Stoppa TTIP-dagen 18 april.


Idag 18/4 protesterar man på hundratals platser mot TTIP och CETA i ”The Global Day of Action against free trade agreements” on 18 April. Tillsammans med tusentals aktivister ska ”Stop TTIP Alliance” gå ut på gator och torg och samla in namn för ”European Citizens’ Initiative (ECI)”. Över 1 665 000 människor har hittills skrivit medan målet är 2 miljoner. Otillräckligt enligt min mening – långt under 1 % av de som berörs. I Sverige var målet 16 000 namnunderskrifter och man har hittills fått in närmare 16 000! Men förhandlingarna har skett bakom stängda dörrar, och bara en del information har sipprat ut. Den inger farhågor på många håll bland vänner av demokrati och frihet.

Stop TTIP Alliance skriver ”TTIP och CETA är ett hot mot demokrati, omgivning, konsumenter och arbetsmiljö. Men vi kan stoppa dem!” – skriver man förhoppningsfullt.

Stop TTIP Jättepennan kommer att finnas och installeras i städer och byar i hela Europa från april och framöver under våren och sommaren och hjälpa aktivister i namninsamlingen. Detta arrangemang kommer att kosta 40 000 euros och man vill ha bidrag. Gå in på https://stop-ttip.org/donation/
Stop TTIP-pennan

* Den 12 oktober 2014 arrangerades protester mot TTIP runt om i Europa med flera tusen deltagare. Så många som 400 lokala protestaktioner mot TTIP genomfördes i 24 länder i Europa. Protesterna fokuserade inte enbart på TTIP, utan även på avtalet med Kanada (CETA) samt TISA-avtalet som i huvudsak berör privatiseringar av offentliga tjänster. De olika aktionerna hade fokus på olika sakfrågor inom ramen för avtalen, främst beroende på den specifika nationella debatten. (Ttippen 22/10)

Tidskriften Clarté hade i höstas ett nummer som fokuserade på TTIP. Se höger spalt på bloggsidan.

Bra information finns på www.ttippen.se samt i rapporten ”I frihandelns goda namn. En genomlysning av debatten och forskningsläget om konsekvenserna av TTIP” som släpptes 2/4 av Cogito och Katalys. ”Bland rapportens slutsatser märks att de ekonomiska siffror som hittills förekommit i debatten är osäkra, att riskerna med att inkludera ISDS i avtalet är omfattande medan fördelarna tycks få, samt att det finns flera risker på områden kring kemikalier, livsmedel och klimat som måste granskas i detalj när avtalet är färdigförhandlat.”

Rapporten presenterades 27/3 och diskuterades på DN Debatt. Daniel Suhonen på Katalys och rapportförfattarna skriver ”Syna TTIP. Det nya handelsavtalet mellan EU och USA öppnar för att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Avgörande frågor om livsmedelssäkerhet, kemikalieanvändning och klimatrisker är också utan svar. Regeringen måste förklara Sveriges position i förhandlingarna.” I debatten framkom bland annat att svenska ”IF Metall tar en, ur fackligt perspektiv, extraordinär position som det till synes mest positiva fackliga förbundet till avtalet i Europa. Detta trots att en rapport från EU-parlamentets utredningsenhet, som släpptes tidigare i år, konstaterar att den europeiska metallsektorn är troliga förlorare av ett avtal.”

Handelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avser handel mellan EU och USA och en del andra länder med redan hög BNP/invånare, och den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. TTIP utesluter Kina, den ledande ekonomiska konkurrenten till USA, men innefattar stater med totalt 60 % av världens BNP.
* 17 oktober rapporterades att statliga Vattenfall kräver Tyskland på motsvarande närmare 45 miljarder kronor (svenska försvarsbudgeten är mindre) i samband med det ISDS-fall där Vattenfall stämt tyska staten för beslutet att avveckla kärnkraften.

En rejäl debatt och en kraftfull proteströrelse mot TTIP saknas i Sverige. Meningarna är delade. Spridda protester förekommer.

* LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson, som tidigare talat sig varm om TTIP, har 22/10 sagt att ”Investeringsskydd hotar demokratiska beslut. Vi är beredda att offra ett frihandelsavtal mellan EU och USA om inte skrivningarna om ett investeringsskydd (ISDS) stryks”. LO ansluter sig till den linje som exempelvis Miljöpartiets EU-parlamentariker och den Socialdemokratiska partigruppen (S&D) intagit rapporterar www.Ttippen.se.

