Kommande katastrofalt klimatmöte?Vi skriver då och då om klimatfrågor, senast 26/9 ”Finns det en grön ideologi”? och ”Klimatkatastrof?” några dagar tidigare med miljöexperten Ulf Karlström som gästbloggare.

I veckan samlas världens ledare inför nya klimatförhandlingar i Paris nästa år. På DN Debatt skrev 25/9 miljöekonomen Håkan Pihl att ett ”Globalt avtal osannolikt. Att hoppas att innovationer löser klimatproblemet är riskfyllt. Att betala länder för att hålla fingrarna borta från billiga kolreserver blir dyrt. Sverige kan ta initiativ till ny EU-baserad allians med gemensam klimatskatt och klimattullar”. Man måste tyvärr instämma i bedömningen att ”Det råder stor vetenskaplig och politisk enighet om att klimatförändringarna måste begränsas och att det är hög tid att agera. Men allt hopp ställs till en global överenskommelse i Paris 2015 där alla stora aktörer ska förbinda sig till tillräckliga insatser. Det är en riskfylld strategi. Två årtionden av misslyckade klimatförhandlingarna borde få våra politiker att inse det. Mot bakgrund av hur brådskande och allvarlig situationen är, är det närmast irrationellt att tro att 200 länder ska komma överens om tillräckliga reduktioner. Utvecklingen går i alldeles fel riktning.”

Pihl menar att kol är den stora boven, vilket nog inte alla instämmer i, och satsningar på alternativ kan inte på långa vägar kompensera ökningen av användningen av kol och andra fossila energiformer. Han nämner att Kina och Indien investerar i kol i en takt som motsvarar tre nya kolkraftverk varje vecka. För att i Europa kompensera en sådan ökning måste vi bygga tusen nya vindkraftverk. Varje vecka.

Han undviker minst fyra avgörande, överlappande frågor:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut?
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut?
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Längre ned.

På DN Debatt 21/9 framförde ledande företrädare för Naturskyddsföreningen en annan uppfattning än dagens blogginlägg under rubriken ”Marknadsstyrd kärnkraft nyckel till bred miljöpolitik.” Är det så?
moln images

Läget
Enligt klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC i mars kommer ”Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader. Och det gör den om inget drastiskt sker. Effekter av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade på alla kontinenter och i haven. Glaciärer smälter, träd och koraller dör, djurarter har ändrat utbredning både på land och i haven, och jordbruk och livsmedelsproduktion har redan påverkats enligt rapporten som är mer än 2.500 sidor lång, och den tyngsta och mest omfattande rapporten någonsin om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhällen. Vidare ”Bland oss människor är det de fattiga och redan utsatta som drabbas värst, av värme, torka, översvämningar, sjukdomar och brist på rent vatten.” Rapporten handlar också om riskbedömningar inför framtiden, och utgår då från två mycket olika scenarier: ett där vi lyckas begränsa temperaturhöjningen vid seklets slut till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan och ett där temperaturen har stigit med fyra grader. I det första fallet kan konsekvenserna av klimatförändringarna fortfarande vara hanterliga. Men vid en fyragradig temperaturökning kommer delar av planeten att bli obeboeliga under den varma årstiden. Dessutom talar rapporten om att hundratals miljoner människor vid kustområden kommer att drabbas av översvämningar och stormfloder.

På DN Debatt skrev också i mars medlemmar i tankesmedjan Cogito ”På 18 områden har regeringens agerande har lett till kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser, trots uttalat höga klimatambitioner. Talet om ledarskap i klimatfrågan kan inte ses som annat än tomma ord. När åtta länder, däribland Frankrike och Tyskland, valde att skriva ett brev till EU-kommissionen om att man vill ha skarpare klimatmål, valde Sverige att ställa sig utanför.”

De som har annan uppfattning än att uppvärmningen har att göra med människans aktiviteter och utsläpp kan ha sina intressen eller kan ha lurats. Exxon Mobil har satsat minst motsvarande 150 miljoner svenska kronor i institut som aktiv motarbetar saklig information i klimatfrågan. Ökända är de två bröderna Koch, oljemagnater och mångmiljardärer och finansiär till tea party-rörelsen, som skänkt stora summor till desinformationsverksamet och lobbying i klimatfrågan.

Presskonferensen från FN:s klimatkonferensen 27 september 2013 kunde sammanfattas i 3 punkter (SR Nyheter):
1. Man skärper tolkningen av att uppvärmningen och klimatförändringarna beror på människan från att vara ”väldigt troligt” till ”extremt troligt”. 2. Man har en temperaturökning att vänta på mellan 2,6 och 4,8 grader till år 2100.
3. Havsnivån kommer att stiga, men här uttalar sig panelen mer försiktigt. Ökningen bedöms uppgå till mellan 0,26 meter och 0,92 meter. Man har då utelämnat bedömningar som menar att ökningen kommer att bli mycket större.

