Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!


I maj 2016 undertecknade Sveriges regering ett värdlandsavtal med den brutala krigsorganisationen NATO. Hur stort var det folkliga stödet?
Läs nedan!

Publicerades första gången 24/2 – men 2018! Ingen ny undersökning har skett, och media har tigit om denna viktiga undersökning. Men det gör inte jag. Därför ny publicering.

En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.

Aktionsgruppen Nej till NATO: Bragevägen 10, 114 24 Stockholm. e-post:info@nejtillnato.se, Tel 070-722 76 22.
Hemsida: www.nejtillnato.se

Bakgrund
Innebörden av Värdlandsavtalet har nyligen diskuterats på denna blogg vid flera tillfällen.http://jinge.se/mediekritik/vardlandsavtalet-ger-faktiskt-nato-mojlighet-att-placera-karnvapen-i-sverige.htm

Jag återger åter det frivilligt insända remissvaret från föreningen FIB/Kulturfront om Avtal med Nato om värdlandsstöd.
Försvarsdepartementets PM ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd”, Ds 2015:39 har skickats på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Styrelsen för föreningen som ger ut tidskriften Folket i Bild/Kulturfront tar tillfället i akt att skicka in sitt remissvar även om organisationen inte ingår bland dem som skall avge svar.

Remissvaret.
Försvarsdepartementets PM är föranlett av två avtal med Nato som den tidigare regeringen fattade preliminärt beslut om alldeles innan valet 2014. Det gäller samförståndsavtalet med Nato om s.k. värdlandsstöd enligt beslut den 4 september 2014 och tilläggsprotokollet till det s.k. statusavtalet PFF SOFA enligt beslut den 1 augusti 2014. Den tidigare regeringen avstod från att för allmänheten belysa vad dessa framförhandlade avtal innebär för svensk säkerhetspolitik. Tidpunkterna för regeringens beslut rörande dessa avtal, alldeles i slutskedet av den då pågående valrörelsen, medförde också att dessa avtals stora betydelse för svensk säkerhetspolitik aldrig blev föremål för offentlig debatt.
images (36)
Dessutom uttalade den tidigare regeringen att den avsåg att lämna proposition till riksdagen om bl.a. definitivt godkännande av avtalet skyndsamt, dvs. redan i slutet av 2014. Den efter valet tillträdande regeringen försköt emellertid frågan om propositionen nästan 1,5 år, till våren 2016. Mot denna bakgrund var mångas förhoppning att regeringen och försvarsdepartementet skulle utnyttja denna förlängda tidsperiod till att ordentligt belysa de säkerhetspolitiska aspekterna av de två avtalet. Den nu aktuella promemorian redovisar ingenting av detta utan är endast en avtals- och lagteknisk genomgång av konsekvenserna av de två avtalen.

Bristen på bredare analys

Denna brist på bredare konsekvensanalys är enligt föreningen mycket allvarlig och ett rent demokratiskt problem. Riksdagen och väljarkåren, dvs. ytterst allmänheten får därmed av regeringen inte ens en antydan om den stora säkerhetspolitiska förändring som avtalen möjliggör. Det innebär att frågor som rör den säkerhetspolitiska tryggheten för Sverige och dess medborgare omvandlas till en teknikalitet till skillnad från t.ex. frågor om medborgarnas trygghet vid ålderdom, sjukdom och ohälsa. De senare frågorna skulle i den politiska beredningen omöjligt kunna reduceras på det sätt som nu skett med Sveriges säkerhet. Det är mot denna bakgrund föreningen avger ett remissvar i frågan och vill peka ut några viktiga säkerhetspolitiska frågor för Sverige som promemorian går förbi.
NATO - militärer
Frågan om Nato-trupp, Nato-material och Natohögkvarter på svensk mark

