Demonstration från hemtjänsten 5 maj kl 17-18 vid Stadshuset StockholmKommunal i Stockholm demonstrerar den 5 maj utanför stadshuset för en bättre hemtjänst i Stockholm.
Kommunal Logga-240x57skold-

De kommer då att överlämna ett uttalande om arbetsförhållandena inom hemtjänsten som man antog den 10 april på ett möte för anställda i hemtjänsten, totalt cirka 16 500 personer. Mottot är ”Vi vill ge de äldre den omsorg de behöver och vi vill må bra på jobbet.” Själv har vi på denna blogg knappast berört hemtjänsten, med undantag av ett gästblogginlägg här 1 juni förra året av doktor Ingrid Eckerman. Hon skrev då bland annat ”Själv har jag blivit lovad av en moderat politiker att ”alltid” kunna välja kommunal hemtjänst. Men detta tycks inte längre gälla i Rågsved och Hagsätra. Där finns bara privata företag att välja mellan! Vilken valfrihet är detta? För övrigt verkar moderaterna fundera på att ompröva det mesta. Nu diskuterar man a-kassa för alla arbetslösa, även de som inte tidigare haft jobb.” (Bilden nedan kommer från tidningen ”Arbetaren”).
Hemtjänsten i Stockholm untitled

Britta Ring, aktiv i bland annat Gemensam Välfärd, beskrev arbetsförhållanden i en utmärkt artikel i Folkiet-i-Bild Kulturfront 2012 under titeln ”14 hemtjänstbesök på 4 timmar” ”Att besöka 14 äldre personer under 4 timmar och hjälpa dem med middag, medicin, kvällshygien, toabesök, byta blöjor mm – så kan ett kvällspass se ut för ett vårdbiträde inom hemtjänst i Stockholms innerstad. I genomsnitt 17 minuter hos varje person, hos några kanske 20 minuter, hos andra nästan ingen tid alls.”

Uttalandet
”Stressen, arbetsbelastningen och arbetsvillkoren i hemtjänsten har blivit ohållbara. Det har blivit för mycket fokus på ekonomi, tid och effektivitet, för lite fokus på omsorgskvalitet och nästan inget alls på vår arbetssituation. Utöver intensiva arbetsscheman så har vi också larmansvar. Vi känner alltför ofta att vi inte hinner ge de äldre en värdig omsorg, vi arbetar med en konstant stress och oro för framtiden.
Hemtjänsten 2 images

Resursbristen har lett till stort misstroende mellan beställare och utförare. LOV (Lagen om valfrihetssystem) öppnar för oseriösa företag att bedriva hemtjänst. För att bemöta detta inför de styrande i hög fart digital tidsregistrering. Det snabba införandet, som inte förankrats hos personalen, har skapat kraftigt ökad administration och arbetsbelastning hos hemtjänstutförarna.

En utomstående granskare, Ramböll, har konstaterat att hemtjänsten i Stockholm är underfinansierad. Nu har timersättningen till utförarna höjts men stadsdelsnämndernas budgetar har inte ökat i motsvarande grad. Enligt våra beräkningar fattas 168 miljoner kronor för att utförarna skall få ersättning för all beviljad tid till de äldre.

Att vårda äldre i hemmet kräver mycket kunskap om fysiska sjukdomar, demens, psykisk sjukdom, missbruk och palliativ vård. Vi har splittrats på över 200 olika utförare, varav många saknar kollektivavtal. Vi kräver förbättringar för att orka fortsätta jobba och för att kunna ge de äldre en värdig omsorg i enlighet med socialtjänstlagen.

Vi kräver av den styrande majoriteten i Stockholms stadshus:
 Höj budgeten för hemtjänsten så att den motsvarar höjningen av timersättningen. Vi måste kunna ge 100 procent av den biståndsbedömda tiden till de äldre.
 Att omsorgstiden styrs av de äldres behov och inte av stadsdelarnas ekonomi.
 Bemanning av tillsvidareanställd personal som täcker den beviljade tiden, kringtid och korttidsfrånvaro.
 Att kommunen tar ansvar för att alla utförare av hemtjänst har kollektivavtal och rimliga arbetsvillkor.
 En långsiktig planering av hemtjänsten och att vi som personal blir delaktiga i planering och beslutsfattande. Vi har unik kunskap och erfarenhet om omsorgen av de äldre.
 Möjlighet att påverka omsorgstiden för att säkerställa en god omsorg till den äldre.
 Tillräckligt med tid under arbetsdagen för planering, förflyttning mellan alla brukare, till och från lokal för att där kunna ta ut hela den lagstadgade lunchrasten samt till kortare pauser.
 En bred delaktighet för personalen hos alla utförare i utvärdering och utveckling av Paragå.
 Säkerställ att de äldre får kontinuitet i omsorgen, det vill säga ett begränsat antal omsorgspersonal.
 Att alla stadsdelar har speciellt avdelad personal som ansvarar för larm så att övrig personal kan ge de äldre sin beviljade och planerade omsorgstid.
 Att all personal får god introduktion, utbildning i vård av äldre, vidareutbildning och handledning, samt att det i alla stadsdelar finns personal med specialkompetens som ger omsorg till personer med demens, psykisk sjukdom och missbruk.
 Att det garanteras att gps i telefonerna inte används för att övervaka arbetstagare.”

* Antaget på möte för hemtjänstpersonal i Stockholm den 10 april 2014
Gemensam välfärd
Gemensam Välfärd har i skriften ”Utveckla vården – avveckla vinstintressen” även behandlat förhållanden i hemtjänsten. I kapitlet ”Hemtjänsten som marknad i Stockholm” påtalar man att den i praktiken är nästan omöjligt att välja mellan ett hundratal utförare i varej stadsdel. Valfriheten blir en chimär. De skriver även:
* Alarmerande är att seriösa stiftelsedrivna företag upphört med sin hemtjänst då man anser att ersättningen inte tillåter vård av bra kvalitet.
* Uppsplittringen är ett stort problem. En biståndshandläggare kan ha att välja mellan uppemot 100 utförare av hemtjänst, och 5-10 vårdcentraler, korttidsboenden, dagverksamheter mm.
* De nya styrsystemen inom New Public Management innebär att biståndsbedömaren blir mer en grindvakt för att hålla budget, och fåt mindre tid till behovsbedömning och sociala utredningar.

Gemensam Välfärd anser i skriften att:
* Hemtjänsten måste tillföras väsentligt mer resurser.
* LOV med fri etableringsrätt av skattefinansierad verksamhet ska rivas upp.
* Områdesansvaret måste återinföras.
* Kräv att privata utförare har fler heltidsanställda och bättre utbildning.
* Antalet privata utförare måste minska och antalet kommunala måste öka.

intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

Britta Ring i FIB Lagen om valfrihetssystem
DN replik 31/10 DN Debatt 16/8 DN Debatt 30/10 DN Debatt 26/6 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5 DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare