Regeringen stödjer tobaksbolagens profiter framför folkets hälsa.Den 13/6 meddelar radionyheterna att regeringen går emot EU:s – bra (!) – förslag om ökad storlek på varningstexten på cigarettpaket och tobaksförpackningar. 75 % av tobakspaketen ska täckas av varningstexten. Alliansregeringens avvisande hållning motiveras bland annat med att tobaksbolagens ”märke” då syns mindre/sämre. Vidare ange regeringen att förslaget strider mot grundlagen – som man skulle kunna ändra om man så vill. Regeringens ställningstagande är skandalöst, oberoende av att frågan om varningstextens effekter är omdiskuterad. Ökning av varningstexten är en markering, en signal, en påminnelse om tobakens skadeverkningar. Visserligen är EU:s status, och status som ”sändare” diskutabel, men ändå. Om EU:s svaga status var skälet bör man arbeta hårt på att omforma eller lämna EU, och det verkar regeringen inte alls ha planer på, förstås.
Tobak.imagesCAQHIA2Q

Men 19/6 meddelas att EU avvisat den svenska regeringens kritik. EU kan fatta ett bra beslut!

Min kritik mot regeringens ställningstagande beror inte på att jag stödjer EU eller motsätter mig att medlemsstater motsätter sig från EU:s olika förslag. Det handlar om att förslaget kanske kan bidra till minskning av rökning och rökningsrelaterad ohälsa och ökad folkhälsa.

På Dagens Nyheter Debatt skrev 13 mars företrädare för lungcancerorganisationer under titeln ”Totalförbud mot rökning bör införas från år 2025” ”Uppmaning till riksdagen. Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning från år 2025 och en successiv utfasning fram till dess, skriver företrädare för flera lungcancerorganisationer.”

De nämner att ungefär 2 400 personer i Sverige dör varje år i rökningsrelaterad lungkancer. Lungkancer svarar för 3,3 % av alla dödsfall.

De skriver
* I världen dör 1,4 (2,5 % av alla dödsfall) av 55 miljoner av lungkancer/år.
* Rökning har gradvis minskat mycket bland vuxna i Sverige och många andra länder, men den minskar inte bland ungdomar.
* De är medvetna om att förslaget på totalstopp innebär ett ingrepp i den personliga integriteten, men anser att fördelarna överväger.
* De är medvetna om att smuggling kan öka (alkoholsmuggling till Sverige ökade samtidigt som alkoholen blev mer tillgänglig)
* Stora besparingar skulle ske inom sjukvård, mänskliga tragedier skulle minska
* Statsinkomster från tobak skulle minska och pensionskostnaderna öka då flera skulle överleva.
* De presenterar en plan för gradvist införande av totalförbud mot tobak.

. För kapitalismen är ökad vinst viktigare än vanlig anständighet, basal moral och omtanke om medmänniskor.
Det är väl belagt hur de stora tobaksbolagen i USA helt enkelt ljugit om tobakens skadeverkningar och sin egen kunskap om detta.

Och nu får de i realiteten hjälp av Sveriges regering!

intressant.se, , , ,, , , ,, , , , , , , , , , , , , , ,

Ab 19/6 Sveriges Radio 18/6 DN Debatt 13/3 Läkartidningen, Allebeck och medarbetare DN 14/3 GP 6/6 EPHA:s pressmeddelande 16/10DN 16/10SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610 DN 21/10 SvD 21/10


6 svar till “Regeringen stödjer tobaksbolagens profiter framför folkets hälsa.”

 1. Vore det med den argumentationen då inte också läge att förbjuda alkohol? Detta då skadeverkningarna alkohol åsamkar samhället vida överstiger de som tobaken gör och de eventuella positiva hälsoeffekter som alkohol för med sig enkelt kan uppnås på andra sätt.

 2. Global Burden of Diseaseberäkningarna anger att tobaksskadorna är mer omfattande.
  För det andra finns tämligen starka vetenskapliga belägg i studier från flera länder- att låg-måttlig alkoholkonsumtion (som de flesta konsumenter har) innebär minskad risk för hjärtinfarkt, ischemisk stroke (propp i härnan) och kanske andra sjukdomar.Har själv publicerat några vetenskapliga studier på området. Motsvarande ”skyddseffekt” finns inte för tobak. Å andra sidan har hög alkoholkonsumtion omfattande sociala konsekvenser som inte tobaken har:Minskad arbetsförmåga och ökad risk för förtidspension (har prublicerat vetenskapliga studier på området), för kriminalitet etc. Och de flesta som prövar narkotika gör det under alkoholpåverkan.

