Opinionsundersökningars kritik av kapitalismen och stöd för socialismenEn kommentator, som kritiskt brukar kommentera blogginlägg här, har skickat in en kommentar för några veckor sedan, vilket föranleder ett kort blogginlägg. Han skrev ”Jag hoppas bara du tar med dig denna nyfunna visdom nästa gång det kommer en opinionsundersökning som stödjer din världsbild och att du slutar hänvisa till de opinionsundersökningar du brukar göra då jag flera gånger har påpekat bristerna hos dem för dig. Tex att komma dragande med en opinionsundersökning som genomfördes 1987 som du brukar göra känns bara desperat.” I sin senaste kommentar är Tom Jensen skeptisk till sådana undersökningar. Släpper nu detta inlägg som legat några veckor.

Jag har arbetat en del med opinionsundersökningar i form av stora enkät-, telefon- och hälsoundersökningar gällande människors hälsa och sociala förhållanden. Det finns olika metodfrågor och felkällor. Dit hör urvalsmetod, representativitet, bortfall, social önskvärdhet, val av metod för datainsamlingen (brevenkät, telefonintervju, besöksintervju och mail-enkät), uppföljning av bortfallet, utbildning av intervjuare, kontroll/test av intervjuarreliabilitet etc. Känner inte till Tom Jensens erfarenhet på området.

Mitt intryck är att opinionsundersökningarna inför riksdagsvalen har hög prediktiv validitet (De förutsäger utfallet väl).

Som alkoholforskare känner jag förstås till att den i frågeundersökningen rapporterade alkoholkonsumtionen uppgår till i bästa fall hälften av försäljningen. Detta brukar förklaras av glömska, social önskvärdhet (man vill inte rapportera en konsumtion som man bedömer är för stor) samt det i flera, nu litet äldre metodstudier påvisade förhållandet att andelen som är kända för alkoholproblem i sjukvårds- och andra register är 2-4 gånger större i bortfallet än bland deltagarna. Men på gruppnivå finns en bra prediktiv validitet trots felkällor. Värnpliktsmönstrande som uppgav hög alkoholkonsumtion hade flerdubbelt högre risk att senare vårdas eller avlida med alkoholdiagnos.

Jag tar tillfället och återge några opinionsundersökningar jag publicerat i denna blogg.

1. Synen på kapitalism och socialism.
– I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I endast USA och Pakistan tyckte mer än 20 % detta. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. En knapp majoritet, 54 %, (en majoritet i 15 av de 27 länderna) menade att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina), sa att det främst var en dålig sak medan 24 % menade att de inte visste om det var bra eller dåligt. Felmarginalen var 2,2-3,5 %.
-En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
-I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Kommentar: Undersökningarna avser olika tidsperioder med olika konjunkturer. Den fria (=privatägda) pressen i USA är unisont negativt till allt som har att göra med socialism – ändå dessa siffror – hoppingivande, liksom ”We are the 99 %” -rörelsen var, innan den splittrades bl.a. genom insatser av infiltratörer. Det är inte socialt önskvärt att kalla sig socialist i USA. Varför röstar man inte på något socialistiskt alternativ i USA? Det finns inget. Och det fordras tillgång till enorma mängder pengar för att kunna delta i de odemokratiska valen i USA, där ”dollarocrazy” ersatt demokrati (Se tidigare blogginlägg).

2. Vilken stat utgör största hotet mot världsfreden?
Enligt en global opinionsundersökning utförd av Win/Gallup International år 2013, som genomfört opinionsundersökningar sedan 1977, menar 24 % av omkring 68 000 personer i 65 länder över hela världen att USA är det största hotet mot världen. På andra plats kom Pakistan med 8 %, följt av Kina (6 %) och Afghanistan, Israel, Iran och Nordkorea med vardera 5 %. Därefter följde Indien, Irak och Japan med vardera 4 %, medan Syrien fick 3 % och Ryssland 2 %.
Frihetsgudinna gråter bild

54 procent av de tillfrågade i Ryssland sade att USA är det största hotet mot freden medan 49 procent av kineserna hade samma uppfattning.
I Latinamerika toppades listan av närmaste grannen Mexiko (37 procent), följt av folkrika Brasilien (26 procent) och Peru (24 procent).
Bland USA:s nära allierade länder ligger Grekland, Turkiet (45 procent vardera) och Pakistan (44 procent) högst.
Även de tillfrågade i USA anser 13 procent att deras land är största hotet mot världsfreden.

