Förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag missar målet?DN Debatt ”Idag har Patientmaktsutredningen lämnat sitt ­slutbetänkande till socialministern. Utredningen föreslår en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning, minskade skillnader i vården mellan landstingen och ett ökat fokus på genus och socioekonomiska faktorer, skriver utredaren Johan Assarsson.”Här bara några snabba synpunkter.

Förslaget kan ses som en indirekt kritik av förändringar som skett inom hälso- och sjukvården under senare år, i takt med privatiseringsrushen.

Utredningen skriver ”En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Det är emellertid tydligt att det finns betydande och i vissa fall oacceptabla skillnader inom den svenska hälso- och sjuk­vården och att dessa skillnader tycks vara svåra att jämna ut.”

Bra – men ”Vård på lika villkor” är portalparagrafen i nuvarande hälso- och sjukvårdslag sedan 1982! Privatiseringen har av allt att döma ytterligare ökat ojämlikheten i tillgång till sjukvård, vilket inte nämns. Den har satt vinstintressen hos privata aktörer och riskkapitalbolag före vård efter behov och lika tillgång till vård. Många läkare, och Läkaruppropet har fått vittna om att snabba besök (som ger större inkomst/timme) har prioriterats före besök för patienter med flera sjukdomar och ökat vårdbehov.
Halsa 2 untitled

Utredningen ”Det finns ett antal exempel som visar att hälso- och sjukvården riskerar att förstärka ojämlikheter som beror på kön eller socioekonomisk bakgrund snarare än att jämna ut den. Sannolikheten för högutbildade att behandlas med nya, dyrare läkemedel vid hjärtsvikts­behandling är till exempel större än för låg­utbildade och personer som är födda utanför EU. Ett annat exempel är undersökningar som visar att lågutbildade patienter med schizofreni behandlas mindre ändamålsenligt än medel- och högutbildade patienter.”

Tidigare lät man i många år fördela resurserna inom t.ex. Stockholms län efter socioekonomiskt index, utarbetat på basis av goda vårdregister och bästa vetenskapliga kunskap om vårdutnyttjande och vårdbehov. Detta togs bort av alliansregeringens företrädare i länet (Filippa Reinfeldt).
Läkare imagesCACB0K2Q

Därmed inte sagt att alla ökade problem beror på privatiseringen. Utredningen reser frågan ”Hur kan man motivera att relativ femårsöverlevnad för kvinnor med vissa former av cancer varierar mellan cirka 40 och drygt 70 procent beroende på i vilket landsting vården ges? Eller att diabetesvårdens kvalitet, och därmed risken för framtida komplikationer, trots nationella riktlinjer, fortfarande skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet?”
Kan detta delvis bero på att man inte haft en nationell styrning av vårdresurser, inkl. tillgång till välutbildade läkare och annan sjukvårdspersonal? Med en sådan styrning skulle skillnader i vårdkvalitet och tillgänglighet sannolikt kunnat minska rejält på kort tid. Men detta går inte ihop med den ideologiskt, icke vetenskapligt stödda tron på privatiseringens fördelar.

”Patientmaktsutredningen har under närmare två år arbetat för att ta fram förslag som stärker patienters delaktighet, inflytande och integritet.” Detta är bra, kan ingen gå emot. Men är detta ett stort problem?

Ökad valfrihet? ”Förslagen i utredningens delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2) om ökad valfrihet i öppen vård, kan skynda på en viss utjämning av oacceptabla skillnader mellan landstingen.”
Det finns inga studier som visar att ”brist” på valfrihet tidigare medfört några nackdelar. Då jag var aktiv distriktsläkare ute i landet för mer än 30 år sedan hade patienterna valfrihet mellan de olika läkarna. Reell valfrihet förutsätter att adekvat information ges om kompetens inom många områden av objektiv instans. Vi vet hur svårt det är att välja mellan t.ex. bilverkstäderna eller bankernas utbud.
Som läkare, och efter samtal med nu aktiva läkare, får jag det bestämda intrycket av att den pläderade valfriheten i mycket är en chimär.

laekare_14

Synpunkterna i läkaruppropet inte tillgodosedda!. Detta återges åter nedan.

”Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag!
Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag. Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.

Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter. Det beror delvis på att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion istället för på patientens behov. För att redovisa vår produktivitet åläggs vi en enorm administrativ börda som tar tid från våra patienter.

Ett system som fokuserar på produktion står ofta i motsättning till patientens bästa. Patienten är inte en produkt såsom vilken som helst på en marknad. I dagens system förutsätts patienten agera som en bricka enligt ett förutbestämt mönster. I realiteten är patienten komplex och passar därmed inte in i dagens system. Den produktionsstyrda vården sätter vår yrkesetik på spel. Enligt läkaretiken skall behovs- och människovärdesprincipen alltid gå först. I dagens system styr kostnadseffektivitetsprincipen. Vi ser de faktiska konsekvenserna av detta .

Där politiker jublar över ökat antal sjukvårdsbesök ser vi hur kvaliteten försämras. Där politiker gläds över kapade vårdköer ser vi undanträngning av kroniskt sjuka till förmån för patienter med lättare åkommor. Där politiker ställer krav på kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och komplikationer.

Vi vill, liksom politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård. Men vi tror att dagens system är kontraproduktivt och snarare skapar större kostnader och sämre resultat. Vi är allvarligt oroade över dagens sjukvård. Vi har hittills gjort vårt yttersta inom de villkor som råder, men nu är det dags att ändra villkoren.

Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov.

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!
Initiativtagare: Läkarupprop2013″

intressant.se, , , , , , , , ,
, , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

DN Debatt 26/6 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare