Jill Stein for president! För en ”feministisk” politik!


You can read the English version of Jill Stein’s speech below.

Vi får alla hela tiden höra att valet till president i USA i höst står mellan den erfarna, korrumperade men impopulära krigshöken Hillary Clinton och den oförskämda, oberäknelige, farlige Donald Trump.

Men det finns fler alternativ:
-Man kan avstå från att rösta. Det gör 40-45 % av väljarna i USA, vilket säger något om ”demokratin” där och om representativiteten för den valde/valda.
-Man kan rösta blankt. Ett mer aktivt sätt att visa missnöje med befintliga kandidater, och kanske hela valsystemet.
-Man kan rösta på Green Party, på¨de Grönas kandidat, läkaren Jill Stein! Som framstår som en klart bättre kandidat än Clinton och Trump.
Hon ställde upp som presidentkandidat för Green Party i presidentvalet 2012. I valet fick Stein 469,015 röster (0.36%), vilket gjorde henne till den mest framgångsrika kvinnliga presidentkandidaten i USA:s historia – hittills.
Jill Stein 160827

(Libertianen Gary Johnson är mig inget alternativ trots att han vill avsluta Afghanistan-kriget. Han beskriver sig själv som ekonomiskt konservativ och socialt liberal. Han vill minska USA:s statsskuld genom att minska statens utgifter med 43 %, skydda medborgerliga rättigheter, omedelbart avsluta Afghanistankriget och förespråkar Fair Tax. Han vill ersätta inkomstskatt och företagsskatt med en skatt på konsumtion. Johnson är känd för sitt motstånd mot War on Drugs (”kriget mot narkotika”) som USA:s regering sedan länge har fört och ville 1999 avkriminalisera narkotika.) Gary Johnson

* Enligt opinionsundersökningar kan Jill Stein få 4 % av rösterna, dvs. ungefär lika stor andel som Centern, KD och Liberalerna får i Sverige.
USA val opinion 160829

Vad vill Jill Stein?
I en intervju på PBS kom Jill Stein med hård kritik av Hillary Clinton. PBS censurerade bort det mesta av kritiken. Men en anhängare till Jill Stein la ut den fullständiga intervjun på Facebook, och den blev censurerad där. Pål Steigan och här och Newbusters
(Public Broadcasting Service (PBS) är ett icke vinstinriktat allmännyttigt televisionsbolag i USA som finansieras av donationer. Organisationer, företag och privatpersoner skänker frivilligt pengar till nätverket för att finansiera programverksamheten. Företaget grundades 1969).Wikipedia

* ”Referring to President Franklin D. Roosevelt’s New Deal approach to the Great Depression, Stein advocated a Green New Deal in her 2012 and 2016 campaigns, in which renewable energy jobs would be created to address climate change and environmental issues; the objective would be to employ ”every American willing and able to work”.[126] Stein said she would fund the start-up costs of the plan with a 30% reduction in the U.S. military budget, returning U.S. troops home, and increasing taxes on speculation in stock markets, offshore tax havens, and multi-million-dollar real estate, among other things.” Wikipedia
* In 2012, Stein opposed the raising of the debt ceiling, arguing that the U.S. should instead raise taxes on the wealthy and make military spending cuts to offset the debt.
Stein supports the creation of sustainable infrastructure based on clean renewable-energy generation and sustainable-community principles to stop what her party sees as a growing convergence of environmental crises in water, soil, fisheries, and forests.

* Stein har under sin kampanj, både under 2012 och 2016, berättat att hon vill använda delar av försvarets budget för att satsa på förnyelsebara energislag och att USA ska vara helt fossilfritt 2030.
* ”In 2008, Jill helped lead the ”Secure Green Future” ballot initiative to move subsidies from fossil fuels to renewable energy and to create green jobs. The measure won over 81 per cent of the vote in the 11 districts in which it was on the ballot.
* Jill received several awards for health and environmental protection including: Clean Water Action’s ”Not in Anyone’s Backyard” Award, the Children’s Health Hero” Award, and the Toxic Action Center’s Citizen Award. Jill has appeared as an environmental health expert on the Today Show, 20/20, Fox News, and other programs. She also served on the board of directors for Physicians for Social Responsibility.”
Green Jill Stein

