Storbolagen eroderar skattebasen i Sverige – vem skall finansiera välfärden?


Vi har i många blogginlägg ibland med massor av fakta och officiell statistik, analyserat och diskuterat dagens ekonomiska system, som vi inte alls tror är det optimala för mänskligheten. I ett blogginlägg 27/9 diskuteras också alternativ till dagens ekonomiska system. Denna gång kompletteras bilden av ett viktigt blogginlägg av Ulf Karlström, som skrivit många inlägg, i skilda ämnen. De har behandlat miljö, ekonomi, EU, miljöfrågor och ”humanitär intervention” mm. Han har även skrivit en artikel om BRIKS-länderna. En recension av den uppmärksammade boken ”Profiting without producing” av Costas Laspavistas kom 13/7. 25/10 kom ”Skuldsättningen ökar i stället för att minska.” Dagens inlägg är inom ekonomiområdet.

Ulf Karlströms artikel.
P1-programmet Ekonomiekot lördag (22/11) bjöd på intressanta inblickar i företagsbeskattning och reste den viktiga frågan vilka som skall finansiera välfärden? Det är uppenbart att storbolagen, och i synnerhet transnationella företag (TNC) inte upplever sig ha något som helst ansvar för solidarisk skattefinansiering. Tvärtom, att smita från skatt är den givna optionen.
Finanskapitalist indedcccvx_1

Finanskrisen slog igenom med full kraft 2008 i och med att Lehman Brothers begärde sig själv i konkurs. Principen ”to big to fall” tillämpades inte i detta specifika fall, men i övrigt försågs storbankerna med krediter i hela Västvärlden. Den livlina i form av extremt billiga krediter, som kastades ut till storbankerna upprörde breda kretsar. För Sveriges del tillkom ett fenomen som tvingade allmänheten att lära sig ett nytt ord: räntesnurror. Moderbolaget förlade verksamheten i dotterföretag, vilka försågs med dyra lån. Dotterbolagen kom därmed inte att ha några större inkomster, och skatten blev därför låg eller obefintlig. Moderbolaget förlades ”klädsamt” i ett så kallat skatteparadis. När detta blev känt rasade opinion och skälen till ursinnet var tvåfaldig. Det handlade om riskkapitalbolag och de fiskade enbart i skattebetalarnas fickor.

Den rasande opinionen tvingade förre finansministern Anders Borg att vid flera tillfällen uttala sig kritiskt om bankernas ansvarslöshet och fördömandet av räntesnurrorna. Det var nog ingen drömsits för moderatpolitikern Borg, men härtill är jag nödd och tvungen tänkte han och reflekterade över den historiske biskop Brasks situation.

I juni publicerades den stora utredningen ”Neutral bolagsskatt” (SOU 2014:40). Huvudpunkten var att avdragsrätten för räntor (så kallade negativa finansnetton) slopas, men som kompensation sänks den effektiva bolagskatten till 16,5 %. Idag är den 22 % och medelnivån i EU är 21,3 %. Utredningen är nu ute på sedvanlig remiss. SvD:s ekonomijournalist Per Lindvall skriver (17/9) att ”förslaget är också välförankrat i den internationella diskussionen om hur man skall undvika framtida kriser och sänka risknivån i det ekonomiska systemet”. Vi får se vad som kommer att ske. P1-programmet antyder att förslaget går igenom.

Finansinspektionen (FI) har presenterat förslag på så kallade riskvikter för banker och ökad amortering på bostadslån. Syftet är att sänka belåningsgraden såväl inom som utom den finansiella sektorn. Financial Times´ chefskommentator Martin Wolf uttryckte detta med orden: lån skall beskattas, inte subventioneras (SvD 17/9).
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

De resta frågorna pekar på ett gigantiskt problem inom dagen övermogna kapitalism. Problemet heter ”kreditdopning och kan metaforiskt liknas vid ett isberg – huvuddelen ligger under vattenytan och syns inte! Flertalet radikala ekonomer, med förankring inom marxistisk ekonomi, pekar på att kapitalismen under de senaste 30 åren successivt inträtt i en ny fas – finansialering, eller populärt uttryckt finanskapitalism. Storspelarna i Västvärlden flyttar verksamheten från produktionssfären till cirkulations- och konsumtionssfären, med marxistisk terminologi. Och som konsekvens därav påtvingas arbetarklassen och mellanskikten arbetslöshetsnivåer på 10-15 %.

Ekonomijournalisten Per Lindvall (SvD 17/9) är nog inte beredd att skriva under denna analys, men han pekar likväl på två intressanta omständigheter:
1. ”Den brittiska finansinspektionens förre chef Adair Turner har påpekat det närmast absurda att mer än 90 % av allt sparande kanaliseras till att finansiera förvärv av ’begagnade fastigheter’ och existerande företag, och inte till reella investerings- och utvecklingsprojekt. Det ser likadant ut i Sverige”.
2. Martin Wolf (se ovan) inser att en sådan omläggning (se pkt 1) också skulle kräva förändringar i hela det finansiella systemet, där man måste ersätta en betydande del av det kapital som idag förmedlas som lån med någon ny form av ”egenkapital-liknande-kontrakt”.

I ”Ekonomiekot lördag” intervjuades två ekonomer, en docent från Lunds universitet och en professor från Stockholms universitet. De pekade på att det idag råder skattekonkurrens mellan olika västländer och att ett ”race to the bottom” pågår. Vidare betonade de svårigheterna, eller närmast omöjligheten, att beskatta Transnational Corporations, TNC. För cirka 10 år sedan fördes farhågor fram att TNC skulle bli dubbelbeskattade, dvs både hemma och utomlands. Idag handlar det i stället om det rakt motsatta: ”from dubble to no taxation”. Bägge skatteekonomerna var mycket pessimistiska inför möjligheten att över huvud taget kunna beskatta TNC; ”vi har inget robust skattesystem”. Även när det gäller det privata ägarkapitalet så har beskattningen sänkts och vi ser idag hur ett antal utflyttade kapitalister återvänder till Sverige. Den mest namnkunnige är väl Kamprad.

De 500 största TNC är monopol- eller oligopolbolag. Det betyder att de kan plocka ut extra stora profiter genom att kontrollera – helt eller delvis – prissättningen. Dessa 500 av världens största bolag omsatte 2013 den svindlande summan av 31 000 miljarder dollar. Det är drygt 40 % av världens totala bruttonationalinkomst (Åke Kilander, Clarte 3/2014:38). Dessa jättar spelar en mycket destruktiv, ekonomisk roll genom, dels att konkurrera ihjäl eller hämma mindre företag, dels driva på spekulationen inom den finansiella sektorn, med ökad instabilitet som följd.
Doktor om kapitalism,
Ser vi sammantaget till både bolags- och privat ägarkapital så har redan en gigantisk överföring skett – och ännu mer kommer att ske – från det offentliga (skatter) till privat tillägnelse. Det är ju också budskapet i den franske ekonomen Thomas Pikettys bok ”Capital in the twenty-first centuary” (Belknap 2014). Så storbolagen och de rika rymmer för att överlämna skattefinansieringen av välfärden till arbetar- och medelklassen. Man förstår att Alliansen och (s) inte vill röra ränteavdragen för bostadsköp. MEN, därmed minskar möjligheten att öka skattebasen.

Vem skall betala? Bäva månde välfärdssystemet i Sverige!


intressant.se, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , ,, ,

ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4
ETC 5/12 Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2AnnarkiaClartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9

  5 comments for “Storbolagen eroderar skattebasen i Sverige – vem skall finansiera välfärden?

 1. Gammal krigare
  6 december, 2014 at 15:26

  Det går inte att skatta ett folk till döds. Förutsättningarna för att starta företag i Sverige måste bli bättre. Importen av ”arbetskraftsinvandrare” måste stoppas. Det är rent löjligt att påstå att det inte finns tillräckligt med arbetskraft i Sverige och att svenskar inte skulle kunna utbildas i dom yrkena där det kanske finns brist på folk. Våra styrande 7-klöverpolitiker tillsammans med bankerna och storkapitalet vill bara driva ner lönerna och är på god väg att få tillbaka FattigSverige. Hand i hand går Vänstern.
  Jag ser i Aftonbladet att de påpekar att SD’s Mattias Karlsson inte har några livvakter.
  Varför anser de sig behöva påpeka det tro? Vad säger Johan Eriksson om det?

  • Ulf Karlström
   6 december, 2014 at 18:04

   Gammal krigare (GK) har naturligtvis rätt i att det inte gör att skatte ett folk till döds. Nu blir det väl en udda kommentar med tanke på att Alliansregeringen beviljat 4 jobbskatteavdrag (=skattesänkningar), justerat brytpunkten vid två tillfällen (=skattesänkningar), samt sänkt bolagsskatten till 22 %; idag är medelnivån i EU är 21,3 %. Vad utredningen ”Neutral bolagsskatt” (SOU 2014:40) hamnar på vet vi ännu inte.

   När GK talar om att företag lättare måste kunna startas kan man väl på ett allmänt plan hålla med om det också. Problemet är att GK hamnar nära de ekonomiska riktningar vi kallar nyliberalism, monetarism, utbudsekonomi; satsa på att företagen skall kunna producera varor billigare, dvs öka utbudet. Haken med det är att efterfrågan då sviktar. Om man sänker lönerna, vem skall då köpa prylarna? I länder som England, Italien och Japan, för att nämna några, har ingen reallöneökning skett efter världskrisen 2008. Så det är rimligen efterfrågan som måste stimuleras inte utbudet.

