Kom till Nordiska fredssamtal i Degerfors!


Hel­gen den 14 till 16 augusti är det åter dags för Nordiska Fredssam­tal i Degerfors. Och hela evene­manget är öppet för allmän­heten. För varje dag kom­mer det finnas möj­lighet att lösa dag­bil­jet­ter för 50 kro­nor. Nordiska Fredssam­tal inleds klockan 16 på freda­gen med att kom­mun­fullmäk­tiges ord­förande Jan Ask häl­sar välkom­men. Därefter föl­jer en rad intres­santa talar, bland andra förre försvarsmin­is­tern Thage G. Peter­son och förra nedrust­ningsmin­is­tern Maj-​Britt The­o­rin.
Degerfors var förr för den fotbollsintresserade känd som Gunnar Nordahls första klubb efter Hörnefors, som Ralf Edströms klubb och nu för att ett enda politisk parti fick omkring 50 % av rösterna vid riksdagsvalet.

Nordiska fredssamtal 2015%20Nordiska%20fredssamtal

Fredag 14 augusti

16.00 – 19.00 Fred i Europa – en för­legad utopi?

Jan Ask, Välkom­stan­förande

Eva Myrdal, Häl­sningar till Fredssam­talen och tack till bidragsgivare

Thage G Peter­son, Ett NATO-​medlemskap är inte fören­ligt med Sveriges arbete för freden!

Maj-​Britt The­o­rin, Allians­fri­het ut — Nato in

Anna Lisa Eneroth, Europas väg nu – kon­fronta­tion och mil­i­taris­er­ing i stäl­let för fredlig konfliktlösning

Ste­fan Lind­gren, Vart går Europa?

Mod­er­a­tor: Mar­garetha Nordman

Lördag 15 augusti

9.00−12.00 Fred i Europa – en för­legad utopi?

Jan Myrdal, In mot det stora kriget 1914

Pål Steigan, Imperi­ets sam­men­brudd og faren for krig

Hans Öhrn, ”Den ara­biska våren” – och dess efterföljd

Oleg Mezjuev, Ukrainakrisen: från Nuland-​kakor till ett nytt kallt krig

Paus, Kaffe/​Té

Maj Wech­sel­mann Doku­men­tär­film, Vad hände på Maidan – och hur fixar man en orange revolution?

Mod­er­a­tor: Ken­neth Lundgren

13.00 – 14.00 Gruppsamtal

• ”Den ara­biska våren” – och dess efter­följd. Sam­tal­sledare Ken­neth Lundgren

• ”Den orangea rev­o­lu­tio­nen” — och dess efter­följd. Sam­tal­sledare Ulf Karlström

• Nato och Nor­den. Sam­tal­sledare Staffan Ekbom

14.00 – 15.00 Fred­stor­get med föreningar och nätverk och bok­bord och fika

Karneval för­lag, Bokre­lease: Ukraina i frontlin­jen av Richard Sakwa, nu på sven­ska. Björn Eklund.

Celanders bok­för­lag

15.00 – 17.30 Fred i Europa – en för­legad utopi?

Jouni Sirén, Fin­land och Nato

Tuva Grims­gaard, Sikker­hets — og uten­rik­spoli­tikk i Norge i lys av den blåblå regjeringen

Agneta Nor­berg, Sverige och mil­i­taris­erin­gen av rymden

Matthias Ceder­holm, Europa, Eurasien och geopoli­tikens återkomst

Jan Hag­berg, Jugoslavienkri­gen

Chris­ter Lund­gren, 70 år efter Koreas befrielse — är fred möjlig på Koreahalvön?

Mod­er­a­tor: Ken­neth Lundgren

17.30 – 18.30 Diskus­sion i plenum utifrån inlägg och gruppdiskussioner

18.30 – 19.30 Mid­dag på egen hand

19.30 – Kul­tur­afton, med eftersits

Fred­saften­sang — på vej mod en bedre ver­den. Hasse Schnei­der­mann, Tom Vilmer Paa­mand och Helge Ratzer m fl. dan­ska fredsvän­ner är våra försångare

Jim­mie T Saint, med bas i Stock­holm arbe­tar med pro­gres­siv hip-​hopmusik. Han sjunger låtar som fokuserar på kapitalismen/​imperialismen — den gemen­samma motorn bakom kri­gen i t ex Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien

Lyck­lig Ung­dom — Eli­nor Karls­son och Malin Loman från Val­skog. För tredje året i rad framträder de till gitarr under fredssam­tal­ens kul­turkväll och sjunger folkvi­sor om kär­lek, sorg, för­lust och kvinnokamp

Anders Norudde, vio­lin­byg­gare och musiker, från Karl­skoga, var en av de som drev folk­musik­grup­pen Hed­ningarna på 80-​talet och framåt. Anders behärskar många instru­ment, och kväl­lens instru­ment blir, föru­tom fiol, folk­musikin­stru­menten svensk säck­pipa, Mora­harpa och säljflöjt. Dessu­tom berät­tar han om instru­menten och hur de brukar användas

Söndag 16 augusti

9.00 – 11.20 Nordiskt arbete för fred och alliansfrihet

9.00 – 9.20 Björn Forseth, Kiruna, Tung börda på hemvärnarna i lan­dets ytterkant

9.20 – 11.20 Rap­porter från freds­fron­ten i Norden

Folket i Bild/​Kulturfront, Tor­b­jörn Wik­land, ord­förande, om tid­nin­gen och arbetet mot sven­skt Nato-​medlemskap

Fred­skäm­parna i Fin­land, Jouni Sirén

Fredsmin​is​terium​.dk , Hasse Schneidermann

Århus mod Krig og Ter­ror, Helge Ratzer

TID TIL FRED — aktiv mod krig, Lizette, Ben­jamin, Gerd, Irene

Aldrig mere Krig, Tom Vilmer Paamand

Nej tak til nye kampfly, Tine Spang Olsen

Norska fred­srådet, Tuva Grimsgaard

Sven­ska fred­skom­mit­tén, Mar­i­lyn Bard

Irak­Sol­i­daritet, Mike Powers

Förenin­gen Syrien­sol­i­daritet, Jan-​Erik Romson

Fred­slop­pet

Aktivis­ter för fred, Lars Drake

Justi­tia Pax Ver­i­tas, Spa­soje Marjanovic

Inter­na­tionella Kvin­noför­bun­det för Fred och Fri­het (IKFF),Göte­borgskret­sen, Anna-​Lisa Björneberg om ”Skärgårdskriget”

Kro­noberg för fred och allians­fri­het, AnnaL­isa Eneroth

Nätver­ket Nato ut ur Nor­rbot­ten, Luleå, Jan Englund

Aktion­s­grup­pen Nej till Nato, Stock­holm, Staffan Ekbom

11.20 – 11.30 Avs­lut och tack till alla

Mod­er­a­tor: Eva Myrdal

Något om läget
2014 kunde ha varit ett märkesår för freden, liksom 2015. Det var 100 år sedan första världskrigets utbrott – det dittills största kriget, som kom att kasta sin skugga över det kommande seklet. Sverige inledde för 200 år sedan en fredsperiod som kom att vara i nästan 200 år – fram till deltagandet i krigen i Afghanistan och Libyen. Men 2014 blev inget fredens år, tvärtom. Ingen ändring syns i år.
* Statskupp i Ukraina i februari 2014 med klara fascistinslag – accepterat av USA & EU.
* Inbördeskrig i Ukraina.
* Ökad satsning på och modernisering av kärnvapen, främst i USA.
* Framväxt och genombrott för ISIS, mycket pga. politiken hos USA & Co
* Israels brutala överfall på Gaza, med USA:s tysta stöd
* Saudiarabiens överfall på Jemen, med USA:s uttryckliga stöd
* Fortsatt utländsk intervention i Syrien, nu alltmer med ISIS
* Ökad intervention i Irak av USA och ISIS
* Ökat stöd för krigsorganisationen NATO i Sverige av dominerande massmedia och politisk elit.
* USA och Nato har anlagt alltfler baser runt Kina och Ryssland och ökar tydligt den militära närvaron i Europa.
* Allt tydligare acceptans för krig som ett legitimt sätt att lösa konflikter. USA:s planerade angreppskrig mot oljerika Irak 2003 stötte på patrull i säkerhetsråd, där bl.a. Frankrike och Tyskland la in sina veton.

Hur ser krigshoten ut runtom i världen ut idag? Hur kan en fredsrörelse bli en kraft att räkna med?
I Degerfors anordnas Nordiska Fredssamtal för fjärde året i rad den 14-16 augusti.

Nordiska fredssamtal 2014 d975d352a3946dff3e435c75b58b4538_L

i , , , , , , , , , , , , Fredssamtalen på Facebook Nordiska fredssamtal Counterpunch 23/4 Huffington Post Nej till EU Nyhetsbanken 22/4
New York Times DN 8/4 Dagens Industri 28/3 DN Debatt 4/4 Internationella juristkommisionens rapport Rysslands röst
DN 20/3 Nyhetsbanken, Putins tal DN 23/2 SvD
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

href=”http://fib.se/hem/item/1446-nordiska-fredssamtal-i-degerfors-3-5-augusti” target=”_blank”>FIB-Kulturfront NWT ETC 2/8


3 svar till “Kom till Nordiska fredssamtal i Degerfors!”

 1. ”Förra nedrustningsministern Maj-Britt Theorin” är bland talarna.
  Theorin har aldrig varit minister.

  • Stämmer. Hon har dock gjort sina främsta insatser inom nedrustning och därtill hörande frågor.

   Wikipedia: ”Maj-Britt Theorin har främst engagerat sig i freds- och nedrustningsfrågor. Hon ledde den svenska nedrustningskommissionen 1982-91.

   I Europaparlamentet var Maj-Britt Theorin ledamot av utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor. I januari 1999 föredrog hon utskottets rapport om miljö, säkerhet och utrikespolitik.”

 2. Av en händelse hade jag vägarna förbi och tänkte att jag skulle stanna och gå på dagarna. Men mötesdag och plats var inte optimalt valt, jag ringde runt till 10 hotell och B&B i området och de var alla fullbelagda. Så jag for vidare utan besök. Tydligen var det något STCC jippo samma dagar i ett område med väldigt lite rum att hyra.