Ska nazister få demonstrera 1 maj?


Första maj är en dag som traditionellt sett firas av arbetarrörelsen. Men andra vill gärna utnyttja dagen. Polisen i Jönköping har gett tillstånd till Svenskarnas Parti, SvP, att demonstrera i staden 1 maj. SvP hette tidigare Nationalsocialistisk Front, men har samma rasistiska politik. Inom Vänstern och runtom i landet pågår en debatt om detta. Många Jönköpingsbor, inklusive företrädare för kommunfullmäktige i staden, kyrkan och många andra, kritiserar att polisen gett SvP tillstånd att demonstrera. Demonstrationen ägde också rum kantad av burop, skrik och sittprotester från en större mängd aktivister. Där fanns många motdemonstranter. (Bilden är från Jönköpingsposten).
Demonstration i Jönköping _jlb0047-3

Jönköpingsposten rapporterade under eftermiddagen att ”sammanlagt 19 personer har blivit gripna. 13 av dem för ohörsamhet mot ordningsmakt. 32 personer har omhändertagits på grund av ordningsstörningar och cirka 90 personer har avlägsnats i bussar. De preliminära uppgifterna kommer från Jönköpingspolisens hemsida.”

I rapporterna från 1 maj i Frankrike uppmärksammas att Front National hade en demonstration med många tusen deltagare. Där deltog partiledaren Marine Le Pen, hennes far och företrädare, FN-borgmästarna, och man fick lämpligt nog se dem stå i givakt framför en staty av nationalhjälten Jeanne D’Arc. Vi åkte till 1 maj-firande i grann- och keramikstaden Salernes, där borgmästaren mest pratade om lokala frågor, om jag förstod rätt.

Förespråkare för att demonstrationen ska förbjudas har bl.a. anfört:
Kärnan i SvP:s budskap en hets mot folkgrupp, vilket är ett lagbrott i vårt land. JO-anmälningar mot polisens beslut i Jönköping att ge SvP tillstånd att demonstrera är därför inte korrekt och i enlighet med våra lagar.

SvP vill införa apartheid i Sverige. På sin hemsida skriver SvP att enbart personer som har ”det västerländska genetiska och kulturella arvet” kan vara svenska medborgare, eller ha förtroendeposter i landet.

Det finns fler dokument som kan ligga till grund för att polisen inte tillåter nazistgrupper sprida sin lära. Sverige undertecknade på 60-talet t ex också en FN-resolution mot rasism är helt klar i sin innebörd:

”Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp…

I detta syfte skall konventionsstaterna … olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda som främjar och uppmuntrar till rasdiskriminering…”

I SvP:s egna radiosändningar ”Radio Framåt” menar man att apartheid, och åtskillnaden fram till 60-talet mellan svarta och vita i USA var positivt. Man har också uttryckt besvikelse över avskaffandet av slaveriet.
Jan Myrdal tvars_omsl_2

För närmare 10 år sedan, 22/8 2004, publicerade Aftonbladet en artikel ”Förbjuder vi lögner förlorar sanningen” om yttrandefrihet av Jan Myrdal, som jag tycker fortfarande är hållbar. En undertitel handlar om goda avsikter med livsfarliga konsekvenser. Han pläderar där starkt för yttrandefrihet. Jag citerar nedan avsnitt ur artikeln:

”Under mer än ett sekel sökte det som efter franskt föredöme kallade sig vänster försvara och förverkliga de fri- och rättigheter som skrivits ned i 1789 års franska medborgarrättsförklaring; det Första tillägget till Förenta staternas författning; den svenska Förordningen angående skriv- och tryckfriheten av den 2 december 1766 och § 16 i den regeringsform som fastställdes av Kungl. Maj:t och rikets ständer i Stockholm den 6 juni 1809”.

Friheterna behövs om folket skall segra.

Inför, under och efter första världskriget kunde i Europa först nationella ligor och därefter fascistiska rörelser skapa ett starkt folkligt stöd för att avskaffa, eller åtminstone inskränka, de medborgerliga fri- och rättigheter vilka varken gett arbete eller omsorg. Goebbles fick stöd för sin spektakulära bokbränning även utanför kårstudenternas krets! Det tyska folket, även arbetarklassen (med undantag för försvinnande små grupper), slöt faktiskt upp kring Hitlers frihetsfientliga politik. Hans politik gav arbete och social trygghet. Då betydde de av alla kända koncentrationslägren (med tortyr och allt) mindre.