Oavsett vad olika politiker idag uttalar som otänkbart eller osannolikt vad gäller konsekvenser av avtalen är det nödvändigt att klargöra vilka möjligheter de av regeringen fattade avtalen kan innebära. Det framgår således tydligt att de föreslagna avtalen och därtill hörande lagändringar medför att svenska regeringen snabbare och enklare kan bjuda in Nato-trupp, placera Nato-materiel och även förlägga ett särskilt Natohögkvarter på svensk mark, när regeringen så beslutar. Det är uppenbart att stormakter såsom Ryssland noterar detta och förbereder olika motåtgärder, dvs. detta förändrar det säkerhetspolitiska läget för Sverige.
Det innebär också att det som promemorian flera gånger nämner, underlättandet av övningsverksamhet i samverkan med Nato, av stormakter såsom Ryssland endast kan uppfattas som en bekräftelse på denna säkerhetspolitiska förändring. Avtalens inriktning i dessa frågor stämmer inte heller med regeringens uttalade mål för det svenska försvaret i andra sammanhang: ”Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar med tydligare inriktning mot ett nationellt försvar” heter det som en sammanfattning av den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 på regeringskansliets hemsida. Vi kan således konstatera att – beroende på sammanhang – talar regeringen med kluven tunga.
Kärnvapen 150328
Frågan om kärnvapen på svensk mark.

Promemorian nämner inte frågan om placering av kärnvapen på svensk mark, vilket är anmärkningsvärt med tanke på Sveriges långa tradition av att motverka kärnvapen och deras spridning i världen. Det avviker t.o.m. negativt i förhållande till Nato-landet Norge som har begärt och fått ett undantag i sitt avtal med Nato just för utplacering av kärnvapen i fredstid. Betydelsen av detta undantag är emellertid begränsat eftersom bergrum och materiel i Norge är iordningställda för att ta emot kärnvapen vid allvarliga kriser och krigssituationer. Detta är väl känt av berörda stormakter såsom Ryssland. Det innebär således att Norge inte är undantaget från Natos s.k. kärnvapenparaply och de risker för användning av kärnvapen mot bl.a. Norge som det innebär. Vad värdlandsavtalet betyder för ökad risk för användning av kärnvapen mot Sverige i händelse av krig i Europa är en ytterst angelägen fråga att belysa. Frågan om kärnvapen i Sverige, som varit en stor politisk trygghets- och diskussionsfråga under hela efterkrigstiden, förbigås med tystnad i promemorian. Det är inte en seriös förberedelse inför riksdagsbehandlingen av värdlandsavtalet.

Den sammantagna bedömningen av den uteblivna analysen.

Den dåvarande försvarsministern Thage G. Peterson gav 1995 klartecken för avtalet för Sveriges deltagande i Natos partnerskap för fred. Han har dock därefter tydligt markerat att detta klartecken gavs i ett helt annat utrikespolitiskt läge som bl.a. innebar att många förväntade sig att Rysslands observatörsstatus i Nato skulle omvandlas till ett medlemskap i Nato. Så blev det inte, vilket han själv beklagar idag. I stället har avtalet om partnerskap om fred använts för att underlätta Sveriges deltagande i Natos krigsinsatser i Afghanistan, Libyen m.m.

Det finns därför anledning att befara att det grundläggande syftet med detta s.k. värdlandsavtal – bakom promemorians genomgång av det avtals- och lagtekniska – handlar om att underlätta svenskt deltagande i eventuella kommande krigsinsatser i Europa från Natos sida. Det finns några, kanske förtäckta, signaler i promemorian om detta. En sådan är att ordet alliansfrihet inte finns omnämnt.
NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4
Mot denna bakgrund vill föreningen starkt avråda från att fortsätta arbetet med att förbereda riksdagen för att anta värdlandsavtalet utan i stället seriöst utveckla den historiskt framgångsrika alliansfriheten för att stärka säkerheten för Sverige och dess medborgare.

För Folket i Bild/Kulturfront

Torbjörn Wikland

Ordförande i föreningen Folket i Bild/Kulturfront

intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

SIFO-undersökningen Remissvaret Nato-debatt på Kulturhuset Blekinge läns Tidning 29/9 Aktionsgruppen Nej till NATO Nyhetsbanken DN 19/4 SvD 18/9 SvD 19/9 Blogginlägg 15/9 DN 13/9 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2


12 svar till “Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!”

 1. Det är märkligt hur man kan genomföra en sådan stor förändring av Sveriges säkerhetspolitik utan att tillfråga folket. Särskilt när folket inte vill ha den här förändringen.

 2. Det är inte bara i denna fråga som politikerna och massmedia, ägda av utländska intressen, beter sig odemokratiskt, så även i EU-frågan, men NATO-frågan är en av de frågor som kan leda till total förödelse av Sverige, EUs frihandel och fria rörlighet, endast ekonomisk förödelse för folket.

  Att 45% inte vet vad det handlar om är fullkomligt förfärligt och beviset på att demokratin inte fungerar oprtimalt.

 3. Tycker det genomgående blivit så att politikerna undviker att positionera sig i viktiga frågor för att dessa inte skall påverka val och möjligheterna att bilda regering efteråt. De tunga frågorna vill de helst hantera själva utan att folket lägger sig i. Annars kan det gå som i USA och UK, väljarna röstar ”fel”. När det gäller NATO och vinster i välfärden verkar det som om folket är mer konservativt än politikerna. Visserligen har det alltid funnits borgerliga väljare som förespråkat NATO medlemskap men när det gäller vinster i välfärden finns det inte ens stöd bland borgerliga väljare därför är socialdemokraternas hållning i denna fråga en gåta. Ett tydligt nej och de ökar med minst 5%. En tydlig alliansfri linje när det gäller NATO tror jag också skulle ge ytterligare några procent i ökat väljarstöd.

 4. Vår regering äventyrar hela landets säkerhet samt riskerar landets och befolkningens framtid genom att den verklighetsfrämmande känner sig säkrare, att hellre agera som lydiga vasaller åt folkmördarna och massmördarna USA & NATO – än att Sverige får förbli alliansfritt utan bindning till dessa krigshetsare. De hemliga Bilderbergsgruppen och Illuminaterna, vilka Carl Bildt enligt rapport tillhöra, tillsammans med frimurarna är de som startar upp revolutioner och krig i hela världen. Deras huvudmål är att stenrika internationella bankirfamiljer ska vinna stora naturtillgångar och stora fordringar från de utblottade förintade nationerna, som vi hjälpte USA i Libyen. Vi har ingen bredskap https://anthropocene.live/2018/02/12/sveriges-obefintliga-beredskap/ & Ryssland kan slå ut Sverige på några timmar och USA på några dagar-en vecka. Varför riskerar regeringen dessa mass-dödanden? Får de mutor eller väl betalda tjänster, som Reinfeldt & Anders Borg har fått?

 5. En majoritet av svenskarna vill också ha ett försvar utan att betala för det, och vi närmre eftertanke vill många inte ha ett försvar alls, därför att krig är ont. När man påminner om att kriget ofta kommer för att någon annan anfaller, att man har brandkår för det händelse att det brinner, trots att ingen utom pyromaner vill att det brinner, så går analogin spårlöst förbi. Många är så barnsliga att de inte borde ha rösträtt, de är inte mer än fem år i huvudet. Vi hade ett försvar för att det skulle vara så dyrt att anfalla oss att tvekan uppstod.

  Det finns mycket att lära sig. I en utländska serie om gamla skepp kom turen till Sverige-klassen, alltså bondetågets prestation, alltid nedsablat som kungastyre och högerpolitik. Det hävdades i programmet utan politisk slagsida att Hitler tvekade att anfalla Sverige, därför att vår flotta var så stark, att den i de grunda vatten den var avsedd för skulle göra en invasion för dyr. Artillerikärnan i kustflottan under andra världskriget var de tre Sverige-skeppen.

  Det var idén med vårt försvar, att slippa använda det, därför att det var tillräckligt starkt. Nu har vi röstat bort. Varmt välkomna till Nato ska vi vara allihopa.

  • Sverige
   Om det inte fanns några vapen fanns det ju inget att kriga med.
   Bättre att satsa på konfliktlösning.
   Och det här med brandkåren. Inte kommer brandmännen och eldar på ännu mera. De för söker ju släcka elden. Kanske med vatten.
   Hade vi haft verklig demokrati i hela världen, så hade det krigats mindre.
   Så okej, kalla mej gärna naiv…