Obama hök untitled

4. Samband lycka och rikedom? Det brukar då och då diskuteras om det finns samband mellan lycka och rikedom. I sammanhanget kan nämnas att USA kom på plats 114 av 143 länder i en opinionsundersökning med måttet ”The Happy Planet Index”, som utvecklats av New Economic Foundations. (Annie Leonard. The Story of Stuff. New York: the Free Press, 2010;sid 151; http://happyplanetindex.org).

Kommentar till område 2 ovan – En liten påminnelse om USA:s insatser detta millenium.

* Det illegala brutala kriget mot Irak med mellan hundratusen och en miljon dödade;
* Det brutala angreppskriget i Afghanistan;
* Sönderslagningen av Libyen via NATO;
* Kriget mot Syrien via ombud och hotet om ett fullständigt olagligt anfallskrig;
* Drönarna, där användning baseras på beslut av president Obama utan juridisk eller demokratisk insyn;
* CIA:s omvandling från brutal spionorganisation och statskuppare till terrroristorganisation (Pulizerprisvinnaren Mazetti);
* De upprepade mordförsöken mot Venezuelas ledare Chavez och Kubas ledare Castro;
* Tortyren har fått ett tydligt ansikte i västvärlden;
* Den kraftiga militära upprustningen, med minst 700 militärbaser i andra länder och en omringning av Kina och Ryssland
* Den omfattande moderniseringen av kärnvapen av Nobels fredspristagare Obama;
* Den omfattande, tidigare hemliga övervakningen av människor runtom i världen, av statschefer, viktiga organisationer och USA-bolags konkurrenter av NSA och andra;
* Minskningen av demokratin i USA enligt USA-jurister och expresident Carter;
* Guantanamo.

Al-Sissi untitled

Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra världskriget.
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.

Kvaliteten på opinionsundersökningarna?
Tyvärr finns begränsad eller ingen uppgift om metodiken för en del opinionsundersökningar, som dock utförts av kända opinionsinstitut som regel. Det finns en hög extern validitet för område 2 (se kommentaren ovan) och till område 3 (stor kriminalitet och undersysselsättning i USA mm). Men resultaten angående synen på kapitalism och socialism är tämligen samstämmiga, och felmarginalen liten i de undersökningar som anger detta.i Andra om: , , , , , ,

, , , ,

BBC-undersökningen 2009 Cleveland Leader 9/4 2009 Frågeundersökning 2011 Pew Research Gallupundersökningen om USA som hot Globalresearch 15/12 Gulf Today 15/12 AB 13/12 Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken UD blogg Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-Kulturfront Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 DN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP


Ett svar till “Opinionsundersökningars kritik av kapitalismen och stöd för socialismen”

 1. Tom Jensens kommentarer i vanlig stil besvaras kortfattat av Anders Romelsjö (kursiv stil).
  Då du frågar kan jag börja med att nämna att jag har läst flera kurser i statistik vid universitet för bland annat Svante Körner. Svar: Vad har det med saken att göra? Jag har även läst statistik.

