Internationella Juristkommissionen: Avsked och åtal av domare i Ukraina undergräver rättsväsendets oberoende


På DN Debatt skriver idag förre Moskvaambassadören Sven Hirdman, en av Sveriges ledande diplomater ett inlägg med titeln ”Ryssland och Ukrainas band är starkare än andras” ”Frostig fred hotar. Majdanrevolten var naturlig men ökade interna motsättningar. Alla parter i krisen förtjänar kritik: Kievregeringen för svag legitimitet, Ryssland för folkrättsbrott, väst för bristande insikter. Lösningen är återknutna band såväl Moskva–Kiev som väst–öst”. Han påpekar vidare ”Ukraina ”Gränslandet”, är en ung stat med osäker nationell identitet. De ömsesidiga mänskliga och ekonomiska beroendena är större mellan Ukraina och Ryssland än mellan andra stater i Europa. Några exempel:
Ryssland och Ukraina har sin gemensamma vagga i Kievskaja Rus på 1000-talet, vilket figurerar starkt i det ryska medvetandet.

• Under Tsartiden (fram till 1917) var nuvarande Ryssland, Ukraina, och andra områden en enda stat indelad i guvernement styrda från Moskva.

• 90 procent i Ukraina talar ryska, 17 procent av Ukrainas invånare är etniska ryssar, 30 procent har ryska som modersmå. I Ryssland är de 3 miljonerna ukrainare den tredje största folkgruppen.

• 26 procent av Ukrainas export och 32 procent av importen sker med Ryssland. Två tredjedelar av naturgasen och 100 procent av kärnbränslet kommer från Ryssland. Flera ukrainska verkstads- och livsmedelsprodukter är till 50–90 procent beroende av den ryska marknaden.

• Men Ryssland är också ekonomiskt beroende av Ukraina för transport av naturgas till Europa, för samproduktion och reservdelsförsörjning av kärnkraftsreaktorer, rymdraketer, helikoptermotorer med mera.”

Ambassadör Hirdman avslutar med kloka ord ”Sverige borde för egen del återgå till sin gamla utrikespolitiska linje att verka för att dämpa, inte öka stormaktsmotsättningarna. Principer är bra men mår bättre av att verklighetsanpassas.”

* Jag vill påminna om att den största president Janukovits betonade vikten av starka band med EU, som han först besökte som nybliven president och även med Ryssland. Ryssland erbjöd sig i november att ta över Ukrainas stasskuld på 15 miljarder euro, samt ge rabatterade gaspriser, medasn EU:s bud motsvarade 600 miljonr euros, dvs. var 25 gånger lägre än Rysslands bud.

Är det då så konstigt att Janukovits valde Rysslands bud? Som detta har smutskastats och förvrängts i dominerande massmedia!

Jag övergår nu att publicera en bitande kritik mot Ukraina från Internationella Juristkommissionen.

Internationella juristkommissionen (ICJ), vilket är FN:s domstol, uppmanade 20 mars de ukrainska myndigheterna att upphöra med åtal och avskedanden av författningsdomstolen domare. Dessa åtgärder beslutades på grund av oenighet med ett utslag av domar år 2010.
ICJ skriver ”Åtgärderna skadar rättsväsendets oberoende, och strider mot principen om maktdelning och respekt för rättsstaten.”
ICJ untitled
Wilder Tayler, ICJ:s generalsekreterare betonade att ”I tider av kris är stabiliteten och kontinuiteten i rättsväsendet av avgörande betydelse. Domare ska inte vara föremål för godtyckliga avskedanden, av den verkställande, lagstiftande eller dömande makten makten, varken individuellt eller kollektivt.” Två dagar efter statskuppen, 24 februari 2014, antog Verkhovna Rada, Ukrainas parlament en resolution enligt vilken tolv av de arton domarna i författningsdomstolen skulle avsättas av de institutioner som har utsett dem.

Fem av domarna avskedades av Rada själv. Rada rekommenderade att den tillförordnade presidenten och domarkommittén att överväga att avskeda de övriga sju domarna. Grunderna för beslutet var påståendet att de skulle ha brutit mot domareden, vilket inte belagts.
Den 13 mars utsåg Rada fyra nya domare i författningsdomstolen.
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

I enlighet med beslutet fick riksåklagaren i uppdrag av parlamentet att inleda straffrättsliga förfaranden mot de domare som var ”skyldiga för att ha antagit beslutet i den 30 september 2010 No 20-rp/2010, som upphävde antagandet av konstitutionen 2004.

Parlamentets resolution mot domarna i författningsdomstolen följde på den ukrainska politiska krisen, som nådde sin höjdpunkt den 22 februari 2014, efer tre månader av protester och våldsamma sammanstötningar, och ledde till ett regeringsskifte.

”ICJ är djupt oroat över avsked och kriminella åtal mot domare i den ukrainska författningsdomstolen på grund av deras tolkning av lagen i domstolsbeslut”, sade Wilder Tayler.

”Dessa åtgärder är oförenliga med respekt för rättsväsendets oberoende och rättsstaten. Det är just i stunder av ändringar eller kris, till vad Ukraina nu upplever då det är särskilt viktigt att upprätthålla rättsstaten och maktfördelningen. Alla disciplinära åtgärder mot domare måste respektera rättsväsendets oberoende, bygga på etablerade standarder för rättslig uppträdande och antas först efter ett rättvist förfarande där rättigheterna för domaren i fråga, bland annat till försvar respekteras.”
Den Internationella domstolen betonade att åtgärder som vidtagits mot domarna i författningsdomstolen är oförenliga med de skyldigheter som alla grenar av Ukrainas regering måste ha för att respektera och skydda rättsväsendets oberoende.

Denna skyldighet är en grundläggande pelare i rättsstaten och en grundläggande aspekt av principen om maktdelning i de tre grenarna av regeringen är inskriven i såväl Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och internationella fördrag om mänskliga rättigheter som Ukraina skrivit på. Artikel 1 i FN:s grundläggande principer om domarkårens oberoende innebär att alla statliga och andra institutioner måste respektera och följa rättsväsendets oberoende.

Detta förutsätter att domare har jurisdiktion över frågor av rättslig art och att rättsliga avgöranden av domstolar inte får revideras (princip 4).

Domare måste ha garanterad mandattid fram till obligatorisk pensionsålder eller utgången av sin mandatperiod (princip 12) och kan bli föremål för avstängning eller avsked först efter rättvisa förfaranden (princip 17) och endast på grund av arbetsoförmåga eller beteende som gör dem olämpliga att fullgöra sina uppgifter (princip 18) .

Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fann nyligen i fallet av Volkov mot Ukraina att uppsägning av en domare i Ukrainas Högsta domstole genom ett parlamentsbeslut brutit mot rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, eftersom det skett en otillräcklig undersökning i sakfrågan och då saken inte prövats av en domstol som upprättats enligt lag.”

* Man erinrar sig här gällande lagfrågor att:– riksåklagaren i Ukraina kom från fascistpartiet Svoboda;
– att han (liksom presidenten och regeringen) kom till makten genom en statskupp, som beskrivits här upprepade gånger.
– att denna statskupp och kuppregeringen genast hyllades av USA, som länge intrigerat i Ukraina i strid med FN-stadgan – ett svek mot demokratin;
– att denna statskupp i svek mot demokratin genast hyllades av EU och Sverige (Carl Bildt), ett EU som mäktat att erbjuda Ukraina 4 % av Rysslands, villkorslösa, i väst och massmedia ihjältigna ekonomiska erbjudande ;
– att DN och de flesta massmedia direkt accepterade statskuppen och svek demokratiska ideal;
att även Rysslands intervention troligen innebär ett övergrepp mot FN-stadgan, dock mycket mindre än det USA, NATO visat i Irak, Afghanistan, Libyen, Jugoslavien och Syrien;– att president Putin menar att folkomröstningen på Krim varit ”helt i enlighet med de demokratiska förfaranden och regler i internationell rätt” och hänvisade till artikel 1 i FN-stadgan som användes med nästan exakt samma ordalag som då Ukraina utropade sin självständighet. Krim har också stött sig på prejudikatet Kosovo;
-att Internationella domstolen i Haag uttalade 22 juli 2010: ”Inget allmänt förbud mot ensidigt utropande av självständighet följer av säkerhetsrådets praktik”;
– att USA deklarerade 17 april 2009 i samma fråga: ”En självständighetsförklaring kan strida mot nationella lagar och det är ofta fallet. Men det betyder inte att det är ett brott mot folkrätten.”

Putin imagesCAAIMOLN


intressant.se , Ukraina, , , , , , , ,

DN Debatt 4/4 Internationella juristkommisionens rapport
DN 20/3 Nyhetsbanken, Putins tal Åsa Linderborg, AB DN 17/3
USA-bloggen Annarkia Folkomröstning i Venedig I
a href=”http://sv.wikipedia.org/wiki/Veneto” target=”_blank”>Venedig Daily Telegraph om Venedig-valet Infowars 23/1 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch
Annarkia SvD 1/3 DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

  1 comment for “Internationella Juristkommissionen: Avsked och åtal av domare i Ukraina undergräver rättsväsendets oberoende

 1. Gösta Lilja
  4 april, 2014 at 20:43

  ”Alla parter i krisen förtjänar kritik: Kievregeringen för svag legitimitet, Ryssland för folkrättsbrott, väst för bristande insikter.” Bristande insikter? Det förklarar förstås Carl Bildts agerande på Majdan. Folkrättsbrott? Mot vilket folk?

  Det var khazarer som grundade Kiev.

  ”Kiev (turk. ”strandbosättningen”), vid Dneprleden, hade en gång runt 700-talets början grundats av khazarerna och utgjorde då ett handels- och administrativt centrum i västra Khazaria. Changard eller Könugård (fornsv. ”Khanens fäste”) var, helt korrekt, det samtida fornnordiska namnet på Kiev. Västkhazarerna började emellertid alltmer fjärma sig från Khazaria under 800-talet. Detta var mest en följd av rabbinismens hårdhänta införande och en enorm invandring av judar från främst Byzans till Khazaria. Det kom att innebära en ökande kulturell och etnisk sammansmältning mellan västkhazarer och andra folk i området som slaver, skandinaver och magyarer. Det framväxande Kievriket utvecklades under slutet av 800-talet till en konkurrent till Khazaria.”

  http://home.swipnet.se/~w-66679/birka/birka052.html

  Det bör i sin tur betyda att dagens europeiska och amerikanska judar i huvudsak har sina historiska rötter i Ukraina. Det förklarar kanske det stora engagemang som USA:s politiska och finansiella elit visat genom att medverka till det olagliga falsariet på Majdan?

  Sionisterna i Israel har ju uppenbara problem med det mesta. Modern arkeologi stöder knappast deras anspråk på landet. Bibelforskningen visar att bibelns berättelser är lika fantasifulla som de vittnesmål grundade på ”konstnärlig frihet” som under ed? i domstolar drabbat forskare som forskat på ww2 och Förintelsen. Även resultaten från den moderna DNA-forskningen måste ses som en motgång för sionisterna. Det finns förstås mera. Ulf Ekmans med fru övergång till katolicismen är faktiskt också en sak i det hela.

  EU:s uppslutning kring USA:s omsorger om det ukrainska folket efter kuppen på Majdan visar att det moderna västerländska tänkandet är ett hot mot alla folk som inte vill se sina barn och barnbarn födas in i världen med miljonskulder till våra kära västerländska bankirer. Och som dessutom är så pass egensinniga att de motsätter sig att hemlandets rikedomar exploateras av utländska intressen med okända adresser och gamarnas aptit på egedom tillhörande journalistikens misshandlade offer.

  Vad gäller EU:s löften om ekonomisk hjälp till Ukraina så har EU under lång tid, citat: ”missbrukat sina institutioner genom att sätta dem i tjänst hos ett globalt finanssystem, som har staplat upp berg av virtuella obetalbara skulder av en storleksordning större än den verkliga produktionen av varor som är nödvändiga för mänsklighetens existens och med enda syftet att ofantligt berika ett fåtal” slut citat. Är det verkligen önskvärt att Ukrainas ofödda barn ska slavbindas in i detta system? Knappast. Den ryska befolkningen på Krim och deras efterkommande är att gratulera.

  Bilder på imperiets omsorger på hemmaplan.
  http://twistedsifter.com/2011/02/ruins-of-detroit-yves-marchand-romain-meffre/

  Obamas, McCains och Nulands uppdrag är att värna om USA:s medborgare! Glöm det.

Comments are closed.