Johan Norberg om Oktoberrevolutionen – seriös debattör eller osaklig demagog eller …?


Jag sände in följande som replik till Aftonbladet Debatt, och fick snabbt avslag från Ab med följande meddelandeN..

” Hej och tack för text.

Vi har tyvärr inte möjlighet att publicera repliker på annat än det vi publicerar på Aftonbladet Debatt. Alltså inte på krönikor, ledarartiklar eller som i det här fallet, en kolumn.

Därför avböjer vi den här gången.

Allt gott,

Olof Adlercreutz
Debattredaktionen”

Jag svarade ”Men detta är en replik på Norbergs artikel på Aftonbladet Debatt. På flera ställen åberopar jag Norberg. Utveckla gärna motiveringen.

Tar ni eljest in en omskriven artikel?

Hälsningar

Anders Romelsjö”

Svaret blev Nej.

Min replik och Johan Norbergs artikel följer nedan:

Johan Norberg har idag publicerat artikeln ”Kommunismen har dödat en miljon om året sedan 1917” Johan Norberg i Aftonbladet Debatt: Kommunismen har dödat en miljon om året sedan 1917.

Han ger en intressant, men osaklig och påtagligt demagogisk bild av Oktoberrevolutionen och dess följder. Men allt är inte fel. Nedan följer en replik av mig som sänts till Ab, samt Johan Norbergs artikel.

* För det första: Varken Sovjetunionen, Kina eller andra länder har påstått sig vara kommunistiska – de var socialistiska.

Norberg nämner korrekt att en provisorisk regering tog makten vid en revolution i mars. Men denna var inte inriktad på fred mot motståndarländerna och kunde inte heller tillgodose folkets krav i övrigt.
Oktoberrevolutionen. stormningen_av_vinterpalatsetVinterpalatset stormas
Parallellt med den dåligt fungerande regeringen förstärktes makten hos sovjeterna, som var demokratiska organ och som uppstod år 1905. Vid första sovjetskongressen i juni 1917 i Petrograd deltog 820 delegater från sovjeter med över 25 000 medlemmar hade rösträtt. 268 från sovjeter med 10 000–25 000 medlemmar hade yttranderätt. Kongressen representerade antagligen cirka 25 miljoner medlemmar!
Vid kongressens slut var antalet delegater cirka 900, varav 390 i bolsjevikdelegationen.

Den 7 november (25 oktober) tog rödgardister kontroll över telegraf, telefon, riksbank, järnvägsstationer, broar och andra strategiska knutpunkter i huvudstaden och andra storstäder. Provisoriska regeringens ministrar arresterades i Vinterpalatset.

Dagen därpå öppnades andra sovjetkongressen som nu var landets maktcentrum. Den hade vid öppnandet 670 delegater: 300 var bolsjeviker, 193 socialistrevolutionärer, av vilka de flesta tillhörde vänsterfalangen och senare bildade eget parti. Mensjevikerna var drygt 80, hälften av dem hörde till vänstern i partiet.
Kongressen beslutade att bilda en revolutionär regering.
Oktoberrevolutionen Andra kongressenSovjeternas andra allryska kongress – vilka beslut man tog!
Revolutionsregeringens första kungörelse var dekretet om fred. Det hälsades av stort jubel i den halvsvältande armén.
Den andra kungörelsen var dekretet om jorden.
Godsägarnas äganderätt till jorden avskaffades omedelbart och utan ersättning. Böndernas skulder ströks. Godsen och all egendom hos kronan, klostren och kyrkan överlämnades till distriktssovjeterna och jordkommittéerna att fördelas bland jordbruksbefolkningen. Drygt 150 miljoner hektar mark överlämnades till bönderna, en areal 35 gånger större än Danmark! Jordreformen gav dem rätten att bruka jorden, inte att sälja den. Jorden var samhällsägd via den revolutionära staten.
Regeringen blev oerhört populär på grund av besluten om fred, jord och arbetarkontroll över produktionen.
Folkkommissarierna beslutade om lika rättigheter för alla folk i landet och om självbestämmanderätt för minoriteter. Finland, Polen och Ukraina beviljades rätten till självständighet.