  Jag har vid en rad olika tillfällen kritiserat användandet av opinionsundersökningar i allmänhet och de du hänvisar till i synnerhet. Jag har listat följande punkter som kritik och du har fortfarande inte bemött dem.
  Svar: Visst har jag det. Jag diskuterar erfarenheter och olika felkällor kortfattat. Varför tror du att enkät- och (telefon/besöks)intervjuundersökningar har så pass stor betydelse inom forskning, politik och affärsverksamhet?
  1. Det är oerhört enkelt att producera de resultat man önskar i en opinionsundersökning. Genom att välja en viss urvalsgrupp, eller en viss insamlingsmetod eller utforma frågorna på ett visst sätt kan man som undersökare relativt enkelt styra resultatet i den riktning man önskar.
  Svar: Mycket svepande kommentar. De undersökningar jag refererar baseras på slumpvis urval av befolkningen och anses vara representativa om inte andra uppgifter talar emot.
  2. Även om undersökaren inte har ett direkt syfte att styra resultatet, är sakerna i punkten 1 ändå felkällor som minskar tillförlitligheten i undersökningen. Vi vet att i vissa situationer är opinionsundersökningar tillförlitliga, medan i andra är de inte det. Detta går ibland att se genom att jämföra resultatet i opinionsundersökningen med det verkliga utfallet. Problemet är då det inte direkt finns något utfall att jämföra med. Då går det inte att säga om opinionsundersökningen är tillförlitlig eller inte. Svar:Förvisso.
  3. En annan stor svaghet med opinionsundersökningar är att en stor rad händelser tenderar att påverka hur man väljer att svara i opinionsundersökningen, men inte själva utfallet. Svar:Självklart, se opinionsundersökningarna inför valet.
  Nu över till de opinionsundersökningarna du hänvisar till. Det mest anmärkningsvärda är nog att du hävdar i rubriken att opinionsundersökningarna ger stöd för socialismen, men om man granskar dem noggrannare så ser man att INGEN av dem ger något stöd/ökat stöd för socialismen. Dessutom skulle jag också vilja påstå att definitionen på socialism respektive kapitalism kan skilja sig oerhört mycket åt från person till person och från land till land. Som exempel kan nämnas att i USA brukar Sverige benämnas som ”Socialistic Sweden”. Samtidigt i Sverige så tror jag knappast det är någon som ser Sverige som ett socialistiskt land. Svar: Undersökningarna visar antingen att en stor andel av de svarande misstror kapitalismen eller är positiva till socialismen. Självklart uppfattar människor dessa begrepp olika. Jag har ändrat rubriken till ”Opinionsundersökningars kritik av kapitalismen och stöd för socialismen”
  Undersökningen från 2009 från BBC
  Den skulle jag vilja döma ut direkt då den genomfördes 2009, mitt under den djupaste ekonomiska kris världen har skådat de senaste 70 åren. När politikerna istället för att ta ansvar för vad som hänt, konsekvent har skyllt över skulden på ”de giriga kapitalisterna” vore det helt otroligt om inte betydligt fler svarat att de var negativa till kapitalismen än vad som hade svarat det idag. Men om vi struntar i detta och ändå tittar på undersökningen så finns det här ändå inget som ger något stöd till socialismen.
  ” menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé”
  Ett samhälle kan oerhört enkelt reglera kapitalismen mera utan att samhället blir mer ”socialistiskt”. Därför ger detta svar inget stöd för ökad socialism.
  ” 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes”
  Det finns inget stöd för att detta ”new economic system” skulle vara ett socialistiskt
  Svar: Denna stora undersökning av representativa befolkningsurval visade utbredd misstro mot kapitalismen. Det är riktigt att man ej direkt ställde frågor om socialismen. Och även undersökningar vid
  Undersökningen från 2009 from Cleveland Leader
  ”En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism”
  Här väljer du att vinkla resultatet för att det skall passa bättre in. När man läser ovanstående text får man intrycket att 53% föredrar kapitalismen och 47% föredrar socialismen, men så är inte fallet. 53% föredrar kapitalismen, 20% föredrar socialismen och 27% vet ej/är osäkra. (Ett typexempel på hur enkelt det är att manipulera resultatet av en opinionsundersökning så den skall visa vad man önskar). Svar: Det är verkligen anmärkningsvärt att endast 53 % tydligt uppger att de föredrar kapitalismen i världens eldande kapitalistiska land, må vara under en (nu mycket långvariga) ekonomisk kris?
  Undersökningen från 1987
  Då denna gjordes för snart 30 år sedan skulle jag gissa på att runt 50% av de som svarade idag är döda, varpå undersökningen har begränsat värde. Dessutom ger den heller inget stöd för socialismen överhuvudtaget. Svar: Intressant att nästan hälften tror att Marx’ motto ses så positivt (som del av USA:s konstitution som medborgarna fått lära sig att uppskatta i skolan). Om andelen skulle vara högre eller lägre idag vet vi inte.

  Ordet kapitalism i undersökningarna.
  Som jag påpekade tidigare så finns det oerhört många olika definitioner på vad som är kapitalism/socialism. Dessutom säger det relativt lite om det grundläggande stödet för kapitalismen/socialismen genom att enbart beskriva hur man ser på själva ordet. Tillexempel i Sverige så skulle jag vilja säga att ”kapitalist” är att betraktas som skällsord, vilket också bör resultera i att fler är negativa till själv ordet än kapitalismen som system. Svar: Visst finns det olika definitioner, men undersökningarnas resultat är ändå mycket intressanta. Politiska partier borde bygga mer på dessa tycker jag. Så du tror att kapitalism är ett skällsord i Sverige, fast ingen av riksdagspartierna vill avskaffa kapitalismen.
  Så om jag då sammanfattar vad jag skrivit så kan man dels rikta stark kritik mot de opinionsundersökningarna du för fram, men min kritik går framförallt ut på att även om dessa opinionsundersökningar hade varit perfekta så ger svaren ändå inget stöd för socialismen. Vet heller inte riktigt varför en lista med USAs påstådda illdåd kom med i inlägget om opinionsundersökningar. Svar: Resultaten visar på utbredd misstro mot kapitalismen samt även betydande stöd för socialismen (som den uppfattas av den svarande förstås). Listan på illdåd visar att uppfattningen om att USA är det största hotet mot världsfreden är väl underbyggd av fakta.