”Informationskriget mot Iran”Sedan länge pågår en debatt om Irans kärnvapenprogram. Är det rentav ett informationskrig med desinformation från USA som under Obama moderniserat sitt kärnvapenprogram och från den aggressiva kärnvapenmakten Israel? Denna fråga diskuteras i en ny, viktig och insiktsfull bok om Iran som recenseras här av Björn Nilsson, bloggaren Björnbrum. Han har genomgått forskningsförberedande kurs i historia, var tidigare industritjänsteman, på senare år politices magister, bloggare, med mera. Hans huvudblogg heter Björnbrum, http://bjornbrum.blogspot.se/. Han har bidragit med andra gästblogginlägg, om copyright, om MMT, om arbetslinjen, om poeten Stig Sjödin och om källkritik.
Enligt president Ahmadinejad är ”Irans kärnenergiprogram för fredliga ändmål” Israels premiärminister Netanyahu har då och då krävt att Iran måste stoppa sitt kärnkraftsprogram, och har ju tidigare gjort uttalanden som tolkats som att Israel mycket väl kan anfall Iran. Obama har gjort liknande uttalanden. Och det synes tämligen väl belagt att Israel i lönndom och med USA:s goda minne skaffat sig 80-100 kärnvapen. Är det fel att kalla detta hyckleri och dubbelmoral? Efter rescensionen nedan följer en kort beskrivning av Icke-spridningsavtalet.

Björn Nilssons rescension

”År 2008 kom frilansjournalisten Pierre Gilly med boken ”Bombdiplomati”. ”Informationskriget mot Iran” är en uppföljare, och syftet med de båda böckerna beskrivs som ”en övning i intellektuellt självförsvar”. Det handlar om att ”förklara hur tankarna kommer till oss”. Själva termen ’informationskrig’ omfattar det mesta i aggressiv väg som västmakterna hittar på mot uppstudsiga stater i Tredje världen.

Teheran

Boken har två huvudteman. Inledningen skissar en modell som kan förklara i stort sett alla kriser där information/propaganda spelar en viktig roll, med Iran som aktuellt exempel. Här förklaras att vi lever i ’andrahandsvärldar’. Vi har egen kunskap om närmaste omgivningen, men det mesta vi vet om världen i övrigt tolkas för oss av andra. Detta är viktigt för att förstå hur propaganda fungerar, hur media fungerar, och vilka som drar i tömmarna när olika kampanjer sätts igång. Medias sammankoppling med den politiska och militära makten är viktig att förstå. Men även inom oss enskilda individer finns urvalsprocesser. Vi ser det vi vill se, och det underlättar för propagandamakarna.
gilly informationskriget

Det andra huvudtemat handlar givetvis om det konkreta fallet: Iran och dess påstådda kärnvapenprogram. Och där har vi å ena sidan underrättelsetjänster och andra insatta (exempelvis akademiker och forskare) som vet hur sakläget är och ibland säger det, men å andra sidan politiker som i samarbete med media bedriver hejdlös skrämselpropaganda. Det är ju intressant att få veta hur länge Iran har påståtts vara ett visst antal år från att ha färdiga kärnvapen – detta har pågått sedan 1980-talet men vanliga media upplyser knappast om det idag!
gilly iran iraq har bomber

Dessutom har boken en tredje sida, med olika intressanta under-frågor och reflexioner som hänger samman med bokens tema. Blickarna åt olika håll gör att framställningen spretar något, men det är inte fel att de kommer med eftersom de ger underlag för vidare funderingar och diskussioner. Eftersom möjligheten till ’informationskrig’ vilar på en grundval som bland annat innehåller liberalism och orientalism finns det skäl att ta upp även dessa ideologier, vilket Gilly gör. Liberalismen och dess mindre ärorika förflutna vore värd en egen bok. En annan intressant sak som nämns är frågan om hur man ser på demokratier som ägnar sig åt olika typer av våldsamma aggressionshandlingar – oftast mot stater som inte kallas demokratier. Demokratier kanske inte för krig mot varandra – men mot andra!