Forskningen visar att färre moln bildas när planeten värms upp. Detta innebär att mindre solljus reflekteras tillbaka ut i rymden, vilket driver temperaturer upp ytterligare. Professor Steven Sherwood i Australien säger: ”Denna studie bryter ny mark genom att identifiera vad som kontrollerar molnförändringar och genom andra genom att kraftigt diskontera de lägsta uppskattningarna av framtida global uppvärmning till förmån för de högre och mer skadliga bedömningar.” En temperaturhöjning på 4 C i stället för 2 C skulle sannolikt vara katastrofal, menar Sherwood.

Observera att Sherwood talar om en dubbelt så stor ökning som i ett scenario med en 2 graders ökning. Men en förödande temperaturökning på c:a 4,8 grader om vi fortsätter att inte göra mer än nu, enligt IPPC:s rapport, som inte tog med de senaste, än mer alarmerande vetenskapliga rapporterna.

Stern-rapporten 2006 menar att det finns betydande risk för en temperaturhöjning med 5 grader C inom några decennier, vilket får ökat stöd av senare rapporter. En temperaturökning med 4 grader kommer att hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning, utrota hälften av dagens växt- och djurarter och sätta tättbefolkade kustområden under vattnet, samt innebära stor minskning av BNP. Vid en temperaturökning med 2 grader försvinner glaciärerna i stor utsträckning, stora delar av världshaven blir döda zoner. Risken ökar för att uppvärmningen blir självförstärkande.

storm

Skifferolja?
DN hade 4/1 ett positivt reportage om skifferoljans möjligheter och dess bidrag till ökad klimatförstöring. Detta har aktualiseras som en möjlighet för länder i Europa att minska beroendet av energi från Ryssland, och nyligen omnämnts positivt av premiärminister Cameron. Enligt Dagens Industri 23/5 2013 menar den tongivande IMF-ekonomen Michael Kumhof att den mängd skifferolja som man tror sig ha upptäckt i USA, motsvarar ungefär 30 miljarder fat olja, ungefär vad som konsumeras i hela världen på ett år. Oljeproduktionen minskar med 4,5 procent per år. Det innebär att var tredje år försvinner hela Saudiarabiens oljeproduktion. Samtidigt är det fler länder som vill ta del av oljetillgångarna. Ett av scenarierna hos IMF går ut på att tillgången på olja skulle minska med 2 procent varje år från och med nu. ”Då skulle oljepriserna öka med 400 procent under nästa decennium. Helt galna siffror.”

Vem tror inte att detta kommer att öka den militära kampen om kontrollen över oljan och jordens resurser, med nuvarande odemokratiska och orättvisa ekonomiska system? Varför har USA börjat och stött krig och splittring i Mellanöstern med ökad kraft? Pål Steigan, som skrivit den utmärkta boken ”En gång skall jorden bliva vår”, riktar hård och avslöjande kritik mot bl.a. oljesandsbluffen i ett nytt blogginlägg och påtalar bland annat att:
* Marginalkostnaden för utvinning av olja som inte kommer från OPEC har ökat från 30 dollar 2003, 92 dollar 2012 och 105 dollar i år, dvs. en ökning mede 250 % på 10 år.
* Produktion av 2,5 miljoner fat olja kräver 1,2 miljoner kubikmeter vatten.

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvininningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius. Man kan inte utesluta att olje- och andra energibolag motverkat sådan forskning. Vilka vill satsa på kontrollerad solenergi på jorden?
Doktor om kapitalism

Kapitalismen är största hindret!
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och nu Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt.

Visst kan mänskligheten något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp? Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken rapport. En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt. Det behövs en massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet. Att kontrollen över jordens resurser och ekonomin inte är satt under demokratisk kontroll utan sköts av en liten, liten grupp utan insyn och utan fokus på behoven hos mänskligheten ska inte längre tolereras
Naomi Kleins klimatbok

Och Naomi Klein gör i sin nya bok ”This Changes Everything: Capitalism vs the Climate.” konklusionen att det inte först och främst handlar om fossil energi utan om kapitalismen som system.

Jag är en av de många som ta fasta på vetenskapliga fakta inom klimatområdet, och är naturligtvis medveten om att mitt hovsamma, lilla förslag till en plattform för att seriöst kunna ta itu med klimatförstörelsen – kapitalismens ersättande med ett globalt demokratiskt socialistiskt ekonomiskt system för dagen inte har stöd av en majoritet. Man måste kritisera andra debattörer och experter som inte tycks se kapitalismens roll i sammanhanget. Men som samarbetsinriktad vänsterman glädjer jag mig åt deras engagemang och strävar efter samverkan på gemensam plattform. Mer konkreta förslag finns i tidigare blogginlägg, bl.a. 26/11 2012.


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

DN Debatt 26/9 Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


6 svar till “Kommande katastrofalt klimatmöte?”

 1. ”Oljeproduktionen minskar med 4,5 procent per år”

  Återigen far du med osanning då produktionen av olja ökar varje år

  http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1

  Dessutom kan nämnas att USA är det land som ökar sin oljeproduktion mest. Tex mellan 2009 och 2013 har den amerikanska oljeproduktionen ökat med drygt 35%. USAs oljereserv uppgår till drygt 30 miljarder fat. Med nuvarande amerikansk oljekonsumtion per år på drygt 19 miljoner fat så räcker landers reserv drygt 1500 år framöver.

 2. ”Oljebolag motverkar”
  Osannolikt. Kontrollerad fusion blir oerhört storskaligt och komplicerat om det går att få igång kommersiellt. Det är mao just så dyrbart att de dominerande företags och finansaktörerna har ett övertag. Det blir bara ytterligare ett medel för deras oligopol. Dessutom kräver det betydande säkerhetsarr vilket också passar oligarkin.

  • Du har kanske rätt om att oljebolag inte motverkar forskning om fusionsenergi. Kan medge att detta är något av en spekulation, en uppgift jag sett på något ställe.Ja, det är uppenbarligen tekniskt mycket svårt och krävande att få igång fusionsenergi. Man har arbetat med det i decennier. Jag hörde talas om det första gåpngen vid en kemilektion 1958. Vi har Bo Lehnerts ”flaska” vill jag minnas.

 3. Det finns olika värderingar då det gäller olejproduktionen. Jag har här bl.a konsulterat Pål Steigan som i sin bok ”En dag skall jorden bliva vår” behandlar energifrågan på ett för mig övertygande sätt.

  * De stora oljebolagen har en markant fallande produktion: Minskning med 25% från2004.
  http://steigan.no/2014/08/12/forsta-denne-plansjen-sa-forstar-du-mer-av-kriser-og-kriger-i-dag/

  * Men beaktar man de stora statliga bolagen i exico, Iran, gulfstaterna ligger oljeproduktionen stilla.
  * Det nya är skifferoljan med en stor, negativ miljöpåverkan vid utvinnigen.
  Skifferolja är inte detsamma som råolja. Den är lätt och lättantändlig och kan inte utan vidare användas i oljeraffinaderierna.
  http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/World-Oil-Production-at-3312014Where-are-We-Headed.html

  * Olje-fracking skulle vara olönsam vid återgång till gårdagens priser förstås.

  * Utan fracking faller världens oljeproduktion.
  http://steigan.no/2014/04/11/det-finnes-ingen-plan-b/
  * Oljereserven på 30 miljarder fat är en dröm, en fata morgana. Man får inte ut detta till ett pris som marknaden vill betala.
  http://steigan.no/2013/11/21/den-rode-dronningens-energirevolusjon/

 4. Det saknas kunniga företrädare för den officiella klimathypotesen som vill ha dialog om den vetenskapliga grunden. Detta ökar misstankarna att etablissemanget inte har på fötter.

 5. Pål Steigan tar upp en aspekt på fallet på oljepriserna. Ska man vara ledare för världsimperialismen och kväsa de med annan uppfattning så ska man.
  ”Siden juni har oljeprisen på verdensmarkedet falt fra 114$ per fat til ca. 90$ per fat. Og det har skjedd etter at oljeprisen nærmest hadde bitt seg fast i området rundt 110$. Hvorfor dette plutselige prisfallet? Tyske Wirtschafts Nachrichten sier at det er USA som har presset Saudi Arabia til å dumpe olje på markedet for å ramme Russland. Og Russland rammes utvilsomt. Men dette er høyt spill, for det rammer alle oljeprodusenter. Med en så lav pris er nesten alle nye oljeprosjekter i Nordsjøen ulønnsomme.” ”I øyeblikket (12.10.2014) har Saudi Arabia lykkes i å presse oljeprisen ned i 90$ per fat. Men som Financial Times skrev i mai 2013, så er nå marginalkostnaden for amerikansk skiferolje, dette oljeeventyret som i følge Obama skal gjøre USA sjølforsynt med olje, på 104,50$ per fat. Den lave oljeprisen som USA via Saudi Arabia har manipulert fram, gjør altså USAs egen skiferoljeproduksjon enda mer ulønnsom enn den allerede var. Så Obamas økonomiske krigsiver rammer også Obamas flaggskip, utviklinga av skiferolje. Sju av OPECs medlemsland trenger en oljepris på over 110$ per fat for å få budsjettene sine til å gå i hop.”

  http://steigan.no/2014/10/12/usas-og-saudi-arabias-oljekrig-rammer-russland-og-norge/