skyddar demokratier, nationer och folk eller krossar dem genom krigsförbrytelser. Det är vidrigt att betrakta. Spykänslorna kommer.

  Att vara kriminell och tillhöra gäng görs också till något coolt i ungdomskulturen och görs allt mer kortsiktigt logiskt för mindre mentalt bemedlade, genom hög arbetslöshet i kombination med nedsättande epitet mot de som inte klarar sig i konkurrensen om de försvinnande jobben, samt genom en frånvarande rättsstat som inte rättar till problemet i tid.

  De s.k. ”Socialdemokraterna” talar inte om arbetstidsförkortning för att dela på jobben, vilket vore solidarisk traditionell demokratisk socialistisk politik, men vill öka ”race to the bottom”. Arbetarklass ska bjuda under arbetarklass och göra politikeradeln (kaviarvänstern) och de övre 10%:en rikare på 90% av folkets bekostnad.

  Även massinförseln av människor, varav många dött drunkningsdöden på färden, avvisas sedan, utan att ges möjlighet till bidrag, vilket ökar antalet svartjobb, kriminalitet, sekterism och terror naturligtvis, men hotar naturligtvis arbetarklassen självt och landets hela nationella ekonomi. Spektaklet är inte gratis och Sverige ska samtidigt konkurrera på en fri marknad genom EU-frihandeln.

  De som inte dör i gängstrider eller våldtäkter dör i tidig ålder av droger eller alkohol, eller i något av de konflikter som väst är villiga att skicka dem till som soldater. Oftast utförs våldet på gator eller i krig av vilseledd arbetarklass under olika sekteristiska/rasistiska dogmer.

  Så länge det är så och inte våldet börjar drabba överklassen, så kommer förmodligen ingenting att förändras i grunden, tyvärr. Folket är för vilselett av fulmedierna för att förstå sitt eget bästa intresse och rösta på bättre valsamverkande partier som är villiga att vingklippa fulmedier och politikeradel genom att exponera deras ”olika former av osanning”.

  Valsamverka kamrater! Ta er över 4%! Tala sanningen med människorna! Hjälp dem att förstå vad som pågår steg för steg! Framför allt, föregå med gott exempel! Rata fulmedierna! berätta om alternativen! Alternativen är värdiga vår uppmärksamhet och har potential att leda oss in på rätt fokus.

  Och framför allt lyssna aldrig på negativa kärringar eller gubbar som pratar strunt, eftersom helt oavsett vad de säger sig vara, så är de våra fiender!

  Endast med folkets positivitet och känsla av enhet i vår nation, av 90% av folket, medelklass och underklass, så kan vi bekämpa den överklass som lever på vår inbördes konflikt!

  Vi kan inte enas genom splittrande sekter/dogmer. Dessa måste förpassas till historiens soptipp eller åka någon annanstans där de kan känna sig hemma hemma!

  • Jag var ute och körde bil i helgen. Det var ett ärende. På hemvägen sökte jag efter en lämplig rastplats denna helt underbara försommardag med min medtagna fikakorg. Det blev inte första bästa utan ett väl utvalt ställe vid en liten kyrka som låg i helt underbar natur. Där fanns en mindre parkering med ett par bilar nyare än min och ett par rastbord med fasta stolar en bit ut i grönskan. Där fick det bli. När jag dukat upp fick jag till min förvåning plötsligt höra arabisk musik på ganska hög volym. Då såg jag mig omkring och fick jag se vad jag förmodar ett par flyktingfamiljer en bit bort. Det var för sig själva och tittade inte åt mitt håll åtminstone inte när jag såg det. Jag var där nån halvtimme och vi störde inte alls varandra men jag reagerade på musiken alldeles intill ”min” kyrka. Fikastunden blev inte vad jag förväntat mig. Den blev något helt annorlunda. Jag funderade där en stund och resultatet blev att jag insåg att mitt Sverige är förändrat i grunden och på bara några år. En förändring som förmodligen blir bestående eller kanske till och med ökar. Vad vet jag?

   https://www.youtube.com/watch?v=Q0b9zSE3Qj0