Ska Sverige gå med i krigs- och kärnvapenpositiva organisationen NATO?


DN Debatt har idag ett viktigt inlägg ”Svenska NATO-förespråkare håller tyst om kärnvapen” i försvarsfrågan av de tidigare ledande socialdemokraterna och ambassadörerna Anders Ferm och Maj Britt Theorin. Jag inleder med att citera ur deras inlägg: ”Alliansens kärnvapenpolitik kvarstår oförändrad även sedan man börjat lägga tonvikten på krishantering. De amerikanska strategiska kärnvapnen förblir den yttersta garantin för Natos säkerhet. USA – och därmed Nato – håller sig till och med med en doktrin om ”first-use” av kärnvapen.” Vidare ”Sverige har sedan 1960-talet bedrivit en konsekvent antikärnvapenpolitik. Vår grundsyn är att kärnvapen inte bringar någon säkerhet. Tvärtom, den som förlitar sig på sådana vapen blir mer utsatt för kärnvapenhot än den som inte gör det.”

Jag har i DN kommenterat (max 500 tecken): ”Anders Ferm och Maj Britt Theorin skriver ”Alla förstår vidare att svenskt medlemskap i Nato är omöjligt utan en folkomröstning.” Jag vill utvidga frågan. I en värld med utökad demokrati ordna en världsomfattande folkomröstning om kärnvapen. – Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avecklas i världen?
Viktigare arbeta för fred än att ingå i krigsorganisationen NATO. Bättre med relevant värnpliktsförsvar än medverkan i USA/NATO:s krig.”

De skriver också att i artikel 1 av det viktigaste globala fördraget för kärnvapennedrustning är icke-spridningsavtalet, NPT ”åtar sig kärnvapenstaterna att inte överföra kärnvapen till någon kärnvapenfri stat… Trots det placerade både USA och Sovjet kärnvapen på sina allierades territorium under kalla kriget. En del finns fortfarande kvar. Sverige hävdar att sådan utplacering är oförenlig med NPT. USA hävdar att om man har kvar kontrollen över dessa kärnvapen föreligger inget brott mot NPT. Faktum är dock att vapnen finns i kärnvapenfria stater och kan avfyras därifrån. Därmed utgår ett kärnvapenhot från dessa stater.”

Det är bra att världen reagerar mot kärnvapen tycker jag, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen alltsedan föreningens start för mer än 30 år sedan. Vi kan behöva påminna oss om några fundamenta om dessa vapen som kan utrota världens befolkning och djurliv flera gånger om på några dagar.
Kärnvapen I untitled

NPT-avtalet
NPT-avtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty) eller ickespridningsavtalen är internationella överenskommelser om att inte sprida kärnvapen i världen.Avtalen är underskrivna av de allra flesta länderna och trädde i kraft 1970.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen, och det har inte heller Nord-Korea gjort. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra ” allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll,” vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

Tvärtom har USA, den i särklass mest aggressiva, krigiska, diktaturskapande och diktaturstödjande staten efter andra världskriget rustat upp kraftigt detta millenium, och moderniserat sina kärnvapen sedan Obama kom till makten. Och USA har även hotat att använda sina kärnvapen mot olydiga stater. (Jag tänker nu inte på hoten att sätta in kärnvapen i Korea, Ryssland, Kina och Indokina i början av 1950-talet). Som vanligt finns i dominerande massmedia ingen kritik av detta, man spelar genomgående med i USA:s förföriska och fruktansvärt farliga spel.

Dagens Nyheter skrev 16/9 förra året: ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Liknande information fanns i andra massmedia.
USA:s hycklande kärnvapenpolitik.

Efter kalla krigets slut genomförde bl.a president George Bush en reell kärnvapennedrustning, vilket även skedde i Ryssland. Kärnvapenindustrin stod inför problem, och började lobba för påstådda nya typer av kärnvapen enligt en artikel i Counterpunch hösten 2011, bl.a ”The Robust Nuclear Earth Penetrator” och ”The Reliable Replacement Warhead”.

Förre presidenten Georgw W Bush var positiv till detta, men kunde ej få stöd för kärnvapenupprustning, men det har nu Obama alltså lyckats med trots sitt tal i Prag 2009 som tolkades som ”anti-kärnvapenretorik”.

Visserligen ingick ett nytt START-avtal med Ryssland in april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett flygplan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen.

Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om. Europa är världens kärnvapentätaste världsdel. Två kärnvapenstater finns inom EU, som fick fjolårets Nobelpris. Storbritannien har c:a 185 kärnvapen och Frankrike c:a 300 kärnvapen, medan USA har ca 110 kärnvapen utplacerade innanför EU:s gränser

Enligt Obama’s SSM-plan för kärnvapen ska många miljarder dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen. I SSM-planen ingår också konstruktion av fabriker och nya typer av kärnvapen.
USA:s militärutgifter uppgick år 2010 till 791 miljarder dollar enligt svenska fredsforkningsinstitutet SIPRI, 49 %, av de totala i världen på 1 620 miljarder. USA har mer än 900 militärbaser i mer än 100 länder.

Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?

Carl Bildt riktar ingen kritik mot de stora kärnvapenmakterna och USA:s kärnvapenupprustning. Säger något. Urban Ahlin skrev nyligen på Svenska Dagbladets Brännpunkt ”Nu borde också Sverige agera för att få till stånd en konvention som förbjuder kärnvapen” – och jag kan för kanske första gången instämma i ett utrikespolitiskt uttalande av Urban Ahlin, som annars representerar socialdemokratins övergivande av Olof Palmes politik.

Vad är NATO idag?
NATO sattes upp som en försvarsorganisation 1949, närmast mot det påstådda överdrivna hotet från Sovjetunionen som lidit och försvagats mycket mer än de senare NATO-länderna under andra världskriget. Då östblocket rämnade och Sovjet och Kina övergav sin socialism borde rollen för NATO vara över. Men i stället har både verksamhetsområdet och antalet medlemmar ökat, och NATO framträder tydligt som en krigsorganisation ledd av USA:s styrande elit, USA-imperialismens ledare.

Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28, varav 21 EU-stater. Verksamhetsområdet har utvidgats kraftigt. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin ”NATO 2020” enligt vilken NATO ska kunna ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“. NATO ska slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av“ samt engagera sig i miljöfrågor.

Och krigsorganisationen NATO:s militära program vilar till syvende och sist på kärnvapeninnehavet.
Sverige måste motsätta oss medlemsskap i denna krigsorganisation i USA:s tjänst, som ej respekterar nationell självständighet. Bättre med värnpliktsförsvar utan JAS än legotjänst åt imperialismen.

Mot NATO – för en fredlig värld!

Folkomröstning!
Anders Ferm och Maj Britt Theorin föreslår ”Alla förstår vidare att svenskt medlemskap i Nato är omöjligt utan en folkomröstning.”
Jag vill utvidga och vinkla frågan.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i kärnvapenfrågan – Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avecklas i världen?


i Andra om: , ,, , , , , , , ,

DN 24/2 Wiseman’s Wisdom Chefsingenjören Vindskupan DN 12/2 DN 13/2SvD 13/2 AB 13/2Expressen Röda Malmö Svensson-bloggen FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gily

  3 comments for “Ska Sverige gå med i krigs- och kärnvapenpositiva organisationen NATO?

 1. Jan Wiklund
  24 februari, 2013 at 14:33

  Den i särsklass bästa argumentationen mot Sveriges försvarspolitik
  står Vindskupan för: http://sandberg.be/vindskupan_hem/2012/01/hur-svensk-sakerhetspolitik-drog-in-oss-i-ett-gerillabempningskrig-i-afganistan-pa-den-forlorande-sidan/ :
  ”I religiösa kretsar finns ett uttryck som ofta återkommer. Den kyrka
  som ingår äktenskap med tidsandan riskerar att bli en änka i nästa
  generation.
  Riskerar Sverige på samma sätt att bli en säkerhetspolitisk änka i
  nästa generation?”

 2. Thomas Åkerblad
  24 februari, 2013 at 16:59

  Som mina estniska vänner uttryckte det under den s k statykrisen i Tallinn: ”Vi tackar gud att vi är med i Nato så vi slapp besök av ryska fallskärmsjägare.”

 3. 24 februari, 2013 at 17:59

  Faktum är att Ryssland inte ingrep i något av de s.k ”öststaterna”.
  Faktur är vidare att NATO kraftigt överskred FN-mandatet med 9658 bombningar i Libyen som har dödat tiotusentals människor (olika uppskattningar i storleksordningen 40 000- 70 000 finns), dvs ungefär lika många som påstås ha dött till följd av kriget i Syrien. 40 % flygspaningen för bombkriget utfördes av svenska JAS Gripen enligt Aftonbladet.
  Hur har massmedia skildrat dödandet i Libyen jämfört med det i Syrien?

  I slutet av 1990-talet genomförde NATO omfattande bombning i f.d Jugoslavien, I Serbien.

Comments are closed.