PESCO Öppet brev till statsministern och Svar från Utrikesutskottet


* Denna artikel utgörs av ett uttalande av Riksstyrelsen, Folkrörelsen Nej till EU
Facebokssite för Folkrörelsen Nej till EU och Folkrörelsen Nej till EU.
Samt av svar från ordförande i riksdagens utrikesutskott med kommentar av Jan-Erik Gustavsson, ordförande i Folrkrelsen Nej till EU.

Öppet brev till Stefan Löfven
Stefan Löfven untitled
Är Sverige längre demokratiskt – Stoppa Pesco

Riksdagens ledamöter beslöt 6 december säga ja till Pesco efter att Din regering i all hast 22 november lagt propositionen 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet in Europeiska unionen (Pesco). Motioner från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna om att avstå från deltagande i Pesco avslogs.

Riksdagens beslut föregicks inte av någon som helst demokratisk process och insyn från allmänheten. Pesco har under hösten i största möjliga tysthet smugits igenom i EU-nämnden. Din regering inskränkte motionstiden till en dag (!), vilket torde vara en rekordnotering i riksdagens historia. Media har hållit tyst och inte skrivit om Pesco.

I propositionen anför Din regering som skäl till att Sverige skall delta i EU:s framväxande militarisering genom bl.a. Pesco till att ”den Europeiska unionen står inför allvarliga och komplexa säkerhetspolitiska utmaningar” och särskilt till att ”Rysslands aggression mot Ukraina och illegala annektering av Krim utmanar den europeiska säkerhetsordningen i grunden”. Borde inte dessa påståenden i propositionen vara föremål för en allmän debatt? Tidigare i år har Din regering även ställt sig bakom en Europeisk försvarsfond med finansiering ur EU:s gemensamma budget. Också utan allmän debatt.

Ofta uttalar sig svenska politiker och personer inom EU-eliten och kritiserar andra stater för att vara auktoritära. Men med det förfaringssätt som regeringen nu uppvisar för att under största möjliga tystnad få igenom Pesco är gränsen mellan en demokratisk stat och en auktoritär stat hårfin.

Beslutet om att ingå i Pesco saknar folklig förankring. Ett folk som inte informerats kan inte veta något om Pesco. Det strider också mot vad som utlovades inför folkomröstningen 1994.

Enligt uppgift skall Pesco slutbehandlas på Europeiska rådets möte 11 december. Som statsminister har Du då den sista möjligheten att å Sveriges vägnar säga Nej till Pesco, liksom Storbritannien, Irland, Portugal Danmark och Malta som valt att stå utanför Pesco. Gör det, om Du inte vill gå till historien som den statsminister som ledde Sverige in i ett militariserat EU.

Stoppa Pesco – försvara istället den militära alliansfriheten.

Nej till svenska skattemedel till EU:s försvarsfond.

Nej till omfördelning ur EU:s budget för militära samarbeten.

Riksstyrelsen
Folkrörelsen Nej till EU
www.nejtilleu.se
———————————————————————————————-
Svar från ordföranden i utrikesutskottet.
2017-12-13

Hej Jan-Erik!

Tack för ditt mail.

Sverige är det enda av EU:s medlemsländer som valt en formell hantering av ärendet och ställt det under parlamentariskt beslut, det vill säga en omröstning i Sveriges Riksdag.

Propositionen om Pesco har varit på väg under en längre tid och oppositionen har varit informerade. Ärendet har föredragits flera gånger under hösten i både utrikes- och försvarsutskottet samt i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Pesco är en samarbetsmöjlighet inom det försvarspolitiska området, mellan de av EU:s medlemsstater som vill. Det är ett mellanstatligt samarbete som inte påverkar den nationella suveräniteten eller den militära alliansfriheten. Det är inte ett inrättande av en EU-armé eller ett gemensamt EU-försvar. Deltagandet är frivilligt och det enda Sverige förbinder sig att göra är att delta i minst ett projekt inom Pesco. Besluten inom Pesco fattas i enhällighet, varje medlemsstat har alltså i praktiken vetorätt.
PescoBeslut om Pesco
Pesco kommer att bidra till den svenska nationella försvarsförmågan. Pesco ger också Sverige bättre förutsättningar att påverka utformningen och genomförandet av EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och bidrar till stärkt europeiska sammanhållning.
EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform. Det är viktigt att EU fortsatt kan lämna avgörande bidrag till fred och säkerhet inom Europa och globalt. Målet bör vara att EU självständigt ska kunna täcka hela spektret av de krishanteringsinsatser som anges i EU-fördraget, inklusive de mest krävande insatserna. Pesco är ett steg i den riktningen.

Med vänliga hälsningar

Kenneth G Forslund
Ordförande utrikesutskottet
Sveriges riksdag

Besök: Riksgatan 2
Mobil: 070-560 87 83
Tele: 08-786 43 57
Kenneth G Forslund

Socialdemokratisk riksdagsledamot från Kungälv i Bohuslän/Västra Götaland västras valkrets. Ordförande i riksdagens utrikesutskott, ersättare i försvarsutskottet samt skatteutskottet.

EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
—————————————————————————————

Till Media 15 december

Något förvånande och oväntat har vi fått svar från ordförande i utrikesutskottet Kenneth G Forslund på det öppna brevet till Stefan Löfven om att avstå från Pesco. Enligt en halv mening i SvD idag välkomnade igår på EU-toppmötet Stefan Löfven ”det nya militärsamarbetet Pesco” och Löfven skall nu leda Sverige in i EU:s militarisering
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
Vi tolkar Forslunds mail, som att Pesco är känslig fråga. För att göra Pesco mera demokratiskt aptitligt skriver Forslund att Sverige var det enda EU-land som formellt tog Pesco genom parlamentet, men det förändrar ju på inget sätt allvaret i beslutet. Det ursäktar inte att svenska folket och det civila samhället kördes över av regering och riksdag före riksdagsbeslutet. Svenska folket är lika oinformerat som tidigare, och det är bara Stefan Löfven och hans vänner i EU-eliten och framförallt EU:s försvarsindustri som kommer att dra nytta av Pesco. För de flesta EU-medborgare väntar försämrad välfärd nu när EU skall militariseras med det påstådda motivet att ”den europeiska säkerhetsordningen är hotad”.

Jan-Erik Gustafsson
Ordförande Folkrörelsen Nej till EU

i Andra om: , , ,, , Syrien, , , , , ,


Ett svar till “PESCO Öppet brev till statsministern och Svar från Utrikesutskottet”

  1. 2018 kommer att bjuda på en strålande tid – en tid då framtida skribenter kommer att kalla slutet på petro-dollar tillika bankirvampyrens herravälde. Hetsen mot Kina och Ryssland måste ses i det ljuset. Bankirvampyren är verkligen skrämd och vill stävja historiens obarmhärtiga gång med vapen och krig. PESCO är ett i raden av åtgärder som bankirvampyren har satt igång för det ändamålet. Klart Sverige undertecknar, vad annars? Vi andra välkomnar 2018 och petroyuans tidevarv!

    https://sputniknews.com/columnists/201712291060406973-petroyuan-kills-petrodollar/