Forskarvärlden till attack mot alkoholindustrin


Inom samhällets olika grenar, inom forskning och vård och inom folkhälsoarbetet pågår en strid mellan å ena sidan vetenskapligt baserad kunskap och å andra sidan Kapitalets strävan efter största möjliga vinst till så gott som vilket pris som helst. I veckan nåddes jag av ett utskick från forskarkolleger i olika länder som efterlyste stöd för ett kritiskt uttalande om alkoholindustrin – vilket de genast fick av mig. Bland initiativtagarna märks 3 av de 10 sannolikt mest inflytelserika alkoholforskarna inom folkhälsovetenskap och socialvetenskap. De var främst Tom Babor USA), Peter Anderson (Storbritannien) och Sally Casswell (Nya Zeeland). Tom var på 1990-talet projektledare för Project Match, världens största behandlingsstudie inom alkoholområdet och var sedan ledare för den internationella vetenskapliga kunskapssammanställningen inom alkoholpolicy (Alcohol – no ordinary commodity) och droger (Drug policy and the public good).Nedan följer en sammanfattning av deras upprop.

Den internationella folkhälsogemenskapen reagerar på den globala alkoholindustrins försök att tillämpa WHO:s globala strategi mot skadligt bruk av alkohol -sammanfattning
Den 8 oktober 2012 publicerade tretton av världens största alkoholproducenter en lista på åtaganden för att minska skadligt bruk av
alkohol, till synes till stöd för Världshälsoorganisationens (WHO) global strategi från 2010 för att minska skadlig
användning av alkohol. Som oberoende koalition av personal inom hälso-och sjukvård, forskare och företrädare för icke-vinstdrivande verksamhet (NGO) lämnar vi nu detta offentliga uttalande till WHO:s sekretariat om vår syn verksamheten hos de globala alkoholproducenterna.
Alkohol imagesCAUXS91D

Baserat på deras brist på stöd för en effektiv alkoholpolitik, feltolkning av den globala strategin, och deras lobbyverksamhet mot effektiva folkhälsopolitiska åtgärder, menar vi att alkoholbranschens olämpliga åtaganden måste mötas av ett enigt svar från den globala folkhälsogemenskapen.

Våra reservationer kan sammanfattas i följande punkter:1. Åtagandena bygger på tvivelaktiga antaganden, som de anges i undertecknarna ”Ingress”.
2. De fem föreslagna åtgärderna är svaga, sällan baserad på vetenskaplig kunskap och kommer sannolikt inte att minska skadlig alkoholkonsumtion.
3. Tidigare initiativ som åberopats av alkoholindustrin som bidrag till WHO:s globala strategi har stora begränsningar ur ett folkhälsoperspektiv.
4. Undertecknarna feltolkar sin roll i förhållande till genomförandet av WHO:s globala strategi.

Vårt uttalande manar också WHO att klargöra roller och ansvarsområden för ”ekonomiska aktörer” i genomförandet av WHO:s globala strategi; då det gäller att tillämpa en tydligare policy vid intressekonflikter och fortsätta att undvika partnerskap med den kommersiella alkoholindustrin, dess organisationer för ”sociala aspekter” och andra grupper som finansieras av den kommersiella alkoholindustrin. Medlemsstaterna uppmanas att se till att resurser finns tillgängliga för att ge evidensbaserad underlag för policyutveckling
som är oberoende av kommersiella intressen. De uppmuntras också att inrätta finansieringskällor som är oberoende av kommersiella intressen för forskning och opinionsarbete inom folkhälsoområdet.

Dessutom rekommenderar vi att de globala alkoholproducenterna att avstå från att engagera sig i hälsorelaterade förebyggande arbete, behandling, forskning och inom trafiksäkerhetsområde, då deras insatser tenderar att vara ineffektiva, tjäna egna intressen och konkurrera med aktiviteter av WHO och inom folkhälsoområdet. De globala alkoholproducenterna uppmanas att sluta med sin opposition mot effektiv vetenskapligt baserad alkoholpolitik, och att avstå från produktinnovationer som har hög missbrukspotential och som främst riktar sig till unga och till utsatta grupper.

Slutligen rekommenderar vi att vi inom folkhälsoområdet undviker finansiering från källor inom industrin för förebyggande insatser, forskning och informationsverksamhet och att avstå från varje form av samarbete med industrin

Slutsatsen är att de globala producenternas verksamhet som sägs vara till stöd för WHO:s Global Strategy är stör arbetet av folkhälsoexperter, WHO och NGO:er inom folkhälsoområdet att ta itu med den globala sjukdomsbördan som beror på alkohol. Företag med ohälsosamma varor de globala alkoholproducenterna bör inte ha någon roll i nationell och internationell folkhälsopolitik.”

Tyvärr är det inte bara för alkohol inom området hälsa moch vård som det finns en motsättning mellan vetenskap och kapitalism.

I Läkartidningen nr 38 2012 skriver Olle Svensson, professor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå att ”Redan tidigt visste läkemedelsbolagens forskare … att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda ”light”-cigaretter var trams. Man förfinade cigarettdesignen för att maximera beroendeframkallandet”.
Tobak.imagesCAQHIA2Q

Nu är tobaksindustrin ändå ett exempel på att vetenskaplig kunskap kan ha betydelse för politik och lagar – sent omsider och till priset av miljontals onödiga dödsfall. Men de stora tobaksföretagen tjänar fortfarande mycket pengar på sina dödliga procukter. Recensenten påminde om att ”EU:s öppna gränser begränsar möjligheterna till beskattning. Cigarettsmuggling är redan nu en lysande affär.”

Dagens Medicin rapporterade 12/12 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Analysen bygger på resultaten från 48 studier som publicerats mellan 1986 och 2010, och forskarna drar slutsatsen att det finns en ökad risk för snedvridning av resultat i samband med industrisponsring.

Och Dagens Medicins nätupplaga presenterade 8/1 i år en studie i den högt rankade Journal of American Medical Association (JAMA) bland 3 500 amerikanska läkare som visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiska läkemedel på patienters begäran. Även läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut originalläkemedel. De läkare som ibland/ofta träffade representanter från industrin skrev 40 procent ut originalläkemedel jämfört med 34 procent bland övriga läkare.

Aktuellt i SvT rapporterade senare i januari att man inom läkemedelsindustrin tiger om studier med negativa resultat. ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar positiva uppgifter man har om sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9

SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv