En stor revolutionär om ”Det stora fosterländska kriget”

Detta är en artikel som Fidel Castro Ruz publicerade i det kubanska kommunistpartiets tidning Granma för två år sedan. Den har sitt intresse för den som vill förstå en av de verkliga revolutionerna i vår tid – dvs. ej ”den arabiska våren” eller statskuppen i Kiev i februari 2014, vilka ej var några revolutioner. Skriven av en stor revolutionär om andra stora revolutionärer.

Lika aktuell som då den publicerades för 2 år sedan

Artikeln.

70-årsdagen av Det Stora Fosterländska kriget firas i Ryssland. Soldater och tjänstemän i armén i Ryska federationen kommer med stolthet, att paradera över Röda torget i Moskva med sedvanlig disciplin. Fidel Castros artikel i Granma 9/5 2015
Lenin var en briljant revolutionär strateg som inte tvekade att tillämpa Marx’ idéer och genomföra dem i ett enormt och bara delvis industrialiserat land, vars arbetarparti blev det mest radikala och modiga på planeten i kölvattnet av den dittills största slakten som kapitalismen hade orsakat i världen, där för första gången stridsvagnar, automatvapen, flygplan och giftgaser användes i krig, och även en legendarisk kanon som kunde skjuta iväg en tung projektil mer än 100 kilometer gjorde sig gällande i den blodiga konflikten.
404px-Lenin_CL
Efter detta blodbad uppstod Nationernas Förbund, en institution som borde ha bevarat fred men som inte ens klarade av att hejda den snabba utvecklingen av kolonialism i Afrika, en stor del av Asien, Oceanien, Karibien, Kanada och även nykolonialism i Latinamerika. Knappt 20 år senare, bröt ett annan fruktansvärt världskrig ut i Europa. Ingressen var det spanska inbördeskriget, med början 1936.

Efter det förkrossande nederlaget för nazisterna satte världens nationer sitt hopp till FN, som strävar efter att skapa samarbete för att sätta stopp för aggressioner och krig, så att länder kan bevara fred, få utveckling och fredligt samarbete runtom i världen. Miljontals forskare kunde öka chanserna för överlevnad för mänskligheten, fast miljarder människor hotas redan av mat- och vattenbrist inom en kort tidsperiod. Vi är redan 7,3 miljarder människor på planeten. År 1800 fanns det bara 978 miljoner. Denna siffra ökade till 6070 miljoner år 2000; och enligt en försiktig uppskattning av den år 2050 kommer det att finnas 10 miljarder.

Naturligtvis nämns (våren 2015) ankomsten till Västeuropa av båtar fulla av invandrare, båtar av de mest skiftande kvalitet. Det är en flod av afrikanska migranter från kontinenten som koloniserades av européerna under hundratals år. För 23 år sedan sade jag i en FN-konferens om miljö och utveckling ”En viktig biologisk art är i fara att försvinna med tanke på den snabba och progressiva förstörelsen av dess naturliga livsuppehållande förhållanden – Människan.” Jag visste inte då hur nära vi nu är detta.
Castro imagesCAQ00YN9

Till minne av 70-årsdagen av det Stora Fosterländska Kriget, jag vill föra till protokollet vår djupa beundran för heroiska sovjetiska folket, som gjorde mänskligheten en enorm tjänst. Idag ser vi den fasta allians mellan människorna i den ryska federationen och staten med den snabbast växande ekonomin i världen: Folkrepubliken Kina. Båda länderna, med sitt nära samarbete, modern vetenskap och kraftfulla arméer och tappra soldater utgör en kraftfull sköld för världsfred och säkerhet, så att överlevnaden för mänskligheten kan bevaras.

Fysisk och psykisk hälsa, och den anda av solidaritet är normer som måste råda, eller mänsklighetens framtid, som vi känner den, kommer att gå förlorade för alltid. De 27 miljoner människor i Sovjetunionen som dog i Stora Fosterländska Kriget, gjorde även så för mänskligheten, för rätten att tänka och vara socialister, att vara marxist-leninister, kommunister, och lämna den mörka medeltiden bakom oss.

IN ENGLISH

The 70th anniversary of the Great Patriotic War will be commemorated the day after tomorrow, May 9. Given the time difference, while I write these lines, the soldiers and officials of the Army of the Russian Federation, full of pride, will be parading through Moscow’s Red Square with their characteristic quick, military steps.

Lenin was a brilliant revolutionary strategist who did not hesitate in assuming the ideas of Marx and implementing them in an immense and only partly industrialized country, whose proletariat party became the most radical and courageous on the planet in the wake of the greatest slaughter that capitalism had caused in the world, where for the first time tanks, automatic weapons, aviation and poison gases made an appearance in wars, and even a legendary cannon capable of launching a heavy projectile more than 100 kilometers made its presence felt in the bloody conflict.