Under efterkrigstiden kunde folken i Europa – i olika hög grad – driva igenom ekonomiska reformer och utvidga frihetsmöjligheterna. Men nu har vinden vänt. Världspolitiken är åter som före första världskriget. Åter kämpar rovgiriga imperialistblock med och mot varandra om makt och råvaror (olja!) och i alla våra stater nedmonteras, inskränks eller avskaffas bit för bit den välfärd, den rättstrygghet och de medborgerliga fri- och rättigheter vilka ännu för en generation sedan tycktes (relativt) säkrade.
Karl Marx

Man bör komma ihåg vad Marx och Engels framhöll utan yttrandefrihet, pressfrihet och församlingsfrihet kan arbetarklassen aldrig segra. ”Sanningen av det Marx och Engels påpekade visas genom Sovjetunionens sammanbrott. Partiledarnas omvandling till en rovgirig ny kapitalistklass vilken stal folkets egendom och störtade massorna i elände hade inte blivit möjlig för dem om de inte först satt folkets pressfrihet, yttrandefrihet och församlingsfrihet ur spel.”

Inte bara de intellektuella i PEN-klubbar har kunnat mobiliseras till kamp för att förbjuda lögnen utan det är just de partier, grupper och individer som kallar sig socialister, väns-ter och till och med revolutionärer vilka gått i spetsen när det gällt att undergräva den borgerliga revolutionens frihetliga landvinningar och införa de lagar som krävs för att säkra den härskande klassens makt.

Lagarna har utvidgats till dess det i Frankrike och Tyskland – med spridningseffekter ut i hela EU – blivit straffbart att ifrågasätta nu statligt officiella sanningar om andra världskriget. Men den som var med om den tiden vet att att det gått lögn i historieskrivningen. Mycket av det jag – ännu – kunnat publicera i Sverige hade varit straffbart i Tyskland och Frankrike.

Innebär detta att jag anser att också historierevisionisten Faurisson bör få publicera sig? Visst! Det är bara sedan att läsa, kontrollera; motbevisa om så är. Göra som Milton tillrådde.”

Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi vid Stockholms Universitet skrev 30/4 på SVT Debatt att det är ”modigt och riktigt” av polisen att ge tillstånd till Svenskarnas Parti.

Knut Lindelöf kommer till samma ståndpunkt som jag i dagens blogginlägg. Han påminner också om att det inte minst efter Kärrtorpshändelserna finns goda skäl att tillämpa andra kapitlets 25 § i Ordningslagen

”Polismyndigheten får förbjuda att det hålls en allmän sammankomst, om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken.”

Han menar att man borde beviljat tillstånd så att krock i tid och rum med traditionella 1-majdemonstrationer undvikits och skriver ”Hur polismyndigheten i Jönköpings län har kunnat bevilja nynazister demonstrationstillstånd på 1 maj mitt på dagen och mitt i staden kan bara förklaras på två sätt. Antingen är de okunniga om både historien och juridiken, eller så är det som i Uppsala 26 april 1943, då en nazistdemonstration vid Uppsala högar skyddades av statspolisen som angrep motdemonstranterna i en sabelchock alltså att polisen har ett finger med i spelet för att hjälpa fascisterna på traven. Låt oss tro att det är okunnigheten som gäller i det här fallet.”

Sammanfattningsvis gäller det att slå vakt om yttrande- och åsiktsfrihet. Både Knut Lindelöf och jag är aktiva i föreningen Folket i Bild Kulturfront, som har ”försvar för yttrande och tryckfriheten” som en av sina tre centrala paroller. De andra är ”antiimperialism” och ”för en folkets kultur”.Kampen mot främlingsfientlighet och fascism får föras med andra, politiska medel. Den stora demonstrationen i Kärrtorp i december visar att detta är möjligt. Viktigt i det politiska arbetet är att informera om hur dolt eller tidvis öppet stöd till rasismen har varit en del av kapitalismens försök att splittra arbetarrörelsen i klasskampen för att öka sina profiter.