Sammanfattningsvis: boken ger både anvisningar för intellektuellt självförsvar mot den numera nästan bedövande krigspropagandan, samt intressanta detaljupplysningar vad det gäller just krisen omkring Iran. Gilly är inte optimist. Som avslutning skriver han att konflikten mellan Iran och västvärlden i hög grad tycks utspelas i föreställningarnas värld och därför finns det skäl att vara pessimistisk om framtiden. ”Nyhetsrapportering och opinionsbildning har i hög grad blivit ett självrefererande system där värderingar, spekulationer och orientalistiska föreställningar anses viktigare än verifierbara fakta. Det är inte fakta som ligger till grund för föreställningarna utan föreställningar som avgör valet av fakta.” – Men vi kan påminna oss det ryska ordspråket ”lögnen har korta ben”, och hoppas att det innebär att sanningen så småningom springer om lögnen!

Boken ”Informationskriget i Iran” av Pierre Gilly är kortfattad (100 sidor drygt) och lättläst. Behållningen ökas av personregister, litteraturlista och noter. Den är utgiven av Verbal förlag, Stockholm 2013.
——————————————————————————————————————————-
Tillägg A Romelsjö.
Icke-spridningsavtalen
(Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de allra flesta av staterna på jorden.

I IAEA:s om Iran 8 november 2011, kritiseras Irans nukleära program, som rapporten försäkrar ”indikerar att Iran har utfört … aktiviteter som är relevanta för utvecklingen av kärnladdningar.” Men det finns inga bevis för att kärnvapen håller på att utvecklas. ”.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen, och det har inte heller Nord-Korea gjort. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra:” allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.
En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer. Inte heller detta har infriats.

Enligt avtalet har alltså alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, allitfrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana.

Det speciella med Iran är stormakternas inblandning. USA hävdar att Irans kärnkraftsprogram är ett hot mot freden. Men USA har inte lyckats få till stånd en resolution i säkerhetsrådet, som öppnar för militärt ingripande mot Iran, ett fredligt land, som – liksom Sverige – inte angripit någon annan stat på oerhört länge.

Säkerhetsrådet har antagit flera resolutioner mot Iran.
Säkerhetsrådet påstår att Irans kärnenergiprogram skulle utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Vad rådet primärt beslutat är att Iran skall upphöra med anrikning, något som Iran har rätt till enligt NTP-avtalet. Rådet använder förbudet att utöva en traktatsenlig ”oförytterlig” rätt som primär sanktion.” Är inte detta ett upprörande exempel på att FN ej korrekt använder/följer ett internationellt avtal?

Israel och bombningen av OSIRAK-reaktorn
Israel bombade 1981 den irakiska kärnreaktorn Osirak och åberopade en långtgående preventiv ”självförsvarsrätt”. Men säkerhetsrådet och generalförsamlingen fördömde attacken som stridande mot FN-stadgan. Säkerhetsrådet erkände då fullt ut den suveräna rätten för särskilt utvecklingsländerna att utveckla kärnkraft för fredliga ändamål enligt NTP.

Olagliga sanktioner
Förutom sanktioner beslutade av säkerhetsrådet har väst beslutat om sanktioner på egen hand, vilket strider mot FN-stadgan.
De olagliga sanktionerna drabbar Iran mycket hårt enligt olika rapporter. I slutet av 2011 antog USA sanktionen Section 1245 som angriper själva grunden för Irans ekonomi. Enligt denna försöker USA stoppa försäljningen av råolja och blockera transaktioner mellan Irans centralbank och omvärlden. Omkring 50 % av Irans budget baseras på oljeexport som utgör 80 % av bytesbalansen. Och FN och det internationella samfundet tiger i stort sett…

USA:s och Israels hot mot Iran saknar stöd i den internationella rättsordningen. Frågan om Irans kärnteknikprogram är en fråga för säkerhetsrådet. Skulle USA angripa Iran, direkt eller via Israel, och därigenom söka underminera FN-stadgans kollektiva säkerhetssystem, kan priset bli högt. Om detta inträffar, har Iran rätt till självförsvar. ”Världen” hetsar mot ett fredligt lands legala användning av kärnkraft, men tillåter mycket aggressiva stater med kärnvapen (som enligt NPT ska avrusta) att ha stränga sanktioner och hota med krig. Att sila mygg och svälja kameler..


i Andra om: , ,, , , , , , ,

Björnbrums rescension 2/4 Pierre Gillys hemsidaBjörnbrums rescension av boken ”Bombdiplomati” Verbal förlag DN1

DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gily


39 svar till “”Informationskriget mot Iran””

 1. Det råder i dag en militär kapprustning med konventionella vapen runt Persiskaviken, med Iran på ena sidan och GCC länderna på den andra. Denna kapprustningen har nu eskalerat där Iran aktivt stöder regeringssidan och Saudiarabien och Qatar rebellsidan i det pågående inbördeskriget i Syrien.

  Vill vi verkligen att att dagens militär kapprustning med konventionella vapen runt Persiskaviken ska övergå i en kärnvapen kapprustning? Vill vi verkligen att ett handfull diktaturer till ska ha kärnvapen?

  • Man kan notera att den stat som hotat att använda kärnvapen är demokratin USA, dels mot Sovjet, mot Kina, i Vietnam 1953 och nu mot vissa länder (Nordkorea och Iran t.ex.)

   Jag läser just i ”Läkare mot kärnvapen att IPPNW, Internationella läkarorganisationen mot kärnvapen” i ett brev 18/12 till USA:s president uppmanar denne att besluta att USA upphör mot sina pågående kärnvapentestningar i form av datorsimuleringar.
   Att sila mygg och svälja kameler.

   Ja, Iran stödjer Syriens regering som vill att ha kontroll över landet, medan Saudiarabien och Qatar som rustat upp kraftigt med stöd av USA och Sverige stödjer främst den religiöst extremistiska delen av oppositionen, som vill upprätta en islamistisk stat i Syrien enligt Syrien-kännaren Aron Lunds färska rapport.

   • Att USA är det enda landet som använt kärnvapen är ett faktum, de hoten du skriver om har jag däremot aldrig hört talas om. Det vore intresant att se några belägg för detta.

    Det är ytterst beklagligt att de stora kärnvapen nationerna väljer att fortsatt ha kärnvapen som del i sina försvarsdoktriner och lägger ned betydande belopp för att förnya kärnvapen arsenalerna. Du har vid flertalet gånger tagit upp USAs förnyelse av kärnvapen, som komplement är det värt att nämna reformationen av de Ryska väpnade styrkorna. Där de stategiska robottrupperna har prioritet. 2011 var endast 25% av kärnvapnen av modernt snitt, 2021 kommer 98% vara moderna.

    Men verken faktiska eller påstådda hot att använda kärnvapen, eller förnyelse av existerande kärnvapen arsenaler spelar någon som helst roll i denna frågan. Huvudfrågan är, vill vi verkligen att flera diktaturer i Mellan Östern skaffar kärnvapen?

    • Hittar inte alla källor, men några.

     Inför kriget mot Irak 2003 uteslöt inte USA:s försvarsledning användning av kärnvapen (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/USAs-hot-om-att-anvanda-karnv_GQ1017/)
     Uppgifterna om att USA övervägde att sätta in kärnvapen mot slutet av Vietnamkriget 1953 finns i historikern M Gettlemans bok ”Vietnam. History, documents on a major World Crisis. “Penguin Book,. USA betalade mot slutet av kriget 80 % av fransmännens krigskostnader.
     USA har deklarerat att man inte ska använda kärnvapen mot länder som skrivit på icke-spridningsavtalet. Dit hör inte Iran och Nordkorea, som man alltså inte lovat att inte använda sina kärnvapen mot. (http://www.pbs.org/newshour/rundown/2010/04/us-nuclear-policy.html)
     Preparing to Attack Iran with Nuclear Weapons: “No Option can be taken off the Table.”( http://www.globalresearch.ca/preparing-to-attack-iran-with-nuclear-weapons-no-option-can-be-taken-off-the-table/28355. http://www.globalresearch.ca/obama-s-threat-to-launch-a-nuclear-attack-on-iran/18965).
     År 1960 avslöjade förre presidenten Harry Truman att han utsatts för påtryckningar att använda atombomber mot ”Röda Kina, östra Ryssland och allting annat” då Kina gick in i Koreakriget i början av 1950-talet.(TV-intervju med Irv Kupcinet 22/12 1960). Efter det att Mac Arthur avskedats föreslog denne nyvalde president Eisenhower att använda kärnvapen mot strategiska mål i Nordkorea, Mancuriet och längs den kinesiska kusten. I en TV-intervju 1966 (TV-intervju 18/9 1966 med ABC och NET) avslöjade Eisenhower att om nordkoreanerna inte gått med på vapenstilleståndet 1953 så skulle USA ha använt kärnvapen ”i tillräcklig stor skala för att vinna, och vi skulle naturligtvis ha försökt att rikta dem mot militära och inte civila mål.” (P Knightley. Krigets första offer är sanningen. Ordfront 2004:sid 388-89.)

     ** Huvudfrågan är att ingen kärnvapennedrustning sker, tvärtom.**

     • Att kärnvapen är och har varit endel av kärnvapen nationernas militära doktriner och dess krigsplanläggningar. Att kärnvapen förvarats för omedelbar användning i närhet till tänkta slagfält. Att vi antagligen flera gånger var nära ett kärnvapen krig under kallakriget. Inget av detta är det samma som utalade hot om användning av kärnvapen.

      Att stora existerande kärnvapen nationer som USA och Ryssland inte föregår med gott exempel och nedrustar sina kärnvapen utan istället välja att modernisera och nyanskaffa är ytterst beklagligt. Men det till trots måste det vara bättre att att inga fler nationer skaffar kärnvapen?

      Jag får onekligen intrycket att du slirar på svaret hurvida två eller fler diktaturer i Mellan Östern ska tillåtas få tillgång på kärnvapen.

   • Du verkar ha missat alla de kärnvapenhot som den unge mannen i Pyongjang har öst ur sig de senaste veckorna?

  • Iran lade ut 7,5 miljarder dollar på vapen 2012 enligt sipri. Det är 89 dollar per invånare. Saudiarabien lade ut 46 miljarder, och Israel 15 miljarder. Bägge länderna har betydligt mindre befolkning av Iran. Iran är det minst militariserade landet i regionen. Iran satsar uppenbart inte mycket på vapen. Om NSUN vore trogen sin egen logik, så skulle han av sipris siffror dra slutsatsen att intresset av att skaffa kärnvapen är litet. I alla fall i Iran. Jag skriver mer utförligt om det i boken.

   • Varför det? Förutsättningen för det vore att jag delade din uppfattning att Iran inte skulle vara en militariserad nation, vilket jag inte gör. Det är snarare militärens ställning i samhället och dess inblandning i styrandet av landet som avgör om landet är militäriserat, inte om dess försvarsmakt har gammla eller nya stridsvagnar.

    Iran är inte bara en militariserad nation utan också en militant sådan. Dess faktiska militära förmåga är säkert låg, mycket lägre än vad Iran vill ge sken av. Dess faktiska förmåga att utveckla ny och modern militära system och vapen, är säkert också låg. Det finns en utjämnare utan like. Ett vapen som inte bara tar igen gappet mot rivaliserande nationer i närområdet, och gör Iran imun mot hot och påtryckning från omvärlden. Ett vapen som har effekt även utan högteknologisk precisions styrning. Det vapnet är kärnvapen. Det är alltså fullt rationellt för Iran att försöka skaffa kärnvapen, lite att förlora på att försöka.

    Att försöka att utveckla civil kärnkraft till priset av sanktion, embargon, och risk att få sina forsknings anläggningar och antagligen stor del av militären attackerade och ödelaggda, är inte rationellt överhuvudtaget. Det är ett högt pris för att skyla över sprickorna i den militära fasaden.

 2. Kärnkraftsverk kostar, och oljepengar ger bra inkomst. Ingen av oss vet om Iran planerar att bygga kärnvapen. Det förhållandet att t.ex. Indien, Pakistan och Israel, som alla varit i krig under senare decennier, skaffat kärnvapen utan större eller kännbara internationella protester och att USA moderniserat sin kärnkraftsarsenal under Obama ger ett tydligt drag av hyckleri och minskar än mer förtroende för det ”internationella samfundet”. Hur som helst finns inte stöd för santioner i internationellt regelverk.

 3. ”USA:s och Israels hot mot Iran saknar stöd i den internationella rättsordningen.”
  Jag ser inte någonstans att du tar upp Irans hot om att man ska radera bort Israel från kartan. Den typen av hot har förekommit vid ett stort antal tillfällen. Tycker inte det låter direkt som en fredsälskande stat? Senaste uttalandet var om att Israel gjorde något som Iran tolkade som angrepp skulle man omedelbart utradera Tel Aviv och Jerusalem. Hot om massmord på civila vinner väl inte heller Nobels fredspris?

  • Thomas Åkerblad:
   Ta dom senaste 300 åren i siktet och kolla upp hur ofta Iran har startat krig mot andra länder. Jämför gärna med ”the good guys”.

   • Iran idag är inte vad Iran var då. Nu är det en prästdiktatur som är fullständigt oberäknelig.

    • Hoppsan, jag som trodde att presidenten var problemet. Jag kanske har missat en del…
     Bättre än Irans krigshets torde alltså vara: Obama’s och Netanyahu’s fredssträvanden?

     Låt oss skruva fram klockan till 1979, då tok-ayathollan kom till makten och
     shahen försvann. (jag tror det var vid den tiden) Låter som ett bra årtal för
     början till Prästdiktatur. Nu samma fråga igen:
     Hur många krig har prästdiktaturen startat sen dess?
     Jämför med ”the good guys”.

 4. Återkom gärna med dina källor angående Irans påståenden.
  Nobels fredspris får man tydligen fast man fortsätter med illegala krig i Irak och Afghanistan, bevarar Guantanamo med dess brott mot habeas corpus och står bakom användningen av tortyr.

  • OK, Du har rätt om Nobels fredspris. Det är kanske inte så mycket att komma dragandes med när t o m en massmördare som Yassir Arafat har fått det.

   • Jag ber dig presentera fakta angående benämningen av Arafat som massmördare. En annan som verkligen kvalificerar för denna benämning är den ärade Henry Kissinger, och följt av en som Obama.

     • Nej inte alls. Förolämpa inte Arafat så! Han har väsentligen kämpat för det palestinska folkets rättigheter mot USA-imperialisterna och Israel. De andra är delansvariga bakom miljontals människors död (Kissinger i Sydostasien) eller tiotusentals/hundratusentals som främst kämpat för nationell självständighet och mot utländsk intervention, om än ibland med diskutabla metoder. Obama fortsätter dödandet som högsta chef för CIA – världens största terrororganisation eller vad är det annars??

   • Ja, Iran hotar att slå tillbaka om krigarnationen Israel, med dess kärnvapen slår till först mot Iran som har en mycket lång fredlig historia, utom då man angreps av Irak för 30 år sedan, så USA och Storbritannien stödde och uppmuntrade Saddam att angripa Khomeinis Iran, där USA:s gungsling den hårdföre diktatorn Reza Shah Palevi styrde före kriget.

    Och USA hotar också och sprider sin desinformation som tyvärr påverkar fler än dig.Iran kanske inte bara minns shahen utom CIA-kuppen 1953 då denna terrororganisation under ledning av Kermit Roosevelt lyckades störta den valde premiärministern Mossadeq, en nationalist, alls ingen socialist. Ett av många exempel på hur världens främsta diktaturkramare efter WW2 – USA:s regering – motarbetare demokratin.

    • Nej, Iran hotar inte ”slå tillbaka om krigarnationen Israel, med dess illegitima kärnvapen” om Israel angriper Irans uran anriknings anläggningar. Utan Iran hotar med att ödelägga Tel Aviv och Haifa, dvs två av Israels befolkningscentrum. Det är ytterst anmärkningsvärt att någon som i andra avseenden hänvisar till FN-stadgan och Folkrätten kan försvara något sådant.

     Det är tur för världsfreden att Iran i dag saknar den militära förmågan att fullfölja någon av sina hot.

     • Det pågår sedan länge en hets mot Iran av den helt överlägsna kärnvapenmakten USA som har massor av militära enheter runtom Iran, samt av Israel, ett land som varit föremål för fler FN-resolutioner än något annat. Ej verkställda pga USA:s stöd. Israel har i lönndom skaffat sig kärnvapen, som förhoppningsvis enda land. Iran är föremål för sanktioner som ej är förenliga med FN-stadgan De båda har gång efter annan hotat att förstöra de kärnkraftsanläggningar Iran skaffar, med eller utan kärnvapen. Att Iran hotar att slå tillbaka är inte föredömligt men förklarligt?.

      Det är väldigt illa för världsfreden med USA:s och även Israels upprepade krigshandlingar och hot om nya sådana.

      Varför fokuserar du inte din kritik mot kärnvapen- och krigsnationerna USA och Israel?

 5. Till Thomas Åkerblad:

  Det vore roligt om du kommenterade nedanstående.

  Israel’s Deputy Prime Minister Dan Meridor
  admitted that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad never said Iran wanted to ”wipe Israel off the face of the map” in an interview with Al Jazeera last week. He quoted Khomeini that ’the occupation regime over Jerusalem should vanish from the page of time.’
  https://www.commondreams.org/headline/2012/04/18-2

  Om Iran:

  http://www.tomdispatch.com/post/175669/tomgram%3A_ira_chernus%2C_obama%27s_risky_middle_east_fantasy/

 6. Jag är mot att någon stat skaffar sig kärnvapen och för att alla stater avskaffar dem.
  Är motståndare också till datorsimulerade kärnvapenprov, t.ex. de i USA.

  Men vad säger du om sanktionerna mot Iran?
  Att kärnvapenmakter sprider desinformation om Iran?

 7. Erfarenheterna hittills är att kärnvapenstater inte startar kärnvapenkrig mot varandra. (Det värsta som kan hända är gränsintermezzon i stil med indier och pakistanier som skjuter på varandra med konventionella vapen.) Om de iranska ledarna tänkte logiskt skulle de arbeta stenhårt på att fixa till åtminstone några laddningar för att få USA och de reaktionära gulfstaterna att hålla sig på avstånd. Men nu styrs ju Iran av personer som är mycket religiöst motiverade. Sådana tänker inte alltid logiskt. I stället för att bygga a-bomber har högste ledaren Ali Khameini utfärdat en religiös dom mot kärnvapen som stridande mot islam! De där islamisterna är inte riktigt kloka!

 8. Det är självklart så att atomvapen inte är något att försvara. De som har dem anses trovärdiga, de utser sig själva som sådana. De ”onda” pekas ut, oftast i propagandistiska utfall, så som varande totalt skrupelfria.
  Dock, nu finns dessa djävulska vapen, de flesta i händerna på imperialismens fanbärare. De ser sina ”trumfkort” hotade och eftersträvar så klart monopol på missilerna.
  Kan hålla med Björn Nilsson:”Erfarenheterna hittills är att kärnvapenstater inte startar kärnvapenkrig mot varandra.” Det låter rimligt, men vilka är dessa erfarenheter? Om det nu är så, då styrker det påståendet om ”trumfkort”. Japan satt utan trumf.
  Eget innehav av vapnen leder uppenbarligen inte till någon tillbakadragen retorik från imperialismen. Tvärtom, utpekandet av ”ondskans” makter intensifieras, som om vore det självklart att ingen litar på dem. Och därför, naturligtvis, måste de pålitliga rusta än mer.