From that carnage emerged the League of Nations, an institution that should have preserved peace but which did not even manage to stop the rapid advance of colonialism in Africa, a great part of Asia, Oceana, the Caribbean, Canada and a contemptuous neo-colonialism in Latin America. Barely 20 years later, another atrocious world war broke out in Europe, the preamble to which was the Spanish Civil War, beginning in 1936.

After the crushing defeat of the Nazis, world nations placed their hopes in the United Nations, which strives to generate cooperation in order to put an end to aggressions and wars, such that countries can preserve the peace, development and peaceful cooperation of the big and small, rich or poor States of the world. Millions of scientists could, among other tasks, increase the chances of the survival of the human species, with billions of people already threatened by food and water shortages within a short period of time. We are already 7.3 billion people on the planet. In 1800 there were only 978 million; this figure rose to 6.07 billion in 2000; and according to conservative estimates by the year 2050 there will be 10 billion.

Of course, scarcely is the arrival to Western Europe of boats full of migrants mentioned, traveling in any object that floats; a river of African migrants, from the continent colonized by the Europeans over hundreds of years. 23 years ago, in a United Nations Conference on the Environment and Development I stated: “An important biological species is in danger of disappearing given the rapid and progressive destruction of its natural life-sustaining conditions¬: man.” I did not know at that time, how close we were to this.

In commemoration of the 70th anniversary of the Great Patriotic War, I wish to put on record our profound admiration for the heroic Soviet people, who provided humankind an enormous service. Today we are seeing the solid alliance between the people of the Russian Federation and the State with the fastest growing economy in the world: The People’s Republic of China; both countries, with their close cooperation, modern science and powerful armies and brave soldiers constitute a powerful shield of world peace and security, so that the life of our species may be preserved.

Physical and mental health, and the spirit of solidarity are norms which must prevail, or the future of humankind, as we know it, will be lost forever. The 27 million Soviets who died in the Great Patriotic War, also did so for humanity and the right to think and be socialists, to be Marxist-Leninists, communists, and leave the dark ages behind.

i Andra om: , , , , , , , , ,

  5 comments for “En stor revolutionär om ”Det stora fosterländska kriget”

 1. Peter Grafström
  9 maj, 2016 at 17:40

  Undrar om Fidel Castro har läst den amerikanske ambassadören Earl E T Smith’s redogörelser för Usas stöd till Castro’s maktövertagande. Både från State Department, NYT och Cia. Detta trots (eller pga?) att hans marxistiska bakgrund var känd sen tio år.

  Earl E. Smith: In February 1957 Herbert L. Matthews wrote three articles on Fidel Castro, which appeared on the front page of the New York Times, in which he eulogized Fidel Castro and portrayed him as a political Robin Hood, and I would say that he repeated those views to me in our conversation….
  F.W. Sourwine: What did Mr. Matthews tell you about Batista?
  Smith: Mr. Matthews had a very poor view of Batista, considered him a rightist ruthless dictator whom he believed to be corrupt. Mr. Matthews informed me that he had very knowledgeable views of Cuba and Latin American nations, and had seen the same things take place in Spain. He believed that it would be in the best interest of Cuba and the best interest of the world in general when Batista was removed from office.
  Sourwine: It was true that Batista’s government was corrupt, wasn’t it?
  Smith: It is true that Batista’s government was corrupt. Batista was the power behind the Government in Cuba off and on for 25 years. The year 1957 was the best economic year that Cuba had ever had. However, the Batista regime was disintegrating from within. It was becoming more corrupt, and as a result, was losing strength. The Castro forces themselves never won a military victory. The best military victory they ever won was through capturing Cuban guardhouses and military skirmishes, but they never actually won a military victory. The Batista government was overthrown because of the corruption, disintegration from within, and because of the United States and the various agencies of the United States who directly and indirectly aided the overthrow of the Batista government and brought into power Fidel Castro.
  Sourwine: What were those, agencies, Mr. Smith?
  Smith: The US Government agencies – may I say something off the record?
  (Discussion off the record.)
  Sourwine: Mr. Smith, the pending question before you read your statement was: What agencies of the US Government had a hand in bringing pressure to overthrow the Batista government, and how did they do it?
  Smith: Well, the agencies, certain influential people, influential sources in the State Department, lower down echelons in the CIA. I would say representatives of the majority of the US Government agencies which have anything to do with the Embassy…

 2. Kent Forssgren
  9 maj, 2016 at 19:26

  Det gäller verkligen att lyssna på alla sidors version – i alla konflikter.
  Här får man anledning att tänka om, i alla fall jag!
  Synnerligen intressant.
  Får mig att reflektera över ett annat land där ledaren i västmedia beskrivs som utförande de mest bestialiska handlingar en människa kan utföra mot sina medborgarna; till och med mot sina egna släktingar.
  Plus beskrivningarna av landets kärnvapenkapacitet….
  Min reflektion handlar om Nordkorea med dess ledare Kim Jong-Un!
  Det förefaller mig här finnas en mycket stor överensstämmelse med de beskrivningar som i västmedia gavs kring Saddam Hussein i Irak och hans ageranden plus den påstådda kärnvapenkapaciteten.
  För Libyen och Irak har sanningen avslöjats. Nu börjar jag ana att samma sak gäller Kuba.
  Kanske också Nordkorea?

 3. Sven Andersson
  11 maj, 2016 at 13:54

  Fidel Castro deklarerade sig inte som marxist förrän ett år efter revolutionen, 29 juli-rörelsen var inte heller marxistisk (det var därför så många av dess ledare bröt med Castro när revolutionen tog en socialistisk vändning). Raul Castro och Che var däremot kända marxister. Bla kallade Kubas Kommunistparti 29 julirörelsen för småborgerliga äventyrare. Castro precis som Chavez kom till makten på ett program som huvudsakligen riktade sig mot korruptionen, inte på socialism. USA har vid varje liknande tillfälle haft förhoppningar om att revolutionen skulle gå i deras riktning så det är ingen nyhet. Det var på samma sätt i Nicaragua. De bägge bröderna Castro, precis som Jose Marti åkte ju dessutom runt USA för att samla ihop pengar till sina respektive revolutioner.

  • Peter Grafström
   11 maj, 2016 at 14:53

   Sven
   Nej han deklarerade sig inte öppet men sen hans inblandning i uppror i sydamerika från 1948 och framåt uppfattade Cia honom som marxist enligt ambassadören. När Castro tog makten gjorde han en trevare om samarbete till Usa vilket avvisades och då gick han vidare med marxismen.
   Vad ett positivt bemötande av Usa hade resulterat i kan jag inte gissa, kanske till ngn sorts pragmatisk lösning om man tror att Castro var helt självständig. Men innan han tog makten hade han kraftigt motsatt sig ett demokratiskt val av ny Kubansk ledare som ambassadören tillsammans med oppositionen hade övertalat Battista till. Jag tror inte att Castro hade mkt till övers för demokrati. Men han hade en vapenbroder, som inte var marxist och som dog i en flygolycka. Kommunisthatarna insinuerar att Castro låg bakom, men det är sånt Cia är specialister på. Efter Earl E T Smiths förhör 1961 dröjde det ju inte så länge innan Kuba-krisen var ett faktum. Kuba var nog en fiende Usa ville ha som hot att peka på. Och mönstret upprepar sig. Chiang Kai Chek, Battista, Somosa. Alla obstruerades dom av Usa och deras revolutionära motståndare släpptes fram.
   Alla var dom säkert korrupta och eländiga så kanske det inte finns skäl att beklaga, men det var Usa som bekämpade dem inte tvärtom. Chomsky skulle säkert påstå att Somosa bekämpades pga opinionen i Usa mot att stödja onda regimer, men Chomsky undviker allt vad konspirationer heter. Och i det större perspektivet finns ett mönster av att angloamerikanerna ligger bakom all extremism från höger till vänster. I Kina hade revolutionärerna i början vanföreställningen att den upplevt höga utvecklingsnivån i väst vilken Cho En Lai ville emulera, avspeglade de liberala ideerna, vilka av britter och amerikaner presenterades som inbegripande marxism och postmodernism för att använda ett då ännu inte uppfunnet uttryck. Jag tillåter mig att skissa av utrymmesskäl.
   Men det var alltså ett smart bedrägeri mot Kina som lyckades.
   När du påstår att Usa hoppades nånting så pratar du om naiva politiker inte om deep state som har NWO på programmet sen före WW1. Bolshevikrevolutionen skedde inte för att Usa hoppades få en allierad utan för att hindra Rysslands då snabba ekonomiska utveckling. Och i fallet Kuba som sagt sannolikt för att få en fiende, absolut inte en allierad.
   Oppenheimer desavouerades för att han motsatte sig vapenindustrins inriktning på stora bombplan för totalt kärnvapenkrig. Han föreslog ett diversifierat försvar kapabelt till att hantera begränsade konflikter. Det fanns ett rent ekonomiskt skäl för att blåsa upp en stort hot och Castro behövdes för det.

Comments are closed.