Yttrandefriheten och demokratin håller på att inskränkas i Sverige.
Vi har i blogginlägg, bl.a. i mars, diskuterat den inskränkning av yttrandefriheten som pågår i Sverige, denna gång utgående från ett inlägg på DN Debatt med titeln ”Offentlighetsprincipen är på väg att vittra sönder” av journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, före detta sekreterare i Yttrandefrihetskommittén och chefredaktör för Riksdag och Departement. Nils Funcke – skrivit krönikan i kommande numemr av FIB-Kulturfront:

Alltmer sekretess. ”EU-medlemskapet har inneburit mängder av ändringar av öppenhetsreglerna, och flera av dem medför tystnadsplikt för tjänstemän. Offentlighetsprincipen skulle skyddas i EU men har i ökande takt tagit stryk…. Vad hände med Sveriges sturska hållning?” skriver Nils Funcke.

• EU-inträdet 1995 har medfört att sekretessen skärpts vid 65 tillfällen, att meddelarfriheten avskaffats i 12 fall, att en vetorätt för EU:s institutioner införts för utlämnande av vissa handlingar och att utrikessekretessen getts en utökad och vid tillämpning.
• Regeringen har också avskaffat meddelarfriheten i 7 fall, föreslagit lägre skydd för vissa meddelare och vill begränsa möjligheterna att granska militära insatser.

Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

* När det svenska EU-ordförandeskapet 2001 utvärderades konstaterade regeringen att Sverige sedan inträdet i EU ”konsekvent och framgångsrikt värnat om den svenska offentlighetsprincipen”. Regeringen ansåg sig ha klarat målsättningen att den svenska offentlighetsprincipen inte får urholkas. Det var då det.

* Meddelarfriheten som lagstiftaren hittills beskrivits som en säkerhetsventil mot misshushållning och korruption upphävs. Anonymitetsskyddet för uppgiftslämnare upphör och myndigheterna ges rätt att leta upp och straffa den som läcker.

* En ren plattläggningsparagraf ger EU-kommissionen vetorätt och uppgifter får bara lämnas ut om kommissionen samtycker. Det innebär ett avsteg från den svenska huvudregeln att det är den myndighet som förvarar en handling och inte avsändaren som ska pröva ett utlämnande.

* En annan försämring är det sänkta skyddet för den som lämnar uppgifter till utländska korrespondenter i Sverige och tankarna att i princip omöjliggöra en granskande rapportering från internationella militära insatser där Sverige deltar.

Vid EU inträdet 1995 avgav Sverige en deklaration: Offentlighetsprincipen, särskilt rätten att ta del av allmänna handlingar, och grundlagsskyddet för meddelarfriheten, är och förblir grundläggande principer som utgör en del av Sveriges konstitutionella, politiska och kulturella arv.

På DN Debatt 25/3 hävdade två advokater under rubriken ”Fotografers arbete kan kriminaliseras av ny lag” att ”Moderaterna driver en mediepolitik som minskar yttrandefriheten”. Deras artikel innehåller mycket allvarlig kritik mot justitiedepartementet. De skrev:

* ”Det moderatledda justitiedepartementet under Beatrice Ask arbetar stegvis med att krympa vad medborgarna får veta genom massmedierna. En utredning tillsatt av justitieministern presenterade nyss ett förslag som hotar att kriminalisera utrikeskorrespondenters rapportering från krigs-­ och oroshärdar, SOU 2012:95. Samtidigt tar nu riksdagen ställning till ett lagförslag som utarbetats inom justitiedepartementet och som oberättigat kommit att kallas kränkande fotografering.”
Beatrice Ask untitled

* ”När justitieministern ifrågasätter om yttrandefriheten är avvägd på ett rimligt sätt mot andra intressen är det knappast mindre än ett uttryck för att friheten att yttra sig i press radio och tv ska minskas.”
* ”Det förslag som nu presenterats för riksdagen begränsar grundläggande rättigheter till informationsfrihet och yttrandefrihet. Tio ledamöter i riksdagen bör kunna ta ett initiativ för att bordlägga frågan. Ett sådant beslut ger tid till den eftertanke som krävs för att riksdagen ska avvisa propositionen.”

8assange1

Nils Funcke skrev avslutningsvis ”Utredningens förslag utgör en fara för en granskande krigs- och utlandsrapportering. En sådan journalistik förutsätter ibland att även uppgifter som skulle kunna utgöra ”allvarligt men” för insatsen eller kommande samarbete dras fram i ljuset.”

Jag har tidigare beskrivit minskningen av yttrandefrihet och demokrati i USA, främst baserat på kritik från jurister i USA. Är vi på väg åt samma håll i Sverige>?

Medborgare, demokrater, vänner & organisationer som vill främja sanning och tryck- och yttrandefrihet – upp till kampen mot detta förslag till inskränkning av våra demokratiska rättigheter!


i Andra om: , , ,, , , , , , , ,

Jönköpingsposten Jan Myrdal i Aftonbladet 2004 Torbjörn Tännsjö SvT 30/4 Knut Lindelöf 1/5 Debatt i FIB-Kulturfront Svensson-bloggen DN Debatt 10/3FIB-K-artikelDN Debatt 25/3 Expressen N Funcke JuridikbloggenHenrisk Alexanderssons blogg Manning Nobelpriskandidat Mannings modiga uttalanden vid rättegångenSvT 24 SvD 5 mars DN 28/2 Henrik Alexandersons blogg Dagens Arena 14/3 Guardian SvD 20/10 DN 20/10 Hayden i Afghanistan.nu nr 2 2011 ”Tankbilen” Chossudovsky i Globalresearch 15/10 Counterpunch 15/10 DN Wolodarski ledare 12/10 DN 14/10 DN 12/10DN:s ledare 12/10 Folkrörelsen nej till EUMotvallsbloggen 12/10
SvD 12/10 Aftonbladet 12/10Expressen.seSvT 12/10 Nobelpriset till NATO 2013 – Counterpunch 12/10

  7 comments for “Ska nazister få demonstrera 1 maj?

 1. Göran Johansson
  2 maj, 2014 at 11:53

  1:a majfirare hedrar terrorister och polismördare

  ”1:a maj är en kommunistisk och socialistisk helgdag, som inrättades för att hedra terroristerna och mördarna, som mördade sju poliser i Haymarket-massakern i Chicago den 4:e maj 1886. Den kommunistiska och socialistiska andra internationalen fastställde att 1:a maj skulle vara den dag man firar dessa polismord.”

  ”Haymarket-massakern började som en fredlig demonstration för strejkande arbetare, men en bomb kastades mot poliserna som bevakade demonstrationen, dödande sju poliser. Polisen använde förstås sin nödvärnsrätt och besvarade angreppet och fyra demonstranter dödades. ”

  http://cornucopia.cornubot.se/2014/05/1a-majfirare-hedrar-terrorister-och.html

  • 2 maj, 2014 at 12:55

   Morgondagens gästblogginlägg diskuterar detta vidare.

 2. Martin Kullberg
  2 maj, 2014 at 13:50

  Problemet mad nazistdemonstrationer beror enbart på polisens märkliga agerande i fråga om nazidemonstrationer. Har man en nazidemonstration då agerar polisen på eget bevåg entrevärd åt nazisterna, de ser till att endast för nazisterna önskvärda personer kommer med på demonstrationen. Detta åstadkommer de genom att kränka folkflertalets yttrande- och rörelsefrihet i det offentliga rummet när nazister demonstrerar. Hade polisen inte rutinmässigt kränkt de flesta individers rättigheter att gå på en demonstration i det offentliga rummet, så hade nazidemonstrationer aldrig varit ett problem i Sverige eller världen.

  Har man en demonstration på allmän plats, då är alla välkomna, inte endast de man önskar sig skall komma. Vill man ha en sammankomst för slutet sällskap, så finns det många lokaler att hyra och även markplättar man kan arrendera för ändamålet. I det allmänna rummet är alla välkomna.

  Polisen måste genast upphöra med sitt häpnadsväckande beteende av att kväsa majoriteten vid nazidemonstrationer och beteendet att agera entrevärd åt nazisterna. Demokrati är det som skulle krossa nazisterna, men polisen ser till att demokratin inte får råda i gatubilden när nazister demonstrerar.

  • 4 maj, 2014 at 14:33

   Ja, varför ska polismyndigheten fatta beslut i viktiga politiska frågor? Och de går tvärs emot lagstiftningen unde senare år enligt förre polisintendenten, jur kand Erik Rönnegård (http://www.dagensjuridik.se/2014/01/tveklos-avsikt-med-lagskarpning)

   • Martin Kullberg
    4 maj, 2014 at 17:55

    Det är ganska självklart att man om man är nazist utgör ett dödligt hot emot en stor del av världens befolkning. Går man vidare med att organisera sig kring nazismen så är det i allra högsta grad att agera på detta hotet.

    Men jag tror inte att vi kan luta oss på lagen för att få bukt med det. De söker via SD att få kontroll över statsapparaten på demokratiskt väg. Även om vi får en demokratisk rasistisk regering eller en regering med klara rasistiska inslag, då är det fullständigt meningslöst att försöka förlita sig på att staten kommer ingripa. Vi behöver alltid möta nazisterna, rasisterna och fascisterna på gatan och var helst de visar sig, i folkligt och enat motstånd. Viktigast för att det skall hålla rasideologier på mattan är polisen inte står i vägen för det antifascistiska arbetet. De skall inte agera dörrvakter åt nazister, de skall släppa in alla som vill komma på nazistiska demonstrationer, de skall inte rensa torget från kritiker och sedan föra in de utvalda bakom en mur av kravallutrustade poliser, det är ett helt befängt beteende. När nazisterna hade kommit till Jönköping hade det stått 2000 personer på torget för att se den handfull nazister som skulle demonstrera, vi kan väl räkna ut att det inte hade blivit mycket till demonstration då. Vi kan vara säkra på att de inte hade vågat ställa sig och manifestera ett dödligt hot emot en stor del av världens befolkning. I Jönköping kränkte man tusentals människor för att låta en tillställning för slutet sällskap gå runt på stan. Vissa invänder då med att nazisterna hade åkt på stryk om de kommit till ett torg med 2000 antifascister och det är inte orimligt att enskilda nazister fått en käftsmäll, men mer sannolikt är att nazisterna inte dykt upp alls. Dessutom, även om nazisterna dykt upp till torget som besatts av 2000 antifascister, och några hade åkt på stryk, så är det ett brott mellan enskilda individer, med den massiva polisinsatsen hade det varit lätt att gripa dessa enskilda individer, om polisen fokuserar på det istället för att fokusera på massan av antirasister. Men polisen och staten väljer att klumpa ihop antifascister baserat på några delar av den antifascistiska rörelsens metoder, någon liknande ihopbuntning av individer och rörelser gör inte polisen för nazistiska rörelser.

    Allt som behövs för att nazister skall leva en tynande tillvaro bland några eländiga haverister är att polisen tillåter demokratin att råda i gatubilden. Hänvisa alla tillställningar för slutet sällskap till lokaler eller privat mark.

    • 4 maj, 2014 at 18:33

     Jag håller med dig. Grunden är folklig mobilisering och kamp – som i sin tur kanske kan påverka polisens kommande beslut.

 3. Johan Eriksson
  2 maj, 2014 at 18:12

  Denna diskussion visar hur lätt vänstern faller in i det borgerliga samhällets normer. Vi tar så lätt vår utgångspunkt från den borgerliga statens så kallade ”rättssamhälle” där både lagar och polismakt ytterst är ett uttryck för förtrycket av arbetarklassen. Vad dessa lagar, som i sig är ett uttryck för fascism, tillåter eller inte tillåter är inte intressant. Den borgerliga demokratins lagar kan och får aldrig vara ett uttryck för den revolutionära kampen. Då faller vi djupt ner i den revisionistiska fälla där tyvärr stora delar av vänstern, inte minst det helt förlorade småborgerliga vänsterpartiet, sitter hjälplöst fast.

  Fascismen kan och skall endast mötas med revolutionär kamp, en kamp som måste ta sin grund i socialismen och dess mål om det klasslösa samhället. Borgarstatens verktyg har ingen plats i denna kamp.

Comments are closed.