Regeringen satsar på skattelättnad för rika och på låg löneutveckling i Sverige


Sveriges Radios Nyheter (P1) på morgonen 26/3: ”Regeringen skrotar planerna på den omstridda utflyttningsskatten på kapitaltillgångar, ett förslag som tagits fram av Skatteverket. Förslaget om en utflyttningsskatt, eller exit-skatt som den också har kommit att kallas, gick ut på att se till att kapitalvinster som har uppstått i Sverige också beskattas här.
Förenklat innebar det att en person som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och gjort obeskattade vinster på aktier eller andra andelar i bolag måste betala skatt på vinsten vid utflyttning, som om man hade sålt aktierna i Sverige.
Enligt Skatteverkets förslag skulle det gälla vinster på över 100 000 kronor och beröra mellan 1 000 – 2 000 personer per år. Skatteintäkterna skulle öka med omkring en miljard.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
Men kritiken mot förslaget har varit högljudd. Svenskt näringsliv, Stockholms handelskammare och de borgerliga partierna är några av skeptikerna. Förslaget skulle, enligt kritikerna, bland annat ha försvårat generationsskiften i familjeföretag och försvårat rekryteringen av talanger.
Regeringen har lyssnat på kritiken och går alltså inte vidare med Skatteverkets förslag om utflyttningsbeskattning, skriver finansminister Magdalena Andersson i en” Regeringen: Det blir ingen utflyttningsskatt
Finanskapitalist indedcccvx_1
I en debatt-artikel i Dagens Industri skriver finansminister Magdalena Andersson ”Förra veckan presenterade vi regler som försvårar för skatteplanering med räntor samtidigt som de möjliggör en sänkning av bolagsskatten från 22 till 20,6 procent…. En grundläggande skatterättslig princip – inte bara i Sverige – är att de vinster som har uppstått när en person är skattskyldig i ett land också beskattas i det landet. En rad länder har regler om särskilda beskattningskonsekvenser för fysiska personer som flyttar ut. I Sverige kommer den principen till uttryck genom den så kallade tioårsregeln i inkomstskattelagen.

Det är dock sedan länge väl känt att tioårsregeln i praktiken inte fyller sitt syfte. Det är möjligt att i vissa fall helt eller delvis undgå beskattning av kapitalvinster i samband med utflyttning. Riksrevisionen påpekade detta i en granskning redan år 2010. Riksrevisionens bedömning delas inte bara av mig utan också av min moderata företrädare som finansminister. Det är mot den bakgrunden remitterade vi Skatteverkets förslag om exitskatt. System med utflyttningsbeskattning, istället för utsträckt skattskyldighet likt tioårsregeln, finns i flera länder, däribland Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Frankrike….”System med utflyttningsbeskattning, istället för utsträckt skattskyldighet likt tioårsregeln, finns i flera länder, däribland Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Frankrike…Under remissen har det dock framkommit synpunkter som visar på reella problem med förslagets utformning. Möjligheten att genomföra generationsskiften utan att sälja delar av företaget är viktigt för familjeföretagens fortlevnad. Problematiken kring generationsskiften var den viktigaste anledningen till att arvsskatten i dess dåvarande form avskaffades av Socialdemokraterna.” (Slut Magdalena Andersson).

10-årsregeln i praktiken
Även efter det att du har flyttat från Sverige kommer du att vara skattskyldig i Sverige för dina kapitalvinster på aktier. Detta enligt den s k 10-årsregeln som innebär att vinster beskattas i upp till tio år efter det att utflyttning skett. Skattesatsen är 30 %. Från och med 1 januari 2008 omfattas även utländska aktier. Tioårsregeln

Kort kommentar: Förslaget innebär minskade skattintäkter på en miljard kronor för staten, och gynnar de riktigt rika. Argumenten mot arvsskatt är minst sagt ihåliga. Varför har så pass många andra länder arvsskatt?
Vidare, varför kan inte Sverige ha exitskatt som Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Frankrike har?
Varför inte låta tioårsregeln fungera? Undfallenhet mot de rikare?
De svenska socialdemokraterna slår vakt om de riktigt rika samtidigt som löneutvecklingen i Sverige är svag, vilket till och med IMF kritiserat. Svag löneutveckling i Sverige Det är dags att överge föreställningen att Socialdmeokraterna är ett arbetarklassens parti!

intressant.se, , , ,, ,, , ,, , , , , , , ,


5 svar till “Regeringen satsar på skattelättnad för rika och på låg löneutveckling i Sverige”

  1. Der är väl knappast förvånande att regeringen arbetar för sina uppdragsgivare och inte för väljarna….

  2. Regeringen satsar helhjärtat på skattehöjningar för låginkomsttagare, under klimatpladder. Regeringen satsar också på bidragsfinansierad islamisering. Det är den feministiska regeringens ideologiska huvuddrag.

  3. Pengar är makt heter det. Sverige är landet med världens högsta skattetryck vill jag minnas. Tidigare var jag stolt över det men numera börjar jag tvivla. Så mycket pengar till politikerna att förfoga över tror jag inte är bra för demokratin och tär på folkmakten då politikerna själva får mycket pengar att sätta sprätt på till sina olika mer eller mindre drakoniska projekt till folks fromma eller icke fromma. Jag sneglar åt Ryssland som är ett lågskatteland liksom USA men även f.d. Sovjetunionens satellitstater i östra Europa som även de är lågskatteländer. Jag tycker fler och fler borde försöka sätta sig in i vad våra skattepengar går till och om det verkligen är nödvändigt. Jag läste Göteborg avlönade en förfärlig mängd olika kommunikatörer. En befattning jag inte ens kände till. Vad är nyttan med den mer än ett skatte-ok för folket att bära? Kanske jobbaren behövde de pengarna i sin plånbok istället?

    I USA bygger många vallöften på lägre skatter men sådant hör man aldrig hos oss. Kan inte det vara dags för ett land med världens högsta skattetryck?