Fakta om Bodströms ”Patriot Act” för Sverige!


Advokatsamfundet anser att förslaget till ny lagstiftning om tvångsmedel när det gäller husrannsakan, telefonavlyssning, kameraövervakning är så erbarmligt dåligt underbyggt att de föreslår att man inför en bevisförbudsregel i Rättegångsbalken skriver de..

Det skriver de som svar på delbe-tänkandet ”Ökad effektivitet och rättsäkerhet i brottsbekämpningen”, SOU 2003:74 som ska ligga till grund för att avskaffa den personliga integriteten i riksdagen i höst.

Nedanstående text är direkta citat av samfundets remissyttrande. I något fall har jag förkortat citaten. All kursiv text är citat, rakt typsnitt är min text.

Inledning: Betänkandets titel är enligt samfundets mening något missvisande. Till övervägande del handlar förslagen i betänkandet om att öka brottsbekämpande myndigheters möjligheter till kontroll och tvångsåtgärder och rättssäkerhets-aspekterna är..

..styvmoderligt behandlade.

Ett genomgående drag i betänkandet är avsaknaden av en grundläggande analys…

Integritet: Det nu sagda illustrerar också ett generellt problem i Sverige med ett förhållandevis svagt utvecklat integritetsskydd.

Positionsbestämning och hemlig dito utan brottsmisstanke:

Advokatsamfundet kan godta att utrustning för positionsbestämning används när det gäller fordon. I betänkandet talas också i huvudsak om sådan positionsbestämning. Den föreslagna lagtexten innehåller dock inga sådana begränsningar och medger att utrustning för positionsbestämning placeras också i en persons kläder. Detta innebär ur många aspekter ett integritetsintrång och samfundet avstyrker att så skall få ske.

I sammanhanget skall noteras att positionsbestämning enligt förslaget skall få ske också när någon förundersökning inte pågår och att den som är utsatt för åtgärden inte alls behöver vara misstänkt för inblandning i brottslig verksamhet.

Direkt uppseendeväckande är betänkandets lagförslag om rätt för polisman att för att installera eller avlägsna utrustning för positionsbestämning bereda sig tillträde till de utrymmen som behövs, 10 b § andra stycket polislagen. I tredje stycket intas visserligen en proportionalitetsregel, men den ger knappast mer än ett illusoriskt skydd.

Bestämmelsen ger, som den nu är skriven, rätt för polisen att i hemlighet ta sig in i hemmet hos en person som inte misstänks för inblandning i brottslig verksamhet, för att i dennes kläder placera utrustning för positionsbestämning, och detta utan att det pågår förundersökning eller att en domstol gett tillstånd till åtgärden.

Förslagen om kroppsvisitation och hus-rannsakan i förebyggande syfte avstyrks.

Enligt Advokatsamfundet finns det anledning att mot bakgrund av de förslag som redovisas i utredningen noggrant överväga att införa en bevisförbuds-regel i rättegångsbalken.

Många av de förslag som redovisas innebär svåra överväganden för de utredande myndigheterna.

Risken för missbruk av vissa åtgärder är uppenbar..


En av Advokatsamfundets medlemmar..

..Ett sätt att komma tillrätta med sådana risker är att medge domstolarna rätt att avvisa bevisning som tillkommit istrid med givna bestämmelser. Även om detta innebär ett stort avsteg från gällande ordning finns det enligt Advokatsamfundet skäl att överväga frågan.

Man kan utan vidare dra vissa slutsatser utifrån Advokatsamfundets remissvar, eller hur?

Som parentes kan jag nämna att USA nu har permanentat The Patriot Act.

Jag har lagt upp några av dessa dokument på min hemsida. Du kan klicka på dem och läsa on line eller om du vill så kan du spara dem på din egen dator,

Remissammanställningen är vad det låter som, en sammanställning av inkomna remissvar. JO:s och Advokatsamfundets remissvar finns och själva delbetänkandet.

Länkar:

Remissammanställning
Justietieombudsmannens svar
Advokatssamfundets svar
Delbetänkande SOU 2003:74


21 svar till “Fakta om Bodströms ”Patriot Act” för Sverige!”

 1. All sån här lagstiftning utnyttjas i praktiken till ett fåtal saker, varav det främsta användningsområdet traditionellt sett är…
  Jaga skattesmitare.

  Både USA och Sverige använde tidigare ”kampen mot narkotikan” som rättfärdigande för diverse integritetsbrott och som anledning till att utländska banker etc skulle lämna ut uppgifter till myndigheter (japp, de tvekade inte att kalla små skatteförbrytare för misstänkta knarkbaroner).
  I dagsläget är det ”kampen mot terrorismen” som används som rättfärdigande.

  Ok, skattebrott är fel. Men om vi ska ha lagstiftning för att bekämpa den kan vi väl ändå kalla den för vad den i praktiken är? Fast acceptansen från folk kanske inte vore så hög om de förlorade all integritet för att få fast någon glömt deklarera utländska fonder för 20 000..

 2. jag tycker att det känns obehagligt bara. Och varför har inte tidningarna skrivit om detta?

 3. Jinge: ”Som parentes kan jag nämna att USA nu har permanentat The Patriot Act.”

  Har mycket terrorattentat har drabbat USA (fastlandet alltså, inte Irak, om nu någon skulle få för sig att dra en sådan visa) efter att man antog The Patriot Act?

 4. Peter: ”Har mycket terrorattentat har drabbat USA (fastlandet alltså, inte Irak, om nu någon skulle få för sig att dra en sådan visa) efter att man antog The Patriot Act?”

  fattas inte något i meningen? jag förstår inte vad du menar?

 5. Peter: Fullkommligt hjärndöd argumentation. Jag har en magisk sten som jag hittade i danmark en gång, .. en gammal man på en bensinstation i Skagen sa att den kommer skydda mig mot tiger-attacker. Och sen jag haft stenen har jag aldrig blivit attackerad av tigrar.

  Precis lika infantilt hjärndött som att hävda att PATRIOT ACT förhindrat några terrorist-attacker.

 6. Ingen tycks oroad av de här lagförslagen alltså. Integritet vill man bara ha för en sak verkar det – för bankkontona!
  Det är inte mycket bevänt med historiekunskaperna när man intar en så nonchalant inställning till de här frågorna.
  Jag får alltfler anledningar att vara tacksam över att jag har min framtid bakom mig.

 7. yabosid: Brukar du bli attackerad av tigrar? Jag hävdade aldrig att PATRIOT ACT förhindrat några terroristattacker, jag konstaterade bara att USA inte drabbats av några sedan den infördes. Eftersom PATRIOT ACT finns till just för att förhindra terroristattacker, så är det ju högst relevant.

  Huruvida du har hittat en magisk sten och du sen dess inte har blivit attackerad av tigrar, har ju liksom inget samband, alltså ett hjärndött påstående.

  Jag kan ju även föreslå att du avinstaller virusskydd och brandvägg på din dator, så får vi se hur hjärndöd min argumentation är. Just antivirusprogram råkar ha ungefär samma uppgifter för en dator, som PATRIOT ACT har för att skydda USA.

 8. Peter!
  Tror du på allvar att Patriotic Act är orsaken till att man inte haft allvarliga attentat sedan den infördes?
  Faktum är att vi inte har haft så många politiskt grundade attentat i Sverige heller de senaste decennierna, beror det på att vi inte haft någon Patriotic Act tror du! Enligt din logik borde det göra det.

  Nej Peter, samtidigt uppträdande av två faktorer innebär inte automatiskt att det finns ett äkta samband mellan dessa två faktorer.

 9. Gunnar hade en massa virus på sin dator. Gunnar fick hjälp med att ta bort dessa av Lasse, och fick även ett antivirusprogram installerat. Senare på kvällen gick Lasse och Gunnar ut på krogen och drack öl.

  Sen dess har inte Gunnar fått några virus.

  Kan man då konstatera att Gunnar inte har fått några virus på grund av antivirusprogrammet? Nej, naturligtvis inte.

  Kan man då misstänka att det finns ett samband mellan antivirusprogrammet och att Gunnar inte har fått några virus? Självklart, antivirusprogrammet var ju just avsett till detta.

  Kan man misstänka att det finns ett samband mellan att de senare drack öl på kvällen och att Gunnar inte fick några mer datorvirus? Knappast, öldrickande på krogen har inget samband med datorvirus.

