Vårdvalets effekter på sjukskrivningarna – Seminarium kl 18.00 på ABF-huset


Förra måndagen kom Riksrevisionen med en mycket kritisk och uppmärksammad rapport om Vårdvalet. Den uppmärksammades även på denna blogg 12/11.
I kväll sker ett viktigt möte rum som behandlar frågan om Vårdvalet ligger bakom en ökning av sjukskrivningarna! Gå dit!

Om mötet.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på den (förengående) regeringens uppdrag utvärderat om och i vilken utsträckning de vårdval som infördes i åtta landsting under åren 2007 till 2009 har påverkat sjukskrivningarnas antal och längd.
Sjukskrivning rättvis

ISF finner att vårdvalet lett till att fler personer blir sjukskrivna samt att de långa sjukskrivningarna blivit längre i de landsting som tidigt genomförde vårdval. Fördjupade studier tyder dock på att de effekter som kan observeras inte återfinns i alla landsting utan drivs av de vårdvalsreformer som genomförts i Stockholms läns landsting.

Seminariedeltagare: Jan Halldin läkare (moderator), Kristian Persson Kern projektledare ISF, Dag Larsson oppositionslandstingsråd (S) med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor Stockholms läns landsting.

Arrangörer Gemensam Välfärd Stockholms vårdnätverk, PRO Kultur

Idag publicerar också Svenska Dagbladet en artikel i frågan ”Folkhälsan inte bakom sjukskrivning”. Där skriver man bl.a ”Folkhälsan inte bakom sjukskrivning. Hur många som är sjukskrivna går i vågor. Men det är snarare politiska beslut än vår hälsa som har betydelse, enligt en ny analys från Försäkringskassan. De tre viktigaste faktorerna är i stället hur förtidspensionssystemet utformats, arbetsmarknaden och arbetet kring sjukskrivningar, som när Socialstyrelsen tog fram rekommendationer. Det är omöjligt att ta reda på hur stor del av sjukskrivningarna varje faktor innebär, enligt Laura Hartman. – Sjukfrånvaron har varierat kraftigt. När den var som högst var den tre gånger så hög som i dag. Samtidigt har vi inte kunnat konstatera någon nämnvärd förändring i folkhälsan.- Ju svårare det är att få förtidspension, desto fler tenderar de långa sjukfallen att bli.”
Sjukskrivning på lösa boliner

* Kan Vårdvalssystemet vara en faktor som ökar sjukskrivningarna?

Riksrevisionens rapport – en sammanfattning.
Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna med Vårdvalet, som främjat privatisering. (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/laekarfoerbundet-slopa-inte-vardvalet-foerbaettra-det-11946). Forskning, sammanställd av professor Göran Dahlgren i bl.a. en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift, ”Vård på lika villkor – drivkrafter och motkrafter” (http://www.socialmedicinsktidskrift.se) visar att privat vård generellt har nackdelar jämfört med offentlig vård. Och reella vårdval kan ske inom ramen för offentlig vård. Vårdvalsmodellen innebär:
1. Ökad ojämlikhet, tvärtemot intentionerna i vården.
2. Vård efter efterfrågan i stället för efter behov främjas. Mycket glädjande är att läkarnas vetenskapliga organisation Svenska läkaresällskapet menar att
»Behov och inte efterfrågan ska styra vården«.
3. De svåraste sjuka åsidosätts alltför mycket.
4. Vårdval med ett ersättningssystem som i Stockholms läns landsting har visar att man tenderar att behandla en sjukdom idag, vilket innebär sämre vård i sig. Förutom hade vi helhetssyn.
5. Vårdvalssystemet har visat sig medföra att låter läkare tar sig an hälsoproblem som tidigare skötts av sjuksköterskor – man frångår LEON-principen och får onödigt höga kostnader.
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

6. Vårdvalet är för många en chimär då adekvat, tillförlitlig information om kompetens etc. hos vårdgivarna knappast finns. Därför kan informerat val sällan ske. Gäller inte minst multisjuka och äldre. Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet, sa 11/11 i Sveriges Radio ” Det är nästan en fars att de sitter med en katalog med 120 företag som de ska välja mellan. De är så sjuka att de inte ens kan hålla en färdtjänstkupong i handen. Vårdvalet är till för friska som kan välja och vraka.” (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6015159
)
7. DN skrev tidigare i år att ”Välfärdsföretagen får varje år mångmiljardbelopp av -skattebetalarnas pengar. Men viljan att betala skatt är låg. De fem största välfärds¬bolagen omsatte förra taxeringsåret 22,4 miljarder kronor, hade en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – och betalade bara 26 miljoner ¬kronor i skatt.” http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/). http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/ Detta blir en skatt på c:a 2 %, medan bolagsskatten egentligen är 22,3 %.
Vill Läkarförbundet och läkarkåren förknippas med sådan verksamhet?

intressant.se, , , , , ,
, , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

SvD 17/11 Försäkringskassan DN 12/11 DN 2/11 Sveriges Radio om vårdvalsrapporten Dagens Arena 11/11 Annarkia 12/11 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare