Regeringen skänker bort samernas och våra gemensamma resurser till utländska kapitalisterMassmedia kunde på kvällen 21/8 rapportera att polis drabbat samman med demonstranter för att fysiskt bereda rum för det brittiska bolaget Beowulfs mineralexploatering i Kallak utanför Jokkmokk. Detta förutsades i artikeln ”Sverige skänker bort tillgångar i Sameland” på DN Debatt samma morgon: ”Kolonisering. Den svenska staten fortsätter att stödja utländska bolags exploatering av renbetesland. Senaste exemplet är det brittiska bolaget Beowulfs gruvprojekt i Kallak utanför Jokkmokk. För oss handlar det om renskötselns och den samiska kulturens fortlevnad”, skriver företrädare för de svenska samerna. De skriver också att ”Demonstrationerna där är en naturlig reaktion på att Sverige ger bort landets naturtillgångar, samtidigt som stora miljö- och kulturvärden förstörs.”De påtalar ”Sverige har gradvis koloniserat de samiska områdena. Det har dock varit en i jämförelse fredlig process, även om oförätter begåtts och begås. Trots intrång har de samiska och svenska samhällena i stort kunnat samexistera. Vi har ofta dragit nytta av varandra, i form av handel och annat utbyte.”

Ska utländskt kapital sättas före intressena för samerna, andra svenskar och internationell rätt?
”I en nyligen publicerad rapport slår FN:s specialrapportör för urfolksrättigheter fast att ingrepp i urfolks egendomsrätt till land som enbart tjänar privata vinstintressen sällan utgör ett legitimt samhälleligt intresse, och att sådana ingrepp i princip aldrig är proportionerliga. Med andra ord synes Sveriges stöd till Beowulf strida mot internationell rätt.Beowulf är ett privatägt brittiskt bolag. Sverige får ingen del av bolagets vinster. Detsamma gäller i stort sett all annan pågående mineralprospektering i de samiska områdena där australiska, kanadensiska och brittiska bolag dominerar.Bristen på proportionalitet understryks av de förödande konsekvenser en gruva i Kallak får på Jåhkågasska och Sirges samebyar.”

”Ska i en rättsstat gruvintressen få ödelägga en urfolkskultur trots att det strider mot grundläggande mänskliga rättigheter? Och ska i en demokrati detta få ske i tystnad? Konflikten är inte mellan de samiska och svenska samhällena, utan mellan en urfolkskultur som berikar Sverige och en gruvnäring som för rikedomar ur landet. ”

Dagens Nyheter rapporterar idag att regeringen kommer att säga ja till ett gruvprojekt i Rönnbäcken utanför Tärnaby ”Området där företaget vill gå vidare med en exploatering ligger i ett mycket känsligt område, och det finns ett starkt lokalt motstånd, men tunga politiker har uttalat sig för gruvbrytningen. Två riksintressen står emot varandra, gruvnäringen och renskötseln. Även om regeringen i dag säger ja till prospekteringen innebär inte det att gruvan faktiskt blir verklighet. Projektets ägare IGE Resources är i akut ekonomisk kris och nyligen stod det klart att företaget förlorat 50 miljoner i en misslyckad affär i Ghana.” Dvs. det finns möjlighet att gruvbrytning inleds, företaget går i konkurs och kvar blir förstörd natur. Idag rapporteras också att det lilla ”skandalbolaget” Northland Resources riskerar åtal för att man inte följt miljbestämmelser i sin gruvbrytning.

Det är inte första gången denna fråga uppmärksammas I november skedde en ”Manifestation mot gruvsnyltare och minerallagar” på initiativ av Nätverket Budkavlen som kallat till möte i Stockholm med fullt program och med manifestation på Medborgarplatsen 17 november förra året. Nätverket Budkaveln och många andra mindre nätverk över hela Sverige delar kritiken, rädslan och ilskan för den landsomfattande, statsunderstödda och ohämmade gruvexpansionen som planeras i känsliga, orörda och skyddade naturområden.

Vid manifestationen delade också medlemmar i Indiensolidaritet ut ett flygblad om de hårda metoder som Indiens regering sätter in mot befolkningen för att bryskt odemkratiskt få kontroll över naturtillgångar till storbolagen. Problematiken är likartad.

Det handlar om kapitalismen, ett djupt odemokratiskt och orättvist ekonomiskt system som härskar på vår jord.
Vinstintressena för ett fåtal som utan demokratisk insyn fattar ekonomiska beslut, där ledstjärnan är största möjliga vinst för bolaget, och där produktion för kort- och långsiktiga mänskliga behov samt omsorg om människor, miljö och klimatet får stryka på foten. Låt oss arbeta för ett socialistiskt samhälle med en demokratisk väsentligen planerad ekonomi som arbetar för att främst tillfredsställa mänsklighetens behov, med en ekonomi som tar hänsyn till klimat och natur, som kan ge arbete åt alla.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,

DN 23/8 FIB-Kulturfront 24/8 DN Debatt 23/8 DN 22/8 FIB-Kulturfront Youtube Local People DNSveriges Radio 5/9 LKAB Aftonbladet Expressen


2 svar till “Regeringen skänker bort samernas och våra gemensamma resurser till utländska kapitalister”

  1. På hemsidan för Folket-i-BIld-Kulturfront rapporteras ”Poliser har i flera fall hänvisat till att området varit avlyst av länsstyrelsen, och att närvaro där inneburit olaga intrång. Men något beslut om avlysning har inte fattats av länsstyrelsen, säger dess jurist Hans Landberg till SVT:s Nordnytt. Ulf Sköld, avdelningschef vid polisen i Norrbotten, säger till Nordnytt att han beklagar om det uppstått missförstånd mellan polisledningen och poliserna som var på plats i Kallak. – Vi är på det klara med att området inte är avlyst, säger han. Aktivisterna kommer nu att polisanmäla polisen. Lördagen den 24/8 kl 12 inbjuder samebyarna i Jokkmokk alla att komma till Gállok för att manifestera mot det som händer i området.”
    (http://fib.se/inrikes/item/3139-kallak-befolkas-lagret-tar-fart )