  I sista hand bör det vara en demokratisk fråga – vad anser befolkningens majoritet?

  Fungerande ransonering är sannolikt bra ur folkhälsosynpunkt. Alkoholskadorna minskade tydligt då motboken infördes och ökade kraftigt då den togs bot 1/10 1955.

 3. Det finns ju erfarenheter att gå efter. Alkoholförbudet i USA var ingen höjdare direkt. Det stred mot mycket stora befolkningsgruppers rättsmedvetande och blev därför verkningslöst – om man inte ska räkna de oavsedda biverkningarna förstås, bland annat maffians tillväxt.

  Men viktigare är kanske att det knäckte nykterhetsrörelsen. Den ansåg själv att den inte behövdes, och gav upp när staten gjorde deras jobb.

  Vi har en hyggligt stark informell rörelse mot rökning. Den har hittills lett till att andelen nya rökare minskar år från år. Låt oss inte förstöra detta med att göra rökning till ett brott som övervakas av polis och domstolar.

 4. Alkoholförbudet medförde faktiskt en klar minskning av allvarliga medicinska sjukdomar i USA. Jag pläderar inte för det och där saknas befolkningsstöd. I mitten av 1980-talet kom ett förslag påskrivet av 1/4 av svenska läkarkåren om alkoholransonering på försök under en period på 3 år. Skrev själv som odisputerad tillsammmans med kända professorer (bl.a Nobelpristagaren Arvid Carlsson) inlägg i DN Debatt om detta.
  Vid landets första folkomröstning röstade c:a 48,8 % för totalförbud och 50,8 % mot. Det då ”liberala” alternativet alkoholransonering, föreslaget av dr. Ivan Bratt, segrade. Vi fick motbok, alkoholskdorna minskad rejält. Den avskaffades och skadorna ökade snabbt.

  Nykterhetsrörelsen i Sverige är vettig. Man tar fasta på vetenskapligt baserad kunskap om alkohol, som ”totalkonsumtionsmodellen”. (Märkligt”, jag har knappast skrivit här om alkohol som jag arbetat med professionelt så mycket)

  Ja, den minskade rökningen sedan länge är verkligen glädjande. Även rejält ned i USA trots tobaksreklamen. Nej, kriminalisering vore fel. Nu föreslår tydligen en grupp att man ska satsa på totalförbud mot tobak längre fram. Om detta får brett stöd och genomförs skulle det sannolikt medföra en kraftig minskning av sjuklighet och dödlighet och av vårdkostnader, trots att visst bruk då blir kriminellt, som för narkotikan.

 5. Jag tror fortfarande att det är ett för mekaniskt sätt att se på det.

  En läkare jag känner menade att om man kunde få bort bilkörningen, spriten, tobaken och idrotten kunde man sen stänga sjukhusen. Men människors framtida beteende är ju inte helt rätlinjig, vad än t.ex. neoklassiska ekonomer tror om saken. Det påverkas av mycket. Och även om mängden alkoholrelaterade sjukdomar minskade under det amerikanska förbudet ökade ju annat samhällsont, t.ex. maffiavåldet och korruptionen, som var en direkt följd av att det fanns så många som inte ansåg alkoholförbudet vara legitimt.

  Jag tror att skadan av lagstiftning som inte är i takt med vad en mycket bred majoritet tycker är värre än skadan av sjukdomar. Medicinska sjukdomar är behandlingsbara, samhällssjukdomar är det sällan.

 6. Jag instämmer i din åsikt att det krävs en bred majoritet för ett beslut. Hur bred kan diskuteras. Vid val brukar enkel majoritet räcka, men jag tror att den måste vara bredare i en fråga som denna.

  Naturligtvis är kollegans åsikt en förenkling, säkert helt medvetet. Vi har cancer som ej beror på sprit och tobak, stressrelaterade sjukdomar en masse, sjukdomar av okänd orsak, vilket gäller de flesta!

  Att man måste avväga mellan positiv och negativa effekter är som vi vet mycket vanligt. De som var för EU borde vetat nackdelarna för alkoholpolitiken, gjorde det i viss mån, men försökte bagatellisera det, för att ta ett exempel.