Man beslutade att kvinnan rättsligt var mannens jämlike, om borgerlig vigsel som norm, om barnens rättigheter och kostnadsfri undervisning för alla. Rang, stånd, grader och titlar avskaffades. Kyrkan skiljdes från staten och skolan från kyrkan.
Tsarrysslands hemliga överenskommelser med andra imperialistiska stater offentliggjordes och den nya regeringen avskrev egenmäktigt Tsar-Rysslands enorma utlandsskulder.

Utlänningar förklarades ha samma rättigheter som infödda medborgare och kunde utan särskilda formaliteter bli medborgare i landet om de inte motarbetade revolutionen. Många socialister i världen reste till Ryssland och deltog i arbetet att bygga en socialistisk stat.

Men detta var bara början på revolutionen. Det fanns motstånd hos de rika, och ”vita” generaler gick till motangrepp, liksom soldater från 13 stater som intervenerade. Revolutionen och inbördeskriget hade segrat först 1920 tack vare starkt stöd bland soldater och i befolkningen och trots att bolsejvikerna gjorde allvarliga misstag i den ofta kaotiska situationen med svält i landet.

Sovjetunionen industrialisering
Trots förtryck, oacceptabla utrensningar och alltför hårs kollektivisering inleddes senare en snabb utveckling. En seriös skildring av Sovjets 1930-tal borde också beakta de stora ekonomiska framstegen till följd av den forcerade industrialiseringen, alfabetiseringen av de illitterata massorna, införandet av ålderspension, fri hälsovård, fri utbildning, daghem och rätt till arbete. Reformer för jämställdhet mellan könen genomfördes: 1917 infördes samma rättigheter på alla områden för kvinnor som för män. Skilsmässa och abort var tillåtet, arbete utom hemmet uppmuntrades och kvinnorna hade rätt till en egen sexualitet.
Särskilt det industriella uppbygget måste rimligen betraktas som en central förklaring till Sovjets förmåga att militärt besegra Nazityskland, som utsett Sovjet till huvudfienden. Sovjet var också huvudkraften i besegrandet av nazismen i ett Andra världskrig, som kanske kunde avvärjts eller säkert slutat mycket tidigare om Väst inte avvisat Sovjets propåer före 1939 om en slags militärpakt mot Nazi-Tyskland.

Norberg skriver om Sovjets misslyckanden, men hur kunde Sovjet utvecklas från ett ekonomiskt efterblivet land till att första vara huvudkraften i besegrandet av mer avancerade Tyskland. Och trots oacceptabla utrensningar och 20 miljoner döda bli världens första supermakt, först i rymden etc?
Medellivslängden i Ryska kejsardömet/Sovjet år 1880 27,7 år; 1900 32,4 år; 1930 42,9 år och 1950 64,0 år.

Helt omöjlig verklighet enligt Johan Norbergs synsätt.

Norberg sätter tilltro till den ur vetenskaplig synvinkel otillförlitliga ”Kommunismens svarta bok” som mest framstår som en propagandaskrift. Den finns inga belägg alls för att kommunismen dödat 100 miljoner. Däremot är det väl belagt att världskrigen som utgått från kapitalistiska staters strävan efter mer utrymme och marknader dödat uppemot 75 miljoner, och att USA:s krig efter Andra världskriget orsakat minst 20 miljoner dödsfall.

Man kan med fog hävda att kommunismen räddade minst 100 miljoner liv, allt beroende på räknesätt. Ett exempel.

* Olika uppgifter finns om tillväxten i Maos Kina, men den tycks tidvis ha varit på samma nivå som idag. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960, 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år. Källa: Världsbanken. World Development Indicators online. I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008).
Mao 170923
* Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” Intervju med Noam Chomsky

Johan Norberg är främst känd för sin mycket positiva beskrivning av globaliseringen. I sitt urval av fakta tar han då nästan enbart fram det positiva. Borta är ökningen av ojämlikheten, av arbetslösheten, av klimatförstöringen, liksom de många krigen om naturtillgångar. På liknande sätt är det denna gång. Och därtill diverse osanningar. Så arbetar inte en seriös skribent, än mindre någon med forskningsinriktning.

Johan Norbergs artikel ”Kommunismen har dödat en miljon om året sedan 1917”
Johan Norberg i Aftonbladet.
Jag fick en gång i tiden lära mig att den ryska revolutionen, som ägde rum för hundra år sedan, var den stora folkliga resningen mot tsarens förtryck, att den visserligen utvecklades till en diktatur, men bara för att de gamla klasserna gjorde militant motstånd. Så övertygande kan en diktatur nämligen skriva historia om man skickar alla som har annat att berätta till Sibirien.
Med verklighetens 1917 har sådan hovpoesi inte mycket att göra. Lenins kupp var bara en av två revolutioner det året. Den första ägde rum i mars 1917, avsatte tsaren och skapade en provisorisk regering ledd av liberaler och demokratiska socialister. De började liberalisera det auktoritära landet, skapade yttrandefrihet och förberedde demokratiska val.
Men Lenin var fast besluten att kväva demokratin i dess linda. Den 7 november 1917 upplöste hans kommunister med våld regeringen. Dagen efter förbjöd de alla tidningar som spred ”förvirring”. Kommunisterna lät de förberedda valen äga rum mot slutet av månaden, i hopp om att få majoritet. Men de fick blott 24 procent av rösterna.
Lenin talar
När de valda parlamentsledamöterna – främst socialister – gick till sitt första sammanträde tog de med stearinljus ifall kommunisterna skulle stänga strömmen och smörgåsar ifall de skulle svältas ut. ”Sålunda gick demokratin i strid mot diktaturen, tungt beväpnad med smörgåsar och stearinljus”, som Lenins hejduk Trotskij beskrev det. Dagen efter var parlamentet upplöst, andra partier förbjöds och deras ledare fängslades eller avrättades. Den sovjetiska demokratin varade i 13 timmar.

Moderna historiker har visat att kommunismen inte alls brutaliserades för att motståndet var så hårt, utan motståndet blev så hårt för att kommunismen var så brutal. De arbetare som trott på löften om frihet och bröd mötte diktatur och en planekonomi som svalt dem. De bönder som utlovats jord bestals på både jord och livsmedel. Till och med de röda matroserna i Kronstadt protesterade 1921, och krävde frihet för alla socialistiska partier. Kommunisterna svarade med bombplan och masslakt på matroser som de tidigare kallade ”revolutionens hjältar”.
När makten konsoliderades började den röda terrorn på allvar. Summariska avrättningar, interna utrensningar, arbetsläger till döds, massdeporteringar, konstruerade svältkatastrofer för att tvinga Ukraina på knä.

Folkmordsforskaren Adam Jones konstaterar att det inte finns mycket i mänsklig historia som kan jämföras med det organiserade våld som utfördes i Lenins och Stalins Sovjetunionen mellan 1917 och 1953. Tillsammans med kommunistiska regimer i länder som Kina, Kambodja, Nordkorea och Etiopien dödade de runt 94 miljoner människor, enligt Kommunismens svarta bok. Nästan en miljon människor om året sedan 1917.
Hur kunde denna tragedi drabba varenda gång kommunismens idéer prövades? Vissa säger att den inte fungerade bland människor av kött och blod. Så är det väl, men inte för att kommunismen var för fin för människan, utan för ful. Den krävde en annan slags människa, som fungerade annorlunda, och då måste verklighetens människa tvingas till underkastelse, eller skjutas i nacken.
”Vad är kommunism?” lyder ett ryskt skämt, ”Den längsta vägen från kapitalism till kapitalism.” Det är också den blodigaste.


18 svar till “Johan Norberg om Oktoberrevolutionen – seriös debattör eller osaklig demagog eller …?”

 1. Men det du skriver om tillväxten i Kina under Mao är ju uppenbart fel. Det visar signaturen ”Nisse” i ett replikskifte under ett av dina andra inlägg. Jag kollade hans källor och de är tillförlitliga.

  • Jag anför uppgifter från en kommande bok. Nisse har anfört källor i en kommentar 1/6. ”Källor: Världsbanken och Penn World Table version 9”. Är det dessa oprecisa källor som avses?

   • Det finns en länk till Penn World Table. Om du klickar på den så kommer du till källan för hans uppgifter. Det är knappast en oprecis källa till skillnad från dina uppgifter om att tillväxten under Mao var ”tidvis” lika hög som efteråt. Det finns inga belägg för detta.

      • Vilket kanske skett under fortsatt socialism. Då hade ojämlikheten nog varit mindre – den är mycket stor i Kina.
       Och den sociala tryggheten sannolikt större. Vi vet inte.

       • Jo vi vet. Högre levnadsstandard ger högre social trygghet. Fattigdomen har minskat radikalt efter Mao vilket Nisse beskriver i sina inlägg med hjälp av statistik från Världsbanken. Hans slutsats är att tack vare omläggningen av politiken efter Mao så behöver kineser inte längre tillhöra kommunistpartiets elit för att undgå fattigdom.

        • Det var folkets breda lager som lyftes från fattigdom och fick kraftigt ökad medellivslängd – i motsats till Indien som var på samma nivå 1950. Kina var fortfarande fattigt 1980, Indien fattigare. Ingen vet hur utvecklingen hade varit med fortsatt ekonomisk politik a la Mao.

         • Men det är ju det vi vet! Det är ju precis det som framgår av Nisses inlägg vilket jag nu har påpekat hur många gånger som helst. Med fortsatt politik enligt Maos modell så hade fattigdomen inte minskat så dramatiskt som nu. Det beror på de marknadsekonomiska reformer som infördes efter hans död.

          • Vi vet inte hur utvecklingen varit med fortsatt, socialistisk ekonomi i någon tappning utan övergång till kapitalism. Vi vet förstås hur utvecklingen skerr i Kina. Massor av data finns ju om det.

 2. Här får Johan Norberg läsa Lenins bedömningar ett halvår efter den första revolutionen. Artikeln heter ’Den hotande katastrofen och hur den bör bekämpas’ och är skriven september 1917. Jag har en god lust att skicka hela artikeln till Norberg för så bra är den!
  ”En hotande katastrof hotar Ryssland. Järnvägstransporterna är otroligt desorganiserade, och råkar alltmer i olag. Järnvägstrafiken kommer att stanna. Tillförseln av råmaterial och kol till fabrikerna kommer att upphöra. Tillförseln av spannmål likaså. Avsiktligt och ständigt saboterar (skadar, stoppar, undan gräver och bromsar) kapitalisterna produktionen i förhoppning om att en exempellös katastrof skall bli slutet för republiken och demokratismen, för sovjeterna och för arbetarna och bönderna organisationer överhuvudtaget samt underlättar därmed en återgång till monarkin och ett återupprättande av bourgeoisien och godsägarnas allmakt.
  Risken för en oerhörd katastrof och för hungersnöd är överhängande. Alla tidningar har skrivit om detta otaliga gånger. En väldig mängd resolutioner har antagits av såväl partierna som av arbetar-, soldat-, och bonde deputerade sovjeter – resolutioner där det erkänns att katastrofen är oundviklig i att den är mycket nära förestående, att den till det yttersta måste bekämpas, att det krävs ’hjältemodiga insatser’ av folket för att förhindra undergång, osv.
  Alla säger detta. Alla erkänner detta. För all står det fast.
  Men ingenting görs.
  Ett halvårs revolution har gått. Katastrofen har ryckt allt närmare. Massarbetslösheten är ett faktum. Man tänke sig bara: Varubrist råder i landet, det går under av brist på produkter, av brist på arbetskraft, fast det finns tillräckligt med spannmål och råvaror – och i ett sådant land, i ett sådant kritiskt ögonblick har massarbetslösheten uppstått! Vad behövs det mera för bevis på att det under en halvårs revolution (som en el kallar för den stora men som det nog tills vidare vore mer rättvis att kalla för den ruttna) i en demokratisk republik, med ett överflöd av föreningar, organisationer, institutioner, som högdraget kallar sig för ’revolutionära demokratier´ i själva verket helt enkelt inte företagit några åtgärder mot katastrofen och hungersnöden? Vi närmar oss allt hastigare och hastigare ett sammanbrott, ty kriget väntar inte, och det skapar oreda på alla områden av folkens liv.”
  Sedan följer förslag till åtgärder. En bra läsning för Johan Norberg. Men jag tror inte att han har läst någonting av Lenin, och kan aldrig förmå sig att göra det heller.

 3. John Norberg är en nyliberalismens ekokammare. Han var finansierad av Cato institut vid sin vistelse i USA. Blad de stora bidragsgivarna finns bröderna Koch – båda är kända sionister. Norberg var även knuten till Svenska storföretagens tankesmedja Timbro – ett forum för samlar marknads fundamentalister. Timbro-pöbeln har ett svar till alla problem i Sverige och i världen – ”Marknaden”. Den döve kan bara en sång sägs det …

  Norberg är vida känd för att skriva om saker som han inte har koll på. Innan borsen kraschade 2008, skrev han boken ”Till världskapitalismens försvar” där han lovordade den gud han tillber: Mammon/Marknaden. Men ack, det dröjde inte särskilt länge innan denne Gud ”went bust” (som jänkarna säger). Efter det blev det lite lugnare med Norbergs allehanda debatt fasoner. Han höll till i blaskan Metro ett bra tag som kolumnist. Nu basunerar han om ”Kommunism” i Aftonbalskan. Ställer man frågan har du bevis för att en miljon om året dog sedan 1917 Herr Norberg? blir svaret en massa svammel än om ditt än om datt. Det är typisk Norberg.

  Follow the money, and you will know who is the playing the puppet Norberg on a string

  • @Puppet on a string fabulates a million

   Informativt, men att sätta samman ”Timbro” med ”pöbeln” är naturligtvis tveksamt. ”Pöbeln” är monopolkapitalets nedvärdering av en sund direktdemokrati där de förtryckta människorna successivt lär sig förstå sina egna verkliga behov genom relevant vetenskaplig utbildning och ett deliberativt samtal, samt sedan tar makten genom organisering och tillfredsställer dessa verkliga behov, via en demokrati om den finns, eller genom revolution där den inte finns.

   @Romelsjö

   Jag inte ett dugg förvånad att du inte tillåts replikera och upplysa om realiteterna via monopolkapitalistisk press, Anders. De förvillar och ljuger ständigt och repeterar floskler som hjärnförsmutsar vemsomhelst som läser den. Flmedia är så pass full med självmotsägelser och argumentationsfel att den blivit irrelevant.

   Fulmediernas uppgift är givetvis inte att följa journalismens yrkesetiska regler, men att krossa demokratin till förmån för monopolkapitalet som äger den, om de så ska muta politiker för ökat presstöd så att förvillandet kan basuneras ut gratis, likt i Metro.

 4. Lästips till Norberg, i hopp om att han kan läsa och då förklara för oss hur kommer det sig att Ryssland har teknologi som överträffar Yankee (Norbergs idoler & arbetsgivare)? Eftersom Norberg, säger att han är en idéhistoriker men också leker ekonom, kan han förklara varför kommunist Kina numera är världens största ekonomi och att USA går åt fanders i allt snabbare takt? Nej sånt är för svår att hantera – påhitt är enklare.

  På tal om miljoner vet Norberg hur många miljoner Palestinier som blev fördrivna från hus och hem av marktjuvar? Hur många Palestinier som dödades sedan marktjuvarnas sammanslutning blev till och dödas varje än idag? Några idéhistoriska ledtrådar här, kanske Norberg. Eller blir du stum då det handlar om marktjuvarnas brott, Norberg?

  http://thesaker.is/the-two-great-us-american-myths-which-can-result-in-a-war-with-russia/

 5. Fråga till her Norberg: hur kommer det sig att de TRE rikaste människorna i USA har en sammanlagd förmögenhet som den nedre halvan (50%) av USAs befolkning? Är detta ett av de berömda marknadsvälsignelserna som du och din gelikar på Timbro ojar om, lekmanna ekonom Norberg?

  Du kan läsa detaljerna om kapitalismens välsignelser här:
  http://www.presstv.com/Detail/2017/11/11/541786/US-income-disparity-Jeff-Bezos-Bill-Gates-Warren-Buffett

 6. Johan Norberg är en modern magister Pangloss, vars uppgift är att förklara att vi lever i den bästa av världar oavsett hur det ser ut runt om oss och att inget alternativ är möjligt. Ja till och med tanken på att det kunde vara bättre är farlig.

 7. Norberg är en slusk alternativt pajas. Han är en demagog uti fingerspetsarna. Ett av hans statistiska bevis för att oligark-ekonomin är bra för de breda lagren , är att si och så många färre nu lever med under, var det 5 dollar om dagen ! Är det inte snuskigt att framhålla en sån sak när vi vet att så många fler skulle kunna leva mycket bättre än dom gör ?

  På tal om sifferexercis om antalet döda: Tänk att det alltid finns ett större antal dödade, fängslade, svältande. arbetslösa på den andra sidan ! Finurligt uttänkt eftersom vi i väst känner till en del om våra egna dödade, fängslade 0sv. Det är svårt för oss att ta i tu med våra problem när det trots allt är värre på den andra sidan.