  Jag vet inte hur jag skall förklara det tydligare för dig yabosid, men jag hoppas att du förstår. Prova nu att byta ut dator mot USA, virus mot terrorister, antivirusprogram mot PATRIOT ACT, och öl mot magiska stenar.

 10. Men Peter, du verkar inte föstå:
  Det finns reella samband och falska sådana. Antivirusskydd ger visst skydd mot datavirus, det handlar om ett reellt samband (eller ett äkta sådant som man också brukar säga) medan det faktum att storken ökar i ett område samtidigt som antalet barnafödslar ökar, inte innebär ett äkta samband. Man kan inte dra slutsatsen att barnen kommer med storken pga detta nämligen.
  På samma sätt förhåller det sig med Patriotic Act, det går inte att dra slutsatsen att den befriar USA från attentat, bara för att det, under den tid denna Act funnits, inte förekommit något attentat. Detta demonstreras bl.a. av att Sverige inte haft sådana attentat, trots tt vi inte har någon Patriotic Act – ännu!

  Ska du komma undan de senare slutsatsen måste du hitta på något speciellt skäl till att USA men inte Sverige råkat ut för sådana här attentat (före Patriotic Act) – vilket ska du välja? Du vill nog inte dra fram USA:s ageranden i Mellersta Östern gissar jag.

 11. PETER: Naturligtvis var det bara en sak jag sa för att illustrera min poäng. I TV-serien Family Guy så använde man ”Vulkan-försäkring” och ”Försäkring mot Moln-attack”.

  För att återvända till verkligheten. Många av de saker som PATRIOT ACT tillåter amerikanska myndigheter att genomföra har även genomförts i England. Och dom har haft TVÅ terrorist-attacker trots alla dessa möjligheter. Så bevisligen så hjälper inte dessa lagar till att förhindra terrorist-attacker, .. på sin höjd (förutsatt att dom används rätt) så kan dom underlätta att ta fast förövarna. Inget mer.

 12. Kerstin, läs mitt inlägg nummer 10 en gång till. Allt du skriver in inlägg nummer 11 håller jag med om förutom text som följer, och har heller skrivit något som motsäger det.

  Här har du fel: ”Detta demonstreras bl.a. av att Sverige inte haft sådana attentat, trots tt vi inte har någon Patriotic Act – ännu!”

  – Nu försöker du använda samma felaktiga resonemang som du felaktigt påstår att jag använder mig av.

  Det jag skriver är att man måste MISSTÄNKA att det finns ett sådant samband. Det enda sättet att bevisa att sambandet är sant, är om USA skulle redovisa för de terrorattentat de har stoppat med hjälp av the patriot act. Kan de inte det så kan man fortfarande misstänka att terrorister kan ha avstått från terroristattacker på grund av the patriot act.

  USA har varit utsatta för flertalet terrorattacker (många misslyckade, WTC har t ex varit utsatt förut då man sprängde en bomb på ett parkeringsplan under huset) innan the Patriot Act, men inte efter. Patriot Act är till för att förhindra terrorattacker. Då kan man inte utesluta att det finns ett samband mellan Patriot Act och att USA inte drabbats av fler terrorattacker, som ni vill göra. Jag säger det igen, jag säger inte att det finns ett samband, men man måste misstänka att det gör det.

  Sverige har aldrig varit utsatta för sådana terrorattacker vi pratar om. Vilket är ett av de starkare argumenten mot dessa nya lagar enligt mig, Sverige är helt enkelt inte en måltavla för terroristerna.

  För att dra dataparellen igen:

  USA är Windows (Finns tusenttals virus)
  Sverige är Linux (Finns enstaka virus, men låt oss föreställa oss att det inte finns några)

  Ett antivirusprogram skyddar windows mot virus, men det skyddar inte linux mot virus, därför att det inte finns några virus för linux.

  Skulle du nu hävda att det inte finns något samband mellan antivirusprogrammet och windows, bara för att vi inte har fått några virus på linux? Det är just det du hävdar när du skriver:

  ”Detta demonstreras bl.a. av att Sverige inte haft sådana attentat, trots tt vi inte har någon Patriotic Act – ännu!”

  Nu kan det ju naturligtvis vara så att antivirusprogrammet på windows inte fungerar ändå (det är helt enkelt kasst), och virusen har upphört av någon annan anledning.

 13. Intressant vore att få reda på era teorier om varför det inte har riktats fler terrorattacker mot USA? Älskar alla USA nu eftersom de gång på gång befriar vår värld från ondska?

 14. ”Intressant vore att få reda på era teorier om varför det inte har riktats fler terrorattacker mot USA?”

  Det ligger långt bort?

 15. Varför USA inte attackeras? .. Ja enligt den al-Qaida kommuniké som norsk underättelsetjänst fick tag på 2003 så stod det klart att man inte skulle attackera amerikanska fastlandet utan att fokusera på dess allierade i Irak och på så sätt splittra koalitionen. Främst så önskade man slå till mot Spanien innan deras val (vilket man gjorde) och sen Storbritannien, Italien och Polen.

  Då amerikansk flygsäkerhet inte förbättrats speciellt mycket sen elfte september som kom fram för nån månad sen, att amerikansk tåg och buss-trafik är extremt sårbar osv. så skall vi nog vara ganska säkra på att om dessa galningar var motiverade nog att genomföra en attack så hade dom gjort det och PATRIOT ACT hade föga hjälpt till att stoppa det.

  En rolig detalj i det hela är att USAs federala myndighet betalar ut pengar för att bekämpa terrorism utan att ta hänsyn till vilka potentiella mål som finns i de olika delstaterna. En stat som Utah utan några direkta mål över huvudtaget förutom att delstaten är full av galna kristna får lika mycket pengar som en delstat som New York, som är ett mycket mer troligt mål för terroristerna.

 16. Yabosid: ”Då amerikansk flygsäkerhet inte förbättrats speciellt mycket sen elfte september”

  – Du känner tydligen inte till att man inte längre får ha med sig mer än tre (3) tändsticksaskar på planen?

  En annan grej… en fråga till yabosid och kerstin:

  Varför kan man dra slutsatsen att terrorister slåt till mot London, på grund av GBs närvaro i Irak, men inte dra slutsatsen att Patriot Act hjälper till att förhindra terrorattacker?

 17. PETER: jag gissar på att du säger det där med viss sarkasm.. ;-) .. vad kan man göra med 4 tändsticksaskar som man inte kan göra med 3 frågar jag mig ;-).

  Vi kan väl ta och analysera vad PATRIOT ACT använts till sen den skrevs på efter elfte september. Den har totalt satt en handfull terrorister bakom lås och bom. Den har används som ursäkt till allt från att minska yttrandefriheten till att sätta dit tv-pirater. Låt oss återgå till det faktum att brittiska myndigheterna kan göra i princip allt som amerikanarna kan m.h.a. PATRIOT ACT. Ändå har dom nu haft två terrorist-attacker på mindre än en månad. Brittiska myndigheterna och underrättelsetjänsten har t.o.m gått längre än amerikanarna i många fall samt att de är bättre tränade och vana på att hantera sådana här situationer och hot än amerikanarna, och ändå blir dom attackerade.

  Nej, den slutsats jag drar av detta är att det är inte PATRIOT ACT som är orsaken att inga nya terror-attacker har skett mot amerikanska fastlandet, utan snarare en taktik från al-Qaida att sikta in sig på USAs allierade i Irak-kriget i stället. Man har attackerat Spanien och Storbrittanien, .. skall det verkligen behövas attacker mot Italien, Polen eller Danmark för att tvivlarna skall fatta vad det är som gör att al-Qaida väljer just dessa mål.

 18. Peter:
  London ligger mycket närmare de muslimska länder som anser sig förtryckta av USA och England exempelvis, och som någon påpekade, det kan vara en bra strategi att angripa USA:s allierade för att så split.

  Men, det handlar kanske mest om var man kan hitta människor som är beredda att offra sina liv för den ”goda saken” och därmed om en hel del slump.

  Vidare vet vi ju att folk, även icke-amerikaner, skickats från USA till andra länder för tortyr, bara för att de haft fel ursprungsnationalitet ex. Det kanske är flygkontrollen som i viss mån skyddat USA från fler attentat inte Patriotic Act, som handlar om mycket mer än kontroll av vilka som flyger in och ut ur USA.

 19. Patriot Act är inget utan Karl Rove. Om Sverige skall ha en Patriot Act så undrar man vem som blir den hemska motsvarigheten till Karl Rove. Jag tycker att varningslamporna blinkar överallt nu.