EU:s förtroendevalda och ledare mutade av tobaksindustrin – tusentals extra döda blir följden


DN skriver på första sidan 12/10 Det var med en aldrig tidigare skådad lobbykampanj som tobaksindustrin lyckades urholka EU:s planer på skärpta regler för cigarettförsäljning. Bara Philip Morris har haft 161 anställda i tobakslobbyingen. Den officiella kostnaden uppges vara 11 miljoner kronor – en grov underskattning, enligt experter. ”Jag har aldrig varit med om sådana påtryckningar, och deras metoder har varit väldigt trixiga.” Det säger den tyske kristdemokraten Karl-Heinz Florenz med snart 25 års erfarenhet som EU-parlamentariker.”

Den officiella kostnaden för Philip Morris lobbying anges till 1,25 miljoner euro (11 miljoner kronor). Men enligt Olivier Hoedemann på Corporate Europe Observatory, är det en grov underskattning. Parlamentariker som inte vill träffa tobakslobbyister uppvaktas i stället av kioskägare, papperstillverkare och bönder som berättar om hur de drabbas om EU:s lagstiftning skärps.

Olivier Hoedemann anklagar EU-parlamentarikerna för att bryta mot världshälsoorganisationen WHO:s konvention om tobakskontroll. WHO anger att sådana möten bör ske offentligt. Flera antitobaksorganisationer har krävt att parlamentets talman Martin Schulz ska ingripa, men utan framgång.

WHO-chefen Margaret Chan anklagar Philip Morris för att försöka sabotera EU:s beslut om nya tobakslagar. Tobaksbolaget har lovat starta ett distributionsföretag i krislandet Grekland, som blir ordförande för EU från årsskiftet. Tobaksföretaget spelar på att ekonomiska intressen ska övertrumfa hälsoansvaret, sa Chan nyligen.

Tobakslobbyn har härjat länge.. Enligt ett nyhetsbrev i oktober från European Public Health Alliance (EPHA), en stor europeisk non-profit organisation i Bryssel med 92 medlemsorganisationer i 21 europeiska länder tvingades EU-kommissionären John Dalli med ansvar för hälsa och konsumentfrågor avgå pga av ett klagomål maj 2012 av Swedish Match. Dalli ville skärpa arbetet mot tobaken och dess skadeverkningar. Svenska Dagbladet skriver ”Snushärva tvingar bort EU-topp”. ”Swedish Match vädrar morgonluft” kunde man läsa på radions hemsida.

EPHA skrev ”John Dallis avgång visar hur den starka tobaksindustrin kan försvaga beslutsfattare som försöker stödja folkhälsoåtgärder. Lobbymetoder i Bryssel måste vara mycket mer reglerade med ökad transparens och en stark kontroll över beslutsprocessen. Detta är tillräckligt allvarligt för att börja reglera lobbymetoder i Bryssel mycket mer effektivt än hitills ”.

”Vi hoppas att ”Big Tobacco” inte kommer att uppnå sitt mål att blockera ett förstärkt direktiv inom tobaksområdet. Vi litar på att EU-kommissionen och medlemsstaterna kommer att uppfylla sin plikt som företrädare för det allmänna intresset, och sina medborgares hälsa och inte kommer att försena antagandet av direktivet” skrev EPHA förtröstansfullt.

Men de fick fel!

Tidigare har Sveriges regering gått emot EU:s förslag om ökad storlek på varningstexten på cigarettpaket och tobaksförpackningar, under motivering att tobaksbolagens ”märke” då syns mindre/sämre. Detta innebär att regeringen sätter tobaksbolagens vintsintressen före hänsyn till folkhälsan.

På DN Debatt skrev 13 mars företrädare för lungcancerorganisationer under titeln ”Totalförbud mot rökning bör införas från år 2025” ”Uppmaning till riksdagen. Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning från år 2025 och en successiv utfasning fram till dess.” De nämner att ungefär 2 400 personer i Sverige dör varje år i rökningsrelaterad lungkancer. Lungkancer svarar för 3,3 % av alla dödsfall.

Det är djärvt förslag. Narkotika är förbjudet att inneha och konsumera. Tobaken orsakar betydligt större ohälsa än narkotika, bland annat för att betydligt fler sjukdomar och fler allvarliga sjukdomar kan relateras till tobak än vad som är fallet med narkotika. Om stor opinion finns för att förbjuda tobaken så kommer den tobaksrelaterade dödligheten, sjukligheten och de tobaksrelaterade hälso- och sjukvårdskostnaderna sannolikt att minska kraftigt. Man kan förstås vänta sig viss ökning av tobaksrelaterad brottslighet. Men en sådan opinion finns inte efter vad jag vet. Och de stora tobaksbolagen och dess ägare som blir mångmiljonärer då folk röker ihjäl sig skulle satsa en del av sina vinster på kraftigt ökad desinformation om tobak.

<Tobak.imagesCAQHIA2Q

Många fler sjukdomar än lungcancer är tobaksrelaterade.
Tobak är en riskfaktor för 58 sjukdomstillstånd. De viktigaste är hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdomar, som är den viktigaste dödsorsaken i landet, följt av kancer. Likaså är mångdubbelt fler dödsfall tobaksrelaterade än de i lungkancer – enligt en beräkning uppemot 9000 dödsfall/år i Sverige. Hälften av alla rökare dör en tobaksrelaterad död, ofta före pensionsåldern. Man beräknar att 3-4 miljoner dödsfall i världen inträffar årligen till följd av rökning. (Health in Sweden: The National Public Health Report 2012. Scandinavian Journal of Public Health, 2012:40:sid 197-210. Supplement 9). Mer än 50 år har gått sedan de första vetenskapliga bevisen presenterades för tobakens skadeverkningar.Inom forskarvärlden finns en djup skepsis mot tobaks- och alkoholindustrin. Den som sänder in en artikel till vetenskaplig tidskrift måste deklarera eventuella förbindelser till alkoholindustrin, och detta anges i artikeln.

Lobbying minskar demokratin i EU, USA och på andra håll.EU är en konstruktion som innebär att viktiga delar av beslutanderätt för olika länder flyttas över till Bryssel, vilket i sig innebär en minskad reell demokrati i medlemsstaterna. Särskilt tydligt är det för de stater som gått med i eurosamarbete, vilket erfarenheterna från Grekland och andra krisländer i södra Europa visar så tydligt. Den omfattande lobby-verksamheten minskar demokratin ytterligare, såväl i EU som i USA, där lobbygrupper enligt olika uppgifter till och med är med och skriver lagförslag i praktiken.

Bo Rothstein i DN Debatt idag.
I DN Debatt idag har professor Bo Rothstein en viktig artikel ”God offentlig förvaltning är Sveriges största tillgång” om olika kvalitetsmått för länder. Han skriver bland annat ”En fråga som alltmer ställs är vad som kan förklara varför vissa samhällen är betydligt mer framgångsrika än andra. Marknadsekonomin säger många men problemet är att i många länder där man släppt marknadskrafterna loss visat sig inte ha lyckats särskilt väl när det gäller att skapa mänskligt välstånd. Det visar sig nämligen att när man avreglerar för att frigöra marknadskrafterna så gör många av marknadens aktörer vad de kan för att undergräva den fria konkurrensen. Det kan handla om att genom påtryckningar få till stånd regler som enbart gynnar dem själva eller så försöker man genom mutor skapa fördelar för den egna verksamheten. Marknadens aktörer visar sig ha en stark tendens att förgöra fungerande marknader. Demokrati kanske andra hävdar som välståndets motor. Problemet här är graden av demokrati i världens länder visar sig knappt ha något samband alls med de ovan nämnda måtten på mänskligt välstånd” Exemplet med tobakslobbyns framgång är förstås ett viktigt tecken på matt den offentliga förvaltningen är bristfällig, minst sagt, i Bryssel

Annarkia skriver också klokt om PR-verksamhetens faror för reell demokrati.
Det har skett en hel del positivt på tobaksområdet i ett 40-årspersktiv. Man kan inom ramen för kapitalismen genomföra bra reformer – som regel i strid med den lilla klick som kontrollerar dagens ekonomiska system (officiell statistik) utan demokratisk insyn. Men..

Kapitalismen hindrar!
I rescension i Läkartidningen nr 38 2012 av boken”Döden på en pinne” av Olle Svensson, professor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han berättar inledningsvis att rökning dödade fler än 100 miljoner människor under 1900-talet och skriver sedan ”Redan tidigt visste läkemedelsbolagens forskare … att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda ”light”-cigaretter var trams. Man förfinade cigarettdesignen för att maximera beroendeframkallandet”.

Tobaksindustrin är ett exempel på att vetenskaplig kunskap kan ha betydelse för politik och lagar – sent omsider och till priset av miljontals onödiga dödsfall men också på hur lobby kan hindra detta som nu! EU:s öppna gränser begränsar möjligheterna till beskattning. Cigarettsmuggling är redan nu en lysande affär.

För kapitalismen är ökad vinst viktigare än vanlig anständighet, basal moral och omtanke om medmänniskor.
Det är väl belagt hur de stora tobaksbolagen i USA helt enkelt ljugit om tobakens skadeverkningar och sin egen kunskap om detta.

Vi behöver ett mänskligare, mer demokratiskt och solidariskt ekonomiskt system. Demokratin måste finnas också så att befolkningen har kontroll över produktionsmedlen och naturtillgångarna. Så att vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden och basera t.ex. tobakslagar på vetenskaplig kunskap. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och bättre ta itu med hälso- och miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Förslag på hur detta kan se ut finns och kommer att presenteras längre fram.

Befolkningen i USA mer beredd än man tror!
– I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I endast USA och Pakistan tyckte mer än 20 % detta.
-En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009).
-45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987).


intressant.se, , , ,, , , ,, , , , , , , , , , , , , , ,

DN 12/10 DN 13/10 AnnarkiaDN Debatt 13/3 Läkartidningen, Allebeck och medarbetare DN 14/3 GP 6/6 BBC:s undersökning Cleveland Leader EPHA:s pressmeddelande 16/10DN 16/10SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610 DN 21/10 SvD 21/10

  11 comments for “EU:s förtroendevalda och ledare mutade av tobaksindustrin – tusentals extra döda blir följden

 1. Tom Jensen
  13 oktober, 2013 at 13:29

  Anders, nu gör du det igen. Precis som igår när du publicerade blogginlägget om att USA skulle ha använt kemvapen så publicerar du ett inlägg som bygger på vad du tror/tycker/önskar, snarare än hur det faktiskt ligger till i verkligheten. Du tar ett tillstånd i världen idag som du uppfattar som felaktigt och skyller på att det är kapitalismens fel och om vi hade haft socialism istället så hade detta inte funnits. Helt felaktigt. Länken nedan visar korruptionsindexet för 2012. Det mest socialistiska landet idag Nordkorea borde enligt dig då vara det minst korrupta landet om nu sambandet mellan kapitalism och korruption håller. Dock råkar det vara så att Nordkorea kommer på en delad sista plats. Oerhört märkligt kan man tycka.

  Samma sak gäller rökning. Nu har jag inte lyckats hitta någon statistik på det, men jag är övertygad om att rökningen i Nordkorea är betydligt mera utbredd än i Sydkorea, vilket är oerhört märkligt då det i Nordkorea, till skillnad mot Sydkorea, inte finns någon stark privatägd tobaksindustri som påverkar regeringen att inte göra vad som är bäst för folket.

  Nu kan man kanske säga att Nordkorea är enbart ett enskilt exempel, men det hela sträcker sig mer än så. Tittar vi på utvecklingen de senaste 70 åren så ser vi att både korruptionen och rökning har varit större i kommunistiska länder i jämförelse med kapitalistiska. Därmed blir detta inlägg ytterligare bara ett försök från din sida att smutskasta kapitalismen då verkligheten går stick i stäv med det du påstår.

  • 13 oktober, 2013 at 15:46

   Verkligheten är att USA medgivit användning av vit fosfor, ett kemiskat vapen även om det inte av någon anledning har klassificerats som sådant. Mycket talar för att USA även använt vapen som innehåller utarmat uran i Irak, vilket Storbritannien gjort.

   De olika brister som fanns i f.d. realsocialistiska stater med en socialism som var helt annan än t.ex. Palmes socialism och brister i Nordkorea hindrar inte att det finns en omfattande kritik mot tobakslobbyns agerande i hela världe, från personer över hela det politiska spektrat. Det är inte för inte som det är obligatoriskt att uppge om man mottagit anslag från tobaksindustrin om man sänder in en vetenskaplig artikel om tobak till vetenskaplig tidskrift.
   Huruvida rökningen är större eller mindre i Sydkorea är ganska ointressant.

   Jag saknar länk till korruptionsindex och vet inte hur det är tillförlitligt och hur man mätt korruptionen i olika länder – vilket blogginlägget inte behandlar. Kallas den enorma lobbyverksamheten i Washington och den stora bidragen från privata företag och organisationer som kongressledamöter i USA är beroende av för korruption undra jag.

   Den koppling jag gör till kapitalism är inte alls nödvändigt, och är faktiskt inte särskilt väl utvecklad i blogginlägget. Mycket vore vunnet om förslaget inom EU om skärpt tobakspolicy vunnit. Jag kommer att något modifiera inlägget till följd av bl.a din kritik på denna punkt.

   • Tom Jensen
    13 oktober, 2013 at 16:06

    Som vanligt har du inget konkret att komma med i sakfrågan. Jag har inte på något sätt påstått att lobbying inte förekommer i kapitalistiska länder eller hävdat att det inte är ett problem. Att du är kritisk mot korruption tycker jag är bra och det är jag också. Dock visar verkligheten att problem med korruption också förekommer inom socialistiska system. Därmed blir det bara strunt det du försöker påstå att korruption skulle bero på kapitalismen. Samma sak gäller rökningen. Det finns inte något som helst empiriskt stöd att socialistiska länder har försökt vara mer restriktiva när det gäller rökning. Om något skulle jag hävda att det är tvärt om.

    Här är länken jag glömde posta i förra inlägget. När det gäller tillförlitligheten i undersökningen skulle jag hävda att den är lika bra/dålig som de ”undersökningar” du brukar hänvisa till bland annat i detta inlägg.

    http://www.transparency.org/cpi2012/results

 2. 13 oktober, 2013 at 16:24

  Bra, min artikel har fokus på lobbying inom dagens helt dominerande kapitalism, och du delar min kritik mer eller mindre. Och jag har som vanligt försökt ha med belägg, fakta och referenser – i motsats till dig som vanligen skriver i svepande ordalag. Att lobbying och korruption förekommer inom ”socialistiska” länder är fullt möjligt. Vilka socialistiska länder menar du? Är problematiken där större i världsmåttstock? Av större betydelse för Sverige än korruptionen inom EU?

  • Tom Jensen
   13 oktober, 2013 at 18:13

   Jag tycker att jag har gett flera konkreta exempel i denna diskussion. Att jag i övriga fall i bland undviker allt för detaljerade exempel beror på att de gånger jag gjort det har du i syfte att försöka blanda bort korten fokuserat på teknikaliteter i det konkreta exemplet snarare än det mera övergripande som är det väsentliga.

   Du skriver att det är bra att jag håller med om att korruption är dåligt. Tror inte någon inte skulle hålla med om det. Däremot att påstå att korruption skulle bero på kapitalismen eller vara ett resultat av kapitalismen är bara strunt. Det är bara att titta på korruptionsrankingen jag skickade. Många av de mest kapitalistiska länderna är i topp som de minst korrupta och många av de socialistiska länderna så som Nordkorea och Venezuela hamnar i botten som de mest korrupta. Sen tror jag också alla är överens om att korruptionen var utbredd inom det socialistiska Östeuropa. Därmed har du inte på något sätt kunnat påvisa något empiriskt stöd för ditt påstående att korruption skulle bero på kapitalismen.

   • 13 oktober, 2013 at 20:13

    Kapitalismen utmärks bl.a av att olika företag försöker få så stor del av en marknad som möjligt och få så stor vinst som möjligt. Korruption och fusk kan absolut underlätta detta. I USA minns vi t.ex Enron-affären, hur ledande storbanker manipulerat information t.ex i samband med bostadskrisen och i en del fall fått böta mycket för det (t.ex Goldman Sachs som ”hjälpte” Greklands regering och vars affärsmetoder ”avslöjades” av en anställd). I Sverige har vi t.ex. NCC-kartellen, Telia-affären (På denna blogg 5/2). Medveten desinformation och förvanskning av forskningsresultat har rapporterats flera gånger från läkemedelsindustrin, t.ex. i Uppdrag granskning (Denna blogg 2/2), samt av läkaren Peter Rost om Pfizer. I början av februari avslöjades från fotbollsindustrin en skandal med 600 uppgjorda matcher. Etc. Hur många kartellöverenskommelser och fall av korruption känner vi inte till? Detta kan mycket väl förekomma i Venezuela, som har en dominerande kapitalistisk sektor, och i Nordkorea. Kan du ge exempel från de sist nämnda? Och hur pass viktigt är detta med korruption i ett litet, udda land som Nordkorea?

    Vad du menar med teknikaliteter ver jag inte. Andra kanske uppfattar det som en undanflykt i en situation med argumentnöd?
    Har missat dina konkreta exempel på … vad då?

