Så drar vi Thomas Quick ett varv till


Under rubriken – Därför ändrade jag mig om Thomas Quicks skuld – skriver Justitiekansler Göran Lambertz en debattartikel i DN idag.

Debattartikeln är cirka tre A4-sidor och den utredning han refererar till är 8-9 sidor lång. Länkar till bägge finns längst ner till höger i denna bloggpost.

I medierna har gjorts gällande att Thomas Quick är dömd för åtta mord och att dessa domar är mycket tveksamma. I huvudsak har beskyllningar riktats mot förundersökningsledaren Christer van der Kvast och den kriminalinspektör som gjort samtliga utredningar av Quicks erkända mord. De ska ha begått olika tjänstefel i handläggningen av ärendet enligt anmälarna.

Bland kritikerna finns personer som Leif G W Persson, Jan Guillou och flera andra namnkunniga debattörer. Givetvis har dessas tveksamhet inneburit att medierna tagit upp saken och gett dem möjlighet att redogöra för sina åsikter, det lär även ha skrivits minst en bok om saken, men tyvärr har jag inte läst den.

Avslutningsvis skriver Lambertz i sin debattartikel: ”Här nöjer jag mig med att konstatera att det samlade intrycket är att det enligt min mening inte finns särskilt mycket som talar för att någon av de sex fällande domarna är oriktig. Såvitt jag kan bedöma har polis och åklagare gjort ett i allt väsentligt skickligt arbete. Missar och missgrepp har säkert förekommit. Men de är knappast värre i sammanhanget än att de bör få passera. Och det finns inte någon anledning att misstänka att de brister som må ha funnits har inneburit att domstolarna på något väsentligt sätt har vilseletts.

Detta är ett ärende av ett sådant slag att jag som justitiekansler knappast kan göra anspråk på att se sanningen tydligare än andra kvalificerade granskare. Det jag har redovisat är min och mina medarbetares bedömning, varken mer eller mindre.”

Efter att ha läst den rapport som Justitie-
kanslern nu har lagt ut på nätet så förstår jag hans något vaga formulering. Att i efterhand göra bedömningar om vad som eventuellt framkommit under rättegångar då fakta inte finns redovisade i domarna är svårt. I ett fall friar dessutom DNA Quick, men andra fakta i målet talar ett annat språk.


Själv hade jag
någon slags förhoppning om att frågetecknen skulle rätas ut i och med att Justitiekanslern granskade ett antal domar, men tyvärr infriades inte dessa förhoppningar. Den utredning som presenteras på JK:s hemsida är även den i huvudsak fylld med vaga formuleringar och många om och kanske. Det är mycket möjligt att man inte kan komma längre än så i nuläget men min personliga gissning är ändå att denna utredning lägger mer ved på brasan – att det rör sig om både felaktig handläggning, rättsövergrepp och justitiemord.

Jag får en stark känsla av att vi aldrig kommer att få veta hur det egentligen förhåller sig. Själv är jag en väldigt nyfiken person så jag ska rekvirera domen från ”Johan-målet” för att läsa, kanske blir jag mer övertygad efter det..

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]Thomas Quick, Justitiekanslern, Rättsäkerhet, Juridik, Mord, Massmördare, Justitiemord, Politik[/tags]