Stoppa näringslivets styrning av politiken – vi behöver demokratisk socialism!

Denna gång presenterar jag ganska utförligt huvuddragen i en intressant artikel ”Näringslivets dolda styrning av politiken måste stoppas” i DN 20/9 av Daniel Suhonen, chef för det fackliga idéinstitutet Katalys och socialdemokratisk debattör med avslutande kommentarer. Suhonen skriver ”Demokratisk kris. Kreab-skandalen är inte unik, utan del av ett mönster. En elit inom näringslivet har genom lobbying i praktiken makt att överpröva politiska beslut och skydda sina intressen från konsekvensen av den allmänna rösträtten. Nu krävs karensregler och förbud mot hemliga kampanjbidrag. Den senaste veckans avslöjanden om hur Svenskt näringsliv i nära samarbete med den moderatanstrukna pr-byrån Kreab har uppvaktat Sverigedemokraterna för att få dem att glida högerut i frågan om vinst i välfärden har fått många att dra öronen åt sig. Men Kreab-skandalen är inte unik, förutom att partiet det nu gäller har en viss särart i det politiska landskapet. Men näringslivets organiserade politiska lobbying handlar om ett systematiskt arbete och måste ses som en ständigt pågående kampanj.”

images (32)
* Suhonen påminner (avkortat av mig) om att sedan millennieskiftet ses flera skandaler om ökad politiska aktivitet från näringslivet:

* Primeskandalen 2010 avslöjade hur Svenskt näringsliv betalade pr-byrån Primes S-märkta konsulter – bl.a. Niklas Nordström – 5 miljoner kronor för att styra Socialdemokraternas valanalys i en näringslivsvänlig riktning.
Min kommentar: Niklas Nordström är nu kommunalråd i Luleå och har gynnat omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter.
untitled (73)
* Borg-kommissionen avslöjades 2011 vara initierad av moderaten Peje Emilsson, Kreabs ägare, som figurerar i Kreab-härvan. Tillsammans med bl.a. Niklas Nordström skapade han en välfärdskommission med Timbro och Arenagruppen med syfte privatisera kostnaderna för framtidens äldreomsorg.

* Kärnkraftslobbykampanjen av pr-byrån Prime kostade 20 miljoner och gick ut på att påverka främst Centerpartiet i en kärnkraftsvänlig riktning, vilket medförde nya kärnkraftsvänliga riksdagsbeslutet före valet 2010.

* Vinstlobbyismen i Socialdemokraterna efter Caremaskandalen 2011 orkestrerades av Prime. Där ingick delar av kampanjen mot Håkan Juholt som ville stoppa vinstläckaget.

De nämnda skandalerna visar att ett mycket litet nätverk inom näringslivet har mycket stora resurser att överpröva politiska beslut. Nätverket består främst av kretsarna kring tankesmedjan Timbro, organisationerna Svenskt näringsliv och Stockholms Handelskammare samt pr-firmorna Prime och Kreab med den övergripande uppgiften att öka näringslivets makt och säkra vinsterna.

Vi befinner oss delvis i postdemokrati där demokratin har kvar sina yttre former men där eliterna sammansmält och där
lobbyism från dagens elit skyddar näringslivets intressen från konsekvensen av den allmänna och lika rösträtten (Crouch och Owen Jones med boken ”Etablissemanget”.

Andra punkter i artikeln:

* Ekonomiska intressen vill via politiker in i välfärd och politiskt reglerade marknader för vapen och energi, värderad till 900 miljarder kronor.

* Politiska övergångar till näringslivet blir viktiga. (Göran Hägglund, Filippa Reinfeldt, Jan Nygren, Stefan Stern eller Göran Persson byter lag och blir aktörer för företagsintressen. Sverige saknar nästan helt övergångsregler som hindrar höga politiker och statstjänstemän att gå direkt till näringslivet.

* Mediernas kris och pr-branschens tillväxt spelar in. Därmed ökar makthavarnas möjlighet att kommunicera valda budskap.

* Naivitet och ideologisk förvirring har drabbar främst svaga och ideologiskt förvirrade folkrörelsepartier som Socialdemokraterna och Centerpartiet.

* I takt med att eliterna sammansmält på näringslivets villkor har tanken om en djup demokrati i folkets intresse, alltmer lämnat plats för eliten, som ekonomiskt tar en allt större del av kakan.
* Vi vet ganska lite om denna nya ekonomiska supermakt i demokratin. Jag (Suhonen) menar att det är den dolda ekonomisk-politiska lobbyismen som är det stora problemet.

* Pr-firmorna säljer in en hotbild och en lösning via lobbyismen. En stor politisk lobbykampanj kostar några miljoner medan välfärdssektorn omsätter hundratals miljarder årligen. Problemet är att svenska folket oftast inte får veta när så sker.

Vad kan och bör samhället göra för att stärka demokratin?

1. Införa karens- och övergångsregler mellan politik och näringsliv.

2. Utöka presstöd och resurser till Public service för genom grävande, skandalhittande journalistik.

3. Reglera och förbjud hemliga parti- och kampanjbidrag.

4. Kanske behövs en utredning om maktförhållanden i det svenska postdemokratiska landskapet.

För oss som värnar principen om en medborgare, en röst, måste kampen mot denna form av ojämn ekonomisk styrning av politiken ställas i främsta rummet. Och kampen för ett vinstförbud i välfärden måste intensifieras.

Anders R:Hur pass giltig är bilden nedan från USA -lobbylandet nr 1? – för Sverige?
images (33)

Kommentarer.
En utgångspunkt för mig är bedömningen att staten har som viktig uppgift att slå vakt om det aktuella ekonomiska systemet, kapitalismen. Detta innebär att staten i slutändan slår vakt om kapitalistklassens intressen. Att det finns en sådan klass och att den blivit starkare och koncentrerats till färre individer och företag i Sverige och i nästan alla andra länder på jorden visar officiella dokument, statistik och studier entydigt. Detta sker samtidigt som de ekonomiska skillnaderna ökat, liksom arbetslösheten, otryggheten och andelen fattiga i rika länder – liksom kampen om jordens begränsade resurser.

Suhonens förslag ändrar inte på något av detta. Jag menar också att demokratin måste förstärkas genom att folket (en arbetarklass i vid mening som torde omfatta 75 % av befolkningen, beroende på definition och typ av land) får kontroll över jordens resurser och dominerande produktionsmedel. Detta skulle kraftigt öka demokratin, ge valda politiker ökad makt att planera en ekonomi efter behov och med hänsyn till en nödvändig ändring av klimatpolitiken. Nu styrs världens ekonomi i huvudsak efter vinstintressen hos stora bolag – ej efter analys av mänsklighetens behov – med beslut fattade vid möten i princip utan demokratisk insyn. Det behövs samarbete, inte främst konkurrens mellan bolag som söker spionera på varandra, hemlighålla forskning, och som ofta söker maximera vinst genom skatteparadis och -manipulationer enligt många undersökningar.

Doktor om kapitalism

För detta behövs politisk(a) parti(er) som konkretiserar en realistisk bild av ett bättre samhälle som bygger på demokrati och socialism. Det behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

i ,

Andra om: , , , , ,

Suhonen i DN BBC-undersökningen 2009 Cleveland Leader 9/4 2009 Frågeundersökning 2011 Pew Research

  1 comment for “Stoppa näringslivets styrning av politiken – vi behöver demokratisk socialism!

  1. Veritas
    23 september, 2015 at 17:27

Comments are closed.