   Ulf Karlström

  • 6 december, 2014 at 18:29

   Världen styrs av ett litet antal doldisar. 68 pers äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning. De har STOR makt. EU-projektet är lyckat då lönerna sänkts med 30% och arbetslösheten trissats upp till 27 miljoner. Pyramidspelet med åtföljande skuldmättnad på väg att krascha. Vill vi undvika den klassiska lösningen med storkrig för att bryta ned måste vi 1. Låta staterna skapa vårt behov av pengar i stället för bankerna. 2. Hålla koll på penningmängden. Ej låta bankerna skapa pengar i sina dator som skuld.

  • Rolf Gustafsson
   6 december, 2014 at 19:37

   Gammal krigare

   Vi är inte ett folk. Vi är uppdelade i dom som har och dom som inte har.
   På samma sätt är t.ex pensionärer ingen heterogen grupp, utan också splittrad i de som har och de som inte har. Eftersom du läser Jinge så är det här ingen nyhet.
   Jag tror inte att det är ett socialistiskt land med planekonomi du argumenterar för. Hur vill du begränsa kapitalets frihet, deras möjlighet att flytta kapital och arbete?
   Man har tillåtit kapitalet att sätta tumskruvar på våra demokratier.
   Jag anser att du röstat på fel parti. SD har inga lösningar på detta problem. SD är framavlade i nyliberalismens säng av svenska borgerliga politiker och en socialdemokrati utan ideologi. Det är inte förvånande att SD och denna typ av partier stärks i samband med de kapitalistiska kriserna. De uppfyller kapitalets behov av att suga upp missnöje, utan att hota kapitalets makt.

   Får man rekommendera lite läsning.
   http://www.marxists.org/svenska/trotsky/fascism/vad_ar_fascismen.html

 2. 8 december, 2014 at 11:03

  Naturligtvis ska alla skattskyldiga medborgare i vårt land finansiera välfärden för landets medborgare. Det borde vara självklart för alla. Att vi ska DELA på våra gemensamma utgifter (statens budget) är ju lika självklart. Däremot borde det finnas en diskussion om skattebetalarna i Sverige ska finansiera välfärden för alla som har det svårt i hela världen? Och en diskussion om skattebetalarna verkligen är skyldiga att hjälpa storföretagen att leka kolonisatörer ute i andra länder? För det har nu gått så långt att man huvudlöst anser att alla ska ha allting. Allt åt alla….utan att tänka på vare sig skyldigheter eller vem som ska arbeta ihop pengarna det kostar. Medborgarna betalar ju partifolkets löner (via skatterna), en stor del av mediabranschens löner (via presstödet), vi understöder storföretagens behöva av att komma in på nya marknader (för varför skulle annars 182 miljoner gå i bistånd till militärdiktaturen Myanmar), vi har av partifolket gjorts till världens största vapenförsäljare (per capita)…vi som tror oss vara ett av världens friaste och mest fredsälskande länder, vi låter dessa så kallade företrädare sälja alla våra gemensamma egendomar som våra förfäder byggt upp med sina skatter (vilket egentligen är ren och skär stöld och rofferi)…osv. Så det finns 2 viktiga saker att ta ställning till:
  1. Vem eller vilka ska bestämma över våra skattepengar, (alltså vilket sorts demokratisystem ska vi ha?)
  2. HUR ska vi dela på vårt lands utgifter, (alltså vilken typ av skattesystem ska vi ha?)

  För mig är det solklart att vi så snart som möjligt måste ta ifrån partipolitikerna makten att leka med våra liv. Deras egenvinningslystnad är fruktansvärt obehaglig att se som teaterskådespel varje dag numera. Systemet har överlevt sig själv…det är snart 100 år gammalt. Vi måste utveckla det politiska/demokratiska systemet. De enda som arbetar med detta är Direktdemokraterna http://direktdemokraterna.se
  Lika solklart är det att vi självfallet ska dela rättvist på våra gemensamma utgifter. MEN det kan göras på ett mycket enkelt och klokt sätt om vi gör som innovatören Kalle Gustafson föreslår: Alla lägger lika mycket av sin tid till det gemensamma – då blir det olika belopp vi ska in med till stadskassan eftersom vi naturligt nog har olika inkomster – MEN det blir för första gången i världshistorien RÄTTVIST i tid av våra liv. Vi borde åtminstone börja tala om rättvisa…verklig rättvisa! Så lätt det då vore att finansiera vår välfärd!

Comments are closed.