För en mer demokratisk vård! Stöd åt dagens protester!

Detta inlägg publiceras med anledning av den Nationella demonstrationsdagen ”Slut på rean – en annan vård är möjlig”

Jag har i flera artiklar tidigare behandlat vården och inte minst nackdelarna, fördyringen och frånvaron av vetenskapligt stöd av den privatiseringen som sedan länge sveper över hälso- och sjukvården, t.ex. i denna översikt http://jinge.se/mediekritik/ny-forskning-visar-hur-svenska-valfardsmodellen-forandrats.htm

Frågan aktualiseras av regeringens särskilde utredare Ilmar Reepalu på DN Debatt 18%3 i artikeln ”Vi behöver reglera vinsterna i välfärden”. http://www.dn.se/debatt/vi-behover-reglera-vinsterna-i-valfarden/ Denne skriver bland annat
* ”Det är dags att erkänna bristerna i dagens system. Det finns ett tydligt behov av att reglera möjligheten till vinstuttag. Vi behöver en välfärd som bygger på tillit och där medborgarnas behov tillgodoses. Detta är viktigare än att värna stora vinster för välfärdskoncernerna”.
* ”Välfärden är inte en vanlig marknad utan bygger på en solidarisk finansiering och tilldelning utifrån behov. De som behöver välfärden allra mest kan vara sköra och i utsatta situationer.”
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

* ”En risk med att släppa in vinstsyftande aktörer i välfärden är att de har incitament att ”plocka russinen ut kakan”, det vill säga utforma sin verksamhet så att den attraherar brukare som medför små kostnader för utföraren. Jag kan konstatera att samtidigt som antalet vinstsyftande aktörer ökat har segregeringen på flera av välfärdsområdena tilltagit.”
* ”SOM-institutet har undersökt svenska folket attityd till vinster i välfärden. År 2013 var närmare 70 procent av svenska folket för ett förbud mot vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Det fanns enligt SOM en majoritet bland väljarna inom alla partier för detta.”

Jag har förmånen att med författarens tillåtelse få publicera en viktig artikel i ämnet av Göran Dahlgren, som är gästprofessor och folkhälsoforskare vid University of Liverpool och aktiv inom Gemensam Välfärd. Han var under 1990-talet departementsråd på Socialdepartementet.
Han har tidigare visat i en omfattande litteraturgenomgång att det saknas vetenskapligt stöd saknas för att privat vård är bättre eller effektivare, (Socialmedicinsk Tidskrift). Artikeln har tidigare publicerats i ETC med titeln ”Vårdpolitiken blir alltmer odemokratisk” och återges med författarens godkännande. http://www.etc.se/debatt/vardpolitiken-blir-allt-mer-odemokratisk

Göran Dahlgrens artikel ”Vårdpolitiken blir allt mer odemokratisk”.

Vi har allt mindre demokratiskt inflytande över sjukvårdspolitiken. Makten har flyttats från folket till företagen och på så sätt kan en politik som folket inte vill ha fortgå.
Vår demokrati är ojämlik. Resursstarka grupper dominerar den politiska processen. Samtidigt har utvecklingen av politiken flyttat från folkrörelser, engagerade medborgare och partimedlemmar till intresseorganisationer, tankesmedjor och PR-byråer. Det krävs därför en förändring av den politiska kulturen som ökar politikens demokratiska förankring. Detta konstateras i en intressant rapport från 2014 års Demokratiutredning (SoU 2016:5) som nyligen överlämnades till regeringen.
Vårdbild 1 fotskada omsorg
Denna brist på demokratisk förankring präglar i hög grad de marknadsorienterade reformer som för närvarande genomförs inom sjukvården. De ger vinstdrivna privata vårdföretag och riskkapitalbolag ett allt större inflytande över vårdpolitiken. Krav på vinst och lönsamhetsbedömningar blir ofta vårdens ”styråror” snarare än behovet av vård. Detta ökar de geografiska och sociala skillnaderna i vårdens tillgänglighet och kvalitet. (Detta enligt utvärderingar från Myndigheten för vårdanalys; Rapport 2013:1 och Riksrevisionen; Rapport 2014:22).

Utvecklingen mot en allt ojämlikare vård stöds inte av flertalet medborgare. De politiker som stödjer det pågående systemskiftet i vården försöker därför ofta begränsa medborgarnas demokratiska inflytande. Detta sker bland annat genom följande attityder och metoder:

Bortse från opinionsyttringar.
Flertalet medborgare (70-80 procent) anser enligt nära nog alla opinionsmätningar att den offentligt finansierade sjukvården inte bör drivas i vinstsyfte.
Trots detta driver samtliga borgerliga partier, Sverigedemokraterna och en del socialdemokrater – med starkt stöd av olika kommersiella intressenter – en aktiv politik för att offentligt finansierad vård ska drivas av privata vinstdrivna vårdföretag.

Minska demokratins räckvidd.
Lagen om vårdval och etableringsfrihet flyttar över makt från demokratiskt valda landsting till privata vårdföretag och riskkapitalbolag. I praktiken innebär det att vinstintressen – inte vårdbehoven – styr lokaliseringen av offentligt finansierad primärvård som drivs i privat regi. Landstingen som finansierar denna vård kan varken styra dess omfattning eller lokalisering.

Förneka obekväma fakta
Dagens sjukvårdspolitiker har blivit alltmer faktaresistenta. Obekväma fakta och erfarenheter förkastas per ideologisk automatik. Vårdpolitiken blir då allt mindre kunskapsbaserad. Detta utgör ett minst lika stort hot mot en bra och säker vård som om medicinska insatser inte baserades på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.
Demokrati
Rösta med fötterna istället för på politiska partier
Ökad patientmakt genom att ”rösta med fötterna” är ett huvudargument för att begränsa den demokratiska styrningen av offentligt finansierad vård. Ingen kan dock tala om vart man ska gå för att till exempel få en ny vårdcentral i ett underförsörjt område. Fördelningen av nästan alla nya offentligt finansierade vårdcentraler bestäms ju i dagens vårdvalssystem av vårdföretagens möjligheter till vinst.

Använd ett nyspråk som döljer de verkliga avsikterna
Undvik ord som ofta uppfattas som negativa. Istället för ”privatisering” talar man därför om ”mångfald”, ”alternativa vårdgivare” och ”ökad valfrihet”. Ord som ”vinst” och ”riskkapitalister” undviks helt.
Politiska hinder som dessa måste brytas ner för att vårdpolitikens demokratiska förankring ska förstärkas. Det räcker inte med ett ökat politiskt engagemang bland medborgarna om det saknas intresserade och engagerade politiska mottagare. One hand does not clap.”
intressant.se, , , , , ,
, , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

DN Debatt 18/3 ETC DN 12/11 DN 2/11 Sveriges Radio om vårdvalsrapporten Dagens Arena 11/11 Annarkia 12/11 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare