Lösningen på klimat- och andra problem? Del 2Detta inlägg presenterar ett förslag till lösning av problemet med den annalkande klimatkatastrofen, samt många andra av mänsklighetens stora problem. Förslaget kan te sig lika orealistiskt eller utopiskt, som tankarna på att avskaffa ståndssamhället, livegenskapen, att införa allmän rösträtt och att till och med ge kvinnor rösträtt. Inom klimatområdet väntas en för mänskligheten förödande temperaturökning på uppskattningsvis 4,8 grader om vi fortsätter att inte göra mer än nu, enligt IPPC:s senaste stora rapport. Bra att veta att fossila bränslen svarar för drygt 85 % av jordens energiförbrukning: Olja 33 %, Kol 30 % och naturgas 24 %. USA:s krigsmakt är den största oljeförbrukaren i världen.

Den inflytelserika Stern-rapporten 2006 hävdar att det finns betydande risk för en temperaturhöjning med 5 grader C inom några decennier, vilket får ökat stöd av senare raporter. En temperaturökning med 4 grader kommer att hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning, utrota hälften av dagens växt- och djurarter och sätta tättbefolkade kustområden under vattnet, samt innebära stor minskning av BNP.

Enligt utkastet till nästa delrapport från IPCC (se föregående blogginlägg) kan vi vänta oss följande:

Ökad matbrist, hungersnöd och ökad fattigdom;
* Värre översvämningskatastrofer, när havsnivåerna stiger;
* Vattenbrist;
* Utslagen infrastruktur; Extremväder kan slå ut livsnödvändiga samhällsfunktioner.
* Värre värmeböljor;
* Utslagna ekosystem;
* Ökning av våld och krig.

Vi sammanfattade förra blogginlägget i klimatfråganMed utgångspunkt från officiella uppgifter, IPCC, IAEA och citerade källor, och bedömningar av mer insatta personer som Pål Steigan och skribenter i Monthly Review, som Fred Magdoff och JB Foster, dristar jag mig att påstå dels att tiden är knapp och dels att mänskligheten inte kommer att lyckas att komma tillrätta med klimatfrågan och olika miljöproblem inom ramen för dagens ekonomiska system. Vad bör göras? Ett trovärdigt förslag finns i kommande blogginlägg.” Kommer här.

Kapitalismen är största hindret?
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och nu Warshawa inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder.

Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom de ledande politikerna är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Tror de att mänskligheten inte kan åstadkomma något annat, något som är mycket bättre? Det tror jag.

Doktor om kapitalism

Kapitalismen är ett mycket odemokratiskt system, där allt större del av jordens resurser och naturtillgångar kontrolleras av allt färre på grund av fortgående koncentration, enligt officiell statistik. Den baseras främst på privata företag, som vart och ett sträver efter allt större vinster hela tiden. Besluten fattas i slutna grupper utan demokratisk insyn. Det handlar om konkurrens i stället för samarbete. Det handlar om att med reklam etc försköna sina produkter och försöka skapa alltför ofta tämligen artificiella behov av dessa. Kapitalismen innebär att girighet premieras, medan solidaritet mellan människor minskat, vilket bidrar till ökad ohälsa (Se boken Jämlikhetsanden, bl.a recenserad av mig i Läkartidningen).

I kapitalismen är det en fördel att avstå från kostnader för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. Och politikerna främsta uppgift är att förvalta samhället åt den dominerande klassen (kapitalisterna), åtminstone enligt Marx, min och många andras uppfattning. Man kan tycka att hanteringen av klimatfrågan ger starkt stöd för den bedömningen.
Man måste idag koppla krisen då det gäller miljö och klimat med kapitalismen och krisen i kapitalismen. Det gör inte ledningarna för Miljöpartiet och Centerpartiets. Mitt intryck är att det är oklart om V gör det tillräckligt.

Liksom miljö- och klimatpolitiken sker kapitalismen genom att man lånar (av begränsade naturtillgångar) och minskar möjligheten till en dräglig framtid för mänskligheten, på kort och än mer på lång sikt.

strong>Fakta visar också att:
-den mogna kapitalismen genererat allt fler djupa ekonomiska kriser, som oftast drabbat utvecklingsländerna.
-detta har samband med en relativ stagnation i ekonomin, med avregleringar och kraftigt ökad finanssektor;
-kriserna har medfört att enormt stora belopp från medborgare, som ej orsakat krisen, jämte inflationsdrivande nytryckning av sedlar, används för att söka rädda ett sjukt system (Grekland, Italien, USA etc.);
– 1/3 av jordens befolkning lever i fattigdom (Multidimensional Poverty Index);

Utvecklingen utmärks sedan länge dessutom av andra stora nackdelar för de flesta. Låt oss se på världens enda supermakt (USA). Dit hör ökande ekonomiska skillnader, ökad arbetslöshet. Mellan 1979 och 2004 ökade den genomsnittliga disponibla inkomsten hos den fattigaste femtedelen av USA:s befolkning med 9 procent medan den ökade med 69 % (7,5 gånger mer) hos den rikaste femtedelen;
Skuldsättningen hos enskilda i USA och hos många ledande länder har ökat under senare år. (1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den år 2007 uppgick till 346 %. Hushållens skulder ökade under samma tid från 0,5 biljoner US Dollar till 13, 8 biljoner, vilket motsvarar 100 % av BNP år 2007.);
USA har med stöd av f.a. G7/G8 kunnat använda IMF och Världsbanken för att motverka och störa ekonomisk utveckling i fattiga länder, och ibland sko sig på andras, svagares bekostnad;
-ekonomiska spekulationer har bidragit till höga matpriser och svält;
Kapitalism is not working images

Det behövs en stark, medveten massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet. Motståndarna till en bra miljöpolitik gör det på sitt sätt. Exxon Mobil har satsat minst 24 miljoner dollar (150 miljoner svenska kronor) i institut som aktiv motarbetar saklig information och klimathänsyn. Ökända är ”Koch Industries”, två kända bröder och mångmiljardärer och finansiär till tea party-rörelsen, som skänkte dubbelt så mycket till sådan desinformationsverksamet och lobbying i klimatfrågan. (Vi kunde tidigare i programmet om ”Poverty”, fattigdom, på TV se hur bröderna Koch mycket aktivt bidragit till att finansiera mycket högerorienterade republikaner, bland annat vid guvernörsvalet i Wisconsin. En fackföreningsfientlig republikan vann).

Vi måste betydligt mer konkret än idag utarbeta och lägga fram program för en värld med ökad demokrati, med solidaritet och folkets ägande av väsentliga produktionsmedel och kontroll över jordens resurser! ”We are the 99 %” som Occupy Wall Street korrekt informerade. Men en sådan demokratisk, revolutionär rörelse måste vara beredd på motstånd, hårt motstånd.

Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken rapport. En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt.

Förslag på några punkter för socialismen.
Troligen måste en omdaning till en mycket mer rättvis och demokratisk socialistisk ordning ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Produktion efter behov för de många, ej för ökad vinst för de få rika eller mycket rika;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras planmässigt, genom att folket via staten får kontroll över resurserna, och genom reellt samarbete mellan länder. Med regeringar som representerar arbetarklassen och folket behöver hänsyn inte tas till profitmotiv hos ett litet fåtal;-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam (men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt” utan att utnyttja kvinnor(nas kroppar)).

Folket mer kritiska till kapitalismen än många tror!
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system behövdes. 2/3 menade att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. 54 % ansåg att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina) sa att det var negativt.
*En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009)
* I en tredje representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en fjärde opinionsundersökning, i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket av Karl Marx i boken Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987).

Vad kommer då att ske? Den härskande lilla klassen släpper inte från sig makten frivilligt (kommande blogginlägg). Troligen kommer mänskligheten långt på vägen mot miljö och klimatkatastrof innan slagkraftiga breda antikapitalistiska, prosocialistiska och prodemokratiska rörelser växer sig starka. Varför är vänstern så svag?


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , ,
, , kapitalism, , ,

DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


12 svar till “Lösningen på klimat- och andra problem? Del 2”

 1. Anders, vänstern är så svag på grund av att allt det du nu sitter och föreslås har redan prövats i bland annat Östeuropa och Asien med förödande resultat. Det du nu sitter och lovar och som låter förnuftigt var samma saker som Lenin/Stalin och Mao, lovade och vi såg hur det gick. Skillnaden mellan nuvarande system och ditt system är (om vi utgår från din världsbild) att nu ligger makten hos en grupp kapitalister medan i ditt system kommer makten ligga hos en grupp byråkrater, vilka båda kommer att berika sigsjälva på folket bekostnad. Detta blev precis vad som hände i Östeuropa. Folk inser att detta kommer att hända denna gång också varpå av två onda ting kapitalismen är klart att föredra. Detta är anledningen till varför dina idéer är så maganaliserade. Inte på grund av att folket inte inser sitt eget bästa, utan just på grund av att folket inser sitt eget bästa.

  För övrigt känns det kanske lite desperat att komma med en opåinionsundersökning från 1987 som är nästan 30 år gamal.

  • Nej, jag föreslår en socialism som inte har onödiga begränsningar i olika slag av friheter, som fanns i Östeuropa och Asien, vilket rimligen framgår av beskrivningen. Ökad, inte minskad demokrati jämfört med idag. Läser i senaste numret av Clarté om stora nackdelar i ekonomierna i Östeuropa de senaste 20 åren. Köp och läss (www.clarte.nu).

   Jag redovisar 4 opinionsundersökningar som spänner 27-årsperioden 1985-2012.

   • Anders det är tyvärr här din teori faller platt. Som jag skrev är det du lovar nu samma sak som vad ledarna för de kommunistiska länderna lovade. De lovade också ”verklig demokrati”. Dock visade sig deras löften inte vara något värda och demokratin lyste med sin frånvaro i dessa länder. Att alla de kommunistiska länderna utvecklades till diktaturer ser jag som en viktig lärdom om hur ett sådant system fungerar och inte något man kan bara avfärda som en olycklig slump, vilket du verkar göra. Vad du helt verkar missförstå är att dessa ”valda ombud” som du pratar om kommer att få en oerhört stor makt och med den stora möjligheter att berika sigsjälva. Dessa människor kommer lika lite som dagens kapitalistiska elit vara intresserade av att dela med sig/riskera att förlora denna möjlighet. Därmed kommer de knappast tillåta att andra ombud väljs, vilket innebär att ett socialistiskt system har samma svagheter som ett kapitalistiskt. Detta är dock knappast förvånande då både är skapade av människor och en människas grundläggande egenskaper och instinkter inte förändras bara för att det politiska/ekonomiska systemet förändras.

    • Av min beskrivning, för dagen kanske något utopiska beskrivning, framgår väl att jag talar för en socialism med ökad demokrati. Du har rätt i att frågan om makten för valda ombud är viktig. I dagens värld har något hundratal-något tusentals personer och företag den helt dominerande makten inom det inte oväsentlig området ekonomi enligt officiell statistik och undersökningar. De är inte valda, de fattar sina beslut utan demokrati och insyn, och deras rikedom ökar genom andras arbete. Politiker av skilda slag, och statschefer slår vakt om denna ordning och talar om demokrati. Dominerande massmedia är privatägd, med typiskt ökande ägarkoncentration. Är detta optimalt? Kan och förtjänar inte arbetarklassen och folket, ja nästan hela mänskligheten (utom kanske färre än 0,1 %) något bättre?

     • Anders, det system du föreslår har redan prövats med förödande resultat. Att du inte inser att resultatet kommer att bli det samma om det prövas igen är beklagligt. Som tur är så inser iallafall en stor majoritet av jordens befolkning detta, vilket är anledningen till att de idéer du för fram är fullständigt marginaliserade.

      Man kan säga mycket negativt om det nuvarande systemet men att ersätta ett kapitalist system med ett socialistiskt hade varit förödande, vilket folk också är medvetna om och det är anledningen till varför företrädare för de idéer du för fram Anders lyckas som bäst locka någon % av väljarstödet i parlamentsvalen.

      • Du skriver ””Man kan säga mycket negativt om det nuvarande systemet men att ersätta ett kapitalist system med ett socialistiskt hade varit förödande…” Därefter kritiserar du INTE huvudpunkterna det socialistiska system jag pläderar för. Troligen kritiserar du brister, reella eller överdrivna, hos tidigare så kallade realsocialistiska stater.
       Frågor: 1. Vilka brister ser du i ”det nuvarande systemet”?
       2. Hur vill du ändra det?

       Väljarstöd: Jag känner inte till några politiska partier som med kraft för fram i den ,linje jag skissar på. Kan ha fel, är inte så insatt i alla vänsterpartiers program och arbete. Vidare, den mycket dominerande ideologin i vår kapitalistiska värld är anti-socialistisk, med ofta överdriven eller felaktig kritik av socialismen och (brister hos) socialistiska statsbildningar. Det är fantastiskt bra – men helt naturligt- med den skepsis som finns i USA då det gäller kapitalismen. Hur tror du massmedia i USA skulle skildra ett politiskt parti som pläderar för kapitalismens avskaffande och dess ersättning med ett socialistiskt samhälle?

       • Anders, om man ställer sig under ett nät när det regnar så blir man våt oavsett hur man ställer sig. Samma sak gäller socialismen. Oavsett hur man försöker införa den så kommer det enbart att leda till att en ny elit kommer ersätta den nuvarande, samt att vi kommer tvingas ersätta demokrati och yttrandefrihet med diktatur. Att du har denna kunskapslucka är naturligtvis beklagligt, men då denna brist på insikt inte gäller över 90% av befolkningen så spelar det ingen roll.

        1. Det man kan vara kritisk mot är att idag har inte alla samma möjligheter och alla ansträngningar belönas inte på samma sätt. 2. Jag tycker inte vi skall göra något. Den fria marknaden är inte perfekt, men ändå det bästa vi har och alla typer av socialistiska försök kommer att misslyckas i framtiden precis som de har gjort i historien.

        Skulle gissa på att i Europa de senaste åren har hundratals partier ställt upp i val med socialistiska idéer. I Sverige har du partier som, Rättvisepartiet socialisterna, Sveriges Kommunistisk Parti och Sveriges Socialistiska Parti. Dessutom har du Vänsterpartiet som står betydligt mera till vänster än resten av riksdagspartierna. Detta till trots lyckas de bara attrahera drygt 5% av väljarstödet. Om det nu vore så att socialistiska idéer har bäring så borde ju vänsterpartiet ligga mycket högt i opinionen då detta är det mest socialistiska partiet av alla och har svårt att se att de svenska väljarna inte känner till detta. Faktum att det går så dåligt för vänsterpartiet kan inte tolkas på något annat sätt än att svenska folket inte efterfrågar dina socialistiska idéer eller du är kanske så naiv och tror att anledningen till varför drygt 30% av befolkningen röstar på moderaterna är för att det saknas ett riktigt socialistiskt parti?

        • Nu har gästerna gått och jag svarar fast det är börjar bli lördag kväll.
         De nuvarande kapitalistiska samhällena är mycket utpräglade elitsamhällen
         där demokrati saknas på det centrala ekonomiska området. En liten, liten grupp, mindre än 1 % av befolkningen, dominerar helt enligt all statistik och beslut fattas utan demokratisk process, med vinstintressen i ställer för befolkningens behov som ledstjärna. Återigen, jag förespråkar ett socialistiskt samhälle med mer demokrati än t.ex. dagens Sverige och USA (inte så svårt). Visst finns det risk för nya eliter. Yttrandefrihet måste finnas, och utan den mycket omfattande, hemliga övervakning och kontroll över individer som USA och andra länder har. Du har rätt i att det finns risk för nya eliter. Med ökad demokrati, och med kanske tidsbegränsade ”förordnanden” kan den riska minskas. Säkert finns olika bra förslag till detta.

