Egypten ett halvår efter den USA-stödda statskuppenHela 95 % i Egypten röstade Ja till förslaget till ny konstitution, vid ett valdeltagande på 38 % enligt New York Times. Detta innebär att 37 % (0,95*0,38) av de röstberättigade gav aktivt stöd till förslaget. (Detta är en betydligt högre siffra än för de i USA som aktivt röstar fram en president). Något Nej-alternativ fanns inte. Under Morsi infördes en ny islamistisk konstitution efter folkomröstning – med ett valdeltagande på 33 % Sexiofyra procent röstade ja, vilket innebär att 22 % (0,64*0,34)av de röstberättigade aktivt stödde konstitutionen. Förslaget till ny konstitution är inte lika islamistiskt. Men militären har rätt att åtala alla medborgare inför militärdomstol, att utse försvarsminister och försvarsbudgeten ska vara hemlig. När man blickar tillbaka på den ”arabiska våren” är det tydligt att de – som denne bloggare – som redan ansåg att det inte handlade om någon revolution – hade rätt. Konstitutionen ger militären – och därmed USA – ökad makt. New York Times har idag en artikel med titeln ”Egypt’s Crackdown Belies Constitution as It Nears Approval” (Ungefär Egyptens nedslag (mot oppositionen) Crackdown motsäger konstitutionen när den närmar sig godkännande.)

30 juni 2012 valdes Muhammed Morsi, en anhängnare till Muslimska Brödraskapet (MB) med knapp majoritet till Egyptens president. Ett år senare störtades han i en militärkupp efter omfattande protester. Nu är MB stämplat som en terroristorganisation och dess ledare sitter i fängelse. Morsis fall var inget stort bakslag för USA, även om han en tid var deras ”man” – men det var också i ännu högre grad den egyptisk militären som officiellt får 1 500 000 000 dollar per år i militärt stöd. USA:s ibland smarta regering kan spela med minst två olika kort samtidigt i samma fråga.

De stora demonstrantionerna mot Morsi och MB i maj-juni innehöll också skarp kritik mot USA. Demonstranter bar handgjorda affischer som fördömde Obama och hans Kairo-ambassadör Anne Patterson som stödde MB. I en intervju av egyptiska Ahram Online i maj konstaterade ambassadören ”Faktum är att vann ett legitimt val. Det är naturligtvis svårt att ha att göra med någon ny regering. Men på statlig institutionell nivå, har vi till exempel fortfarande kontakter med samma militära och civila personal, och därmed har behållit samma sedan länge etablerade relationer.”

Obama betecknade inte militärens maktövertagande som en statskupp, för då får USA formellt sett inte leverera vapen till den egyptiska militären. Men visst var det en statskupp, eller? USA gjorde dock gjort ett -taktiskt stopp- i leveranser av tyngre vapen, som inte behövs för militären, men som ändå innebär att USA har en viss hållhake på militären. General al-Sisi, som ledde statskuppen mot president Morsi, har examen från USA:a krigsakademi i Carlisle, Pennsylvania. Han har stått i ständig telefonförbindelse med USA:s försvarsminister Chuck Hagel från början av proteströrelsen fram till militärkuppen. Det är högst osannolikt att Al-Sisi skulle ha agerat utan klartecken från Pentagon. Och detta med formellt förbud för USA:s regering att leverera vapen efter statskupper ter sig som hyckleri. Många äro de statskupper som USA på olika sätt stött, och som följts av även militärt stöd.

Egypten protetster mot USA P1-BM636_LIONDO_G_20130808195519

Muslimska Brödraskapet, CIA och USA

Västerländska underrättelsetjänster har en lång historia av samarbete med MB. Storbritanniens stöd av brödraskapet går tillbaka till 1940-talet. Från och med 1950-talet gav CIA stöd till MB på grund av Brödraskapets berömvärda förmåga att motarbeta den folkliga nationelle presidenten Nasser. Dessa hemliga kopplingar till CIA bibehölls under Mubarak.

Proteströrelse mot Mubarak i början av 2011 var även ett svar på de förödande konsekvenserna av Internationella Valutafonden IMF:s reformer. Dessa reformer som började 1991 har utarmat det egyptiska folket, samtidigt som de öppna upp den egyptiska ekonomin för utländska investerare. Egyptens kornbod i Nildalen sedan mer än 3000 år förstördes till förmån för import av livsmedel från USA och EU. Den resulterande avregleringen av matpriser, svepande privatisering och åtstramningar har lett till fattigdom och massarbetslöshet. Sociala program kollapsade och Egyptens ekonomi och finansiella system destabiliserades. Och den egyptiska militären är Egyptens kanske främsta ekonomiska aktör och ingen vän av demokrati. Militären har säkert USA:s fulla stöd, och är en tryggare partner än MB, med dess religiösa inriktning.

Al-Sissi untitled.

Vill påminna om att det finns inte något land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står alltför självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.)

Några demokratiskt valda etc. regeringar som USA störtat eller stött statskupper mot.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009

Vad sker härnäst?
Sannolikt hålls någon typ av fria valet inom ramen för en oförändrad ekonomi. Vinnaren i förra velet, MB, förbjuds delta. USA:s starka inflytande kvarstår genom dess nära allians med den egyptiska militären. De folkliga, demokratiska protesterna som delvis var riktade mot USA och dess ekonomiska hjälpreda IMF, har mattats och USA sitter orubbat kvar som den i särklass mest inflytelserika utländska staten på den kommande utvecklingen. Detta ger särskilt stor anledning till oro.


i Andra om: , ,, , Obama, , , , , , , , ,

MJ Rosenberg New York Times 17/1 Wall Street Journal 9/8 Globalresearch 12/8 Bilderblogg 15/8 DN 28/7 Globalresearch 28/7DN 11/7 Ahramonline Globalresearch William Engdahl 4/7 Globalresearch Michel Chossudovsky 4/7 Bilderblogg 7/7 Björnbrum Intervjun med Dr TarpleyIMF del 1 blogginlägg DN 3/7DN ledare 3/7DN 28/1 DN 27/1 SvD 28/1 Abu Dhai AftonbladetDN 29/1 Expressen Humanistbloggen Anders Svensson 9/12 Dagens Arena DN 7/12Bilderblogg 7/12 Annarkia 26/11 DN ledare 27/11Anders Svenssons blogg DN 6/12 Lars Linders bloggGlobal Research 27/11Samir Amins artikelMR youtube Annarkia DN 26/11SvD 26/11 AB 26/11 DN 25/11 SvD 25/11 AB 25/11 Expressen 24/11 Globalresearch SVT 25/11


4 svar till “Egypten ett halvår efter den USA-stödda statskuppen”

  • Bilden är komplicerad och alla fakta är förstås inte kända.

   I Globalresearch kunde man läsa 6/1 ”Although the Obama administration claimed earlier in 2013 that it was suspending some aspects of its aid to Egypt, Secretary of State John Kerry later said during a brief visit to Cairo that this was not a comprehensive halt and that the U.S. would continue to maintain relations with the military regime in Egypt.

   Hagel said in a statement that Washington expressed its condolences for those killed in the bombings and “condemned the attacks and offered the assistance of the Department of Defense to help the Egyptian government investigate. We are expressing concerns about the political climate in advance of the constitutional referendum, including the continued enforcement of a restrictive demonstrations law.”(AFP, December 29)”

   Relationen tíll andra länder i området är intressanta:

   ”In a report published by Reuters news agency on January 6 it notes that “Egypt on Monday summoned the Iranian charge d’affaires in Cairo to protest over recent Iranian statements on Egypt, the foreign ministry said. Iranian foreign ministry spokeswoman Marzieh Afkham said last Saturday that her country was worried by the recent escalation in violence between Egypt’s army and protesters supporting former Islamist President Mohamed Mursi.”

   The Qatar monarchy’s representative as well has been summoned by the Egyptian authorities. The government of Qatar had supported the previous government of ousted President Mohamed Morsi and pledged billions of dollars in financial assistance”

   (” Trots att Obama-administrationen hävdade tidigare under 2013 att den höll på att avbryta vissa aspekter av sitt bistånd till Egypten sa utrikesminister John Kerry senare under ett kort besök i Kairo att detta inte var ett omfattande stopp och att USA skulle fortsätta att upprätthålla förbindelser med militärregimen i Egypten .

   Hagel sade i ett uttalande att Washington uttryckt sina kondoleanser till de som dödades i våldsamheter nyligen och ” fördömde attackerna och erbjöd hjälp av försvarsdepartementet för att hjälpa den egyptiska regeringen att utreda . Vi uttrycker oro över det politiska klimatet inför den konstitutionella folkomröstningen , inklusive fortsatt verkställighet av en restriktiv demonstrationslag . ” ( AFP , December 29) ”

   Andra Synpunkter

   ” I en rapport från nyhetsbyrån Reuters den 6 januari noteras att ” Egypten på måndagen kallade till sig Irans chargé d’affaires i Kairo för att protestera mot de senaste iranska uttalanden om Egypten , sade utrikesdepartementet . Iranska UD taleskvinnan Marzieh Afkham sade att hennes land var orolig tefter den senaste tidens upptrappning av våldet mellan Egyptens armé och demonstranter som stöder förre islamistiska president Mohamed Mursi . ”

   IRepresentant för Qatar har kallats av de egyptiska myndigheterna . Regeringen i Qatar hade stött den förra regeringen och den avsatte president Mohamed Morsi och lovat miljarder dollar i ekonomiskt stöd.”)

   (http://www.globalresearch.ca/military-backed-regime-in-egypt-prepares-for-referendum-amid-escalating-violence/5364047)

   Bilden är som sagt komplicerad ”Nonetheless, the Salafist Al-Nour Party, which had fallen out with the government of Mohamed Morsi during 2013, is supporting the referendum. Other supporters of the referendum are the Social Democratic Party, the Socialist Party, the Popular Current, the National Salvation Front as well as the leadership of the Copts Church representing the Christian community in Egypt which constitutes approximately 10 percent of the overall population.” (Icke desto mindre stödjer den salafistiska Al-Nour partiet, som hade fått lämna regeringen Morsi under 2013 folkomröstningen. Andra anhängare av folkomröstningen är det socialdemokratiska partiet, socialistpartiet, Ppopular Current, National Salvation Front samt ledningen för den koptiska kyrkan som representerar det kristna samfundet i Egypten, vilket utgör cirka 10 procent av den totala befolkningen. ”

   Jag tror att CIA mycket väl kan ha bra kontakter med MB, vars verksamhet kan passa USA på andra sätt. Att spela med flera kort samtidigt ger större handlingsutrymme och större möjligheter att ”härska genom att splittra”. Det är inte intelligensen det -vanligen- verkar vara fel på i Washington – det är klasståndpunkten och synen på demokrati, mänskliga rättigheter, kapitalism, frihet (NSA etc) och människor,

 1. Jag tycker att man kan tala om statskupp. Det fanns en hel del kritik av valet då Morsi valdes. Detta nämns men beskrivs inte tillräckligt i artikeln av Samir Amin, som återges i länken ovan. Amin har tidigare i en intressantg artikel i Monthly Review beskrivit MB:s (Brödraskapets) stora inflytande på undervisning och ideologiska frågor under Mubarak. De hade i viss mån ett ”ideologiskt försprång” så valet skulle äga rum, har jag uppfattat saken. I första valomgången hade väl Morsi färre än 30 % av rösterna bland 6 kandidater om jag minns rätt. Visst, Morsi stöddes vid och efter valet av USA, som en lämpligare konservativ kandidat än mer radikala krafter, en man som kunde fortsätta IMF:s av USA djupt influerade politik. Amin beskriver Morsis störtande som en seger för Egyptens folk. Det går dock inte att förneka att det är en seger för Egyptens militär och för USA:s utrikespolitik. Inget i det ekonomiska systemet har heller ändrats. Militären kan enligt den nya konstitutionen ställa civila (oppositionella) inför militärdomstol.