  Thomas Å skriver:”Intressanta resonemang om Iran och eventuella kärnvapen. Varför offra dessa enorma mängder med pengar om man inte är ute efter att bygga kärnvapen?”
  Kan samma fråga ställas till Sveriges regering, till Frankrikes regering och andra länder inom EU? De pålitliga alltså.
  Ihärdigt anklagas Iran för utveckling av kärnvapen. Det finns anledning att misstro dessa anklagelser, de saknar grund men hyser samma förhoppningar som inför anfallet på Irak. Så långt man kan se kom Syrien emellan. Nu trilskas Nord-Korea, har den dåliga smaken att protestera mot USA-imperialismens provokativa närvaro med övningar i närområdet. Medialt nämns detta sparsmakat med vissa undantag. Nord-Koreas retorik påminner omvärlden, speciellt USA, om att trumf finns på hand. Inringningen av Kina är av central betydelse. Nord-Koreas läge är strategiskt.

  Skam till sägandes måste jag tillstå att Nord-Korea faktiskt har en livförsäkring i sina kärnvapen. På nära nog samma grunder, livförsäkring, agerade Sveriges regering till synes märkligt under 2:a världskriget. Men man lyckades undvika ockupation, alternativt deltagande i kriget.

  Förberedelser till krig är i full gång. Här uppe i Norrbotten, granne till vårt hem, finns Vidselbasen och NATO. Vi både ser och hör dessa förberedelser. Samtidigt är det värt att ägna en tanke på vad som hände här under -50 talet. Simulerade kärnvapensprängningar utfördes i övningsområdet, nuvarande RFN/FMV.

  ”Ta dom senaste 300 åren i siktet och kolla upp hur ofta Iran har startat krig mot andra länder. Jämför gärna med ”the good guys”.” Skriver Mats B 5 April. Ett bra påpekade!

  • ”Thomas Å skriver:”Intressanta resonemang om Iran och eventuella kärnvapen. Varför offra dessa enorma mängder med pengar om man inte är ute efter att bygga kärnvapen?”
   Kan samma fråga ställas till Sveriges regering, till Frankrikes regering och andra länder inom EU? De pålitliga alltså.”

   Nej, inte det minsta jämförbart med Sverige eller Frankrike, inget av dessa länder utsätts för sanktion tillföljd av kärnkraften. Jag undrar om du överhuvudtaget läst artikeln Thomas Å hänvisar till. Den visar på att Iran försöker skaffa kärnkraft till ett mycket högt pris i uteblivna olje- och handelsintäckter. Samtidigt som att bristen på inhemskt uran gör att andra energikällor skulle vara mycket mer ekonomiskt gynsamma för Iran.

   • Varför offra dessa enorma mängder med pengar om man inte är ute efter att bygga kärnvapen? Så undrade Thomas Å.
    Alltså, jag kan inte annat förstå än att TÅ baserar frågan på antagandet att ”opålitliga”(mitt påstående) Iran utvecklar kärnkraft för att kunna bygga kärnvapen. Det är ett antagande som saknar grund. Kan du tänka dig att Iran går ut med anklagelse mot Sverige därför att Vattenfall vill bygga mer kärnkraft och ur den bygga kärnvapen?

    • Jag baserar bara mina fråga på det enkla faktum på att man offrar 100 miljarder dollar (enligt artikeln) på att inte tillåta inspektioner TROTS att man bara utvecklar kärnkraft. Det låter som ett så korkat beteende att det verkar helt otroligt. Alltså – man betalar denna summa för att kunna fortsätta att utveckla kärnvapen. Det här har inget med tramsresonemanget om pålitliga eller opålitliga länder att göra.

     • TÅ> Tja vad ska man säga … korkat eller inte, du vet att Iran utvecklar kärnvapen. Vilka är dina källor, eller går du på intuition?
      Hoppa in på Pierre Gully´s blogg och läs artikeln ”DN i propagandans tjänst”

 9. Jag fick nyss via mail ”Ryska posten” nr 759 från en god vän. Där kan man läsa en rapport som har bäring för den pågående diskussionen.

  ”USA redo för förstaslag.
  USA har inte övergett läran om förebyggande kärnvapenanfall på Ryssland och Kina, förklarade Rysslands tidigare generalstabschef armégeneral Jurij Balujevskij
  under ett rundabordssamtal på tisdagen.Orsaken till att USA satsar på en missilsköld är att de vill minimera antalet missiler som kan slå tillbaka efter
  ett preventivt förstaslag:
  ”De hoppas att högst 100 missiler istället för 1 500 eller
  2 000 kommer att slå tillbaka, och enligt deras ’vildaste
  dröm’ ska de 100 missilerna kunna stoppas på vägen och
  göra landet osårbart efter ett förstaslag”, sa Balujevskij.
  USA spenderar årligen cirka 10 miljarder dollar på sitt
  missilförsvar, sa han, ”en vacker slant”.
  Generalöverste Viktor Jesin vid de ryska missilstyrkorna
  var pessimistisk om möjligheterna att ”tala USA
  till rätta”. Alla försök att påverka det amerikanska missilförsvarsprojektet
  är dömda att misslyckas. ”Vare sig vi vill det eller inte, kommer amerikanerna bygga sitt missilförsvar. Vi kommer inte att få dem att sluta. Varje försök att tvinga amerikanerna att överge eller åtminstone underteckna ett nytt fördrag om missilförsvar är fåfängt”, sade han. Slutsatsen är naturligtvis att Ryssland måste bygga ut sina missilstyrkor för att kunna stå emot ett förstaslag
  och utdela ett andraslag.

  I senaste numret av ”Bulletin of the Atomic Scientists” granskas myten att president Reagan tvingade Sovjetunionen på knä med satsningen på ”stjärnornas krig”.
  ”Det misslyckades i nästan varenda avseende att nå sitt mål”, skriver den USA-baserade forskaren Pavel Podvig i tidskriften. ”Det åstadkom aldrig något som
  liknade ett fungerande försvarssystem, det var kontraproduktivt
  som förhandlingsobjekt, och det förde inte slutet på det kalla kriget närmare. Om det lyckades med något var det att skapa en illusion av att missilförsvar är
  ett svar på säkerhetsproblem i den nukleära världen. Det är det inte, även om det kan ta ytterligare 30 år för politikerna att erkänna detta”.
  interfaks-avn 2/4, http://thebulletin.org

 10. Under 1950-talet fanns avancerade planer på att Sverige skulle skaffa sig kärnvapen. Dåvarande ÖB Nils Swedlund föreslog detta och han hade särskilt initialt stöd för detta hos statsminister Erlander påminns man om i det av senaste numret av ”Läkare mot kärnvapen”. Opinionen mot detta växte, och Sverige fick sedan en uppskatta nedrustningsarbete av bl.a. Alva Myrdal (Nobelpristagare), och med Olof Palme som supporter.

 11. Ja, det är dumt. Men den som verkligen hotat är USA med alla dess kärnvapen, med dess dödande av miljontals koreaner under Koreakriget och med dess upprepade stora krigsövningar nära Nordkorea. Antag att Nordkorea hade motsvarande krigsövningar nära USA? USA fordrar specialbehandling. I Vietmankriget dödade dog mer än 1000 gånger fler vietnameser än vad som dog 11/9 2001 i förhållande till invånarantal.
  Hur har detta avspeglats i massmedia?

  Under Koreakriget 1950-51 begärde general Douglas MacArthur, USA sätta in 34 kärnvapen mot den kinesisk-koreanska gränsen för att göra den svårgenomtränglig, men man satte in biologiska vapen istället. I en intervju efteråt ska han ha sagt att han övervägde att sätta 30-50 kärnvapen.
  Tror du att nordkoreanerna inte känner till detta?

 12. Den amerikanska kongressens utredningstjänst har sammanfattat IAEA:s rapporter så här: ”IAEA har aldrig rapporterat att Iran försökt utveckla kärnvapen” (Pierre Gillys översättning).