         1. Du tyckerbl.a att man ” kan vara kritisk mot är att idag har inte alla samma möjligheter” . Bra, detta är en typisk socialistisk ståndpunkt, Tom Jensen. Välkommen med i gänget! Kapitalismen främjar ojämlikhet. Fakta och statistik visar att ojämlikheten ökat under de senaste 20 åren. Massor av uppgifter om detta finns i denna blogg, som regel från officiell statistik.
         Låt oss ta USA ”the land of the free, home of the brave”:
         De ekonomiska skillnaderna har ökat, liksom arbetslösheten
         -Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
         -Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
         -Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
         2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
         -Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007
         -37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.
         -Medianinkomsten har fallit 4 år i rad och var högre för 40 år sedan, enligt Economic Report from the President, presidentämbetets officiella rapport, som jag brukar läsa i.
         Fattiga barn som är framgångsrika i skolan har mindre sannolikhet att ta college-examen än barn från rika hem, vilka är dåliga i skolan. Möjligheten till högre utbildning är i USA starkt kopplad till föräldrarnas inkomst. Och ojämlikheten fortsätter att öka under Obama. ”Occupy Wall Street”-rörelsens paroll om att ”Vi är 99 % och de 1 %” ställer viktiga frågor på sin spets.
         Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
         -Arbetslösheten i USA är officiellt 8 %, men 15 % om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka (U6 i officiell statistik) och är 22 % om man medtar även långtidsarbetslösa.
         -Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.

         2. Du ” tycker inte vi ska göra något” . Detta säger mycket om dina värderingar. Du anser tydligen att man ska acceptera ” att idag har inte alla samma möjligheter och alla ansträngningar belönas inte på samma sätt” . Det gör inte jag.
         Stödet till partier som kallar sig socialistiska vid val : Ja, det är lågt, lägre än stödet för socialismvid de opinionsundersökningar jag hänvisar. Detta beror både på hela samhällsideologin, massmedia etc arbetar efter parollen TINA=There is no alternative , svartmålningen av socialismen och klara brister hos socialistiska partier (enligt min åsikt i alla fall). Ämnet är stort, och jag får återkomma.

    • Men Tom, märker du inte att jag beskriver en annan typ av socialism än den du har i tankarna. Jag tycker att det är fantastisk att en så stor del av befolkningen är skeptisk mot kapitalismen och ganska positiva till socialismen. Detta trots den uttalade anti-socialismen i dominerande, vanligen privatägda eller statliga massmedia bl.a. Och trots att så många vill jämställa en socialism med tidigare försök, som hade sina klara brister, som i många fall kraftigt uppförstorats av ideologiska skäl.

     • Anders när alla försök till socialism de senaste 100 åren har, oavsett land, slutat på samma olyckliga sätt så borde detta vara en väckarklocka även för dig att ett sådant system aldrig kommer att fungera.

      Du envisas med att hävda att folk är positiva till socialismen genom att hänvisa till vad jag tidigare har påpekat är tveksamma undersökningar. Dock visar verkligheten där detta kan mätas och där det verkligen betyder något ett helt annat resultat. Titta bara på hur det har gått i parlamentsvalen i Europa. Här ser jag knappast något som jag tolkar som att folk skulle vara positiva till socialismen utan som jag skrev tidigare så lyckas partier som är positiva till socialismen enbart locka till sig någon enstaka % av väljarstödet. Tycker du inte det är märkligt om folk nu är så positiva till socialismen som du påstår?

 2. Detta är nog gott och väl, men leder inte framåt. Att bara säga åt folk ”ersätt verklighet A med verklighet B” är ingen handlingsmanual, det är bara ett ideologiskt påstående.

  Allra helst som det faktiskt finns reella reformförslag som går att kämpa för. Danska Byggnads har tillsammans med miljö- och bondeorganisationer föreslagit ett konkret program för hållbar omställning och börjat mobilisera för detta. I dettas spår har också fack och miljöorganisationer inom ramen för Gemensam Välfärd börjat treva sig fram till något liknande, vi får se vart det leder.

  Med hjälp av ett sådant program kan man komma i närkamp med profitsystemet. Sen får man se vart det leder.

  Men att bara peka ut en ism som skyldig kommer man ingen vart. Såna är så hala att man inte får nåt grepp på dom.

  • Både och behövs. Att inskränka det politiska arbetet till enbart reformkrav kan i bästa fall innebära begränsade framgångar som systemet snart kan ta tillbaka. Jämför perioden 1945-1980 med den senare t.ex. Ska vi lägga grunden till en bättre värld måste kapitalismen som helt dominerande system bort på något sätt.