* Hur många vet att Jill Stein vill ta bort studieskulder? ”If most Americans by now know the Chicago Cubs broke a seemingly unbreakable 108-year “curse” and won baseball’s World Series, how possible is it that 43 million Americans will learn (before election day, Tuesday November 8) of Green Party presidential candidate Dr. Jill Stein’s proposal to wipe out student debt?” Kan 43 miljoner med studieskulder avgöra valet?
* Igår twittrade hon den korrekta informationen ”Obama has prosecuted more whistleblowers than all previous Presidents. Greens see whistleblowers as heroes.”

Jill Stein ”Varför välja mellan en ”fascist” och en krigshetsare”

Nedan ett tal av henne om Wikileaks och Assange, vilket säger en del.

Jill Steins tal.
Wikileaks grundare Julian Assange är en hjälte. Liksom Edward Snowden, Chelsea Manning och andra whistleblowers som riskerar regeringens förföljelse, har Assange offrade sin personlig komfort och säkerhet föra sanningen. Jill Stein om Wikileaks och makten
George Orwell sade: ”I en tid av universellt bedrägeri, är det en revolutionär handling att tala sanning.” Tack vare WikiLeaks vet vi att mäktiga institutioner har missbrukat sin makt och ljuger för allmänheten. Till exempel visar regerings kommunikation som publicerats av Wikileaks att utrikesminister Clinton identifierat Saudiarabien som en ledande finansieringskälla för terroristgrupper vid en tidpunkt då hon godkände en jättestor vapenaffär på 29 miljarder med den saudiska diktaturen.

Wikileaks publicerade modigt den ökända ”Collateral Murder”-videon som visar hur en amerikansk militärhelikopter skjuter ner irakiska civila. Den har setts över 15 miljoner gånger på Youtube, och visade bara en av de många chockerande krigsförbrytelser som benämns som ”collateral damage” (oavsiktlig skada) av den amerikanska regeringen.
Wikileaks fantastiska avslöjanden om hur Demokratiska partiets nationella kommitté konspirerat för att sabotera Bernie Sanders” presidentvalskampanj, i maskopi med media, krossade illusionen av en rättvis valprocess och bekräftade vad miljoner amerikaner redan visste: vi lever i ett riggat politiskt system.
Assange med FN-utredningen
Vad Wikileaks faktiskt gör i förhållande till politiska partier, militären och andra mäktiga institutioner är att dra tillbaka censurens gardin och bedrägeri för att visa allmänheten vad som verkligen händer. Till skillnad från förståsigpåare i de traditionella medierna vill inte Wikileaks berätta vad man ska tänka. De inbjuder oss att läsa e-post, titta på film, och bestämma själva.

Den politiska och ekonomiska eliten, som är van att styra informationen ser denna unika öppenhet som ett enorm hot. De har skoningslöst förföljt en serie heroiska uppgiftslämnare. Chelsea Manning, dömd för att läcka ”Collateral Murder”-videon bland annat avslöjande material, dömdes till 35 år i fängelse. Manning, en transperson har utsatts för vad FN beskriver som ”grym, omänsklig och förnedrande behandling” i strid med konventionen mot tortyr.

Säkerhets-staten vill statuera exempel med Assange, som det har gjort med Manning och andra. I själva verket har Obama-administrationen åtalat fler whistleblowers än alla tidigare presidenter tillsammans. Och förföljelsen av whistleblowers åtföljs ofta av hänsynslösa karaktärsmord för att misskreditera dem.

Många har frågat hur Green Party, som räknar feminism bland våra tio viktigaste värden kan stödja Assange när han blivit anklagad för våldtäkt. Som en stark förespråkare för offer för sexuellt våld, tar jag denna fråga på allvar.
Medan otaliga rapporter i media belyser anklagelserna mot Assange, har de flesta människor aldrig hört att en officiell FN-rapport har förklarat att anklagelserna mot Assange är ogrundade. Tre undersökningar har lagts ned utan att åtal har väckts. Och FN:s arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden har sagt att Assange har olagligen fängslats och bör släppas. Mot bakgrund av dessa fakta förefaller anklagelserna mot Assange vara en falsk förevändning som används av dem som vill ge honom samma behandling som Chelsea Manning, eller något värre.
Som presidentkandidat för ett parti som har en principiell kritik av kraftfulla politiska, militära och företags-institutioner, har jag verkligen tittat på hur etablissemanget angriper människor som utmanar status quo. Dessa attacker är avsedda att brännmärka motståndare som paria och stigmatisera alla som vågar utmana etablissemanget. Sanningen är en frekvent orsak till politiska vendettor.
Alltså, en av de märkligaste händelserna i år har varit att se journalister attackera Wikileaks för att göra vad journalister ska göra: avslöja sanningen för allmänheten. Wikileaks har gjort oss en ovärderlig tjänst genom att tända ett ljus i de mörka hörnen av makt där korruption och oegentligheter råder.

De ekonomiska och politiska eliten har gjort Assange till måltavla inte eftersom hans händer är smutsiga, men eftersom han har gett oss en inblick i hur smutsiga dess egna händer är. Wikileaks avslöjanden har inspirerat otaliga människor att mobilisera mot korruption och oegentligheter på högsta nivå, och för det är Julian Assange en hjälte för mig.

In English

WikiLeaks founder Julian Assange is a hero. Like Edward Snowden, Chelsea Manning, and other whistleblowers facing government persecution, Assange has sacrificed his personal comfort and safety to bring us the truth.
George Orwell said, “In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.” Thanks to WikiLeaks, we know that powerful institutions have been abusing their power and lying to the public. For example, redacted State Department communications published by WikiLeaks revealed that Secretary Clinton identified Saudi Arabia as a leading funding source for terrorist groups around the time she approved a whopping $29 billion arms deal with the Saudi dictatorship.
WikiLeaks courageously published the infamous “Collateral Murder” video showing an American helicopter gunning down Iraqi civilians, Viewed over 15 million times on Youtube alone, it revealed just one of the many shocking war crimes whitewashed as “collateral damage” by the US government.
WikiLeaks’ stunning revelations of how top Democratic National Committee officials conspired to sabotage Bernie Sanders’ presidential campaign, in collusion with the media, shattered the illusion of a fair electoral process and confirmed what millions Americans already knew in their gut: we live under a rigged political system.
What WikiLeaks actually does — to political parties, the military, and other powerful entities — is pull back the curtain of censorship, spin, and deception to show the public what’s really going on. Unlike pundits in the mainstream media, WikiLeaks doesn’t tell us what to think. They invite us to read the emails, watch the footage, and decide for ourselves.
The political and economic elite, used to controlling information, see this unprecedented transparency as a tremendous threat. They have mercilessly persecuted a series of heroic whistleblowers. Chelsea Manning, convicted of leaking the Collateral Murder video among other revealing materials, was sentenced to 35 years in federal prison.

Manning, a transgender woman, has been subjected to treatment that the UN described as “cruel, inhuman and degrading treatment” in violation of the Convention Against Torture. Shockingly, after a recent suicide attempt, Manning faces disciplinary charges that could land her in indefinite solitary confinement.
The security state would like to make an example of Assange, as it has done to Manning and others. In fact, the Obama administration has prosecuted more whistleblowers than all previous presidents combined. And the persecution of whistleblowers is often accompanied by ruthless character assassination to discredit them.
Many have asked how Greens, who count feminism among our ten key values, can support Assange when he’s been accused of rape. As a strong advocate for victims of sexual violence, I take this question seriously.
While countless media reports highlight the allegations against Assange, most people have never heard that an official UN report has declared the case against Assange to be unfounded. Three investigations have been dropped without charges ever having been filed. And the UN Working Group on Arbitrary Detention has stated that Assange has been unlawfully detained and should be released. In light of these facts, it appears the allegations against Assange were a false pretext used by those who want to give him the Chelsea Manning treatment — or worse.

As the Presidential candidate of a party that has maintained principled criticism of powerful political, military and corporate institutions, I’ve gotten a first—hand look at how the establishment attacks people who challenge the status quo. These attacks are intended to brand their targets as pariahs and stigmatize anyone who dares to challenge this narrative. The truth is a frequent casualty to political vendettas.
On that note, one of the strangest developments this year has been seeing journalists attack WikiLeaks for doing what journalists are supposed to do: reveal the unvarnished truth to the public. WikiLeaks has done us an invaluable service by shining a light into the dark corners of power where corruption and wrongdoing fester.
The economic and political elite have targeted Assange not because his hands are dirty, but because he’s given us a glimpse of how dirty their own hands are. WikiLeaks’ revelations are inspiring countless people to mobilize against corruption and wrongdoing at the highest levels, and for that, Julian Assange is a hero in my book.

i Andra om: , , , , , , ,, , ,, , , , , , , ,,


9 svar till “Jill Stein for president! För en ”feministisk” politik!”

 1. Jill Stein har krävt att Usa ber Syrier som levt under Daesh om ursäkt för att dom befriats från Daesh med amerikanska vapen. Större politisk idiot än så blir man knappast.

  • Du menar än USA:s regering som de facto levererat vapen till terrorister, som stärkts enormt sedan USA förklarade krig mot terrorister. Obama menar att framväxten av terrorism är ett resltat av USA:s Mellanösternpolitik (DN 13/5 2015)

  • Och vilka syrier har befriats med vapen från USA? Möjligtvis kurder men de har aldrig velat vara en del av Syrien. Dessutom är det ju de facto USA, Saudiarabien, Qatar, Turkiet, Israel som skapat Daesh eller IS så det är verkligen på plats för en ursäkt från mördaren Obama! När han gjort det ska han omedelbart forslas till Haag tillsammans med Bush och Blair för att åtalas och dömas för sina brott!

 2. Vettig kvinna jämfört med galningen clinton som svensk media nu sprider propaganda för.

 3. Mikael Nyberg i Clarté skriver på sin hemsida

  ”VÄLJA DET MINST ONDA
  Mediekanalerna flödar över av nyheter kring presidentvalet i USA. För många väljare handlar det om att välja den kandidat de tycker minst illa om. Finns det inget annat att göra? En kommentar i Clarté nr 3/2016.

  UNGA AKTIVISTER i kampanjen för Bernie Sanders i USA uttalar sig förtvivlat om det stundande valet: Än en gång ska de traska iväg för att välja det minst onda.

  Valet i Frankrike kan utmynna i en tvekamp mellan Le Pen och Sarkozy, två politiker som båda hetsar mot muslimer och kräver speciallagar mot dem. Antietablissemangsrasism mot officiös dito. Hundratusentals människor kommer att gå till vallokalerna och bittert välja det minst onda.

  Så ser det ut på många håll. Hur hamnade vi i denna soppa?

  En akademisk vänster förlorar sig i trätor utan förbindelse med arbetarkollektiven. En parlamentarisk vänster köper sig inflytande genom att foga sig i de rådande strukturerna. Eurovänstern bejakar EU och Vänsterpartiet har just tecknat sig för överskottsmålet i statsbudgeten. Med inflytandet lovar de att bromsa en utveckling som till synes obevekligt banar sig väg. Väljarna förväntas lägga en röst för det minst onda.

  Visst, ibland tvingas man välja detta minst onda, till och med slåss för det, men för tillfället finns nog inget angelägnare än att finna vägar bortom de framgångar som i alla fall är bättre än ingenting.

  Valet i USA är ett apspel, och rörelsen kring Bernie Sanders visar att många söker alternativ. Jeremy Corbyn, Syriza och Podemos är andra tecken. Men också här finns det skäl att tänka efter. Utvecklingen i Grekland visar att vi inte kommer långt med att välja rätt statsmän. Makten att vända utvecklingen finns inte i regeringskanslierna eller presidentpalatsen. I klättringen uppåt fastnar vi lätt i det minst onda. Rätt riktning är neråt, till de kollektiv som bär upp strukturerna. Där går det att välta spelet.”
  (http://mikaelnyberg.nu/2016/11/08/valja-det-minst-onda/)

 4. Lägre livslängd för män,
  nästan bara män som dör i arbetsplatsolyckor
  och betydligt fler män tar livet av sig än kvinnor.
  Jämställt?