Nu skiter jag i den svenska gullighetsprincipen!


Nu är det definitivt slut med snällheten mot de elöverkänsliga.
Jag har fått en hel del kommentarer till mina texter och här är några i urval.

”De första dubbelblindtesten med elöverkänsliga gjordes av Sture Lidén, nu avliden professor i dermatologi vid Karolinska sjukhuset, i slutet på 80-talet. Det har gjorts några till studier sedan dess, bland annat en just i Linköping. Samtliga dessa studier är små, men entydiga: Elöverkänsliga reagerar mycket kraftigt när de tror att elektrisk ström är på i grannskapet, men de är oförmögna att detektera faktisk elektrisk ström bättre än normala kontrollpersoner.”

”En hypotes som psykologer på Uppsala universitet jobbat med är att det är en form av klassisk betingning, och att den kan avhjälpas med metoder för avbetingning. Problemet är förstås att om man sätter en psykolog att behandla dem, så kommer de att skrika som stuckna grisar för att de klassas som ”psykiskt sjuka. Betingningsmodellen består i detta fall i att personen upplever problem (t ex trötthet eller huvudverk) och kopplar samman detta med strömfält eller något som kan härledas till strömfält (ett typexempel är stressade arbetssituationer med dator). Situation och besvär upprepas ett par gånger, och när betingningen är ”färdig” behövs inte längre situationen som leder till besvären, utan besvären yttrar sig som svar på den förmodade elektriska strålningen.”

”Det finns indikationer på att elöverkänsliga har en obalans i det autonoma nervsystemet. De reagerar starkare än en frisk kontrollgrupp på vissa yttre faktorer som ljud, ljuspulser och fysisk belastning. I vår senaste undersökning studerade vi elöverkänsligas hjärtverksamhet under ett dygn. Studien visade att den parasympatiska delen av nervsystemet, som verkar dämpande, inte aktiveras fullt ut nattetid hos elöverkänsliga.”

”Ett bevis på att det är en psykiatrisk åkomma är att det t.o.m. finns folk som får allergiska reaktioner när de ser en guldfisk i ett akvarium.”

Sålunda kan vi konstatera att alla elöverkänsliga är psykfall och snarast bör behandlas för deras egentliga problem..