Svar från jordbruksministern om genmajs


Min bloggning den 17 september tillställde jag givetvis departementet och Ann-Christin Nykvist. Jag skrev på bloggen:

Hemligstämplade uppgifter

Hemlig genmajs kommer att godkännas av Sverige. I testerna som gjorts nämns att det blir en ökad mängd lymfocyter och andra vita blodkroppar. Ökade blodsockernivåer samt att njurarnas vikt sjunker. Allt detta hos råttor..

Därför har nu jordbruksverket hemligstämplat de tester som finns. Men jordbruksminister Ann-Christin Nykvist känner sig trygg med att det är ofarligt varför nu Sverige kommer att godkänna majsen i EU på måndag.

Inom kort kommer oxo Livsmedelsverket att ge klartecken till att godkänna majsen som livsmedel för människor.

SvD: “Den vanligtvis GMO-positiva kommittén CBG, Commission du génie biomoleculaire, i Frankrike skriver så här i sin slutrapport: ”Studierna väcker åtskilliga frågor knutna till bristen på tillfredsställande förklaringar av vissa signifikanta skillnader som har observerats i blodbilden, biokemin, urinsammansättningen och vikten av vissa organ.” – Det som slår mig är den höga andelen avvikelser. Det finns för många element där signifikanta avvikelser har observerats. Jag har aldrig sett det i någon annan studie, säger Gerard Pascal, forskningschef för det nationella institutet för jordbruksforskning i Frankrike, till tidningen Le Monde.”

Att jordbruksverket hemligstämplar 1000 sidor av utredningen och bara ger 40 sidor offentlighet säger ju en hel del om sakernas tillstånd. Det är knappast ägnat att öka förtroendet för landets regering i alla fall.

Svaret från ministern kom idag:

Jan-Inge!

Tack för ditt e-brev angående den genmodifierade majsen MON 863.

I mitt arbete som jordbruksminister sätter jag givetvis människors hälsa i första rummet. Många svenska konsumenter känner i dag en osäkerhet gällande genmodifierade livsmedel, vilket jag har full förståelse för.

Som du säkert redan känner till blev omröstningen om MON 863 framflyttad. Detta var något som vi från svensk sida argumenterade för eftersom ny information i ärendet tillkommit i ett mycket sent skede, information som Jordbruksverket måste hantera på sedvanligt vis. Den nya informationen ska analyseras och har remitterats enligt de rutiner som finns. Detta gör att ställningstagandet skjutits upp.

Den moderna biotekniken har möjligheter som ska tas tillvara samtidigt som riskerna måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Regeringen arbetar utifrån försiktighetsprincipen. Alla biotekniska produkter såsom grödor ska vara säkra från hälso- och miljösynpunkt. Informationen om tekniken och dess konsekvenser ska vara saklig och korrekt. Öppenheten och tillgängligheten till information är grundläggande.

Det omfattande regelverk för GMO som nu gäller inom EU har Sverige aktivt varit med och arbetat fram. I EU-direktivet regleras bland annat tillsynsmyndighetens skyldighet att se till att allmänheten får viss information samt allmänhetens rätt att yttra sig i tillståndsfrågan. I det aktuella fallet publicerades den tyska myndighetens bedömningsrapport på Internet i mars 2003. Jordbruksverket publicerade sitt yttrande på sin webbplats i juni 2003.

I direktivet regleras vidare vilken information i en tillståndsansökan som måste vara offentlig och vilket utrymme det finns att sekretessbelägga uppgifter i en sådan ansökan av hänsyn till sökandens konkurrenskraft. Om Jordbruksverket avslår en begäran om att få ut en sådan ansökan kan avslagsbeslutet överklagas till kammarrätten.

EU:s regelverk gällande GMO ger således uttryck för en nödvändig avvägning mellan allmänhetens krav på insyn och skyddet av företagens intressen. Det åligger sedan ansvariga myndigheter och domstolar att i de enskilda ärendena avgöra vilka uppgifter som kan göras offentliga.

Med vänlig hälsning

Ann-Christin Nykvist
Jordbruksminister

– –

Så ser svaret från ministern ut.

Jag är nöjd med att ha fått svar, men jag är givetvis inte nöjd med departementets hemligstämpel, lika lite som med förklaringen till den. Politikernas och EU:s främsta mål ska vara att tillvarata medborgarnas intressen framför t.ex. företagens. Att offentliggöra 40 sidor och hemligstämpla 1000 är inte analogt med: ”I mitt arbete som jordbruksminister sätter jag givetvis människors hälsa i första rummet.” som hon skriver i svaret.

-Men, vad ska hon annars svara? Är det nödvändigt att skydda så mycket information så förefaller det ännu mer angeläget att skydda oss konsumenter.

Min egen uppfattning är att vi konsumenter bör ha järnkoll på frågor som denna! Jag har svårt att tro att företagets intresse verkligen kräver att man hemligstämplar så mycket. I mitt svar till ministern ska jag begära att få ta del av de 1000 hemligstämplade sidorna..


3 svar till “Svar från jordbruksministern om genmajs”

  1. Jag hoppas att det kommer att framgå synligt på förpackningarna att produkten innehåller genmanipulerad råvara. Jag vill kunna välja bort det. Jag har börjat ha på mig mina läsglasögon när jag handlar så jag kan läsa det finstilta om jag ska köpa något jag inte redan har kollat upp vad det innehåller och vad det är producerat.

    Annica

  2. Jag tror att du redan idag petar i dig en massa genmodifierat jokk, soya t.ex. Troligen så redovisar inte leverantörerna allt innehåll korrekt. Men jag är egentligen inte så himla orolig för det, bara man verkligen undersöker livsmedlen. Och det är uppenbarligen bristfälligt skött när det gäller MON 863. Dessutom tycker jag inte att vi ska behöva godta att Jordbruksverket hemligstämplar undersökningen. Ska man använda det som livsmedel så måste det vara 100% öppenhet. Inget annat kan godtas..

  3. Det är inte möjligt att ”välja bort” GMO-ade varor. För det första behöver man inte berätta på förpackningen att den innehåller genmanipulerade varor, för det andra, om en ko äter GMO och du äter kon är ju inte några genmanipulerade ämnen tillsatta till köttet. Ändå får vi i oss det. DEt finns bara EN sak att göra, och det är att EU använder sig av sin FÖRSIKTIGHETSPRINCIP som de talar sig varma för, men aldrig använder.