* ”Ttippen.se” skriver redan dagen efterunder rubriken ”Sverige medskyldiga till att Juncker backade om ISDS” att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker inte längre tycks förespråka att den kritiserade tvistlösningsmekanismen ISDS lyfts ut ur handelsavtalet med USA (TTIP). Skälet är att 14 EU-medlemsstater dagen innan i ett brev i höstas till Juncker och tillträdande handelskommissionär Cecilia Malmström bad dessa att behålla ISDS i avtalet. För att kunna ”frigöra den fulla potentialen hos TTIP måste avtalet vara heltäckande och ambitiöst”. Vidare ger de inte mycket för kritiken mot att avtalet skulle urholka nationella regeringars möjlighet att reglera – vilket det helt tydligt gör. Vems intressens företräder Juncker och Malmström?

Sverige har skrivit under -tyvärr. Initiativet kom från Storbritannien och Kroatien, Cypern, Danmark, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien och Tjeckien är medlemsländerna som skrivit under men inte tungviktare som Tyskland och Frankrike. (Ttippen 23/10).
TTIP -stop,

* De nordiska konstnärsråden (som tillsammans företräder drygt 90.000 kulturskapare i de nordiska länderna) menade i oktober i ett gemensamt uttalande till den nya EU-kommissionären för handel – Cecilia Malmström – angående kulturens roll att EU-kommissionen ”måste säkerställa att TTIP-avtalet inte kommer att påverka vare sig existerande nationella och regionala kultur- och mediepolitiska åtgärder och stödsystem i Europa, eller försvåra möjligheterna att införa nya sådana åtgärder och stöd, t ex på det digitala området.”USA fortsätter dessutom ha mycket offensiva intressen inom film- och mediesektorn – inte minst när det gäller digital distribution – varför vi fortfarande inte kan vara säkra på att dessa områden inte kommer att beröras av TTIP.”
TTIP demonstration hands-off-our-democracy-01-e1413123285999

* Aftonbladets Anders Lindberg menar att EU inte får sälja våra rättigheter, och att ett frihandelsavtal må vara viktigt, men inte till vilket pris som helst. Dagens Nyheters Carl Johan von Seth går på ungefär samma linje, och menar att ”…just i relationen med USA behövs inte både hängslen och livrem för de multinationella bolagen. Det vanliga rättssystemet räcker. [….] ISDS kan man ha, men ännu hellre mista”. Även Svenska Dagbladet lyfter på nyhetsplats upp frågan. (http://ttippen.se/2014/10/22/lo-basen-vi-offrar-ttip-om-inte-isds-stryks/)

Kajsa Ekis Ekman skrev i oktober insiktsfullt på DN under rubriken ”Fascismen och kapitalismen sitter i samma båt” att ”Betyder detta att kapitalet idag inte har antidemokratiska tendenser? Nej. Det betyder istället att det finns andra metoder: EU, IMF, WTO, TTIP, avtal som tillåter kapitalet att gå runt stater”

Vad är då TTIP?
På regeringens hemsida”För Sverige är avtalet av stor vikt. USA är en av våra viktigaste handelspartner. Per capita tillhör Sverige de största investeringsländerna i USA. En simulering av de ekonomiska effekterna av ett ambitiöst och långtgående TTIP pekar på att Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och importen med 15 procent. För resterande EU skulle såväl export som import öka med 20 procent. Även BNP skulle påverkas positivt, för Sveriges del beräknas en ökning med 0,2 procent, för övriga EU något mer och för USA 0,5 procent.”. Något underlag för prognosen presenteras inte.
WTO demonstrationer untitled

CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement) är ett frihandelsavtal mellan Kanada och EU, som undertecknades 26/9 2014. Avtalet måste godkännas av Europa-parlamentet och Europa-rådet och kommer att eliminera 98 % av tulltarifferna. CETA förväntas ersätta NAFTA-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko som Kanadas största handelsavtal. Hur NAFTA skadat Mexikos ekonomi beskrivs i kapitel 4 i boken ”USA som världspolis”.

Den ökade frihandeln i WTO:s regi har gått hand i hand med ökad handelsimperialism och ökad ekonomisk ojämlikhet i världen. Ur kapitel 4.7 i boken ”USA som världspolis: ”WTO:s arbete för frihandel innebär ofta att WTO försöker få svagare och fattiga länderna att öppna sig för de rikare, ofta överlägset starkare länderna alltför tidigt. Som regel har det inneburit klara nackdelar för fattiga länder att öppna sig för frihandel, med undantag som Kina som med en stark statlig styrning också kunnat undvika skuldsättning. De rika länderna å andra sidan lät öppna sina marknader sakta och metodiskt. »USA och Europa hade fullkomnat konsten att argumentera för frihandel samtidigt som de verkade för handelsavtal som skyddar dem själva inför import från utvecklingsländerna« (Stiglitz 2007). Så till exempel utvecklade USA och Japan sina industrier under skyddstullar under många decennier och har ännu idag skyddstullar eller statsstöd inom viktiga områden, till exempel jordbruket och stålindustrin.”

* Och TTIP vill uttryckligen gå längre än WTO enligt de fristläppta dokumentet.
ETC skrev 28/4″En av de mest kritiserade delarna i förhandlingarna syftar på den rätt företag väntas få att stämma regeringar för uteblivna vinster – i hemliga, autonoma företagstribunaler” -ISDS. Och att föra samtal i hemlighet för medborgare och valda parlamentariker – vad har de med demokrati att göra?
Tvister kommer inte att behandlas i en domstol under demokratisk kontroll utan av särskilda tribunaler med begränsad insyn av allmänheten – Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Med detta i ryggen stämde Philip Morris Australien för fräckheten att lagstifta om avskräckande bilder på alla tobakspaket på sjukdomar som orsakas av rökning.
* Och Vattenfall har stämt Tyskland på 4,3 miljarder euro (se ovan).
TTIP 2 thumb-timeline-horiz_10

Obama sa som presidentkandidat 28/2 2008 att ”jag röstade mot CAFTA, kommer inte att stödja handelsöverkommelser som NAFTA i framtiden. NAFTA:s brister var uppenbara när det undertecknades och vi måste nu ändra avtalet för att åtgärda dem. Medan NAFTA innebar stora rättigheter för investerare var det bara tomma ord då det gäller rättigheterna för arbetskraften och vikten av miljöskyddet”. CAFTA (Central America Free Trade Agreement) är ett nytt frihandelsavtal mellan USA och några länder i Centralamerika.

Däremot sa Obama 12/2 2013 ”För att öka USA:s export, ge stöd för amerikanska jobb, och skapa lika villkor på de växande marknaderna i Asien, har vi för avsikt att slutföra förhandlingarna om TTP (Transpacific partnership)”.

TTP är en föregångare till TTIP och är den största ekonomiska överenskommelsen någonsin, då den omfattar länder med mer än 40 % av världens BNP, medan TTIP kommer att omfatta stater med 60 % av världens BNP. WikiLeaks har släppt ett dokument som visar att TPP kommer att få stor betydelse för användning av mediciner, för publicister, internet, medborgerliga rättigheter och biologiska patent.

EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

* Och det pågår förstås lobbyarbetet för att ha med ISDS. Ttippen skrev 14/4 ”Idag anordnar EFILA. en lobbyorganisation för den kritiserade tvistlösningsmekanismen ISDS, ett event i EU-parlamentet för att reda ut kritiken och ”mysteriet” kring ISDS. Men det är enbart företrädare för EFILA som finns på talarlistan.”

Som framgår i böcker av Nobelpristagaren Joseph Stiglitz och av kapitel 3 i boken ”USA som världspolis” har liberaliseringarna av handel väsentligen gynnat de rika länderna på fattiga länderna bekostnad. Vi behöver ett socialistiskt demokratiskt system, som beskrivit och diskuterats i flera tidigare blogginlägg.
Det är alldeles klart att TTIP stärker kapitalismen och försvagar positionen för arbetarklassen och för nationell självständighet. För en anhängare av demokrati och minskad ekonomisk ojämlikhet är det självklart att vara emot TTIP. Dags för oss i Sverige att kavla upp armarna och sätta igång!

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

Ttippen 14/4 Rapport om TTIP från Cogito och Katalys DN Debatt 27/3 Stop TTIP Alliance Ttippen 20/10 Ttippen 22/10 Ttippen 23/10 Det nordiska konstnärsrådets uttalandeDN 28/10 Stop TTIP Bridges News Regeringen om TTIP Democracy Now 26/3 DN 30/9 Pål Steigans blogg Motion av Marine Le Pen m.fl. Fredrik Reinfeldt på DN Debatt Jonas Sjöstedt på DN Debatt DN Debatt januari -Carl Bildt Globalresearch 1 Globalresearch 2 Obama 2008 Obama 2013 OM TTP ETC ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9


5 svar till “Stoppa TTIP-dagen 18 april.”

 1. TTIP är krig
  Stor uppmärksamhet kring journalist Gao Yu som kan få 7års fängelse på medierna dagen efter att det nämndes att ytterligare mord av oppositionella ukrainare mördats bla Oles Buzina.
  Här en sida som visar dokument där Gao Yu undertecknar att hon har ett bankkonto med 5miljoner dollar i hongkong.
  http://www.thewhistleblowers.org/?cat=1887

 2. Meningslösa ”fredliga” demonstrationer kommer inte att göra någon skillnad. Monopolkapitalet kommer endast att hånskratta mot detta verkningslösa verktyg. De kommer inte heller att väcka de politiskt oupplysta (märk att detta innefattar delar av arbetarklassen), som framlever sina dagar genom att i TV-soffan låta sig manipuleras av otaliga dokussåpor. Dokussåpor, som monopolkapitalet välvilligt förser dem med.

  Arbetarklassen måste ta till kraftigare verktyg. Ett bra vapen att börja skaka om kapitalet med är vilda strejker och politiska strejker. Ockupation av arbetsplatser och bostäder är andra exempel som kan vara kraftfulla. Inte heller demonstrationer skall förkastas men dessa får då inte låta sig underordnas polisstaten. Det närmaste vi kommit är aktionerna i Göteborg 2001. Tyvärr fick de ingen fortsättning.

  Om arbetarklassen vill komma ur den borgerliga statens underordning krävs mycket mer kraft. Uddlösa aktioner riskerar att få en motsatt verkan och därigenom istället bli en del av manipulationen av arbetarklassen.

  • Delvinster då, som att hålla sig utanför NATO och TTIP? Kan det uppnås med exempelvis namninsamlingar? Då är det ju helt klart värt besväret.

 3. Halva segrar kan inte vinnas mot den kapitalistiska världsordningen. Den som tror på halva segrar har ingenting förstått om vare sig marxismens grunder eller hur monopolkapitalet fungerar. Tankar om halva segrar är naiva och ingenting annat än revisionistisk dumhet. Att störta den kapitalistiska världsordningen kräver en revolutionär förändring. Då kan inte hälften av alla borgarklassens utsugare lämnas kvar.

  När det sedan gäller NATO är detta ett praktexempel på hur djupt manipulationen av arbetarklassen trängt. Sverige är i praktiken medlem av NATO, gemensamma övningar sker, krigsmaskineriets olika delar är väl integrerade och underrättelseutbytet har varit väloljat sedan bildandet av NATO. Det revisionistiska socialdemokraterna med arbetarfiender och borgarlakejer som Erlander och Palme var de drivande i manipulationen för att dölja faktiska förhållanden. Socialdemokraterna – ett avskyvärt revisionistiskt manipulationsparti i kapitalets tjänst – var också djupt involverat i underminerandet av socialistiska landvinningar i Sovjet och i Östeuropa.

  Att samla in namn för att förhindra något som redan är etablerat och finns är manipulation. Om nu ändå tandlösa namninsamlingar skall användas borde kravet där vara utträde ur NATO.

  • Johan Eriksson
   Det var bland annat tack vare hetsporrar som Hitler kom till makten. Vänstern gick på i din stil och medelklassen skrämdes bort. Den medelklass vilken i likhet med proletariatet var slavar under den internationella finansoligarkin. Fanatismen förblindar. Numera finns nästan inget inhemskt proletariat bara lägre och högre medelklass men det kanske byggs upp ett proletariat genom invandringen.