    • Tom Jensen
     13 oktober, 2013 at 21:21

     Anders, om du inte känner till den omfattande korruption som förekom i det forna Östeuropa och det fusk som förekom inom idrotten med tillexempel systematisk dopning då saknar du så vitala kunskaper inom ämnet att jag rekommenderar dig att inte uttala dig. Korruption och den typ av beteende kan sammanfattas under benämningen fusk. Det har alltid funnit människor som har varit beredda att fuska och det kommer alltid att finnas människor i framtiden som är beredda att fuska. Detta oavsett om det råder ett kapitalistiskt eller ett socialistiskt system så kommer det alltid finnas incitament till att fuska.

 3. Ulla Johansson
  13 oktober, 2013 at 19:16

  Svar till Tom Jensen. Som igår hade en diskussion med Anders Romelsjö under Anders bloggtext ”Bra mottagare av Nobels fredspris?”. Tom Jensen anser inte att
  vit fosfor är ett kemiskt stridsmedel. Dagens Nyheter rapporterar 24/1 -09 om Israels attacker över Gaza med vit fosfor. Ur texten: Fosforn börjar brinna vid kontakt med syre, och orsakar djupa brännsår om man får det på kroppen. Länk: http://www.dn.se/nyheter/varlden/vit-fosfor-over-hela-gazaremsan/
  Anders nämnde även utarmat uran. Som de amerikanska styrkorna vräkte över Falluja när upproret där skulle slås ned. Och därtill vit fosfor. Ur Patrick Cockburns artikel i Independent 24/7-10: ”Iraqi doctors in Fallujah have complained since 2005 of being overwhelmed by the number of babies with serious birth defects, ranging from a girl born with two heads to paralysis of the lower limbs.” Utarmat uran är inget kemiskt stridmedel men har icke desto mindre fasansfull inverkan på offren. I Falluja två fruktansvärda ”vapen”.http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/toxic-legacy-of-us-assault-on-fallujah-worse-than-hiroshima-2034065.html
  Om vit fosfor skall klassas som kemiskt stridmedel har tydligen varit diskussion. På ETC.s nyhetssida 21/11-05: ”Efter att italienska RAI sänt en dokumentär som visar att amerikanska styrkor använde vit fosfor i samband med belägringen av Fallujah, kräver nu brittiska parlamentsledamöter att medlet ska klassificeras som ett kemiskt vapen. ”
  USA använde ett annat ”vapen” i Vietnamkriget. Agent Orange. ”Den kemikalie som kallades Agent Orange är ett avlövningsmedel. Det användes för att döda all vegetation i Sydvietnam.” (Världens Historia.) ”Kontakten med kemikalierna fick stora konsekvenser för befolkningens hälsa. Vuxna utvecklade fysiska och mentala sjukdomar, och barn föddes med missbildningar.” (Världens Historia.) Länk: http://varldenshistoria.se/fraga-oss/vad-aer-agent-orange
  Utarmat uran, vit fosfor, Agent Orange, USA har använt dessa ”vapen” mot civilbefolkningen i Vietnam och Irak. Israel mot befolkningen i Gazaområdet. Det är hårklyverier och strid om ord och beteckningar när vi klassar ”kemiska stridmedel” eller inte. Skadeverkningarna på offren är värre än något vi tidigare sett. Därtill genetiska skador som drabbar nya generationer.
  Som avslutning: Anser Tom Jensen att det går att försvara dessa USA:s illgärningar? Israels?
  Ulla Johansson

  • Tom Jensen
   13 oktober, 2013 at 21:08

   Jag föreslår att Ulla går tillbaka och läser min kommentar. Den försvarar inte på något sätt användandet av varesig foster, uran eller diskmedel om nu det också har förekommit vad vet jag. Det enda min kommentar säger är att i den officiella definitionen om vad som räknas som kemvapen så ingår inte de substanserna som Anders nämner. Därmed har USA inte använt kemvapen.

 4. 13 oktober, 2013 at 21:20

  Men vapen med mycket allvarlig skadeeffekt via kemisk verkan.
  Kan det finnas något intresse från någon att just dessa vapen med kemisk effekt inte officiellt är klassificerade som sådana?
  Varför avvisas förslag om att göra Mellanösterna fri från ett ännu värre vapen – kärnvapen från vissa?

 5. 14 oktober, 2013 at 07:41

  Dagens Nyheter (http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/cancer-kostar-eu-1-000-miljarder-om-aret/rubriken) under rubriken ”Cancer kostar EU 1000 miljarder per år” att dyrast är lungkancer. Påminner om att rökning är viktigaste orsaken till lungkancer, men att detta bara utgör en mindre del av de totala rökningsrelaterade vårdkostnaderna.

Comments are closed.