Hur hindra klimatkatastrofen?I söndags kl 10. släpptes rapporten från IPCC:s klimatpanel i Köpenhamn. I ett blogginlägg 2/11 understryks det allvarliga läget då det gäller klimatet – och mänsklighetens framtid! Detta inlägg fokuserar på åtgärder och alternativ.

De som har annan uppfattning än att uppvärmningen har att göra med människans aktiviteter och utsläpp kan ha sina intressen eller kan ha lurats. Exxon Mobil har satsat minst motsvarande 150 miljoner svenska kronor i institut som aktiv motarbetar saklig information i klimatfrågan. Ökända är de två bröderna Koch, oljemagnater och ”frackare” samt mångmiljardärer, som skänkt stora summor till desinformationsverksamhet och lobbying i klimatfrågan.

Om rapporten.
DN skriver om rapporten 2/11 ”Människans påverkan på klimatet är tydligt, och den ökar. Men vi har verktygen för att hejda klimatförändringarna, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-Mon.”

”Rapporten visar att åren 1983-2012 var den varmaste trettioårsperioden på 800 år på norra halvklotet och att effekter av uppvärmningen är tydliga i hela världen. Isen vid Arktis och på Grönland minskar snabbare och snabbare. Havsnivåerna stiger, och haven blir också surare. Sedan industrialiseringen började har koncentrationen av vätejoner, som talar om hur surt vattnet är, ökat med 26 procent. Något liknande har inte skett på 65 miljoner år. Växter och djur både på land och i haven påverkas. Bland människor är det de fattigaste och mest utsatta som drabbas värst av ökad risk för värmeböljor, torka, översvämningar, minskade skördar och förstört fiske.”
klimatrapporter-webb

”Men läget är inte hopplöst. Det finns fortfarande möjlighet att begränsa effekterna. Forskarna bakom IPCC-rapporten har räknat ut att ska vi kunna nå två-graders-målet har vi redan använt mer än hälften av vår koldioxidbudget.

”Även om vi drar ned på vår standard kan det inte att ändra det faktum att vårt utrymme att använda fossila bränslen kommer att vara slut år 2030” säger Paul Watkinson, ledare för Frankrikes förhandlingsdelegation.

”Priset på fossila bränslen kommer att stiga, och kostnaderna för effekterna av klimatförändringarna om vi fortsätter som nu blir enorma. Samtidigt minskar priset för energieffektivisering och för förnybar el som sol- och vindkraft mycket snabbare än väntat. När vi minskar klimateffekterna uppnår vi samtidigt minskad fattigdom, bättre hälsa när luften blir renare och ökad livsmedelssäkerhet.”

Det finns minst fyra avgörande, överlappande frågor för mänskligheten i klimatfrågan:

1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system?? Miljöminister Åsa Romson sa vid en radiointervju 3/11 att nu ska Sverige satsa på åtgärder som tar särskild hänsyn till fattiga länders situation. Bra!
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Längre ned.

Givetvis diskuteras olika alternativ till dagens klimatförstörande energisituation inom ramen för dagens ekonomiska system.

* För ett par veckor sedan enades man vid ett EU-möte om att en överenskommelse som ”innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent och att energieffektiviseringen ska vara 27 procent, vilket är en viss urvattning jämfört med det förslag som låg på bordet när EU-toppmötet startade. Klimatmålen är EU:s förhandlingslinje inför nästa års klimatkonferens i Paris, då förhoppningen är att få till ett globalt avtal.” Vänsterpartiet sa nej till överenskommelsen, liksom t.ex. Svenska Naturskyddsföreningen.

* På DN Debatt skrev 2/11 två professorer i ekonomi tillsammans med en professor i meteorologi under rubriken ”em>Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår” att ”Avtalet har gett falskt hopp. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit verkningslös. Världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå på koldioxidskatt. Det blir svårt men är enda chansen att få ned utsläppen. Handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit verkningslös. Världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå på koldioxidskatt.”

Visionära förslag saknas inte, samtidigt med en allt allvarligare försämring sedan klimatmötet i Rio för mer än 20 år sedan. I en artikel i DN 2/11 menar Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem att ”elsystemet, transporterna och fjärrvärmenätet kommer att bli mycket mer integrerade. I ett samhälle utan utsläpp måste alla tre systemen samverka. Vårt elnät är i dag helt uppbyggt för att producera elen när den behövs. Med el från källor som sol och vind får vi i stället använda elen när den finns, eller hitta sätt att lagra den. Fjärrvärmenätet kan användas för att ta hand om överskottsel från solceller och vindkraftverk eftersom det är lätt att lagra värme men svårt att lagra el. Trafiken blir eldriven och kan köra på elvägar, där fordon får el från luftledningar, skenor i vägbanan eller nedgrävda kablar.”
* Om vi tog tillvara all solenergi som jorden tar emot under en timme skulle det räcka under ett helt år

Detta låter bra och är sannolikt teoretiskt möjligt, liksom fusionsenergi. Men det fordrar ett mer utvecklat samhälle där mänskligheten planerar och utnyttjar resurser för det gemensammas bästa här och nu samt framöver – och inte dagens primitiva kapitalism där enskilda aktörers vinstmaximering är det primära (mer nedan). Annars hade detta skett för länge sedan!

Ökenlandskap untitled

Finns andra alternativ?
Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvininningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.
storm

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.
Doktor om kapitalism

* Eller solenergi – solpaneler i Sahara har föreslagits!

Kapitalismen är största hindret!
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Visst kan mänskligheten något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs. Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.

Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken, 50 % högre beräkning finns). En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt. Det behövs en massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet. Att kontrollen över jordens resurser och ekonomin inte är satt under demokratisk kontroll utan sköts av en liten, liten grupp utan insyn och utan fokus på behoven hos mänskligheten ska inte längre tolereras
Naomi Kleins klimatbok

Naomi Klein gör i sin nya bok ”This Changes Everything: Capitalism vs the Climate.” konklusionen att det inte först och främst handlar om fossil energi utan om kapitalismen som system. (Boken kommer att recenseras här).

Jag är en av många som tar fasta på vetenskapliga fakta inom klimatområdet, och är naturligtvis medveten om att mitt lilla förslag till en plattform för att seriöst kunna ta itu med klimatförstörelsen – kapitalismens ersättande med ett globalt demokratiskt socialistiskt ekonomiskt system för dagen inte har stöd av en majoritet. Men man måste kritisera andra debattörer, och experter, som inte tycks se kapitalismens roll i sammanhanget. Som samarbetsinriktad vänsterman glädjer jag mig åt deras engagemang och strävar efter samverkan på gemensam plattform. .

Folk mer positiva till socialism, trots allt förtal.
– I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. Felmarginalen var 2,2-3,5 %.
En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
– 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism
-I en befolkningsrepresentativ undersökning 2012 uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html). Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 26/10 DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


7 svar till “Hur hindra klimatkatastrofen?”

 1. Genom att eliminera två helsnurriga idéer i vårt samhälle, kan vi göra mer än några tekniska uppfinningar, på kortare tid och med garanterade resultat. Det är främst dessa två principer:

  Att bo på en plats, arbeta på en annan och handla på en tredje. Eliminera den idén och du eliminerar större delen av de ineffektiva fossila transporterna i samhället.

  Alla skall äga en egen allting. Denna idé är så korkad så man inte kan förstå hur den ens blev upphöjd till hörskande samhällsprincip, någon gång gjorde vi byfånen till kung här märker man. Idén är orimlig inte bara från produktionssystemets synvinkel, den är orimlig för varje enskild individ, som ägnar mer och mer av sin tid åt att administrera ganska usel egendom, som det givetvis blir om alla skall ha en egen allting. Vår gata med 4 hushåll i norrland har 4 snöslungor. Förklara hur det är vettigt? Alla 4 är dessutom av usel kvalitet. Där kunde konsumtionen kapats till 25% av dagens konsumtion, med ökad levnadsstandard, bättre slunga och mindre skit i folks garage. Win win win.

 2. Anders
  Om det verkligen blir katastrofalt kommer världens folk att ändra sina prioriteringar men ännu syns det i så fall inte tillräckligt tydligt. Jag tror många vill se tydligare bevis eftersom det finns mycket kritik som aldrig bemöts. Vill man övertyga folk om att göra uppoffringar krävs att man lämnar speakers corner och tar debatten. Du nämner den ena sidans fiffel men inte den andras.

 3. De som tvivlar på klimatförändringarna och förestående svårigheter detta kommer innebära på vårdsystem och dess ökade krav på politiska system som måste designas för att matcha detta, gör sig själva en rejäl björntjänst. Klimatkrisen i sig kommer att förstärka redan existerande ojämlikheter i framförallt tredje världen Detta går inte att ”stänga ute” på något sätt i väst. Vi har sett Kuba som ett föredöme, som i decennier haft en hög kvalité på läkarvård – bland de bäst i Latinamerika och i klass med Canada och ytterst ekonomiskt effektivt jämfört med USA. Trots sanktioner som leds av USA har man byggt upp detta. Hör bara vad Professor Anthony Costello (UCL Institute for Global Health) har att säga.

  “First, we have to add the health lobby to the mitigation debate – they must emphasise the threat to our children and grandchildren from greenhouse-gas emissions and deforestation.

  Second, there must be a focus on health systems – there is massive inequality in health systems throughout the world. Because of this, the loss of healthy life years as a result of global environmental change is predicted to be 500 times higher in Africa than in European nations, despite Africa making a minimal contribution to the causes of climate change.

  Third, we must develop win–win situations whereby we mitigate and adapt to climate change and at the same time significantly improve human health and wellbeing. There are major health benefits from low-carbon lifestyles, which can reduce obesity, heart and lung disease, diabetes and stress.”

  He concludes:

  “We believe that all the main players – in health, politics, science, technology and civil society – must come together. The UCL–Lancet Commission laid out a framework for action, and we have called for a collation of information on the health effects of climate change leading up to a major international conference in the next two years. We especially want representation from poorer nations. This conference would set out some clear indicators, targets and accountability mechanisms. We need a new 21st-century public-health movement to deal with climate change.”

  Lancetrapporten för den ”skeptikern”

  http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673609609351.pdf?id=jaa6WJFOwArH5gbKYQ-Lu

 4. Anders jag klistrar in ett av mina försök att förmå Lars Bern att kommentera här:
  ”Jag kan ju inte veta säkert Lars om du har något motiv utöver rent sanningssökande men toge du debatten genom att kritisera den hövlige Anders påståenden vore det en positiv sak om man tror på demokratisk dialog.
  Anders baserar sig på IPCC och inte på vänstern betr klimatfakta.
  Svar: Vari ligger skillnaden? IPCC är inte en vetenskaplig organisation utan ett politiskt styrt organ för att enbart visa på antropogent orsakad klimatförändring (enl sina statuter). Det handlar om att bygga upp ett motiv för en starkare överstatlig roll för FN. Några klimatförändringar har ju inte inträffat och alla väderhändelser man hänvisar till ligger med god marginal inom vädrets normala variabilitet.
  LARS BERN”